DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagoðeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 63     <-- 63 -->        PDF

MniiopaÄ MHJiomeBHn-EpeBHHai; (Beorpaa) ^


BArPEM H IIAJACEH y CEJbAHKOM IIOHiyMJBABAH>y


/. Tpu cßaae y nauiyMJbaean,y öazpe.noM,


H no SeorpaRCKHM ceJiHJia jieoSaMa cy ce 3aCHHBäna CHTHa H CKOHOMCKK
e.iaßa aoMannuoTBa. PaænapnaBajie cy ce airae H OKyliHHiie. Ycjie« Te cTeuiH>e
«ocTH H fueflocTaTKa y pajpioj 3eMJKK Mojiiro ce o*ieKiHiBaiH jia ne MHOIH ceaauH
npejiašHTH ama pasHe panose y Beorpain. AJIH «ruje xatKo ÖHJTO. EeorrpaHCKH ce-
Jfcax, H Kaji je ocxajao ca>io Ha xencrapy pap(Hie seiMJte, nocJie fleooe nacTaBJBao je
H ßtaihe na JKHIBH Ha ce.iy na ceJua^iKHM ociBOBaMa. Ceji>aK ca jepjHHM xeKxapoyr
pa^He 3eMji>e, yiconnaB ce ca 6eorpaneKHM TpaKunixeM, TJ. npeuiaiB Ha HHTeH-
KiMHHJy npiOiHSBOTity rpiawHHapcKHX BOTH BofoapoKHx npiOM3Boaa, HBIH « a ßotwy
uexipaHy KipaBa, Morao je aa ocTane «a cejiy1. O^HOCHO npHJiaroHHB RejrHMHHHO
€Bojy noji>OinipHiBipejiHy iipöH3BonH>y SeorpajicKOM TpjKHimxy, OH je ÄO6HJ»O TOJIHKO
HOBana na je Morao jsoKynjLHBaTM JKMTO, »e cajio aa yxyhaiHe, BBR H 3a CToicy. y s
TO «OKynjUHsao je H KyKypy3oiBy xpcKy Kojy je (noBjiaHHo HS Cpena (rjre HHJ?
ooKyji)Hiu^a y CTOHHOJ xpaHH, r^e HBIK osa npeTe^e H 3a npojiajy). O« xpoKe cxoxa


je jejiiai jMicnaTe-cvieKe jjeJiOBe, a orojtOHia cxaö´ji.HiKa, icoja je noöiuia npaBo nnie-


opi´H3HHa, ocTajaiia je icao cxaSjwrKa 3a ropHBo. JJaKJie, npeB03HJiH cy TaioBHHy


liuaniy) H3 Cpena paun ncxpane croKe H paun orpesa. TaKO join yßeic ime ,


AJIH 6eorpaji;cKH ceJbaK HHJe jiopao KynoBaTH apßa CBe JIOK ra je Hjiao y
npiisaTHHM 3aöpanH3ia H y ceocKHM inyjtaMa. CeKJiH cy cBOJe uiysie wa 6H npouiHpHjiH
H>HBCKa npocxpaBCXBa H jja ´6H JH>6HJIH jipBa. 06apaHa cy H npßexa no
oKvriHHiiaMa. KopHCHHJe je 6HJIO raJHTH xpemae H Kajcnje no oopoHiiHMa, npn
»Hy HJHBa, ,no BHHoripaa,MMa H no BBopiHiHiTHaia, «ero MyiBaTH, ma npHMep, jtya y
orpajiH KOH Kylie. KopHuineHH cy «yflOBH 3a rpal)eH.e KOJia Koja cy ßeorpaRCKHM
cejtanitMa önjia noxpeÖHa 3a H3BOMceH.e Boha, noapn a H MJICTKHX npoH3BOjia Ha
ö e or p aflCK o xp MCHiHTe.


HHCV 6oei.e nponiJie HH ceocKe iiiyMe. Ilofl H3MeH>eHHM ycjiOBHMa, OCO6HXO
»SOJT HejejiHaKor HCKopHiunaBaaa 3ajejiHHHKHx mysia H name y inyMH, MHHHJIO
ee ßeorpajicK´HM cejfcaujHMa na HHJe Kopneno mxo je myMa y 3ajeffHHr(H HH y
norieiiy naiue y HiyMH, HH y norjiejiy KopHinheiBa HpBexa. 36or MorynHOCTH
sapane Ha orpaiHH, 3ajesiHJPiKe myiie cy H3ryÖHjie npBOOiHXHiH upMBipemnH SHaiaj.
H3 XHX pa3Jiora TpaacHjui cy, 6e3MaJio, CBH na ce myMa pa3jieji(H. TaKO je u ÖHJIO.
IIOIIITO je ceocKa myMa pa3jieJi>eHa, 6p30 nocenena, Äpßa y cejiy noxpouieHa a
HeiirTo H v rpaa H3Be3eHO H HcnpoaaßaHo, naaeBH cy 3axHM noBar>eHH, H 3a
KpaxKO BpeJie seMJta HOJI UIVMOM npexBopena je 6njia y H>HBe. TaKO je, Ha npn>
iep, 6HJIO y cejiy MaJiOM MoKpoM Jlyiry:


