DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 47     <-- 47 -->        PDF

QJL struene Unjikeoitvsti


Mikoriza drvenastih biljaka u vezi sa podizanjem šuma, Vestraik Akademije nauka
SSSR. Br. 2/1950. Ölanak prof. F. M. Miš us ti na.


E. M. Mišustin u ovom članku izlaže, da je poslednim naučnim eksperimentalnim
istraživanjima ustanovljeno ovo: većina predstavnika višeg biljnog sveta nalazi se u
simbiozi s bakterijama Mi gljivama, pri, čemu niži organizam koji simbdonira (simibi!onat)
razvija se na žiiljnom sistemu višeg organizma. Isto tako ustanovljeno je naučno,
da uspešno razviće mladih drvenastih biljaka zavisi ne samo od stojbinskih i agrotehničkih
uslova, već u znatnoj meri povezano i sa faktorima biološkog karaktera. Od
tih faktora naročito značenje ima simbioza između biljaka i nižih organizama.
Narušavanje uzajamnih odnosa, koji su se hiljadama godina slagali, između viših
i nižih organizama, imaju za posledicu usporavanje ili puni prestanak razvića biljke.
Najbolje je proučena simbioza između mahunastih biljaka i bakterija koje žive u
kvržicama na korenu tih biljaka. Bakteriji, kao što znamo, nalaze se u kvržicama na
korenovim žilicama zeljastih i drvenastih predstavnika Leguminosacae, obrazujući
zadebljanja — kvržice. Takve bakterije hrane se ugljovođonićima i drugim biljnim sokovima
domaćina; sa svoje pak strane one čine biljci-domaćinu veliku korist podhranjujući
ga (biljku) supstancama koje sadrže azot, a koji one dobijaju iz molekularnog
azoita vazduha. Bez pomoći bakterija više biljke ne mogu asimilirati elementaimi azot
iz vazduha.


Kod većine zeljastih i drvenastih biljaka u ulozi simbiotičkih organizama ne na


laze se bakterije, nego gljive. Složeni kompleks koji je obrazovan žiljmini sistemom


biljke i gljivom nazvan je »mikorizom« a šta u bukvalnom prevodu znači


»korenova gljiva«. Mikoriza u stvari je jedna pojava na korenu više biljke-domaći/na.


kada je koren biljke omotan dosta jakim omotačem-navlakom od gljiva, Od tog omo


tača na sve strane rasprostire se gusta mreža hifa gljive koja obrazuje mikorizu. Kod


ektotrofne mikorize omotač od gljiva tako je gust i jak, da korenove dlačice koje imaju


ulogu aparata za usisavanje vode i hranljivih sastojaka izumiru. Ta funkcija usisava


nja u potpunosti prelazi na gustu mrežu hifa, gljivinom miceliju, koji veže koren


biljke sa zemljom t. j . na mikorizu. Mikoriza se formira na završetku korenovih dla


čica koji asimiliraju vodu i hranljive sastojke. Mikoriza ima jednogodišnji period


života i sa produženjem korena ponovo se obrazuje svake godine na njegovom mlađem


deki. — Naročitu pažnju zaslužuje formiranje mikorize u dalekoj prošlosti. Njeno


prisustvo ustanovljeno je paleontolozima na biljkama u paleozojskoj eri, u devonskim


i kameno-ugljenim naslagama.


Odnos biljaka prema gljivama, koje obrazuju mikorizu, zasad dele se u ove


grupe: 1. Obligatno mikotrofne biljke, koje se ne razvijaju bez gljiva. Predstavnika


drvenastih u ovoj grupi nema; 2. Biljke sa jako izraženom mikotrofijom. Ovamo spa


daju neke šumske vrste kao: hrast, grab, bukva, četinari i dr.; 3. Biljke koje se razvi


jaju bez mikorize. Ovamo od šumskih vrsta spadaju: bagrem, kurkovima (Evonimus


sp.) i voćno drveće; 4. Biljke prelaznog karaktera između drugog i trećeg tipa miko


trofnosti. One se dobro razvijaju i be>z mikorize, ali ponekad nju i obrazuju. Skoro


sve džbunje i šiblje spada ovamo. Isto tako od šumskih vrsta ovamo spadaju lipe,


breze i brestovi.


Zasad je poznato da gljive koje obrazuju mikorizu pripadaju klasi bazidiomiceta,


a iz reda himenomiceta. Rede se susreću i druge gljive. Danas su od njih najpoznatiji:


Amonita muscoria, Boletus lutens, Boletus elegans, Boletus scaber, Tricholoma virga


tum, Tuiber Borchii, Rhizoctonia, Micellium radicis atrovirens, Miceiliuin radicis juni


perus i dr.


Radi demonstracije uticaja mikorize na razviće hrastovih klijanaca Baranej daje
podatke, iznesene u pril. tablici.


509