DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 103     <-- 103 -->        PDF

^PtiQ-bA ümne. üzuhtt itaniße


W.
W. Barkas: The swelling wood under Stress (Bubrenje drveta), London 1949.
str, 1—103, sadrži 2 foto, lfl( shema, 28 diagrama, 11 tabela, 42 cit. literature.
Odjel za znanstvena i industrijska istraživanja, laboratorij za istraživanja šumskih
. proizvoda (Department of Scientific and Industrial Research, Forets Products
Research Laboratory) u Pr´nees R´sboroiugh (Engleska) izdao je knjigu, koja sadrži
näz predavanja W. W. Bairkas-a´1 održanih u martu 1948 god. u Švedskom institutu iza
istraživanja drveta (S venska TräfoTskn´ingsBnistitutet) u Stockholm-u. U predavanjima
je W. W. Barkas prikazao higroskopska, elastična i plastična svojstva drveta. Predavanja
se osnivaju na rezultatima istraživanja, koja su vršena u odsjeku zai fiziku
drveta Forest Products Research Laboratory.


Materija u knjizi podijeljena je u pet poglavlja1. Prvo poglavlje obuhvaća strukturu^
sorpc´ju i´l bubrenje; drugo poglavlje -etlastiiciitet, treće poglavlje naprezanja- kod
bubrenja elastičnog gela; četvrto poglavlje pi´jastieitet i peto poglavlje histereza
sorpcije.


Na osnovu rezulltaita ov´je hipoteza o naprezanju kod bubrenja i dan metod kalkulacije konstanta elastic:+eta
gela iz podataka bubrenja. Fenomen sorpcijske histereze i raspodjela naprezanja
u, plastičnom materijalu koji bubri (drvo) prikazani! su primjenom termodijnamskih
posta vaka.


Knjiga je od interesa za sve one, koji se bave fizikom drveta, drvnog vlakanca,
celuloze i papira. I. Horvat


Le Bois, L´officiel du bois, Paris 1950, 07° godište


Donosimo ovdje kratki prikaz važnijih članak u brojevima 1—10 časopisa »Le


bocis«.
/


No
1. J. Campredon, Codies aux reV´mes synthd tique (Ljepila iz sintetskih


smoCa). Članak obuhvaća prikaz osnovnih karakteristika i primjene ljepfla f´z sintet


skih smola i to fenoplasta (bake´ite, gedelite, albertol etc), aminoplasta (kaurit), mela


m´mskifa smola, resorciina i v´nünih smola. Ukratko se napominje da istraživači na


stoje rješiti problem proizvodnje fenoi´.iformaildehidne smole koja bi se mogla upo


trebiti u hladnom stanju. Takovo ljepilo imalo bi´ sva preirraućstva.


L´evolution de la production mondiale de contreplaqucs (Razvoj svjetske pro


dukcije šperovanog drveta). U članku se: daju podaci o razvoju svjetske produkcije


šperovanog drveta. Prije drugog svjetskog rata svjetska produkcija šperovanog drveta


izinosila je 2 mil. m´ godišnje. Od toga je otpalo na USA 40%. Evropa j® sa svojom


produkcijom pokrivala 90

ska
produkcjja šperovanog drveta rtanošaaj je 2,9 mil., m3. Od toga je otpalo 74%> na


USA, Kanadu, Filmsku i Japan. U 1948 god. svjetska produkcija šperovanog drvčta


iznosila je prema procjeni preko 3 mil. m3.


U priloženoj tfllbelii pr´ka^iana je produkcija šperovanog drveta po pojedinim


zemljama Evrope, Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, Sjeverne Amerike, Latinske


Amerike, Afrike, Južne i Istočne Azije v Oceanije.


Svjetska proizvodnja šperovanog drveta


Prosj. god.
proizvod,
prije rata:
1945
u t J
1946i s u ć a m a
1947

a)* 1948
Zemlja
Evirop a
CSR 27 51
Finska 225 90 140 192 210
Francuska 90 24 44 67 86


101
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Njem. Bizoniija _ — 75 71 106 Itatja 10 — 25 55 80 Nizozemska 5 — — 33 32 Poljska — 2 8 18 32 Švedska 29 31 33 30 35 Švicarska ....´ 12 18 21 11 Vel. Britanija (4 44 40 38 34


Bliski Istok 3 Sjev. Afrika — ´— 10 10 10


S j e v. Amerika
Kanada . — 200 192 235 294
USA 750 b)´ 1081 b) 1275 b) 1505 b) 1740


Latinska Amerika


c)*87 i 110 c) 90 10


Bnazilija — ,-°J


— 10 10 10
Afrika ^ —


Južna i Istočna Azija


12 —


Indija —
Pakistan . —


d)´ 116


34 152 190


Ja/pam ´ 290


Oceanija
Australija 35 48 49 64
Nova Zelandija J — 9 10 10 U


.Ukupn o (približno) 2000 1950 2420 2850 3200


No 2. J. Campredon, L´Etuvage des bois (Parenje drveta). Prikaz parenja drveta
i njegovog upl´iiva na sušenje drveta. Na osnovu rezultata .´istraživanja došlo se je do
zaključka! da parenje drveta no uipliviše na brzinu prirodnog sušenja drveta. Ovo se
odnosi na hrastove i bukove piljisnoce debljine do 27 mm. Deblje* p-Jljenfte (iznad
40 mm) prirodno se suše brže ako su parene. Pareno drvo ifmade za 2 do 3°/o nižu
vlagu bigroskopske ravnoteže cd neparenog drveta´. Parenjem se vrši sterilizacija
drveta, ubiju se sve klice, koje se niaäaze u drvu, a ujedno sa rastvore neke tvari
(albummoidi, masti, šećer, škrob) koje su hranivi supstrat za mikroorganizme. Ovo
smanjuje opasnost zaraze panenog drveta.


L´evolution du commerce mondial de contreplaques (Razvoj svjetske trgovine
sperovan´m drvetom). U članku je prikazan razvoj svjetske trgovine šperovanilm
drvetom i donijeti podaci o uvozu i izvozu šperovanog drveta.


No 3. J. Campredon, L´evolution de la charpente en boiis. Prikaz razvoja građevinskih
konstrukcija iz drveta s osobitim obzirom na| upotrebu sljepiljenog drveta.


M. A, Janis, Le bois dans H´industrie aUumettiere (Drvo u industriji1 žigica). Pri*kaz
upotrebe drveta u industrija žigica.
No 4. J. Campredon, Le bois et le feu (Drvo i vatra)., Prikaz svojstava i prednosti
drvenih konstrukcija pred čeličnim konstrukcijama kod požara.
No 5. J, Campredon, Le bleuiissement des resineux (Modrenje čamovine)rPrikaiz
uslova razvitka gljivica (Ceratostomella sp. ili po novijoj nomenklaturi Ophiostoma
sp) koje izazivaju modrenje čamovine u prvom redu borovine. Optimalni uslovi
zla razvoj gljivica jesu: temperatura 25 do 30° C, vlaga drveta 30 do 40´/o. Prikazan
je upUiv modrenja na tehnička svojstva. Zaštitne mjere sastoje se u sušenju drveta


".... ništa ili malo; — neutvrđeno; a) podaci približni; b) podaci o produkciji
šperploča četinjača, produkcija šperploča listača mije utvrđena. U USA produkcija
šperploča listača iznosila je god. 1944 550!000 m3; c> ne obuhvata šperploče upotrebljeniei
za pokućstvo, kutüe i t. d.;d) godište 1946-47.


-102