— HeiwaM ja MHoro rouHHa, 3anoMeTpaeceT aeBeTv. H eBO xa BaM KaaceM! PeKara TO, nORH»ce ce, a MH 3a BHM, EHO JtyjH, BH
»HTC! OHaj SpecT OBaMO je join jejiHHH CBejioK HeKaHarntte Haine ceoexe myMe! HexaKO je
casfo I´H jeaaH jejHHH 3aocTao. IÜTa ra caqyBa H MH ce cann HVJHMO. O J H.era na OBOM KO11
HOK, Ha npHMep ceJbaK B3 3an,iafta KO-H Hnma, Kas 6H My Ha Keoßn npanao xeKTap


paaHe 3fMjbe, napasHo, HHJe «orao caMO oj; Tora na JKBBB Ha CC.TV. ftciiy ce HHJe npyaca.ia


npii.iMKa ja´c e vKonHa 6H:IO KOJOM npHBpeÄHOM rpaHOM ca HPKHM jaKHM TpjKHiiiTeM, na aa


npexo H>e aonyifcrua eno UITO My Ma:io npocTpaHCTBo paaHc 3erf.u,e nnje MOTÜO aaTB 3a on
«TaHaK, 3aTO je 3anjia:H,aH, Mor»ao nhn y nenaJioy.


401
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 64     <-- 64 -->        PDF

0C M — 6ani rae MH caaa CTOJHMO — nuijia je orpaaa, H npoTe3a.ua ce oHaMO ao- BCJIBKOMOKPOnyrniKor
aTapa. Tajio je orpaaa caBHJa.ua HaHHace npeiaa aTapy cejiai KajiyhepHiie, na H30Hjajia
— eno norjiejaJTe! onaMO npcjia CMeaepeBCKOM apyMy — Ha KomaBy, H flajbe npeina
Je.KMeKJiyKy, no cejia H ao operna. C M je TO ÖHJia ceocKa myiaa H 3BaJia ce 05ajia. Himne
oso ce MecTO H eaa 30Be TaKO. C*a je uiyiaa 6njia y orpaan ja ceocKe rmnie HB 6n «jr.ic
HiahH. JJejio ce.uo 6H Hanyanjio CBHibe y myMy, rae 6H npeKo 3HMe pnjie H Kpnajie >KHp. (>Haj
nyi aojie IUTO BOCIH 3a KajiyhepHuy H 3a JleuiTaHe H OHaa jt? nocTojao Kpo3 myiay, 3aTo cy önjie
BijiHKe BpaTHHUc H Ha yjiaay H Ha H3aa3y. Ilncajio je Ha apseHOJ raKÖan: »3aTaopH Bpamnuy
3a COÖOM«. Ha OBOM Kpajy npeiaa BejiHKOMOKpojiyuiKOM aiapy öiuia j;e CBC caMa jiiinoBa
my.Ma; OBUMO BHIIIC npn ceay Ha oueaHHJMM MecTHMa ÖHiia je SpecTosa uiyMa, oa Koje je
ocTao caMO onaj ocaMjteHH 6pecT. A none y aQJMi n OHano noa ffpyMOM 6HO je coe /caMH »rpia«
(xpacTOBHHa), TopoBH 3a CBHfte OHJXH cy Hcnoa KomaBe, ETO, jbyan, ja CSJM CBC TO 3aiia»iTHO.
H 6aui caa JOK Baiwa npniaM Kao na rjieflaia Ty naniy HeKaaainiby npocTpany uiyMy, Koja Ha€
je ,jie6oM´ paHHjia H oa KomaBe (BeTpa) 6paHHjia. M H CMO OHaa — a<>K je myiaa nocTOJaaa —
cjiyniaJiH y cejiy KUKO XVKTH H KaKO csnpa KomaBa; HHJe Moraa aa jaxBaTH cejio iiHKaKo; a
eaaa, Kaa ce ittiMaMii, xohe aa oaHece nošena HH3 ceocKe coKaKe! H, aa M M npanaM aaJte,
ja caM Beli 6HO noBe.THKH, Hinao caM y MKOJiy, HaBaJiHuie, rani) OKO 1910 roflHHe, H HceK>uie
UIVMV. 3aorOBopHUie ce iiaiini Jbya« M noceKome je. ,(HHaMHTOM cy paiÖHj´aan nojcaHHe KpynHe
rpMOse, Ilo iBaaeceT Kojia ap«a H.S nojeaHHHx rpMOBa je H3Jia3Hao. Ta niTa aa BKM npii iasi,
URO cTe 6HJIH OHaMO Ha njianaHHiTv MCTJIH CTe BHaeTH Beh ocymeHH 6pccT KOJH Kaa ce *,´6aMepn
H»ta y O6HM) npeKo ceaaM Merapa. To je »ceaii CTapau-SpecT noayHaBaai«, KOJH IIOT-
Ciha >ra HcKajamibe BCJIBKC myMe cpOT. 6p. 1. HceKouie Taaa HiVMy, na yöpso 3a THM pa3ae.
THiue oro.kcH > ieji.bHuiTe, naftecc nescpiHine, pasopaute, H caa eTO ra.io Kao Ha a-siany. Caa
HH apßa, HH cBHiba, HM KHuie Kao HeKaaa. J MCCTO apBa caaa aena caKyn-tajy myniKe (Kopeite
u a°3eMKc KVKypviOBHx CTa6aaa) no ibHBaivia 3a orpcB. OTKHKI) CMO ca myiwow npe^HCTHJiH,,


