DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 82     <-- 82 -->        PDF

jednom imanju i u istoj godini. Nagrađuje* se za sadnju u sastojinl oko 16 funta po ha,


-a k tomu 8 funta poslije 5. god., ako sadnja uspije. Razmak između drveća iznosi od


5-10 m.


Za sadnju u prugama i drvoredima iznosi nagrada 2 funte po drvetu, uz dodatak


od li funte nakon 3. god., afcoi sadnja uspije. Nagrada se daje, ako´ se zasada najmanje


200 biljaka na jednom imanju i u istoj godini. Razmak između drveća ne smije biti


manji od 5 m.


Nagrade se ne odnose na topole koje su osjetljive na rak. Tako ovdje ne dolazi


u obzir grupa balzamastih vrsta i hidriđa, kao i izvjesni broj drugih topola.


Anić


Rad Internacionalne komisije za topole


Internacionalna komisija za. topole djeluje pod okriljem ustanove
Food and Agriculture Organization (F. A. O.). Prema saopćenju
u časopisu Quarterly Journal of Forestry, -London, 1(950 (s. ill92.) Komisija je održala
svoje IV. zasjedanje u Genevi u aprilu o.g. Predsjeda© joj je Prof. Guin.ier. Osim
izaslanika F.A.O. i Unije za organizaciju šumarskih istraživanja bilo je na zasjedanju
zastupano 11 nacija. Izneseni su mnogobrojni prijedlozi u vezi sa radom, koji treba da
izvrše razne nacionalne komisije za topole. Postignuta je saglasnost u pogledu
nomenklatur e za topole, koje se uzgajaju u Evropi. Prijedlog o tome upućen je
Internacionalnom botaničkom kongresu u Stocfcholmu.


Učesnici su pregledali okolinu u području jezera Neuchatel , te su pri tome
upoznati sa rezultatima istraživanja o uzgoju različitih topola, koje vrše Federalni
inspektorat za šumarstvo u Bernu i Institut za šumarska istraživanja u Ziirichu. Učesnici
su pregledali i topolove kulture u području Ghambery u Francuskoj.


Na zasjedanju primljeni su u članstvo Turska i Austrija.


Naredno zasjedanje održat će se u proiljeću 1952. u Engleskoj.


Anić


Dvije nove četinjače


Prema bilješci Prof. A. de P h i 1 i p p i s a u L´Italia forestale e montana, Firenze,


1949, (s. 107—108) pronađene su u novije vrijeme slijedeće četinjače:


U Španjolskom Maroku otkrivena je nedavno nova vrsta jele: t a z a o tska
jela, Abies tazaotana S. C. Ovdje se radi o dosad nepoznatoj mediteranskoj
jeli, koja se u morfološkom pogledu dosta razlikuje i od A b i eis piinsap o
kao i od sjeverno-zapađnih afričkih jiela: A. n u m i d i c a De Lannoy i A. im a r o c a na
Trab. Areal joj je razmjerno vrlo malen. Nalazi se u gorju Tazaot, u visini od 1280—
1790 ni. Raste zajedno sa rastom crnikom, primorskim borom, mediteranskim raznim
grmovima i listopadnim hrastovima. Nalazi se na vapnenastoj podlozi (lijas). Izraste
kao drvo prvog reda, t. i 30—45 m visoko. Iglice i češeri veći su joj nego kod spomenutih
mediteranskih jela. Tazaotska jela može doći u obzir pri pokušaju uzgoja egzotičnih
jela u području Mediterana.


U Kin i pronađena je dosad nepoznoto četinjača, koja nalikuje po nekim morfološkim
karakteristikama na mamutovac. Nazvana je: Metasequoia glyp tost
robo id es Hu et Cheng. Sistematičan su je uključili u novu porodicu: Metase<
iüaceae, koja je smještena između porodica: Taxodiaceae i Cupressaceae. To se drvo
smatra živim fosilom. U rod Metasequoi a uviršteno je više raznih fosilnih azijskih,
evropskih i američkih vrsta, koje su dosad bile uvrštavane u rod Sequoia. Ova je četinjača
od interesa kao botanički kuriozitet i doći. će, možda, u obzir tek kao parkovn
© drvo. Anić


Najveća duglazija na svijetu


Prema bilješci u L´ Italia fo´restale e montana, Firenze, 1949. (s. 119.), na obali
Or eg on a, u zapadnom dijelu U. S. A.,, nađena je nedavno jedna zelena duglazijia,
koja danas pripada među najveće drveće Svijeta. Njeno stablo imla promjer u prsnoj
visini 4,7 m, a u 2/ä visine 1,4 m. Visoko je 64 mi, Kubni sadržaj tog stabla cijjeni se na
250 im3. Poznato je da zelena dugllazija pripada među najkrupnije drveće. U starijoj
literaturi češće se spominju duglazije ivlisoke i do 100 m, a debelei preko 4 m. Spomenuto
drvo smatra se sada najvećom đuglazijoim na Svijetu. Anić


420