DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Još samo nekoliko riječi o suzbijanju. Ono se vrši mehaničkim putem
i kemijskim sredstvima. Jajna legla, kukuljice i leptiri mogu se sakupljati
i uništavati. I gusjenice se mogu sa stabala stresati i zatim uništavati.
Cecconi preporučuje premazivanje jajnih legala katranom neposredno prije
ili za vrijeme izlaska gusjenica. Prema Schimitscheku u Austriji je ovaj
štetnik izazvao golobrst godine 1948. i 1949. u šest-godišnjoj sastojini kanadske
topole, u okolini Münchendorfa. Uništavanje se vršilo sa preparatima
E 605 (Parathioncm) i Gesarolom. Nema sumnje da se sva kemijska
sredstva, koja se sa uspjehom upotrebljavaju za suzbijanje gusjenica gubara
glavonje mogu upotrebiti i za uništavanje topolinog gubara. Reznice
topole treba prije sadnje pregledati i očistiti od eventualnih jajnih legala
topolinog gubara.


Ing, Ninoslav Lovric (Zagreb):


NEKA DIZALA KOD PRIMJENE SKIDERA


Danas se nastoji što više mehanizirati utovar i istovar drva u šumi,
na stovarištu i u pilani, jer smanjenom upotrebom ručne radne snage povećava
se efekt i ekonomičnost rada: Način mehanizacije ovisi o prilikama
i raspoloživim sredstvima. Prema tome ne mogu se smatrati pojedini način;_, .
mehanizacije primijenljivi u svim slučajevima, a ostale odbaciti kao neuporabljive
i nepodesne.


Rad u šumi odvija se pod naročitim okolnostima. Prilikom mehanizacije
treba biti oprezan utoliko što se moraju primijeniti takovi strojevi,
koji u pogledu materijala, težine i sigurnosti pogona potpuno odgovaraju
tim posebnim uvjetima rada. U obzir dolazi samo materijal najbolje kvalitete
i s najmanjom težinom. Prema tome su najbolji strojevi građeni od
laganih metala i visokovrijednog čelika.


Eksploatacija se šuma vrši redovno po lančanom sistemu rada.
Jedan rad uvjetuje drugi i obustava nekog dijela posla štetno se odrazuje
na cjelokupni učinak. Radionice za popravak strojeva nalaze se obično
dosta udaljeno od radilišta i dulje vremena treba čekati dok se popravi
stroj. Sve nas to upućuje, da izrada strojeva mora biti veoma solidna, tako
da nema kvarova za vrijeme pogona, odnosno obustave rada.


Vlastita težina i konstrukcija strojeva treba biti takova da je stroj
premjestiv, t. j . brzo i lako se dade montirati i demontirati, jer se posao
ne vrši na jednom mjestu. Solidnost izrade je vrlo važna, jer se posao vrši
neprekidno, dakle i po najgorim vremenskim prilikama.


Iz izloženog je svakako jasno, da će troškovi oko izrade ovakovog
stroja biti visoki, ali će se bolje isplatiti, nego li izgradnja jeftinijeg stroja
djelomično podesnog za praktičnu primjenu. Svim uvjetima i zahtjevima,
koje traži šumarstvo od strojeva za svoju upotrebu, može se jedino udovoljiti
primjenom sredstava i porjiagala s kojima rasjgolaže moderna
tehnika.


487
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 26     <-- 26 -->        PDF

U svrhu mehanizacije utovara i istovara drva u šumi primijenjeni su
mnogi strojevi, ali pošto se traže od ovih posebni uvjeti, prilično velik
broj nije se pokazao dovoljno ili očekivano uporabljiv i koristan. U daljnjem
razlaganju očekujemo, da će opisani strojevi u ovom članku za utovar
i istovar drva u šumi imati sve naprijed spomenute osobine, pored ostalih
koje se zahtjevaju od dobro konstruiranog stroja. Neke od tih osobina bit
će odmah vidljive iz opisa pojedinog stroja, a neke se ne mogu pokazati
nego li tek u praktičnoj primjeni. Opisani strojevi nalaze se već odavno
u praktičnoj primjeni i to naročito u Americi i SSSR-u. Razvitkom tehnike
znatno su poboljšani te ih se zbog njihovih izvjesnih dobrih osobina i u
pogodnim okolnostima sve više i više primijenjuje i u drugim zemljama.
Ovo se može vidjeti i po vanjskoj stručnoj štampi, koja je u zadnje vrijeme
donosila njihove opise i prikaze o radu. Kod nas se još nije udomaćila ta
vrsta strojeva kod utovara i istovara u šumi, te prema tome donosimo
podatke iz strane stručne štampe. Ti se strojevi mogu primijeniti ne samo
za utovar i istovar drva u šumi, nego i na drugim mjestima. No, obzirom
da se rad oko utovara i istovara drva u šumi, odnosno sječini odvija pod
najtežim okolnostima, to ćemo prvenstveno obratiti pažnju na njihovu
primjenu u šumi. >


