DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inženjera i tehničara Hrvatske
u Zaprebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb I. Vukotinovićeva ul. 2. telefon 36-473. —
Godišnja pretplata: Din !80; za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih škola
Din °0 Pojedini broj 15. — Račun kod Komunalne banke u Zagrebu br. 4-1-956.0360.
Aedakcioni odbor: dr ing. M. Anić, ing. R. Benić, A. Bradičić, ing. S. Frančišković,
ing. D. Klepac, ing. Z. Potočić, F. Šnajder, dr. ing. Z. Vajda.


Odgovorni urednik: Ing. Josip šafar
Pomoćn i urednici : ing. Aleksandar Panov (Sarajevo), ing. Branislav Prjoski
(Skoplje), ing Rudolf Cividini (Ljubljana), ing Miodrag Ljuić i ing. Dušan Simeunović
(Beograd)


BROJ 11 NOVEMBAR 1950


SADRŽAJ


J. Starčević: Tehničke norme i prividna racionalizacija; Ing. B. Zlatarić: Neka
osnovna pitanja sjcmenarske politike u šumarstva; Ing. L. Lončar : Pretvorba čistih nizinskih
hrastika u mješovite sastojine: Ing. M. Ljujić : Prilog rešavanju pitanja zaštite,
gajenja i iskorišćavanja šumskog drveća van šuma — Saopćenja — Iz stručne književnosti
COflEPXAHHE


J. CTapieuHh : TexmriecKHe Hopimi u eKonomriecKan panHOiia.in.i;innii; HHT. B. 3li u
T a p n h» HeKOTopiie OCHOBHLIC aonpoc&i HOJIHTIJKH cesieHOBOgcTBa B JICCHOM xo3nöcTBe; Hm\
II.
JIoHiap : IIpeBpamciiHi- HHTCMX iy6oBbix HacaacjieHHH Ba UH3HUUX B CMemaa&ie —
ÜHropMaAHU — l>ii(>.iiii)rpucpBH
SUMMARY


J. Starčević : Tehnieal norsalization and razionalization; Ing. B. Zlatarić : Some of „
the most important problems
in forest seed policy; Ing. I. Lončar : The transformation of
the clear-oak-woods in the mixed ones — Communications — Bibliography


RESUME


J. Starčević : La normalisation technique et rationalisation; Ing. B. Zlatarić : Quelques
problemes dts plus importants de la provenance des grames dans la politique forestiere;
Ing. I. Lončar : La transformation des peuplementes pures du chene en mixtes — Communications
— Bibliography
Tisak »Tipografije« — grafičko nakladni zavod — Zagreb