DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 75     <-- 75 -->        PDF

... savremem način proredivanja. Ali od tada sve do^ polovine ove godine
nije se taj otvoreni problem mogao krenuti naprijed.


U nieđuvremenH iasititut fe pripremio-ovof; piifedlo^g uputstava za njegu
sasiojina proredama; prijedlog organiziranja instruktaže o proredama u
terenu; prijedlog o izlučivanju uzornih sastojina i o osnivanju trajnih pokusnih
ploha u tim sastojinama, na kojima bi po određenoj jednostavnoj
metodici siiničnjaci pojedinih gospodarstava uz pomoć instituta vršili
pokuse i istraživanja, po principu; proširivanje nauke u praksu. U tom.
nastojanju institut bio je svestrano potpomognut inicijativnim i upornim
zalaganjem saradnika ing. L Lončara. "


Da bi is-e problem, njege mladih sa^stojina što iemelritije osvijetlio,
nastofj-anjem načelnika Ministarstva šumairstva iNRH ing. P, D r .a g i š i ć a
IS.struičnijafea iz Zagreba i -strujcnja-ci šumsfcog gospodarstva Bjelovar u prisuistvu
direktora Dj. Savić a održali su u kolovozu o.g. u raznolikim
sastojinama tog gospodarstva dvodnevnu svestranu i vrlo plodnu diskusiju
na osnovu instruktivnog izlaganja ing, Lončara. Zatim je diskusija
nastavljena u Ministarstvu šumarstva.


Ta je diskusija pokazala, da su postojala različita mišljenja o načinu
i ism-si proreda u pojedinim saisto´jinama. Ali tokom diskusije sve se više
razvijialo jedinstveno gledlišite. Konačan rezultat disikusije g;e uglavnom
ovaj;


L .ske prorede ne smiju se vršiti. Bezuvjetno je potrebno održavati
podstojni´ dio sastoijine u svrhu zaštiite tla i povoljne mikroklime, kao
i zbog boljeg oblikovanfa debala izabranih stabala, koja će se njegovati
predvidivo do konca oplodnje. Negdje bit će potrebno jače zahvatiti i u
podstojini´ dio (sastojine zbog pomaganja vrsta drveća nedovoljno^ zastupaiidh
u gornjem sloju, koja kasnije, u oplodnom sijeku, treba da povećaju omjer
smjese tih vrsta u novoj sastojini,


2, Glavni zahvati obavljaju se u gornjem dijelu sastojine, pomaganjem
razvoja bolje odlikovanih stabala; u odraslijcj dobi napose njegom njihovih
krošanja. Iz nadstojnog sloja treba dakle uklanjati i deblja stabla; ako
sprečavaju razvitak onih stabala, kojih su deblo i krošnja bolje razvijeni,


3, Budući da u pojedinim saistojinama prevladava grab na štetti omjera
smjese hrasta i bukve, ili bukva na štetu hrasta, treba postepenim zahvatima
pomagati razvoj tih premalo zastupanih vrijednih vrsta drveća. Zbof
velike potražnje brezovine, lipovine i johovine treba također i uzgoju tih
vrsta drveća u buduće pokloniti veću pažnju.


4, Pojedine pretežno čiste sastojine graJba obzirom na prirodne
faktore proizvodnje nisai loše a negdje imaiju i grupe dobro oblikovanih
stabala, ali obzirom na goispodarske faktore odnosno obzirom na stvarne
potrebe ne moigu dati onaj prihod, fcoiji bi se obziromi na prirodne faktore
mogao sa njihovih istaništa oičekivati. Stoga takve ´Sastojine, kao i sastojine
s velikim brojem loše uzraslih stab^k: i lošeg obrasta trebat će u kraćoj
ophodnji iskoristiti. U tu svrhu uredi za uređenje šuma treba da pregledaju
bar dubiozne sastojine i da donesu odluku o uzgojnom postupku u
takvim sastojinama,


5, Budući da pisana uputstva gdjekad ne mogu postići određenu
svrhu, potrebno je da iskusni stručnjaci neprestano u terenu vrše instmktažu
njege sastojina.


^ 413 .