DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Poskin A.: Traitć de Sylviculture, Gemibloux 1949, treće nadopunjeno izdanje,
530 str. sa 166 slika u tekstu1.


Recenzija prvog izdanja ovog djela donesena je u »šumarskom Listu« od
1933, god., str. 203. No profesor Poski n nam je i inače poznat po svojim djelima
»Les f u t a i e s de c h e n & de S 1 a v o n i e«, Bruxelles 1931.. i »L e chene
pedoncule et le chene rouvre«, Gernbloux 1934, u kojima su opisani pored
ostaloga i naši slavonski hrastici.


Budući da je Poskin ovaj puta svoje djelo o u z ga j an j.u šuma dopunio
velikim brojem ćrriginalnih i stranih podataka iz francuske, belgijske i švajcarsike
literature, vrijedno je dati detaljniji prikaz ovog izdanja.


Djelo ima pet dijelova: I. Vrst e drveć a (1. Općenito. 2. Proučavanje vrsta
drveća). II. Šum a (1. Ekološki faktori. 2. Šuma i sastojina). III. Umjetn o pošumljavanj
e (1. Umjetno pošumljavanje, 2. Pripravni radovi za umjetno pošumljavanje.
3. Pomoćne vrste drveća i zaštita osjetljivih vrsta. 4. Pošumiljavanje sjemenom.
5. Pošumljavanje sadnicama. 6. Njega pomlatka i mladika. 7. Pošumljavanje
golih terena u Belgiji). IV. Gospodarenj e (1. Općenito o gospodarenju. 2. Visoka
šuma. 3. Niska šuma. 4.´Srednja šuma i hrastova preborna šuma). V. Uprava ,
i sko ri šći van j e i zaštita šuma (1. Uprava. 2. Iskorišćivanje šuma. 3. Zaštita
šuma).


U prvom dijelu knjige data je monografija šumskih vrsta drveća
i grmlja. Za glavne vrste drveća navedene su ove karakteristike: 1. Glavne sistematske
razlike; 2. Dimenzije; 3. Forma, habitus; 4. Korijenje; 5. Rasprostranjenje i
stojbina; 6. Klorofilni aparat; 7. Osjetljivost na klimu i tlo; 8. Prirast i sječiva dob;


9. Pomlađivanje; 10. Drvo i sporedni prihodi; 11. Uzgojni tip; 12. Štete; i 13. Rase.
Spomenute karakteristike navedene su sistematsk i (uvijek istim redom i s istim
oznakama), pregledno, kratko i jasno. Na taj se način čitalac lako snalazi
te može odmah pronaći svaku karakteristiku željene vrste drveća, to više, što se na
kraju knjige nalazi kratki rječnik stručnih termina i imena šum. drveća i grmlja.
U drugom dijelu knjige autor je obradio stoj binu, šumu i sastoji
n u. Sto j bin a zavisi od različitih faktora, koje je autor podijelio u tri grupe.
i to na klimatske, topografske ili fiziografske i edafske fa´ktore
. Opisavši iscrpno pojedine faktore stojbine ,autor prelazi na »umu »ka o
asocijaciju, koja obuhvata jednu v e g e t a c i j s k u grupu, mrtvi
pokrov i humus sa svojom fHorom i faunom« (str, 117). Šuma se tretira
kao kompleksni organizam, kojega su sastavni dijelovi ne samo stabla, nego i
ostalo grmlje i trave, pa i cijeli šumski milieu, t. j . atmosfera i tlo. Zbog toga se
Poski n nije ograničio samo na pojedine šumarske discipline, nego proučava šumu
kompleksno pomoću klimatologije, p e d o 1 og i j e, ekologije, f i t o c e n ologije,
f i t o g eog r a f i j e, genetike i ostalih pomoćnih šumarskih nauka.
U veži s time opširno su prikazani ekološki faktori; navedeni su glavni
fitocenološki tipovi šuma u Belgiji; dani su osnovni pojmovi iz g en
etike s naročitim osvrtom na pitanje rasa i nasljednih svojstava
kod šumskih vrsta drveća.


U trećem dijelu knjige riječ je o umjetnom p o šu m 1 j a, v a n j u.
Taj je dio najopširniji i ujedno za naše šumarstvo najinteresantniji, pogotovu ono
poglavlje koje govori o p o š u m 1 j a v a, n j u golih površina (»boisement«),
kao i poglavlje u kojem se govori o sabiranju i selekciji sjemena
s obzirom na genetska svojstva. Prenlda je Poskin napisao ovo djelo
najvećma pod utjecajem francuskog šumarstva, ovaj dio njegove knjige, gdje se radi


o umjetnom pošuimljavanju, ima mnogo originalnosti, te nosi bilje g belgijsko g
šumarstva. To je razumljivo .uzmemo li u obzir klimatske prilike u Belgiji,
koje su mnogo nepovoljnije nego u Francuskoj. Zbog toga je belgijsk o uzgajanje
šuma moralo ponešto odstupiti od francuskog principa prirodnog pomlađivani
« šuma, te je — uz prirodno pomlađivanje — prešlo i na umjetno
pošumljavanje.
-— «
1 Nakladna kuća: La Maiso n R u s t i q u e; 26, Rue Jacob—Pariz—6e.


51J