U Sjevernoj Americi utovar i istovar s tim strojevima redovito je povezan
s primjenom skidera, ali je moguća upotreba i kod ostalih načina
vuče, kao na pr. traktorske i konjske, jer se dade prilagciditi uslovima
mehanizacije rada.


Lančani sistem rada u eksploataciji šuma traži da sve radne operacije
budu međusobno povezane, te da na pojedinim radnim mjestima ne nastaju
uska grla proizvodnje. Jedno takvo usko grlo proizvodnje je utovar na
pomoćnim šumskim skladištima. Mehanizacijom utovara rješava se ovo
usko grlo a time omogućava potpuno iskorišćenje prednosti lančanog
sistema rada.


Opisi pojedinih strojeva prikazani su bez detaljnog opisa konstruktivnih
dijelova, jer to spada u djelokrug strojarskih stručnjaka.
Postoje različite podjele strojeva za utovar i istovar i svaka ima kod
njezine provedbe svoje opravdanje. Kako primjena stroja u glavnom ovisi


o načinu njegova rada, toje takova podjela uzeta u obzir, pored podjele
prema konstrukciji, koja je s prvom u vezi a također je uobičajena.
Opisani strojevi za utovar i istovar drva spadaju među dizala sa prekidnim
pogonom, t. j. prenose teret od vremena do vremena. Među njima
ćemo provesti raspodjelu prema načinu prenosa i to na: dizalice, kružna
i uzdužna dizala. Dizalice imaju samo vertikalni teretni prenos. Kružna
dizala vrše osim vertikalnog i kružni teretni prenos, a uzdužna dizala u
mogućnosti su da obavljaju pored vertikalnog i uzdužni teretni prenos.


Među dizalice spadaju sistemi pretovara sa sidrenog užeta (Guy line
systems). Oni iskorišćuju sidreno uže za dizanje tereta, a upotrebljavaju
se kod vuče s vitlima. Ovdje možemo razlikovati dvije konstrukcije i to
s jednim i s dva utovarna užeta.


488
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 27     <-- 27 -->        PDF

SI. 1. Dizalica s jednim utovarnim uzetom (Guy line loading) (Skagit).


Konstrukciju američke dizalice s jednim utovarnim uzetom prikazuje
si, 1. (Guy line loading) i to u vezi s privlačenjem drvnog materijala pomoću
skidera poznatim pod imenom »Highlead yarding«. Za utovar je
potreban samo jedan bubanj, a ostala dva bubnja služe za privlačenje materijala.
Utovarno uže dizalice od bubnja ide koloturom (2) na jarbolu
(stupu) a zatim kroz pričvršćen kolotur za sidreno uže pomoću posebnog
uređaja, koji omogućuje da se maže centrirati uže s teretom prema mjestu
utovarnog prevoznog sredstva. Spuštanje utovarnog užeta vrši se stavljanjem
bubnja izvan pogona, a protuuteg (5) spojen s ovim uzetom klizi po
sidrenom užetu prema dole i na taj način uz kočenje bubnja spušta se uže
polako na odgovarajuće mjesto. Da se izbjegne udaranje trupaca o kamion
prilikom njegovog utovara postavljaju se uz kamion zaštitni dugi trupci.
Kao pogonski stroj dolaze u obzir razni sistemi vitlova. Iako taj sistem
daje povoljne rezultate kod utovara malih trupaca ipak se malo upotrebljava,
jer je nadmašen s drugim sistemima.


Na si. 2. predočena je shema dizalice s dva utovarna užeta. Kao prijašnja
dizalica, tako i ova najviše se upotrebljava kod rada s istim tipom
skidera koje smo naprijed spomenuli. U konstrukciji razlika je u tome što
ova dizalica nema protuutega a ima dva utovarna užeta i dva bubnja. Ta
dva užeta pričvršćena su na isti način o sidreno uže kao što smo imali
kod dizalice prema si. 1., a bubnjevi su reverzibilni i mogu da rade neovisno
jedan od drugoga ili simultano. Rad s ovom dizalicom je bolji nego
li prethodnom, jer se teret utovaruje na povoljniji način.


