DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Njem. Bizoniija _ — 75 71 106 Itatja 10 — 25 55 80 Nizozemska 5 — — 33 32 Poljska — 2 8 18 32 Švedska 29 31 33 30 35 Švicarska ....´ 12 18 21 11 Vel. Britanija (4 44 40 38 34


Bliski Istok 3 Sjev. Afrika — ´— 10 10 10


S j e v. Amerika
Kanada . — 200 192 235 294
USA 750 b)´ 1081 b) 1275 b) 1505 b) 1740


Latinska Amerika


c)*87 i 110 c) 90 10


Bnazilija — ,-°J


— 10 10 10
Afrika ^ —


Južna i Istočna Azija


12 —


Indija —
Pakistan . —


d)´ 116


34 152 190


Ja/pam ´ 290


Oceanija
Australija 35 48 49 64
Nova Zelandija J — 9 10 10 U


.Ukupn o (približno) 2000 1950 2420 2850 3200


No 2. J. Campredon, L´Etuvage des bois (Parenje drveta). Prikaz parenja drveta
i njegovog upl´iiva na sušenje drveta. Na osnovu rezultata .´istraživanja došlo se je do
zaključka! da parenje drveta no uipliviše na brzinu prirodnog sušenja drveta. Ovo se
odnosi na hrastove i bukove piljisnoce debljine do 27 mm. Deblje* p-Jljenfte (iznad
40 mm) prirodno se suše brže ako su parene. Pareno drvo ifmade za 2 do 3°/o nižu
vlagu bigroskopske ravnoteže cd neparenog drveta´. Parenjem se vrši sterilizacija
drveta, ubiju se sve klice, koje se niaäaze u drvu, a ujedno sa rastvore neke tvari
(albummoidi, masti, šećer, škrob) koje su hranivi supstrat za mikroorganizme. Ovo
smanjuje opasnost zaraze panenog drveta.


L´evolution du commerce mondial de contreplaques (Razvoj svjetske trgovine
sperovan´m drvetom). U članku je prikazan razvoj svjetske trgovine šperovanilm
drvetom i donijeti podaci o uvozu i izvozu šperovanog drveta.


No 3. J. Campredon, L´evolution de la charpente en boiis. Prikaz razvoja građevinskih
konstrukcija iz drveta s osobitim obzirom na| upotrebu sljepiljenog drveta.


M. A, Janis, Le bois dans H´industrie aUumettiere (Drvo u industriji1 žigica). Pri*kaz
upotrebe drveta u industrija žigica.
No 4. J. Campredon, Le bois et le feu (Drvo i vatra)., Prikaz svojstava i prednosti
drvenih konstrukcija pred čeličnim konstrukcijama kod požara.
No 5. J, Campredon, Le bleuiissement des resineux (Modrenje čamovine)rPrikaiz
uslova razvitka gljivica (Ceratostomella sp. ili po novijoj nomenklaturi Ophiostoma
sp) koje izazivaju modrenje čamovine u prvom redu borovine. Optimalni uslovi
zla razvoj gljivica jesu: temperatura 25 do 30° C, vlaga drveta 30 do 40´/o. Prikazan
je upUiv modrenja na tehnička svojstva. Zaštitne mjere sastoje se u sušenju drveta


".... ništa ili malo; — neutvrđeno; a) podaci približni; b) podaci o produkciji
šperploča četinjača, produkcija šperploča listača mije utvrđena. U USA produkcija
šperploča listača iznosila je god. 1944 550!000 m3; c> ne obuhvata šperploče upotrebljeniei
za pokućstvo, kutüe i t. d.;d) godište 1946-47.


-102