DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 76     <-- 76 -->        PDF

6. Da bi se reakcija saistojiaa na pojedine, uzgqjjie zahvate mogla bol^e
predvidjeti i da se objektivno može pratiti njihov razvitak, potrebno je
^omognčiti izdvajanje uzornih šumskih objekata te p^stavlilanje i održavanje
trajnih pokusnih ploha u tipičnim sastojinama.
7. Prijedlog uputstava c proredama treba da institut što prije publicira
pod naslovom »Njega sastojina proredama«.
Iako je rezultat navedenih nastojanja i diskusije ušao u završnu^ fazu,
ipak time nije problem riješen. Rješavanje problema njege sastojina listača
na području NR Hrvatske dobilo je time samio širu osnovicu za daljni;i
uspješniji rad na terenu. Problem j,e i dailje aikutan, napO´se zato što je kompleksno
povezan s drugim jedva otvorenim problemima: a) opterećenost
-upravnog osoblja sitaom, suvišnom i odviSe razgranj.enom admimistraicii´iom
te previše kompliciranim izvještajima, pa zbog toga mnogo je umanjena
mogućnost za stvarni stručni rad u terenu; b] nedovoljno stručno obrazovano
pomoćnO´ osobipe, koje radi prostranih površina mladih šuma treba da
također sudjeljuje u njegovanju sastojina, i dr, U te probleme treba što
prije sistematski i duboko zahvatiti, da bi se njega naših mladih šuma
mogla svuda uspješno obavljati,


Ing- J. Šalar


Racionalmje iskofiŠćavajino radnu snagu u uredima


Neopihodan predusjov 2ta mcionakrb i ejbonomičan rad ma: koje vrste jeste priST.-.
6tvo zdravog sm´isäla .. odnos if^među: svrhe i sredsitva, U^mmo´ ....... traženj e
p . o c e n a t a, ko j i je zbog potrebe za relativnim pokazateljima
postao masovna računskia operacija. Koliko se olovki nepotre;bno ´tupi
drljajiući p-o inače deficitnom papiru, a koliko se Tačimiskji´h S´trojeva trese, da bi se proizvela
j´^edna točkica na ,gra.fikonu, za kojfu nije viažnO´ da; li je za, stotiniku´ visa ild niža:
procenat izvršenja norme ili plana i sL Kolüko, dakle, žednih ide preko vode zbog p-ogi^
ešne navike i sab Ion izi ran ja posla!


Zaista, kao da je još tiivijek zabijen kllin između teorije i praikse, koje se anaće
savršeno uizajamno- oplođavaju. Na jednoj strani vidimo pogodna teh.nička sredstva,
proizvod teoretičara ´koji su mlsli´M na praksu, a ina druigoj stiiani vidimo ljude, koji
se tim sredstvima ne siluže pa radeći na snagu nepotrebno se iscrpljiuju i jadikuju; od
»preopterećenosti«.


Takovo jedno sredstvo teorije, sasvim nepravedno zanemareno u praiksä, jest -—
NOMOGRAM za proizvod i količniJc (A, Bi 1 im.ović: Viša matematika za fizičare,
hemičare, bioiloge i statstičare, str. 303). Bolji je naravno ilogaTitmar, .. on je skup ako
ga se uopće može nabaviti. Zbog ´toga, ako piraksi nešto preporućamo-, moramo se rukovodit;
realnim kriterijem., pa birati ono što postoji i što se može dobiti.


Pomoću Tiorndgrajma dobijoi se savršeno brzo i dovolj´no točni rezultati dijeljenja^
ako se namjesto ravnala koirisfci čioda sa crnim koncem. Da aikratko opišemo ovaj nom,
ogram:


Nacrtajmo pravokutnik vertikalne stranice kmčei od horizontalnih^ jer ukoliko su
horizonta´lne stranice duže utoliko je blaži kut i veća točnost. Na krajnje vertikalne
stranice nanesirao logaritamsücu skalu sa jednog dovoljno velikog ilogaritmara i to što
preciznije od 1 do 10, Na simetrali je polovica mjerila.


Prva skala s lijeva (A) označoije kolidaik dvaja apsolutnih brojeva, kojd ^. stavljaju
u odnos (p^rocenat, pokazatdlj). Srednja skaU (.) pretstavlja dividend (forojnik),
a desna skala (C) pretstav´lja divi^or (naizivnik).


Prema tome imamo . : C — A


Praktična upotreba koJica i čiode: Na čiodu^ pričvrstimo konae, čija dužina prelay:i
vehčinai dijagonale pravokutnika. Glavicu čix)de fiksno namjestimo na onu tooku skale
C, koju zahtijeva divizor (norma, plan), i u tom položajui držimo čiodu desnom rukom,


414