PaUHOHaano HCKOpHuihaBaH.e :ie.
MjBHHiTa: aeßeaa 6arpenoBa CTaöjij
y ceocKoj orpaan


oTaaa CMO cyaÖHHy cejia 3aneHaTHJiH, AaM CBC´eaHO — HacTaBHO je aa-te — aa HHJC OHaa noceneHa,
önjia 6H noceienai aoi^HHJe. HlTa «na ao Eeorpaaa? Beh cy ce nOMemaJie öeorpaacKe
H name Kyhe. CejtaiiH, Kao ccjxaHH, JBCK cy 6H.TH ocKyaHH y HOBi?y; a BeanKOMe rpaay je Tpeöa.
io Mnoro apsa. HHK3KO Hnje Morjia Rocaaa OCT»TH uiyMa iHTana; 6naa 6H, Ha CBBKH Hamm,
noceneHa. HHKO iraje HH Boano paMHUi.T.ao KaKO he ce napoa
naTHTH Kaa ce uiyMa noceie, Kaa ce OBaKo orojin H OIIVCTH. llouieaaJTe CBya yHaoKojio KBKO
je iKajiocno uiTo He»ia HU liyÖHne CTape myMe,. Caa C«o Beh noieJiH aa caflSmo 6arpeM Kao
KyKypy3 Ha H,HBH. HaKO je 3eM.ba njioaHa, OHB TV^KHO Hürjieaa 6e3 myMe. A aa He roßopHMo
KaKO nan Boaa, Kaa naaajy jaKe KHiue, npenjiaBe .ieMjby. Cßajbyje seM.by ca´ CTpaHa H OJIHOOH.
HnacheTe TaMo Kaa iiorjeTe oa BejijiKor MoKpor Jlyra Ka KyMoapaacy, KaKo ce ypniiyaa 3eMJbai
Ha CTpMHiiaMa. J],OK je Tawo Ha JeMnpy 6njia 6yKosa uiyMa, Koja je, HCTO TaKO, önjia ceocKa,
Hnje ce 3CMjba Morjia ypnibaBaTH. Caaa he, Kaacy, TBMO aa noTcahyjy öarpeM, aa 6H ce noMe-
paH>e 3CMjbe 3aapacaJio.


y TaKBOj ocKysimH, o5pH\To HeKanaiufheM rjieaaity, cea>aK je nacTojao aa
rata y jiBopHiiiry, OKO auopiiiuTa — y orpa^H H no aTapy TBKBO HpBeTie Koje
he Spso aa pacTe, aa 6H IUTO npe cTHrjio 3a ropeifce H rpabeBHHCKe iioTpeoe..
3a TO je 6no HajnoroaHHJii 6arpeM.


402
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 65     <-- 65 -->        PDF

He caAio no oeoiiparacKoj OKOJIHIHH, Beh H no seheM aeJiy Gpönje Mory cer
yrjiaBHOM, paajiMKOBaTH Tpn (pa3e y TOKy ceJta^iKOr noniy.\iJi>aBaH>a öarpeMOM:


1) IlpBa pefui, can no ceon .pacTao, Kaaa ce Jbyan nncy cTapajiH aa ra paaMHoacaBajy H «a
ra Heryjy. Taaa Ha H> HHKO HHJe odpahao na>KH>y. Huje ce c H>HM y ceocKoj npn-
BpesnH pa^yniauio. Hurra je KopHiuheH 3a orpes HH y npepapa (Kao jannja, HH y
opcTy, HH icao JIHCHHK.


2) Jpyra je cpa3a 3aBol>en.a Sarpeiia no orpaaaMa y cejiy, OKO ceocKHx ny-
TeBa, no CKJiaaoBHMa OKO aTapcKHX nyTeBa, no Bp3HHa.ua, oöpomiHMa H ooaJiawa.


OÄHOCHO Kas cy cejbairii y OKOJIHHH Beorpaaa Hajnpe nonejin 3aBoaHTH x<6yH.
acTy »iKHBorpajiy«, Hapoinro na OHHM cTpaHaiia »HBa Koje cy ÖHJie npe>ia
nyTeBHMa, Taaa join «nje 6HJIO y TOJIHKOJ jiepn no aTapy ooemyMJbeHo. CejbaK
ce cTapao aa CTBopn TaKBy orpaay Koja he cnrypHO H TpaJHo UITHTHTH yceae oj;
noTpe, H Koja Hehe 6HTH BHco(Ka aa 3acen.aBa yceße y nojacy H>HBe ao ÄHBOrpaae.
Ho HacTajio je Bpene Kaaa je cejMK »opao no Mefeajia, ysiecTo >KHBOrpaae,
HJIH Ta.no rae cy ÖHJie oÖH>me B,p3HHeTpH.anH, aa caan öarpevi, KOJH lie
My 6pao CTiraaTH m sa orpeB H aa rpahy. Taj njpoiiec 3aBot>eH>a 6arpe>ia yjwecTO>
KHBorpaae Moace ce join yBeic npaiHTH, Kao Ha npH.\iep, H3Mel>H>y cejia Granana
H Majior MoKpor Jlyra. OaaBHO cy npeuiJiH cejbanii ÖeorpaacKHx cejia npeico
Tora UITO lie ce 6arpeM y Mebn HJHMe 6oiaBaTH nojac yceBa


I no H,HBaMa y3 orpaae, na n npeKO öarpeMOBe ocoOHHe 6p3or pa3MHOSKaBaH>a
nyöjbe no H.HBa>ia, rae ciieTa yceBHMa Kao KopoB.