Kod lančanog sistema vuče i utovara primijenjena je uspješno u


SSSR-u dizalica prikazana na si. 3b. Pogon se dizalice vrši s jednim


bubnjem, protuutegom i pomoću jednog utovarnog užeta. Od ovog utovar


nog užeta odvajaju se na istom mjestu tri užeta i to jedno za protuuteg, a


489
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Dizalica sa dva utovarna užeta (Guy line loading) (Skagit)


ostala dva su u vezi preko kolotura za dva sidrena užeta tako, da je teret
privezan na dva mjesta prilikom njegovog dizanja. Utovar trupaca vrši se
na taj način, da se najprije privežu s jednim odvojkom utovarnog užeta
i privuku do jarbola, zatim se priveže drugi odvojak i diže iznad vagoneta
postavljenog za utovar. Nakon toga se izravna teret i spušta u vagonete


SI. 3a. Shema kružnog dizala prema T. I. Kiščenku
SI. 3b. Shema dizalice s jednim utovarnim uzetom prema T. I. Kiščenku


koji se postavljaju na razmaku 10—12 m jedan od drugog. Pri radu ove
dizalice upotrebljen je vitao TL-3 s tri bubnja. Jedan bubanj služio je za
pogon, a ostala dva za privlačenje.


Kao kružna dizala rade sistemi s okretnom (Boom systems) polugom
u horizontalnoj ravnini oko jarbola. Prilikom utovara poluga se postavlja
iznad tereta (trupca), podiže ga, zatim prenosi i spušta u vozilo, koje se
utovaruje. Poradi same konstrukcije za ovo dizalo potrebna je manja po


490
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 29     <-- 29 -->        PDF

gonska snaga, nego li kod spomenutih dizalica. Do njihove primjene veoma
Često dolazi u mehaniziranom radu.


Prema načinu hvatanja tereta kod dizanja možemo podijeliti kružna
dizala na dvije grupe, Dizala prve grupe hvataju teret s utovarnim uzetom
u blizini sredine, dočim druge grupe na dva mjesta pri krajevima tereta
(trupca).


Predstavnik prve grupe je dizala sistema »Heel boom loading« (si. 4).
Okretna poluga u obliku drvenog okvira pričvršćena je pomoću užeta (9)
za jarbol na visini po prilici 4 m nad zemljom. Okvir je napravljen od dvije
uzdužne grede duljine cea 12,5 m i od najmanje 6 poprečnih greda (1,5 m).


SI. 4. Kružno dizalo ssitema »Heel boom loading« (Skagit).


Horizontalno okretanje poluge omogućeno na lijevo od jarbola pomoću
užeta (2), koje prolazi kroz koloture (4) namatajući se oko malog bubnja
motornog vitla. Povratak poluge odnosno, pomak na desno vrši se uzetom


(7) na koje je vezan protuuteg (10). Ovo uže prebačeno je preko obješenog
kolotura na posebnom stupu. Ovaj povratni uređaj može se postaviti i na
sidreno uže. S kočnicom na malom bubnju pogonskog vitla regulira se
brzina kružnog gibanja poluge u horizontalnoj ravnini. U nekim konstrukcijama
ovog sistema obavlja se horizontalno okretanje poluge na obe strane
sa strojem tako, da je nepotreban protuuteg (kao na si. 6). Kod ovog načina
utovara trupac se ne hvata na mjestu njegovog težišta, nego prema
kraju tako, da se osloni kod dizanja na okvir (polugu). Na taj načinje
omogućeno sigurno postavljanje trupca (tereta) na kamion, koji je smješten
u radijalnom smjeru prema jarbolu. Od hvataljke ide uže (1) koloturom
(3), pokretno vezanim i vođenim koloturoro (8) uz sidreno, te nakon
491
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 30     <-- 30 -->        PDF

što je prošlo koturom (3) na vrhu jarbola omotava se okolo glavnog bubnja
motornog vitla. Pogonski vitao sastoji se od 2 ili 3 bubnja, već prema načinu
pokretanja poluge (bez ili sa protuutegom). Prednost ovog sistema je
jednostavnost u rukovanju, jer ima samo jedno utovarno uže (za dizanje
tereta), a pri tome omogućava potpunu kontrolu kod utovara.


