DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 77     <-- 77 -->        PDF

u lijevoj ruci Züiegnemo vrh kouca, TJiperivsi pogled na S´kailu . i nastojeći da konac
presiijieče onu tc-čkii te skala, koju 2:ahtije^a dividend, (izvršenje pkna ili norm-c). Završeni
akt jeste: prebaciti pc^led sa ska´le .:.. skailxi C i ti tooki, gdje konac sječe
^kalu A očitati fcoiičnik t, j , proeenat izvršenja norme, ili pr-ocenat i2rvršenja plana i si.


Neki »praktičari« zauzeli su opozicioui stav prema upotrebi nomograma, jer on
navodno, ne daje točne rezultate sa 5 i više znamenki. Brije svega postoj i ogromn a
razlika između pojma d o ´V ol j n o točno i točno, U praksi radimo ....^..
sa dovoljnom točnošću, već prema svrsi. Ovaj pojam,, dakle ´zavisi o koordifnatam^,
koje su uvijek´ u svrsi dane i on je reliativan, kao što neka točka može biti južno
od jedne a sjeverno od d.rage. Kao šito je napomenuto, momoigrani se odnosi na rela tivn
e ipofcaza´telje i na grube račune, pa je taufcologija reći .da on ne daje točne rezulitate
i za to prigovor pomenutih praktičara otpada. Ako ovi ipraktičari odbijajoi nomogram
za ´grube pokazatelje i koriste računski stroj (,akc ga imaju) ili rade ......,
´On^da je to isto što^ i sipati točnost pomoću lijevka u vedro, i^Ii bez lijevka u flašu. I na
jedan i na drugi način rasipa se energija (ili "vrijörne ili tečnost).


Ne treba podcijenjivati ovo oruđe, jer se pomoću njega može zašted´iti polovica
utroišenoig vremena isvih normiraca, evidentičara, statističara i planera, Preduslov, da
se ´U cilj´u uspije j^este da se u detalji-ma, u onalim stvariima b-iide n.a visini. Male stvan
javiljaju se masovno i koHiko´god je prvi faktor neznatan (detalj), toliko je drugi faktor
(brojnost, masa) ogroman.


Cilj ovog napisa je ne samo taj, da se Što prije aktivira nomogram nego da se 1
druga oruđa iprakse, koja su nezasliuženo omalovažana ili nedovoljno razjašnjena,
tivuku u upotrebu- i raisterete rad Čovjeka. J. StarČević


Napomen a : Povodom ovog prikaza titpozorujemo čitaoce na članak prof. ing-
X Vesely - a: Grafičke tabele za kubisanje trupaca i greda, objavljenog u S, L. 1925
^tr. 354—´361, u kojem je autor iznia principe, na koji/ma su te tuhde konstruirane.
Premca ocjeni prol- Levaković a te tabele imaju izvjesnu prednost pred brojčanim
tabelama: ne zauzimaju nekoliko potpunih listova kao brojčane tabde, ali je za njihovu


aipotrebu potrebjio nešto vise vježbe, — Ur,
Sa terenske školske prakse
(Freborna sastojina na Adolfovcu u Zagrebačkoj gori)


Dne-5, VI, 1950. izvršiot je biološki smjer IV. godine studenata šumarstva Poljopri´vredTio^
šumarskog fakulteta u Zagrebu s iriig. D, Klepcom, terenske vježbe u gradskoj
sumi kod Adolfovca u Zagrebačkoj gori.


Na vježbama je izmjerena busolnim instruonentom po stacionarnoj metodi jedna
buikova preboma Stastojina, kojoj* su izmjereni prsaii promjeri svih stabala i´ziiad . em
pr. ... Mjerene su i visine stabala i to po netkolilko- stabaila za svaki debljin&ki stepen.
Za/tim je oipi^sano stajniŠte sa svim potrebnion po-daciima i to: nadmorska visina, nagib i
e/kspoizicija terena, dubina tla i sloj ihumiusa, te matična podloga i fitocenološki tip
šume po. pirizemnoim rašću i sloju gremija.


Iz podiataika terensiko.g rada ifznačim^ta je površitna sastojine, kroja iznosi 1-.97 ha.