Kaa cy cejbaiiH npBH iryT 3acahHBajiH caaHHii,e 6arpe.\ia no orpaaaMa OKO
Kyha, OHaa HHCV TOJIHKO paiynajiH aa he HJI HeKaaa öarpeM 6HTH oa KopncTH,
KOJiHKO aa aoSnjy KHBe anpeKe y orpaan. H H npojia3HHn,M y noieTKy HHCV
MebaniKH 6arpeM apyKiHJe npoiieHJHBaJiH, Beh Kao >KHBy orpaay. Oßaj HaqiiH
3aBoheH.a ßarpena joui Tpaje. KaKo y KojeM Kpajy H3MHHy canopacjie Meuro-
BHTe niyjie, KaKo HX HecTaje, TaKO ce 3a jfcHsia aaBoaH Bp3HHCKn Sarpeii aa HX
KOJiHKO SHJIO 3asieHH. Hajnpe je ßarpejvi y orpaaw ocTasjBaH aa ce pa3BHJa necMeTaHO.
3aTHM cy ra noiejin npeBpniHBaTH H ocTaBjtaTH y BHCHHH oßn^iHora
anpeKa y orpaian, HJIH HÖCTO BHHie HJIH HHiace oa aHpeKa. HoceieHe aeJiOBe nonejiH
cy cejbauH HCKopnuihaBaTii 3a orpeB H y npepaan. TaKO je na jea»oj
CTpann cTajao cnrypaH >KHBH anpeK y orpaan, KOJH je cBaKOsi roaHHOM oaeSjba-
Bao H oja">iaBao, a «a apyroj, Kpo3 roaHHe, ao´ÖHJiaJio ce H onpeBHO H rpaheBHO
apBO. Ha je HaJ3aa aoniJio H KopHinheiie 6arpe.woBor JiHCTa — H 3e;ieHOr y Bnay
Kpenre m 6pcTa, n cacyiirenor y BO»ay JimcHMKa.


Kpzeibeu cainopacjiux uiyMa Temuno ce ua ce nojje ßo panne sentjbe, no npotuupefba
pajfne se.nihe, a ncnuynjbaeafbe.n 6azpeMOM, ua oeaj HMZVLH, (no Me^a.na),
TOKiuio ce na ce, nenaKO, CTeopu wyna, a na ce ULJMOM He nonnonu pajina
3eMJba, UMU na ce nonJionu UITO Mathe. MehauiKC 6azpeMoee luyiue He 3ay3UMajx
onpebcHo noce.ÖHo 3eMjbuture. EazpeM je onamo zjze unaze ne 6u fiujto nuiura
npyzo HU on yceea nu on npoetia, unu 6u, MOjtcna, 6UMU rpH>auu.


Ynopeao ca nopacTOM ocKyanne y apBCTy, MebaniKH SarpeM je aoönjao cse
Behy npHMeHy y ceocKoj npHBpean. 3aTo ce ßarpeM noieo yßoaHTH H no KpajeBHMa
H.HBa H jiHBaaa, rae HHaie Hnje 6njia TOJiHKa noTpeöa 3a orpaaoM.


HaKJie, npBo je yBeaeH 6arpex>i no orpaaaMa y cejiy. TeK aon,HHJe yBeaeH je
no HBHn;aMa ftifsa H JiHBaaa, ca cTpaHa ao aTapcKHx H MehycejicKHx nyTeBa (Ta-
M*> je ßanpeai aacaljMBaiH aa on ce oaSpaHHjin yceBH oa CTOKe n oa raacefta Kaa.
6H nvTHHiiH 3aoÖHJia3HJiH npojiOKaHa H KajbaBa MecTa). 3aTHM je yBeaeH no MehaMa
OBae-onae naMehV H>HBa. Ja je QHO 3ancTa TaiOB pea yBoheH>a BHan ce no


403
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 66     <-- 66 -->        PDF

TOMe IUTO cy 6arpeMosa cra&ia Haj.ne6.JBa no CCOCKHM orpajiaiia <|)OT. 6p. 2; »a
OBHMa no jjeSjMiHH ,nojia3e ona cTaöjia OKO aTapcKHX n MebyceJiOKHX nyTesa; na
TCK OHO 6arpeH>e no Mebaiia nsMeiby n>HBa H JiHBa;na, Koje je HaJTaite, a TO 3«aiH
sa je HaJMJiabe.


3) Tpena a SarpeMOM je ona Kaja ceji»aK Ben Hsjniaja


noje^nHe jjeJioBe pa^He seMjbe, Hajnpe Hajjioninje, na noæne H 6oji.e, Ha KOJHMa


3acaijyje öarpen y BHjjy noceÖHHx 3a6paHa-6arpen.apa, najimc Ha HeKasaurae


ca-viopacjie myiie no 3a6paHHMa.


Kan je nonerjje sspBo nocTajio cyBnnre cicyno, n Ka^ ra je 6HJIO TeniKO Ha6a


BHTii, a join TeaKe H3 BejiHKe flaðBHiie jioBJiaHHTii, oHjia ce npeniiio Ha noinyMjba-


Baae. AJIU ne na epauucKo, MIMUJCKO, nefyaiuKO, ee% na raneo nowyMjbaeame


3a Koje je 6UJIO norpeono uapozuTo Oßpefreno aeMJbUiuTe, tcao IUTO ce ua/feaja


pauna apMJbuune sa yceee. ´


CeJbann, cejia, Koja cy´ yn.aji.eHa OJI Eeorpaua H npeKo 15 KHJiosieTapa, He


>foraB ycjieji jiajfcHHe OBaKoxiieBHo «a H3jjajy MJieKO, noBpne HJIH Bone öeorpax-


