DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 57     <-- 57 -->        PDF

hvaća sječu i izradu drveta kao proizvoda šume, transport sirovine do tržišta, preradu
sirovine u razne polufinalne ili finalne proizvode, njihovu trgovinu i distribuciju i tta
koncru njihovu upotrebu. Glavne grane iskorišćavanja šuma jesu: 1) Tehnologija jupotreba drveta, 2) Izrada i transport oblovine (Logging), 3) Tvornička prerada sa
njezinim proizvodima (mehanička i kemijska prerada), 4) Trgovina i raspodjela.


Pojam »Logging« obuhvaća u Americi slijedeće: 1) obaranje stabala i izradu
oblovine; 2) privoz ili koncentriranje oblovine; 3) izvoz oblovine. Pojam »Logging«
odnosio se u početku samo na pilanske trupce kao najvrijedniji sortimenat no danas
on uključuje i proizvodnju celuloznog drveta, pragovske oblovine, stupova, rudničkog
drveta, furnirskih trupaca itd.


Drvna industrija zauzima u USA i Kanadi vrlo važno mjesto među privrednim
djelatnostima. Sjedinjene države imaju danas oko 50.000 pilana, za čije snabdijevanje
radi preko 60.000 poduzeća za eksploataciju šuma odnosno posebnih odjela za eksploataciju
šuma pri drvnoi-cindustrijskim poduzećima. Šume Amerike razlikuju se od evropskih
šuma kako po vrsti drveta tako i po dimenzijama stabala. Naravna stvar da je to
djelovalo da je američka drvna industrija pošla drugim putevima nego evropska drvna
industrija. Površina šuma Sjedinjenih država iznosi oko 252,46 miliona ha i zaprema
% površine zemlje. Öd ovih šuma 187 miliona ha su komercijalne šume u kojima se
vrši eksploatacija. U američkim šumama raste oko 1000 vrsta drveća od čega komercijalni
značaj ima samo 60 vrsta, a od toga 3 vrste (Pinus palustris, Pinus ponderosa,
i Pseudotsuga Douglasii) čine oko 60% drveta koje se eksploatira.


U drvnu industriju investirano je u USA oko 10 milijardi $ investicija, a godišnja
vrijednost proizvoda ove industrije iznois oko 3.600 miliona $. U pilanskoj
industriji USA i Kanade zaposleno je direktno preko milion ljudi. God šnje se proizvodi
oko 900 miliona m3 građevnog drveta te velike količine drugih šumskih proizvoda
i o toj proizvodnji direktno ovisi preko 5 miliona ljudi, a isto toliko broj o
poslovima transporta, distribucije i drugim industrijskim granama čija je sirovina drvo.


Iz ovog kratkog pregleda vidi se ogromna važnost šuma i drvne industrije u
privrednom životu Sjedinjenih država i Kanade.


U Americi kao industrijskoj zemlji provedena je maksimalna mehanizacija
šumsko eksploatacionih radova. Prije 25 godina za proizvodnju 1000 b. f (4,53 ms)
oblovine trošilo se 15 do 20 radnih sata, a danas se nakon provđeene mehanizacije
troši saimo 5 do- 12 radnih sati (potrošnja u danim granicama ovisi o terenu, vrsti drva
i si.). Mehanizacija radova provedena je slijedećim mjerama: 1) povećanom upotrebom
traktora za privlačenje i utovar; 2) mehanizacijom obaranja i trupljenja upotrebom
raznih mehaničkih pila; 3) upotrebom kamiona za izvoz oblovine; 4) izvozom
oborenih okresanih debala na pomoćna skladišta, na kojima se vrši izrada i trupljenje
te utovar na transportna sredstva za izvoz i 5) upotrebom velikog broja raznih mehanizama
i konvejera za utovar i istovar raznih sortimenata .


Za obaranje stabala, čišćenje od grana i trupljenje upotrebljavaju se danas u


USA 32 vrste raznih mehaničkih pila (lančanice, cirkularne pile i pile lisičarke). U


tom Ibroju ima 13 raznih vrsta cirkullarnih pila, 111 vrsta lančanica i 8 vrsta lisičarki. *


Pile lančanice počele su se upotrebljavati u većoj mjeri od 1930 god,


U upotrebi su-uglavnom mehaničke pile na pogon sa benzinskim motorom. Elek


tromotorne pile se upotrebljavaju rjeđe i to obično u pilanama i na skladištima


oblovine.


Mehanizacija vuče je izvršena primjenom raznih vrsta traktora (puzavci i


obični), koji većinom rade sa raznim vrstama prikolica, te raznim vrstama skidera,
. Izvoz se većinom vrši kamionima sa prikolicima specijalno građenim za izvoz trupaca
i drugih šumskih sortimenata. Isto tako su u upotrebi i šumske željeznice. Za utovar
na ova sredstva se upotrebljavaju razne vrste dizala i to kako stabilnih tako još više
pokretnih montiranih na kamionima i vagonetima. — S obzirom na veliki broj i veli


činu rijeka, splavarenje i plavljenje drveta ima također veliki značaj.


Knjiga N. C. Browna u kojoj je prikazana tehnička strana eksploatacije šuma


i čiji sadržaj smo naprijed u kratko prikazali ima 6 dijelova sa 24 poglavlja i to:


Dio I — Općeniti uvod (Iskorišćavanje šuma — općenita razmatranja šumske zalihe


i vrijednost na panju; Šumski rad i nastambe, Proredne sječe); Dio II — Priprema


oblovine za transport (obaranje i trupljenje); Dio III — Privlačenje (Transport oblo


vine, životinjska vuča; Traktorska vuča; Zično iznošenje; Kombinacija privoza i


519