KoTiiStruiraina je visinska krivulja, a iz.av.´ana je po> principu metode nsajmanjih
kvadrata. Na temelju provedene it^mijere stobala i visimske krivulje prikazana je struiktuira
te sastojine po broju staibala, temeljimi´Ci i dirvnoj masi.


D´Osad je vladalo dosta raišireno mtišljenje, d^ se čiste bukove &astojine mo-gu
uzgaj.a´ti´ jedimo^ u jednodobniiim (visoikifm regularnim) šuimamia, no naš primjer pokazuje
obrabnO´, Nai Ad-oilfo-vcii smo. na njaŠim vježbamia vidjeli čistu bukovu saistojiinii´, koja
i po vajTLJskoim´ izgledu (fotograiiija -u »Sumairslkam listu« li—QJ5i)), a i po svoij´´jm. taksaciomim´
ikarakteriistikajma pokaznje da je prebo^na.


Zia jedoodobuu {reguJamu) sastojinu ..^ mjerodafvna binomska stnikti^ra broja
staJbaLa, štoi znaiČi da su najfviše zas^tup^jena staibl-a srednj^eg i nešto nižeg prsnog .........
U prabo^rnoji sastojine je atruktura broja^ staibala pO´tpimo´ draigačiija; ui njoj nisu
tnaijjače zastupljenih staibla srednjeg prsnog promjera, već najtanja; a broj im opada sa
pO´veoainjiem. prsnoig prO´mje´ra i tOf po geometrijsiko-j progresiji- (L i O´ c-o u . t-o v a


krivuilja).


415
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Po ^-daoLma i^mj´ere -i po ........... na terenu vidimio, da je spomenuta sastojina
na Aiddlfo.vcu iprebo´m.e strAture, Ona. iraa na hebtatui 4.16 stalbaila, teinieiljnicu
34,31t m^, ai drvnu maki 37. .^... je p-o- broju atabaJa, po temeljnici di po masi bMau
pra^rilnoji (n^armalnoj) preboTiio} sastojim.


Iz silike br, ! se vidi, da u toj sastojiini n& Adolfoveu» broj stabala pada postepeno
sa poveća-njem promičem Kvociijent opadan´ia; toga red^. je po pnM\oi 1,7. Taj grafiikon
o´čito poikaaaije prebomiu stiaiikturu. Struiktura divne mase prikazana na istoj´ slici jebinomsikai.
Struktura tcmieljnice prika^an^a iid ^licg. br. 2 je takoider bitooraska. Ovo je
lijep primjier iz kojega se .-idj, da se i čista bukova iuma može ´uzgajati u (pirirodnom)
prebomorm

...^ bi \i toj´ sastojani posjekliii sivai stabl-a, koja &u u prsiBo-ji visim deblja od 5^0 om,.
i sva tanjai -od´´ 30 om^, pretvoiriJi bii je tu jiediniodolbnu (ireg´Uilairmu) sas^tojinui sa gospodarenjem
!U dugoj ophodnji, što se kod n.as vrlo costo provodilo, pa »mo od prebomik
sastojina. prešltlt .... jedoordobne sastojine. No´md; smo miiišljenja, da je mjestoi uzgajanja
jedno´dobnii´h šuma praviilaije zadržaiti preboTirnu situkturu´ i to ugil!av:niom zbog o^dih
razloga: --, ´


li) SpoTOienuita šuma fitoceniolo^ki´ predstavlja, brdsku ´bukovu ´šuimu´ na; kdseloj´
podlozi; raste na tlu siildikatne matiione poidloge, a kliimatske prilike tog te^renai već uslovij*
afvaju zaikiseljaivamje. Sve susjedne jednodoibne bukove sastojiin´ei na siliiikatnoj´ poidlo^i
iimaj´U također a:cidofüaia kariakter. Opće je pozniato da b^ukiov listulnae ra-stvoTibo^m
popravlja tlo smiaoijujiući kiiselos-t, a popravilja ga to jače, što ga i^ma više i štO´ su noiikTO*klimatski
usiovii povdlj´niji. U prebo.r.noj je šumni količiiina lišća iznatnio veća, nego u nešto
odraslijoj j;ednodofbnoj šuimi, ... iima više Silojeva kTOŠanja, pa već tu postoji bolja
mogutonost popravljamja tla. Tlo je u dobrop fUiZgajaooji preboirraoj šuimi također potpunije
zatvoireno i bolje zaištiiee^no od diirektnog djelovanja s´Uinea i kiše, a tako i Oid
direktnog ispirafnjia ´hraniva iz tla. Biološki je, dakle, dalefco´ bolje niai takoviim terenima
Uizgajiati pre^bome mego jednodobfne s.astoJ´ine.