CKOJI Tp>KHuiTy, jep je OMJIO TeiuKO npeBaji.HBaTH TOJIHKJI nyT n Bpanara ce Ha


paw y nojte, no^ejin cy jioBJiawHTn apBa Ha oeorpajiCKo TpjKHmxe. H3 Tora


pasjiora cejtauM THX

mvMe, Hero ceji>aiiH OHHX cejia HenocpenHo y.3 Eeorpaa. HOTOM cy IIOHCJIH »a


nonivMJbaBajy HsjiBojeHa JiecTa H Ra CTBapajy 6arpeMOBe 3a6paHe. Hocne »e-


Ko.iHKo rojpma Sarpoi je aocneBao 11 3a jiOMany ynoTpeöy n aa npojjajy, CeKJiH


cy no TypHycy — Kaico je Koja napmija jiocneBaJia, TOBapnJin Ha Kojia H H3BO3HJIH


wa öeorpajMJKO TpaKiisurre.


AJIH Beh H OHa cejia Koja cy Haj6jiH>Ka Eeorpajiy nonejia cy 3aJia3HTH j
Tpetiv cpa3y noniVMjbaBaaa öarpeMOM. H ona cy, ceu HeroBarta MeljaniKor 6arpeMa,
KOJH cy 3aBeJin noonaBHO, nonejia 3acaljHBaT» 6arpe>i Ha H3jniojeHHM »ejiOBHMa
pajiHe 3eMJbe. Ha npinviep Mina HnKOjmh H3 cejia Majior MoKpor Jlyra
je npeiTiipouiJie rojiniHe wao OKO 15.000 jomiapa jejpioM ceu&aKy us cejia Bojiena
3a HeKOJiHKO apn Mjiajora 6arpen»apa. MnTa je muao y Bojien, noceKao KVnjbeHH
6arpe>i m jioByKao y cßoje cejio. Ho MnTa je OJI npouijie TOHHHC noneo
H3j(BajaTH «enJiojniHJe OKpajice pajiHe 3eMJi.e, H TO Ha Tpn MecTa, H 3acarjHBaTH
öarpeM. Oße rojtinie je nocaiiHo 6arpeM H Ha neTBpToji MecTy. (Ceai>aij;H caai«
H3BOHe H3 6arpeMOBOr cesieHa cajiHHi^e, Koje nocjie pacabyjy)


Majio jta.te y Kooiajy, «oncTa, Hena OHHX npocxpannx inyMa Kao HeKajja
IUTO je niiajio; ajin joui M a canyBaHirx, Man.nx H Befinx, caMopacjinx 3a6paHa.
Tajio juy«H HHcy MeKajin jia HM HecTaHe TB,PHHX jinuinapa, Ben cy HaBHO noieJiH
3aBonHTH tfjarpeji. Pasyjie ce, npBO no orpajajia y ceJiy, na DHjia OKO nyTeBa H
HaJ3aji no MerjaMa. CBoje xpacTOBe saöpaHe KocMajujn cy, jtoSpnji iiejioM, ca^iyBa.
iH noMony öarpeMa. OjaBHO je MerjaniKH öarpeM y Kocuiajy nocTao Ba.3KaH
H3Bop y jiOMafioj upirepejpi. KpecajiH cy ßarpeii 3a JIHCHHK jja 6 H UITO Ma»e
ceKJiH xpacx; ceKJin cy ßarpeiie 3a rpaljeBHe noTpefie na ÖH IUTO Jiaae CCKJIW
jaceH: TaKol>e cy ceKJiH öarpeM 3a orpeB Jia ÖH noniTeaejiH caMopacjie myiie.


Ho KOoiajcKUM cejiHMa Hecpa3Mepiio je BHine Bp3HHciiet>aiuKora 6arpejia
nero ÖarpeMa y noceonHM n H3HBOJeHHM 3aöpaHHMa-öarpen.apHMa. y ynopetjeity
ca 6eorpajiCKO>i OKOJIHHOM Braue je >iel)auiKor öarpewa, JIOK je y OKO.
IIIHH öeorpajicKoj Bnuie öarpeitapa. Pasyiie ce y Tone ne>ia yjeiiHaHeHora >iepiijia.
Ha iipnMep, KocMajcKO cejio Aiviepun Teic je sano^ejio na 3acaljyje öarpe^r
Ha HsjiBojeHHM fleJiOBHMa 3eMjbe. Tako cy BeJiHJinp H Hnicojia CMHJBaHHhH oöpa30BaJiH
6arpe:*oBe 3a6paHe, Koje cy nocajja TpnnyT eaceiiaJiH. JepeMHJa C>IH


jtanah H3 ucTor cejia, KOJU ce cKopo oj 6pafte OHCTHO, csojy eKOHOitcKy 3rpajy.


404
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 67     <-- 67 -->        PDF

acoja nan JCUHHM KpoBOM oöyxBaTa Mara3y (3a crpMHO JKHTO), KOIU (3a xyicypy3),
ocTaBHO oaj,eJieH>e H xpesi aejiHMHHHO je onnino KOBarainaMa 03, öarpena
(KosaHHue, HUH KaKO ce Jani KasKe, npiiKOBUH cy nenaHHue-nojiyTKe on TLH>HX
oßjiHna d>oT. öp. 3). MebyTHM y cycejpioM cejiy HeMeHHKy&aMa HeijaBHo je
JJ´Miiia KocTajtMHOBHli HanpaBHo npocxpany Kyhy H nosejiHKy uiTaJiy, a y o6e je
y UCJIOCTH a,pBeHa rpafoa öarpesioBa. Y n>eroBOM ´6arpeH>apy GHJTO je TaKO CTapnx
öarpeMOBa j(a cy ce Morjie oTecaTH rpepte 3a Kyhy. A TO aHa^n «a ce nonerjje H y


KocMajy offaBHO 3auiJio y Tpehy tpa3y noniyMJi>aBaH»a öarpeMOM.