Tipove druge grupe predstavljaju si. 5, 6 i 3a. Bitna konstruktivna
razlika između tih dviju grupa je u tome, da prva grupa ima jednu hvataljku
a druga dvije.


SI. 5. Kružno dizalo sistema »McLean boom loading« s protuutegom (Skagit).


Na si. 5. prikazani sistem »McLean boom loading« je iste konstrukcije
kao prethodno opisani na si. 4., osim što se nalaze dva užeta na polugi.
Ova prolaze preko kolutura te na krajevima završavaju s hvataljkama.
Dizanje i spuštanje trupca (tereta) vrši se s bubnjem na pogonskom vitlu
pomoću užeta (1) tako montiranog i «provedenog preko kolotura, da je u
tom radu zahvaćen trupac na dva kraja (bez oslanjanja na polugu), kako
je vidljivo iz same slike. Horizontalno okretanje poluge vrši se pomoću
malog bubnja na pogonskom vitlu, užeta (2) i protuutega (10) s uzetom (7).
Protuuteg može biti montiran i na sidrenom užetu. Ovaj sistem kao i naprijed
spomenuti može se upotreb´iti u kombinaciji s privlačenjem drva sa
skiderima, te u tom slučaju kao pogon služit će vitao s 3, odnosno 4
bubnja.


Dizalo na si. 6. također je sistema »McLean boom loading«, a razlikuje
se od spomenutog, da nema protuutega. Horizontalno okretanje poluge
obavlja se s dva bubnja, a dizanje i spuštanje tereta s jednim bubnjem.
Na taj način za pogon dizala trebaju tri bubnja.


U SSSR-u primijenjuje se kružno dizalo prikazano u shemi na »L 3a.
Prema svojoj konstrukciji i radu spada u drugu grupu. Protuuteg montiran
je na sidrenom užetu i služi za otpuštanje utovarnog užeta (1). Nakon što


492
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 31     <-- 31 -->        PDF

je privezan teret, radnici daju signal rukovaocu vitla, koji uključuje u pogon
pomoćni bubanj, teret se diže do poluge, poluga se pomiče ručno i
teret se poravnava iznad mjesta utovara. Rukovalac vitla otpušta pomoćni
bubanj, teret se spušta u vagon i razvezuje. Za tim se ponovo stavlja u pogon
bubanj i izvlači uže ispod tereta. Pogon se vrši s vitlom TL-3, gdje je
jedan bubanj (pomoćni) služio za dizanje a ostala dva za privlačenje
drvnog materijala. Teret jednokratnog dizanja iznosio je prosječno 1 t.


U posljednju skupinu pripadaju uzdužna dizala. Prilikom rada vrši se
vertikalno dizanje tereta i uzdužni prenos između jarbola. Glavna je njihova
karakteristika u konstruktivnom pogledu što imaju dva jarbola
(glavni i sporedni). Postoji više konstrukcija te ih se može podjeliti na


SI. 6. Kružno dizalo sistema »McLean boom loading« bez protuutega. (Skagit).


dvije vrste. U prvu vrstu idu one, koje imaju pored utovarnog i povratnog
užeta i uže-nosač s kolicima. Druga vrsta ima samo utovarno i povratno
uže. Jedna i druga vrsta imaju sidrena užeta i montažno uže, jer je to u
konstruktivnom i montažnom pogledu neophodno potrebno. Ta dizala upotrebljavaju
se kod utovara, istovara ili uskladištenja oblovine a naročito
duge drvene grade. Zbog mogućnosti uzdužnog prenosa tereta, naročito je
prikladno ovo dizalo za pretovar na veće razmake s jednog mjesta na
drugo unutar prostora između dvaju jarbola.


Uzdužno dizalo (si. 7) izvedeno je s utovarnim i povratnim uzetom. Hvataljke
su vezane s prenosnom gredom, koja je pomoću posebnih užeta spojena
i>a jednoj strani s utovarnim uzetom, a na drugoj, preko kolotura,
s povratnim uzetom. Utovarno uže (uže za dizanje tereta) prolazi kroz
kolotur (3) na glavnom jarbolu i omotava se zatim oko prvog bubnja pogonskog
vitla. Povratno uže je jednim krajem usidreno o sporedni jarbol


493
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 32     <-- 32 -->        PDF

i, prolazeći preko koloture na utovarnoj gredi, jednom i drugom jarbolu
(5), namata se na drugi bubanj pogonskog vitla. Povratnim se uzetom kod
pretovara postavlja prenosna greda iznad trupca, hvataljkama se zahvaća
trupac, diže u horizontalnom položaju na stanovitu visinu, zatim, namatanjem
glavnog užeta, prenosi se nad mjesto određeno za istovar, gdje se
spušta.


