DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 72     <-- 72 -->        PDF

..&0.....L


Gozdarski visokošolski sitidij . Slovenifi


Pogoji ZB: vsestracaski razvoj «olstva . znaoistveinega dela na področju
slovenskega go.zdarstva in lesne industrije so bili .0´stvar;!eiia sele v navi
Jugoslaviji po zmagi narodnoosvobodilne borbe in socijalne revolucij-e
jtigoslovanskih narodov ter po> liveljavljenju ideje o nacionaiMh enakopravni´h
državinih eno´tah. V ^stari Jufoislaviji bila je v Slovem´,´! le ena
gozdanska sola, in sicer nižja gozdarska sola v Mariboru od leta 1931 dalje,
ki se je morala trdo boriti za «vo^ obstoj. Tedaai^ji v!ladajoći ra2:red, poisßbno
veren odsev negativnih strani kapitalističnega sistema ravno v pogledu
goizdarstva in lesne industrije, ni mogel ali pa ni hotel videti potreb
miodernega gozdarstva ter pois;peševati organski razvoj strokovneiga šolsiva
in znanstvene de´j´avnosti- Zato je bilo ob osvoboditvi, ko so´ stopile v
ospredje nujme naloge splošne obnove in razvoja gospodarstva pO´ soicijalisti&
nih nacelih, najbolj per^oe pomanjkanje Oizir, formiranje strofeovnih
kadrov v gozdnem in lesnem goispod´arstvu Siovenilje,


V prvih Jetih po osvoboditvi so z ustanovitvijo gozdan&kih in lesnih
´sal, gozdarskega tehnikum^ le&noindulstrii´lskega lodsieka na tehniski
srednji soli, Gozdarskega instituta Slovenije in s pirihodom okoli 400 absoiventov
nižjih gozdarsikih šol v qperaiiviO´ nastali pogoji .. pridobitev
predavaieljskega kadra in za ustanovitev gozdarske fakulltete, JMiajvišjo
znanstveno — pedagoško usfenovo v LR Sloveniji je terljal razvoj gozdarstva
in lesne industrijle na prehodu v sociljalizem, ko´ bodo upravne
enote gozdafstva občutno manjše, a gojenje, varstvo- in iskoriščanje gozdov
ter predelava lesa vedno intenzivnejšej to pa bo dosegljivo le s poglobitvijo
znanja in z zvišanjem števila Visoko kvalificiranega kadra.


Vprašanje gozdarske fakultete v LRS se .je za´čello obravnavati leta
1946, ko j-e tedanji ministar za kmetijstvo in gozdarstvo isposJoval
ustanovitev agronomske in [gozdarske fakultete na uniiverzi v Ljubljana.
Gozdarski oddelek pa takrat ni bil ustanovljen zaradi tega, ker je bilo
treba najprej organizirati nužlj^e in srednje gozdarsko in lesnoindustriijisko
šolstvo. Slovenija ni imiefla ob osvoboditvi niti ... šoiske ustanove za
gozdarstvo in lesno industrijo (gozdarsko solo v Mariboru ,´.:. tmičii oku


pator in odpeljal ves inventar), niti gozdarskega instituta, medtem ko je
kmetijstvo že imelo obilico nižjih kmetijisikih sol, srednje km^etSjiske sole
in kmetijski znanstveni zavod-


Jeseni leta 1948 je tedanoi zvezni minister za gozdarstvo dr. V.
Cubrilović podcrta! nujnost, da se gozdarsfca falkulteta v Ljubljani oimprej
odpre, navajajoč za to važne razloge; speciföcnoisti slovenskega gozdnega. in
lesnega gospodarstva na splošno; vzomo oskrbovanje in regeneracijo
l^ozdov na Krasu, ki naj bi bilo za vzgled drugim ljudskim republikam;
s stanjem gozdov -neposredno po^vez-ane probleme vodnega oz. eilettro


410
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 73     <-- 73 -->        PDF

^ospo´darstva (ki so posebna ........ spričo dejistva, da je Slovediija po
-vodnih silah naibogatejša Ijtidiska repoxMika, sa^i ima 1/4 do 1/3 kboriist-
IjiviJb. vodnih sfl vse države).


