DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 37     <-- 37 -->        PDF

*


topline, te je potrebno jako zagrijavanje retorte da bi se cjelokupna masa drveta u
retorti dovela do potrebne temperature za karbonizaeiju. Ovo traži visoku temperaturu
u ložištu i veliki potrošak goriva, Klar (»Technologie der Holzverkohlung«) navodi
da se kod suhe destilacije drveta mora računati sa potroškom 16% količine desitiiacionog
drveta za zagrijavanje retorte. Bunbury-Elsner (»Die trockene Destilation des
Holzes«) navode da se u Americi troši 170—200 lbs (77—90 kg) kamenog ugljena za
suhu destilacijiu jedne tone drveta (1 str. 3). U pokretnim postrojenjima za suhu
destilaciju drveta kakova su izgrađena kod nas (vidi Š-L-br. 12/49 str. 414—403), troši
se 0,25 odnosno 0,50 prm ogrijevnog drveta za destilaciju 1 prm destilacionog drveta


(5.
str. 416 i 419).
Iz navedenog se vidi da je potrošak goriva kod suhe destilacije znatan. To smanjuje
ekonomičnost postupaka suhe destilacije i povećava punu cijenu koštanja proizvoda
a isto tako opterećava saobraćaj prevozom velikih količina ogrijeva.
Radi nabrojenih nedostataka suhe destilacije drveta činjeni su mnogi pokusi da
se pronađe neki postupak koji će biti sinteza pougljavanja i suhe destilacije i producirati
drvni tigailj dobre kvalitete, omogućavati hvatanje destilata i smanjiti potrošak goriva.
Jedan od takovih postupaka jeste i pougljavanje u pećima sa kružnom cirkulacijom
plinova po načinu Dr. E. Strupp-a, koji ćemo ukratko prikazati.


2. Shema tehnološkog procesa
SI. .1 prikazuje shemu cijelog postupka. U uspravnu peć, koja na gornjoj strani
ima otvor za kontinuirano ulaganje drveta, uvode se, pomoću cijevi sa donje strane,
vrući plinovi iz rasplinjača u smjesi sa plinovima iz peći koji se kružno krećui Temperatura
plinova iznosi 600°C. Ona se može jednostavno regulirati, Prolazeći kroz peć,
u smjeru odozdo prema gore, plinovi zagrijavaju drvo, rashlađuju se i odnose sa sobom


SI. 1. — Shema procesa pougljavanja u peći sa kružnom cirkulacijom plinova
(Po Štruppju)


499