Konstrukcije s uzetom nosačem i kolicima u praksi se sve više upotrebljavaju.
Uže nosač je napeto i nepomično učvršćeno za jarbole, a po
njemu se kreću kolica pokretana s povratnim i utovarnim uzetom preko
kolotura. Kod ovog tipa potrebni su jarboli veće visine.


Obe vrste ovih dizala imaju vitla sa dva bubnja.


SI. 7. Uzdužno dizalo sistema »Tight line loading« (Skagit).


Izvršimo li podjelu svih ovdje navedenih dizala prema konstrukciji,
tada razlikujemo ove grupe: 1. Sistemi sa jednim jarbolom i bez horizontalno
okretne poluge. To su dizalice prikazane na slika 1, 2 i 3b, 2. Sistemi
s jednim jarbolom i horizontalno okretnom polugom (kružna dizala); na
slikama 3a, 4, 5 i 6. 3. Konstrukcije sa dva jarbola kojima pripadaju
uzdužna dizala (si. 7).


Elemente dizala možemo podjeliti na: A) pogonski vitao; B) sredstva
za prihvatanje (kuke hvataljke), žičana užad, lanci i ostali pribor za rukovanje
kod dizanja tereta; C) koloturi i kolica kroz koje prolazi žičana užad
j služe za upravljanje pokretima.


Ad A. Pogonski vitao se dijeli na pogonski stroj, transmisije i predložnike
koji spajaju pogonski stroj i bubnjeve, bubnjeve za namatanje
užeta, te razne poluge za rad. Svi ovi dijelovi sagrađeni su na jakom
okviru tako, da se daju lako premještati. Za pogon služe parni strojevi,
benzinski i Diesel motori. Snaga benzinskih ili Diesel motora iznosi od
34—301 KS, a najveći motori mogu biti od 500 a i više KS. Ovi motori


494


\
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 33     <-- 33 -->        PDF

imaju obično četiri brzine, koje se ukopčaju preko mjenjačke kutije sa
zubčanicima. S lancem se prenosi kretanje s mjenačke kutije na pogonsku
osovinu koja nosi povratni i pomoćni bubanj, a zubčanik s pogonske osovine
pokreće preko zupčanika glavni bubanj. Prema tome za koje uže
služi bubanj dijele se na: glavni, (vučni ili utovarni), povratni, pomoćni ili
montažni i dodatni bubanj. Obično pogonski vitao ima glavni, povratni i
pomoćni bubanj, a prema potrebi pogona montiran je odgovarajući broj
dodatnih bubnjeva na produžnom okviru vitla.


Kapacitet pojedinih bubnjeva (duljina namotanog žicanog užeta) iznosi


na pr. za Skagit vitla:


260— 580 m užeta promjera 15,9—28,6 mm (glavni bubanj)


535—1340 m užeta promjera 11,1-—19,0 mm (povratni bubanj)


305—1070 m užeta promjera 6,3— 9,5, mm (pomoćni bubanj)


Broj bubnjeva na pogonskom vitlu ovisi o potrebi kojoj služi. Ako
vršimo samo utovar, onda će nam trebati dva do tri bubnja, dočim u kom
binaciji kod privlačenja sa skiderima, taj se broj povećava. Ukopčavanje
bubnjeva vrši se ´polugama s kojima se rukuje pomoću pedala. Brzina kretanja
glavnog bubnja varira od 20 m u minuti kod prve brzine do oko
90 m´min kod četvrte brzine. Povratni bubanj ima brzinu kretanja oko
50—235 m/min. Podaci se odnose za benzinski motor snage 106 KS. Vitao
je postavljen na saonicama načinjenim iz drva i željeznih okvira, može se
sam pokretati ili dopremati na posebnim kolicima, a može biti montiran
na traktoru ili drugim vozilima. Težina vitla se kreće od 1810—16.330 kg
s dužinom od 2,08—4,83 m i širinom 1,52—3,15 m (vidi Š. L, br. 9—10/50).