V Uradnem listu LRS štev, 25/49 z dne 18. VIIL 1948 je izšla uredba
vlade LRS, da se Agronomska fakulteta v Ljubljani razširi v Agronomsko
in go^zdarsko fakultcto. V 1, letnik 1949/50 se je vpisalo 61 slušateljiev,
med temi U žensk. Zainimanfe za goizdarski stuidi^ je bilo sorazmemo
veliko. Da se ustreže željam prijavljencev in omogoči pozneje strožja
sielekcija, se je od prvotno določene^a plana 40 .slušateijev odobril vpis


skoro vsem, ki so se bili prijavili.
Ljudska skupščina LR Slovenije je na 6, rednem zasedanijlu 2L
oktobra 1949 sprejela med drugimi tuđi zakon o reorganizaciji našega
^dsokega šolstva z namenora, da čim bolj vs^kladli sistem vii&oko.šols(kega
pouka s potrebami obče kulture in ekonom´ske politike države ter zagoiovi
vzgojo visoko kvalificiranih kadrov. Pri tej reorganizaciji bila je izlocena
iz sklopa univerze . postala saanostojjma med drugimi visokimi šolami tuđi
Agronoms´ka in gozdarska fakulteta s perspektivo, da se razvija in
sčasoma razširi v posebno visoko solo za razne biotehničke vede.


Nujne naloge^ ki jih ima gozdarski oddelek fakulteta v navedeni
perspektivi, bi bile v glavnem te le:
a) pridobiti oz. formirati dober predavatel´jisld kader, da bo njegovo
delo na ustrezni znanstveni in pedagoški visini;
b) sodelovati pri zgraditvi posiopij za novo visoko solo s potrebnimi
instituti . laboratoriji;


c) pridobiti in za znanstveno-pedagoške namene urediti ustrezna
iakultetöia poisestva in lesmoindustrijske obrate, da bodo slušatelji imeli
možnost prakticiranja v vseh panogah gozdnega in lesnega gospodarstva
pod vodstvom učnega osehja.


To bi bili najvažnejši objektivni pogoji za uspešno reševanje glavne
nalloge, i,j. za vzgajanje visoko kvalificiranega, Ig´udstvu in stroki predanega
gozdarja novega kova, zavestnega graditelja s-ocijali-strčnega družbenoga
reda. V strokovnem pogledu bo fakulteta vzgajala enoten splošen
tip go´zdarskega inženirja, torej brez orientacije v smer gozdnega ali lesnega
goispodarstva za časa studij. Specializaciijta naj´ sledi šelc po končanem
studiju na fakulteti.


Objektivni in subjektivni pogoji ob ustanovitvi gozdarskega oddclka
falkulteta sio pre-cej težki, Občutno je pomanjkanje predavateljskega kadra
% ustrezno znanstveno-pedagoško kvalifikacijo, Le s težavo «e izločijo
posamezniki, ki imajo pogoje za razvoj v tem delu, iz produkcije, saj
imamo tam komaj eno tretjino za normalno obratovanje potrebnega osebja
z najviš|;´o stroko^vno izo´brazbo. Nič manj težko ni vprašanje pridobitve
primemnih začasnih prostorov in laboratorijev, dokler se ne zgradij-o nova
poslopja, spričo silnega pomanjkanja primemih zgradb v Ljubljani, za znanstvene,
prosvetne in stanovanjske namene.


Med subj-ektivnimi pogoji pa !.;. omeniti v prvi vrsti premajhno rutino
kolektiva go^darsfcega oddelka fakultete v pogledu vis-okošolsfcega dela,
kar so pač začetne težave vsake fakultete. Se težje pogo^je je imela pred


.11