DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 73     <-- 73 -->        PDF

^ospo´darstva (ki so posebna ........ spričo dejistva, da je Slovediija po
-vodnih silah naibogatejša Ijtidiska repoxMika, sa^i ima 1/4 do 1/3 kboriist-
IjiviJb. vodnih sfl vse države).


V Uradnem listu LRS štev, 25/49 z dne 18. VIIL 1948 je izšla uredba
vlade LRS, da se Agronomska fakulteta v Ljubljani razširi v Agronomsko
in go^zdarsko fakultcto. V 1, letnik 1949/50 se je vpisalo 61 slušateljiev,
med temi U žensk. Zainimanfe za goizdarski stuidi^ je bilo sorazmemo
veliko. Da se ustreže željam prijavljencev in omogoči pozneje strožja
sielekcija, se je od prvotno določene^a plana 40 .slušateijev odobril vpis


skoro vsem, ki so se bili prijavili.
Ljudska skupščina LR Slovenije je na 6, rednem zasedanijlu 2L
oktobra 1949 sprejela med drugimi tuđi zakon o reorganizaciji našega
^dsokega šolstva z namenora, da čim bolj vs^kladli sistem vii&oko.šols(kega
pouka s potrebami obče kulture in ekonom´ske politike države ter zagoiovi
vzgojo visoko kvalificiranih kadrov. Pri tej reorganizaciji bila je izlocena
iz sklopa univerze . postala saanostojjma med drugimi visokimi šolami tuđi
Agronoms´ka in gozdarska fakulteta s perspektivo, da se razvija in
sčasoma razširi v posebno visoko solo za razne biotehničke vede.


Nujne naloge^ ki jih ima gozdarski oddelek fakulteta v navedeni
perspektivi, bi bile v glavnem te le:
a) pridobiti oz. formirati dober predavatel´jisld kader, da bo njegovo
delo na ustrezni znanstveni in pedagoški visini;
b) sodelovati pri zgraditvi posiopij za novo visoko solo s potrebnimi
instituti . laboratoriji;


c) pridobiti in za znanstveno-pedagoške namene urediti ustrezna
iakultetöia poisestva in lesmoindustrijske obrate, da bodo slušatelji imeli
možnost prakticiranja v vseh panogah gozdnega in lesnega gospodarstva
pod vodstvom učnega osehja.


To bi bili najvažnejši objektivni pogoji za uspešno reševanje glavne
nalloge, i,j. za vzgajanje visoko kvalificiranega, Ig´udstvu in stroki predanega
gozdarja novega kova, zavestnega graditelja s-ocijali-strčnega družbenoga
reda. V strokovnem pogledu bo fakulteta vzgajala enoten splošen
tip go´zdarskega inženirja, torej brez orientacije v smer gozdnega ali lesnega
goispodarstva za časa studij. Specializaciijta naj´ sledi šelc po končanem
studiju na fakulteti.


Objektivni in subjektivni pogoji ob ustanovitvi gozdarskega oddclka
falkulteta sio pre-cej težki, Občutno je pomanjkanje predavateljskega kadra
% ustrezno znanstveno-pedagoško kvalifikacijo, Le s težavo «e izločijo
posamezniki, ki imajo pogoje za razvoj v tem delu, iz produkcije, saj
imamo tam komaj eno tretjino za normalno obratovanje potrebnega osebja
z najviš|;´o stroko^vno izo´brazbo. Nič manj težko ni vprašanje pridobitve
primemnih začasnih prostorov in laboratorijev, dokler se ne zgradij-o nova
poslopja, spričo silnega pomanjkanja primemih zgradb v Ljubljani, za znanstvene,
prosvetne in stanovanjske namene.


Med subj-ektivnimi pogoji pa !.;. omeniti v prvi vrsti premajhno rutino
kolektiva go^darsfcega oddelka fakultete v pogledu vis-okošolsfcega dela,
kar so pač začetne težave vsake fakultete. Se težje pogo^je je imela pred


.11