Ad B. Najvažniji elemenat dizala jesu žičana užad. Kod nas se upotrebljava
žičana užad za dizala, normirana prema DIN-u 655.


U eksploataciji šuma, a također i kod dizala najobičnija je primjena
čeličnog užeta sa 6 ili 8 pramenova, sa 15 ili 19 žica u svakom pramenu.
Pojedina žica, kao i uže, je okruglog presjeka. Svaki pramen može biti
građen od žica istog dijametra, a i kombiniran od žica različitog dijametra.
U posljednjem slučaju poznata je takova konstrukcija užeta pod-imenom
»Seale«, gdje imamo 6 pramenova, a svaki se sastoji od jedne deblje centralne
žice opletene s 9 tanjih žica, a iznad ovih je 9 debljih žica (gibkije,
trajnije i veće nosivosti). Pored toga postoji užad s pramenovima od 7 i 37
žica, ali se svi ne upotrebljavaju u eksploatacijone svrhe. Prema načinu
pletenja izrađuje se užad s jednostrukim, dvostrukim i trostrukim pletenjem,
no najčešće se upotrebljavaju dvostruko pletena užeta. Obzirom na
smjer pletenja standardizirano je unakrsno pleteno uže (prečni splet), gdje
su pramenovi pleteni na desno oko jezgre (srčike), dok su žice u pramenu
u suprotnom pravcu. Također se izrađuje užad istosmjernog pletenja, kod
kojih su pramenovi i žice u njima pletene u istom pravcu. Jezgra užeta
redovno se izrađuje iz kudelje i služi ne samo kao nosioc pramenova užeta
nego je također i rezervoar za mazanje. Kod užeta nosača izloženog velikim
naprezanjima preporuča se upotreba užeta s jezgrom od neovisnog
žicanog užeta, jer mu se na taj način povisuje čvrstoća za 10% (također
povećava krutost).


495
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pregled žicanih užeta, koja se najčešće upotrebljavaju u eksploataciji šuma


Kon


Promjer Čvrstoća


strukcija Jezgra Upotreba


mm u tonama


užeta


6X,19 45—51 Neovisno žičano 115—175 Uže — nosač
uže


6Xil9 29U-35 Konopljena 45—85 Glavno ili vučno
ili žičano uže ili utovarno uže


6Xil9 19—22 Konopljena 20—28 Povratno uže


6X15 10 Konopljena 5 Pomoćno ili montažno
uže


8X19 22—32 Konopljena 24—48 Vezovi, pribor za
prihvatanje (kao
omče)


Užad se izrađuje od specijalnog čelika, a pojedine žice su redovno
pocinčane. U ostali pribor pripada: međusobni vezovi žicanih užeta, omče,
razne hvataljke, kombinacije karika i lanaca, kolani i ostalo.


Spoj pojedinih užeta mora biti takav, da se zapriječi pri kretanju zapetljavanje
i zauzJavanje. Zatim mora biti osigurano mjesto na užetu za
prikopčavanje hvataljki i omči. Omče služe za jednostavno prihvatanje
trupaca kod vuče i dizanja, a izrađene su od žicanog užeta sa spojkama
za prikopčavanje i vezanje trupaca. Kolan je kratki komad žicanog užeta
s kopčama na svakoj strani izrađenim za spajanje kolotura s panjem.


Ad C. Koloturi služe za mijenjanje pravca ili su sredstvo za povećanje
mehaničkih prednosti nekog sistema. Pogonski vitao kod dizala ima dovoljno
snage za operativne svrhe te koloturi služe većinom samo za mijenjanje
pravca. Međutim za kretanje vitla, napinjanje užeta nosača i si.
iskorištava se mehanička prednost postignuta kombinacijom više kolotura
u jedan sistem (koloturnik). Kolotur je izrađen iz dvodjelnog čeličnog
okrilja sa čeličnom osovinom na kugličnim ležajima i ima karike ili pokretne
spojke za vezanje uz panjeve ili jarbol. Nekoji koloturi imaju
rezervoar s mazivom te mogu raditi bez nadzora. Veličina kolotura je vrlo
različita i kreće se, u glavnom, od malenih ili prolaznih kolotura težine
7,5—12,5 kg (za užad promjera 10—13 mm), pa do velikih kolotura težine
750—1000 kg (užad promjera 35—45 mm).


Kolica se upotrebljavaju, kako je spomenuto, kod dizala sistema
»Tight line loading« i kreću se uzduž užeta nosača. Snabdjevena su s potrebnim
brojem kotura, odnosno, kolotura što ovisi o konstrukciji.