3ainaMnmii cy JbyjtH Kajija ua TpjiHMa KOJJ KOJiMoa Ha IIjiaHMHH EeH*ian;y


umne «Hje 6HJIO paaopano. AJIH apeMenoM KaKO je y nocpioQKJy miamuie — y
ceJiy OTeiuftasajio, Kaso ce ca pa3M´HO>KaBaH>eM cTaHOBHHiHTBa ocenajia cse aeha
ocKyjiiHij;a y pajpioj 3eMjbH, jbyjpi cy ce oKpeTajin y3a cTpaae H paaopaBajiH cy
nocne Jie^HHe H npKCTpamte ITjianHHe EeHiana. OR HeKajtauiifcHx cawo cTonap-
CKiHx opejuHuiTa, rji,e cy löWie iKojinoe 3a crosey, cawa cy TO Birane paTap´CKa ope-


BarpeMOBH UPHKOBUH Ha 3rpann y


KocMajy yica3yjy, KUKO ce 6arpe


MOBiraa H3 eeocjcHX myMima sioace


HOÖpO HCKOpHCTHTH y cejbaiKOJ


eKOHOMUUH


ÄBinTa. ynaoKooio OKO KO.Mioa je ipaaopamo. 3axo je Bipjio TeniKo apacaniH noBinne
cTOKe. CiviaHiHJio ce HcnauiHo npocTpaHCTBo. A noBitme ce eroKe Mopa upacaxH.
3ewcjbai paba caiio Kan; je jjoßpo HabySpeHa. CejbauH ica>Ky: »Ha iwiBy OR jewHor
xeKTapa Tpe6a HasynH 6ap 50 KOJia by6peTa«. TOJIMKO byöpeTa npHKynHTH HHJe
jiaKO. y byöpeTy je ocKyAHna. JJa 6H ra ca MaJiHM fJpojeM CTOKe yBehaJiH, HO-
BHJajy ce «a ;pa3He Haiime. HpHoWaBa ce, TaKo pahn, BeuiTaiKOM cTBapaflvy
byßpeTa, 6oüi>e peneHo, nojiybyßpeTa. OcTaBJba ce cxoKa na KOHa*m no 3a6paHHMa,
Hau JiHooiJieM, SpjioroM H rpaH»eM. Ha jej(HOM MecTy y oöopy npeHonn
-CTOKa fflBe flo Tpa Hohn, nocjie Tora, TaKo Majio HaMoqeH H HaöajBeataH myiuji>
aK, caKynJBa ce H paaßjiaiH no KHBaitia. TaKo ce rHoje ÄHBC no npHCTpaHUHMa
njiaHHHe BeHiai^a. Ha je^HOJ cTpami je BejiHKa ocKyjnnna y »yöpexy, Ha jtpyroj
y HcnaniH, a na Tpehoj (Koja je HajirjiaBHHJa) je ocKyinim,a y pai^HOJ 3eMJWi. Hs
OBor HocJieaH.er pa3Jiora HJiBe cy ce nonejie, 6e3Majio, naapx BeHHan,a. H>HBa,
xaKobe, Ha H y BH^y eHKJiaßa no npeocTaJiHM niyMaMa na OBOJ Majioj HMHHHH.


AJDI Bnljajy ce m 3anyurreHe H 3aJiej;HH>eHe eniuiaBe. Ynpaso, Bnhajy ce


c MecTa Ha MecTo rojieTH, Koje cy, seh npeina cTeneHy Haniöa, BHme HJIH Maae,
H36pa3ji;aHe n BOROM npojioKane. CejbaK je HeKai^a — y noTpaan aa pajyioM 3eMJUOM,
na ua r^e TO 6HJIO — ojj,TOBapaJio TO HJIH ne, pacKpiHBao ycpeji, niyMe, pa3opaBao
H HeKOjiHKO ro^HHa MCHTO cejao. HeinTO KO,PHCTH je roiao HOK ce 3ejwjba
HHJe McmocTHjia. 3aTHM je iiOKyniao a,a je ITMOJH. AJIH tH3 cejia, He casio UITO


Miijc Oiuiu JIUI\U yaOpinu «IWIHW´H h)*1?^ """ Vjtfr"´" ""j - "*"»» w~*>i*~-«"
3a H,HBe y cejiyi OHj;a je cejtaK noKyonao jia THOJH nyTeM osjiamraor 3aMoiaBan.a
H Ha6aJi>eiKaBaH>a niyuiH.a. Ho TO je 6HJIO HeÄOBOJtHo. H Ka^ je ÄOUIJIO RO Tora


405
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 68     <-- 68 -->        PDF

.. ».... ......, na .... .§ ...>.<

..;.19 a .. ........ .......... . .......... _ ......,


..... €.... tora, ...... ....., ...... .... .... ..... ...... .. oro


èene ......, . ...» .. ... .... no .... .... ..... ........, a ..... je


.... ..... .. ...., .. je ..*... .......... ........, .... .. ...&...*


....... .. ....... .. ....... .. ......, .. .........., ... .... .......


. ...... .... >.. ......... ......... ..... ......... .........;. .... ...


