DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Di o četvrti : Organizacija i kontrola eksploatacionih radova (´1:5. Izmjera
šumskih proizvoda, 16. Organizacija eksploatacionih radova, 17. Troškovi, 18. Reg:onalna
praksa u eksploataciji šuma).


Na početku knjige (prvo poglavlje) pisac postavlja zahtjev da se eksploatacija
šuma mora vršiti na takav način da šuma bude sačuvana. Ovo je naročito važno u
Americi gdje se i danas na velikim područjima vrši eksploatacija bete obzira na obnovu
šuma i na njeno održanje.


Važno mjesto u šumsko-eksploatacionim radovima zauzima potreba radne snage
i potrošak radnog vremena. Prema podacima Reynolds-a (1940 g.) pisac navodi da
150 aera (60,705 ha) zaposkije kontinuirano 1 šumskog radnika kroz cijelu godinu. Za
sječu i izradu ilOOO ft. (Int. K-in scale) tj. cea 5 m3 pilanskih trupaca, te za nji´hov
izvoz i preradu u piljeno drvo, trošilo se 1940. god. prema istim podacima, 31^18 radnih
sati (cea 6 sati po il m3), za izradu i dalju preradu u paipir ili celulozu 1 standard
cord-a (3,62 prm) celuloznog drvetai 21j28 rad. sati, (5,87 sati po 1 prm), te za izradu
i preradu u drvni ugalj i druge produkte suhe destilacije 1 standar-eorda destilaci*
onog drveta 19,84 radnih sati {5,47 sati po 1 prm).


Ovi podaci govore nam rječito o visokom stupnju mehanizacije radova na eksploataciji
šuma te mehaničkoj i kemijskoj preradi drveta u USA.


God. 1940 u USA je bilo ,650.000 stalnih šumskih radnika te 2.500.000 farmera
koji su povremeno radili u šumi. Pilane te druga postrojenja za preradu drveta uključujući
tvornice celuloze i papir zapošljavaju daljnjih 650.000 radnika.


God. 1944 iz komercijalnih šuma USA dobivena je slijedeća količina proizvoda:


Predme t
Listača Četinjača Svega
Odnos pojedin.
sortimen
1000 m8
-" %
Piljeno drvo 54.743 135.313 190.056 55,0
Ogrijevno drvo 42.027 20.362 62.389 18,0
Celulozno drvo 4.060 32.936 36.986 11.0
Tesani pragovi . 5.947 4.333 10.280 3,0
Stupovi . . .. 4.560 1.671 6.231 2,0
Purnirski trupci 6.427 4.673 11.100 3,0
Rudničko drvo . 5.239 1.133 6.372 2,0
Duga ... . 3.795 1.133 4.928 1,5
2.039 2.039 0,5
Ostalo ... . 10.111 4.502 14.613 4,0
Svega . m 136.899 208.095 344.994 100,0
Napomena: Preračunato u m*.


Za privlačenje šumskih sortimenata mnogo se upotrebljava traktorska vučarazni tipovi skidera. Naročita pažnja posvećuje se u USA utovaru trupaca. Za utovar
se primjenjuju mehanizirana dizala raznih konstrukcija.


5/6