Za jarbol se upotrebljava stojeće stablo, prenosni čelični jarbol ili posebno
izgrađeni tornjevi. U slučaju da ne postoji pogodno stojeće stablo,
onda se na određeno- mjesto dovuče odgovarajuće stablo, postavlja vertikalno
i učvrsti sa sidrenim uzetima. Nakon što je jarbol podignut, posijeku
se naokolo sva stojeća stabla u krugu s radiusom visine jarbola radi postavljanja
sidrenih užeta. Stojeće stablo najprije se okreše od granaotpili vrh. Visina jarbola ovisi o tome, da li dizalo služi za pretovar ili i za


496
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 35     <-- 35 -->        PDF

vuču drvnog materijala sa skiderima^ U prvom slučaju visina je- jarbola
mnogo manja (oko 20 m), a u drugom slučaju je mnogo veća (dosiže kadkad
50—65 m u starim sastojinama duglazija).


Na jarbol se najprije postavlja pomoćni ili montažni kolotur, kojega
diže penjač i vlastoručno vješa na jednu žičanu zamku privezanu blizu
vrha jarbola. Zatim provlači kroz taj kolotur pomoćno uže debljine 10 mm,
te se s tim uzetom dižu drugi koloturi kao" i sidrena užeta. Obično ima
šest vršnih sidrenih užeta svezanih ispod pomoćnog kolotura, & donji krajevi
sidrenih užeta učvršćuju se omatanjem oko panjeva na udaljenost
približno jednakoj s visinom jarbola. Utovarni glavni kolotur veže se ispod
sidrenih užeta na posebnoj omči,, a- pored toga je slobodno vezan s pomoćnom
omčom za jedno od vršnih sidrenih užeta. U slučaju prekida
glavne omče, glavni kolotur će skliznuti po sidrenom užetu i time će se
zapriječiti nesreća koja bi nastala pri padu kolotura na zemlju. Zatim se
vješaju ostali koloturi. Kod visokih jarbola i onih, koji rade s velikim
opterećenjem, postavlja se pored gornjeg vršnog usidrenja još jedno na 2/s visine jarbola, da bi se spriječio prelom jarbola. Kod upotrebe jarbola
za dizanje i za vuču, koloturi za dizanje i za ostale svrhe kod dizanja nalaze
se ispod sidrenih užeta. Pomoćni ili montažni kolotur nalazi šc također
općenito blizu baze jarbola, Čelični jarboli imaju na vrhu pptrebne
koloture, kao i sidrena užeta, stalno montirane. Ovi jarboli prenose se u
horizontalnom položaju i postavljaju vertikalno na zidanu podlogu pomoću
specijalnih mehanizama. Nakon što je smješten jarbol, postavlja se pogonski
vitao na pogodnom uzvišenom mjestu ili na izgrađenu platformu od
trupaca u sigurnoj udaljenosti od jarbola, a zatim se zadnji kraj saonica
pogonskog vitla usidri za panjeve (u slučaju potrebe) da bi se spriječilo
njegovo klizanje za vrijeme rada.


Zaključak . U uvodu su navedeni uslovi, kojima treba udovoljiti
stroj kod primjene u eksploataciji šuma. Spomenuta dizala su rađena iz
specijalnog čelika tako, da im je ukupna težina velika, ali zbog mogućnosti
rastavljanja u pojedine sastavne dijelove osigurana je njihova doprema
u šumske predjele, gdje se vrši eksploatacija pod nepovoljnim terenskim
prilikama. Pojedini dijelovi su izrađeni iz specijalnog čelika ili metala
velike čvrstoće, što je od utjecaja na mogućnost kvara.


Iz opisa je vidljivo, da su izvedeni veoma jednostavno u konstruktivnom
pogledu. Prema tome montaža i popravci ne zahtijevaju naročito
specijalizirane radnike, a niti mnogo vremena za njihovu provedbu. Iz
prikazanog načina rukovanja s tim dizalicama, može se zaključiti, da će
se moći vršiti uspješno sa običnim radnicima nakon kraće obuke.


Za lančani sistem rada su veooma podesni, a ovo je u toliko važno,
jer se danas gotovo tako odvijaju svi radovi u eksploataciji šuma. S tim
strojevima moguć je također neprekidan rad, t. j . pod svim vremenskim
prilikama.