. .......... ..... je .. .......... .... .......... ....... . .....


........ ......, .... .. .... ........ <...... je ....... .. joj .......


....... ...... ...... ......., a .. ..... ..... ... .. ........ .. .. ..


.... ......., a .. .. ....... .. .. ..... .. ....., ........ . .. .. .....


...., .. je .......... ........ ......... ........ (...... ........


........, sna ........ .. .................... ... ., ..-.... ..... A .>


...... ..... ....... ............ ........ ...... .. ......... .....


.... je ...... ........ .. .......


..... ....... .. ... . ..... ..../....>.-.>. .......; ..... .. ......


...... no ........, ..^... . .......... ..... ...... . ......; a ..... ...


........ ......... . ......... ......»....:..|&


... fce ©.. ....... (..: ..... .... ´(........ ............ ´(......... ..


........ .. .. .......... ........., .. .. ..... .. je .... ....... ......


..........-......... ............*.. ........ ......... . ...... . .....


.-.... ............ .& ^§JÄ^


..... je ........; ... ... ....... .... .., .... ...., ... .... ......,.
.... .. ...... .... ....... ... .......... ....,´a ...... .... ..... ...-^
.... ...... ... ...... ......., .. .......... ^......... . ..... .........,
... je ...... ...... ........ ......... ...., ...... .. ...... ......
na .........&. ....., .......... se ............ ....., .. . .. ....... ...
.. . ....... ........ ...... .... «... .... .. ..... ......... .... ..*
....., a .... ....... ... .........>. .. ..... .. .>...... ........., ... ...
....... ......, .... .. ...^... ...... ...... .. ...... Ha ......, . je.....
..... ...... ...... ........-....... .. ............ .... . .....


...... ....., ... .. ....... ... . .........-. ..... .... no ..... .. ..^
.... .... ....... ... ... . ... .. ..... ......, ....... ..... ...... .....
no ..... .... ..... . ....... ......... -..
Kao ... je ..%... .......... .... ........ .........., .... je U
....... ........... ........ ...... ........... Ono .. .. ..... ... ne
.... .... ...... ......... je ....... ....... u ....... ......... #.-^
..%.. .... .... .....9 ........ .......... ..... ........ u ....... ......
u ....... ... .... u ......, ne ...... .. ......, ne ...... .... ...
... ...... .... . ...... ........ ......., mu ..... ........ .... ..........
..... . ........ ........ . ... .... ...... ...... Huje ....
.... .. . .......... .......... ........, .... .. . .... ....... u .... ..*
......, ...... ......... u ..&.... S&


//, ....... ...... cee .... ....... . ........ ........


......... .. .......... ..... ...... ..... je .... ....... .......
.......... ... je ....... .......... . ........ ....... je ...&... ..........
n ......... ... .. ..... .. .. .. ^.^.... .... ...... ..... ...., ....


.) ...... je ......... .>....


406
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 69     <-- 69 -->        PDF

je ....... .. ......., .... .. €..>... ...... . ....... .. ...... . .. ....... ... .. ...... ........ .......* (...... ....), .. .. .. .... ... ....
.. ....., a ...... .. ...... ........ .. ........ ....., ... je .... car
........ .... no ....., ....... .... .. ....&... ...... .. ...... .....
........ .. .. .. ....., .... Äyja no ..........., ´....... . ......... ...
... je I6HO .. ...... ....... .. .. ...... . ......... .. .. .. ......... ...


........: .... je ........ . ......... ...... ....... ... .... ........, .....
je ..... . ...... .... .. ..... .. .... no ......*.. . ......., na ...
. no ........ . ........... .................. ..... ........ .. ....
......-. .... .......: »...... .... .... ipacxe. .... .... .. ........
...... .... ..... .. .. .&... ..... ..... .......... no ..... ....— ... ..
.... .... ... na .... raje, .... ... .. .... ...... ... ..... .... .. .......
......... . ....... ...... .... ......... .. .......... ..., ... ...
´ ... ....... .. ... ..... ....... .. ...... ...... ...., ....... .. .... no
€... . ......... .. .. .... ..... . ..... ....... .. ....., a ...... ......
. ...... *.>.. .... ......«


...... . .. ..... . .... ......, .... .. ......... ........., .....(
.... €. ...... ...... ........ . . ......... . no ........... ... ....... ..5
.. .... .. icao ....... ...? ......., .. ..... .. ........... ...... .....
.... . ... 50 ....... no ....; ... .. <.... ...... ».... je ......... no .....
.... ...... . ...., .... je ......... ......- .... .. .....<< — .... .....
..... .. ......... ..... ......... .. .. .. .......... ...... ..... . ........
no ...... -...., .... no ....., .. ..... .. ... ....... ... ... ........
.. .. ....... ..... .......... .....; a ...... .. ...... ..... ........
.... .......... .. ....... . .. ......... . ..... .... ......., ..


