DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

čije koje se bave šumarskim pitanjima. Jedna od takovih komisija
jest Komisija za oblast mediterana koja obuhvata i naš krš.


Poznato je da postoji i internacionalni Savez šumarskih instituta za
naučna istraživanja. Taj institut povezuje u jednu cjelinu šumarsku nauku
zemalja čitavoga svijeta. On ide i za unifikacijom istraživačkih metoda, naročito
onih o biološkim uslovima sjemenarstva, o tehničkim osobinama
drveta i o proučavanju kretanja drvnih masa. Pokusne plohe koje se formiraju,
održavaju i proučavaju u tom cilju predstavljaju u očima inostrane
nauke mjerilo snage naše nauke. Ovo je to važnije, jer šume tačnije drvo
čine osnovicu naše devizne politike.


U tim organizacijama treba da Federativna Narodna Republika Jugoslavija
istupi jedinstveno to jest po pretstavnicima koji će moći zastupati
zajedničku liniju — liniju saradnje nauke i operative.


VII. T e š k o ć e. Ima izvjesnih teškoća psihološke prirode koje su
kao ostatak prošlosti dosad ometale punu mogućnost saradnje nauke i
operative, U staroj Jugoslaviji nauka je bila prisiljena da živi izolovanim
životom. Uprkos velikih koristi, koje su se izbijale iz šume i drveta,
nauka je dobijala smiješno malene kredite. Na taj način nauka je bila
odsječena od terena, a takovo odsijecanje je za Šumarsku nauku neobično
teško. Ona je morala da se povuče tako reći u sebe samu. Kapitalističkom
uređenju stare Jugoslavije odgovaralo je da nauku spriječi u tome da bi
se ona pozabavila sa velikim problemima u oblasti šumarstva. Uslijed
takvog stanja u redovima operative ostao je od starine utisak da naša šumarska
nauka nije u mogućnosti da priđe rješavanju velikih domaćih
pitanja iz oblasti šumarstva.
U teškoće psihološke prirode treba ubrojiti i ostatak starog gledanja
stručnih krugova na Jugoslavensku akademiju. Danas Jugoslavenska akademija
nije — kako smo irekli — neko zamrzio žarište filozofije, prava,
lingvistike i historije — već živ organizam, koji zahvaljujući pravilnom
gledanju Narodne Vlasti — predstavlja naučni osnov materijalnoga života.


Trajnom, tijesnom i smišljenom saradnjom nauke i operative treba
da se uklone i te zaprijeke, koje su dosad nesvjesno ometale puni uspjeh
zajedničkog rada.


NAČIN SARADNJE


Kad smo ovako razmotrili i utvrdili načelnu potrebu trajne saradnje
između nauke i operative, treba da se kratko prikaže način i forma te
saradnje,


I. Planska koordinacija. — U saglasnosti sa društvenim poretkom,
sa planskom privredom, sa zakonima koji su na snazi te sa prirodom
šumarske nauke potrebno je izvršiti usmjeravanje i koordiniranje
naučno istraživačkoga rada. Elementi za taj rad dani su pozitivnim zakonskim
propisima naročito1 onima o Jugoslavenskoj akademiji. Gledan organizaciono
taj se rad sastoji iz ovih komponenata:
a) Prije svega je potrebna evidencija naučnih problema koji postoje,
i koji će predvidno biti aktuelni u narednim decenijima. Šumarska sekcija
Akademije već je počela da radi na toj evidenciji.


8