Bitna je osobina ovih oüzaia premjestivost, koja proizlazi iz konstrukcije
odnosno jednostavnosti izrade pojedinih sastavnih djelova. Za rad nije
potrebna izgradnja posebnih rampa ili tome sličnih naprava. — Važno je
napomenuti da zahtijeva veliku količinu drvnog materijala za utovar i istovar
zbog svog učinka, koji na pr. može iznositi kod kružnog dizala oko
12—15 mVsat (uz teret dizanja od 1,5 t).


t 497
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Kod nas se je već počelo primjenjivati skidere u eksploataciji šuma.
Pošto je gotovo redovni pratilac skidera opisana vrsta dizala, to se može
očekivati, da će i kod nas doći do njihove primjene. U tom slučaju će se
najbolje ispoljiti sve dobre i loše osobine tih dizala, pa će se moći ocijeniti
objektivno tek onda njihova valjanost u našim prilikama.


Literatura:


Upotrebljena literatura:
Kiščenko T. I.: Potocnyj metod treleviki i pogruzki lesa lebedkoi; Les prom. br.
12/1949.
Nelson Courlandt Brown: Logging New Yomk 1949.


Ing. Fantoni: Opće strojarstvo, Zagreb.
Ing. Fantoni: Opće strojarstvo, Zagreb.
Skagit Steel and Iron Works — prospekt,
Washington Iron Works — prospekt.


Napomena : Sheme dizala uzete iz Skagit prospekta, načinjene su po direktivama
J. Keneth Pearce, profesora eksploatacije šuma na College of Forestry univerziteta
u Washingtonu.


POUGLJAVANJE U PEĆIMA SA KRUŽNOM CIRKULACIJOM PLINOVA


1. Pougljavanje i suha destilacija
Pougljavanje drveta razlikuje se od suhe destilacije kako po tehnici rada tako i
po vrsti te količini konačnih produkata.


Pougljavanje — bilo to u žežniei ili u raznim vrstama peći za pougljavanje — vrši
se uz ograničeni pristup uzduha. Potrebna temperatura za proces pougljavanja nastaje,
u unutrašnjosti žežnice odnosno peći, izgaranjem stanovite količine drveta. Glavni produkt
pougljavamja je drvni ugljen. Tekući proizvodi iii se ne dobivaju ili se dobivaju
u ograničenoj količini (u raznim pećima za pougljavanje). U koliko se dobivaju svode


, se samo na neznatne količine drvnog katrana slabije kvalitete.
Suha destilacija drveta vrši se privođenjem potrebne toplJne izvana. Proces se
odigrava bez pristupa uzduha. Produkti suhe destilacije su: drvni ugljen, tekući destilati
(sidovi drvni ocat i drvni katran") i smjesa plinova koji se ne mogu kondenz;rati,
a koji se sastoje iz 60% ugljičnog dioksida (CO2), 34% ugljičnog monoksida (CO),
3% metana (CH4) a ostatak se sastoji iz vodika (H2) i tragova drugih plinova (4 str.
1939).
Gornja granica temperature karbonizacije kod suhe destilacije drveta obično
svršava sa 400°C. Kod pougljavanja u žežnicamia ona često prelazi 6WC (3 str. 1116).
Viša temperatura u žežnicama djeluje na kvalitet drvnog ugljena, jer takav ugljen
sadrži manji procenat hlapljivih sastojaka i više ugljika nego drvni ugljen iz retorte.
S time u vezi retortni drvni ugljen ima manju ogrijevnu snagu od drvnog ugljena iz
žežnice. Ako uzmemo, da ogrijevna snaga drvnog ugljena iz žežnice iznosi 100, onda
drvni ugljen, dobiven pougljavanjem u rezmim pećima za pougljavanje, ima ogrijevnu
snagu 93, a retortni drvni ugljen samo 90 (4 str. 137).
Pougljavanje drveta u retorti (suha destilacija) teče mnogo brže nego pougljavanje
u žežniei. Destilaciono drvo se naglo suši i pršti (raspucava) a to uzrokuje da drvni
ugalj, dobiven suhom destilacijom u retorti, ima slabiju mehaničku čvrstoću. Radi
toga on se ne može upotrijebiti u visokim pećima gdje se baš traži velika čvrstoća.


Suha destilacija drveta u retortama traži relativno veliku količinu goriva za zagrijavanje
retorti. Drvni ugalj, odnosno destilaciono drvo, u retorti slabi su vodiči


498