2) Preiborna šuma od vrsta dffvećai, koje podnose ....&..^ daje veći prirast negO´
jednoidoibna, jer jo) je asin^ilatonnrii orgam´ jiaći ´^BioiUey 1922^), pa je i to jedan od razloga,
kojii igovori za uzgoj takovog ob´lik.a šume


3) Stoi se pak tiće fekorisćavanjia šuima, to regulairne -šume u usporedbi sa prebornim
imaju izvjesnu prednost No znamO´, da postoje i prdbornesastoj:ine:u kojima se
sječa imože donekle s-koncentrirati na manje površine, pa se na njima može posjeći 30Vo^
a i više drvne mase najjačih stabala, a dia se ne poremetii preibo´mia struiktura šutme.
Dakle i sa te strane poßtoje poivolijniji iivjeti´, tniqgo ^. ´Općenito mlsili.


^.^6
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 79     <-- 79 -->        PDF

^*-2.^ Struktura bukovß prcborne sastojine m Odolfovcu u
Zagrebačkoj Qori s obzirom na ....... Temaljmca 31^51 m»


Prom´atra}uoi spoimen´Utuit fotograiEju viiidim-o, da je mladik ra.alo zastupljem Na
tereuti smo´ vidjeli, da vi´še mjesta im toj iistoij (povpšmi ipAazuju isto- stamje. Mjesti.^


miČTio su staxa staibla ipr.ej,alko zastuiplj^eina i usliiijed prejake xasjone -mladi´k se mje ...^.)
miormainoo razviijiati. Strulktura. drvne mase i teimeljmce aaim. također poka´zaijei, da je
pred´zadinjj,i ´debljiinsMi razred prejako. zastupiljeoiL No sva stabla iznad 60 cm prsnog
promjera su p.rašla svojlu zrelost, psa . se moralk. (postepeno posjećdv Mjestimično, pak
gdje stama s-ta´bla nisu toliko s^as-tupiljiena, [pokazuje «mibdik bujan ra´st i lijep raizvoj. Na
ovom se pirimjeru vrlo Itjespoi vidi dodirno područje rada uy>gdja i uTedivanja šuma..
(Referat sa terenskih vježbi iz uređavanja" šuma, studenata šumarstva zagreibačkog Polj.
Suraiarskog fakulteta)


Sabolić Juraj


stud. šumairstval IV. god.


Armirano-betonski normalni železnički pragovi — Jedno od železnidko-grMevindkih
piroduzeća otpočelo Je izrađivati armirano-betonske normalne železničke pragove.
Da bi se tračnice na njima mogle pričvrstiti sa svake strane praga osta\4jena su ^.. dva
uduibljenja prizmatskog oblika, tako da se u njiih ^umeće di^o prethodno´ natopljeno^ u
kreozo´tu ili neko>m diiČnom iimpregnacionom sredstvu. Zatim se tračnice suć5m. kovom priovirste kao i kod drA^enili pragova.


Za sada upo´treba ovih pragova ograničena je na ona mesta gde obično lokomotive
iAacuju vatru (pd čišćenju ognjišta) kao i na sporednim kodosccima. Težina im
Iznosi oko 220 kig, što pretstavlja veliku, mamu kod njihovog prenosa, odnosno pri samom
nameš tanju.


Kako će se pokazati ovi novi železnički pragovi u našim prilikama i da li će uspeti
bar delomdčno da potisnu drvene (hrastove, bukove ili borove) železničke pr.a;gGve to^će
nam pokazati bud´ućnost ,& obzirom na njihove tehničke osobine, trajanje, proizvodne


troškove i slično.


.. Pejoski


417