.... .... ..... . .... ..... ....... ...., ...... .. ... .....: ....... na........
. .......... ... ....... .... .....
— Hajnpe ..., .......^. .... ..... ..... .. .... ......., no ......
......... .. ..... ..........1), .. <.. ..... ...^.. .. .........^... .....
..... ..- ......... .. ...........-... .. ... safnpiaJbyjes, ...... ...... .....To
je ......., ...\. ... ... ......... .. ...... ..... .. ...... (..... .. ... Dtrajai
«o ............ €y3i6njia . .......-. <.. (......-........ ... IMDEE ..... &.... ..........
nas .. j6ai|pieMiO!M . ....... . no -....... ........ .»...., ....^... ... ......
..... ... ..... ..... .. .......; npe ....... .. .....!
..... .... ......., .... ... je ..... ......-.... . ........, .... je
..... . .. -........ ....... .. ...... . .. ..., .... ... . ....... ....
...... .....>. ....^..., ......, na ...... .... ....... ...... .... ..
........ .. ......; ... -.... ........... ...., .... ..... .... .......,
.... ....; a ...... ...... ......... .. .....^.... ..... ..-..........,
........, .. ...... n <...... .... je . ... .... ....... ...... . .........
...... .... .. .... ...... ......... ....... . ......... ...... . .....
...>.. ...., ... ..... ......., ...... .. . ...... .......... ...... . ..........
.. .... ... no ........ ... ....... ....... ........ ...... .... ..


/......... .. je . ono ..... ........ Ha ......, .... ....... ....... ........
...... . ....... .... ........ ....; ...... ... . | ........ ....
....... ...... ...... ....... .......... . ......... .... ...... .... ..........
... .»....; ......... .... ...... ... .. ..... .... .. ...... A
........ je ....... ..... ..... ...... .... .. ......


;´:..; 1) ......... . Li´cium ........


407
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 70     <-- 70 -->        PDF

JtlcTo .... >ce .......´ öaip´öM .... ce .....^. . .......?. . .... .......
....... -....... ......... ...... ... .... . ...., a . ..... .......... ce
CH-Wo ..... ....,1. najaceiroB^ix .....^.. .... .., 4. ....., .. .... je .. ce
...... . 5io ...... .... je ...... na ´...^...^..-. ........ . ....- ^.. .......
...... .......-..., ... . .. .... ..... . ...._...., ..... ...... ..... . arpa....
OKO ceociutx ´HyTeBa . ....>. ^..., ... ...... ´........... ....... ..
..... join ´.....


............ ... ce .... ...


........ . ^....... ....^......


<´... . .... ..>..... .... ^...


o-iicT, .... Hajafewo´BHx .... .


..-..... ...... (......


.......... ..... .......... ...


.. ...|... 1.........1. ...^...


. ..... .....


. no ........... ....... ... .... €. ....... ........ .. ...:. ..... .
......; .»... €..>.. .... ´sa ......... ........ A .......- ....... ..... ......
.... . ...... . ........... ......... ...... ....´ je ... ......... .. ce
. ........... .... ........ ... ...... ..... . ........ ....- je, .. .......,
...... Boja ........ . .... ...1.!!;. ... ........ ...´ 193´8 ....1.., ......^
... ........ ........., . ....... .... .... ..-...>..- ´....... (..........)"
......, oiH, je .. ..... ...... ´.-.€.... .......... ......, .. .... ......-.^
...... . ....... ´....^...... . ....... ....... ....... je ........... ..^....,
... ... -ce .. ...... .... . .. ..1...... .. ...... ....... ... ..... ...
....... .. ...... . ......, .. ....- .... ........ ......., cem´iiiTo je . ...........
...... .-.... ....... .-... ..... .. ........... ... ... .. ce .....
......^ ´.... ce ....... .. .. ... ..-........ ... ce ...... ...... .........
..... .... ....... — ...^. ce; ...´ ...... [.... je . ...´´..: ... je ....... .......,
(....... ce ....... ..... ´.. .»..., ..... je -.... .5....... .. .... ce
....... ..... ).. je ......... ..^... . ........ .. .... 30 .. ....... .. .*.!....


408
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 71     <-- 71 -->        PDF

.. ........ ..... . ... ........ ......, ... ..... ....... ... ..........
...., . ... ..... ............ ....., ....:... .. >.1......>...... -. . .....
...... ..... ... .. .... ....., ...-.... xr.o ......-.... .-........, ......^....
1..^.1.., noiMoipaiBii^f ,1^.,... . ....-.- ai .... ^.... .. ^.. ^..... . .-.€
.>.... ..... ... ..... .. ..-.... -.......... ..........^. .....^ ...... ....ra,
pp . ........, .... .. .. ............. ..> ...... .... ...... . .......
.... ..... ..´.... ... Bet™ ....... . ........ ..........-.... ... ....., sKao
1.... ..,. ...´ ...... .. ´... je .... ....... ´MHorO´ ....-........ im .....>
..,...´. .......... ..-....... ... ........ ..... . .... .. .. ...... ......
jicmmi ... ...&...- .... .^., ...... .... .. ..... .............. ..-..´ ......
.... .... .. .... . ... ....11.. ... .... . ... ....... ......., .... ´..
.»...1-..€. .,....... ............ ....... ....... ..... ...- ........ .... .......>´
... ......... . GOITO- ´..... ......


... €6 .... .. ...... .... .... ............. ...... ....´ .. . ......
11. . ........, .. .. ...-.. .. ... ..^. ...... ...-. ...... .. ....> iiajaeeHO´ija
....., ... .. .. inoi^a ...-... ..... (.... ..... iHiamp´aiBino´ :.. iO!pyl>a. Ha
11[>.... .... .......!! ... .... ...´..´.. ... .....1.... ..... ....- .. je
.... ....... .. je ..... ..... .. .............. .-...- .... ....... .....´......
.. ..^........ .... ....... ..... .. je ......´ ....,....-.. ..... . ..ceiiKO´M
€... ....... ....... je .... . .... ... .. ...-... .........-. .
..1´....´0 ............. ...... ..... ..... je ..€.. ...... ............ no
KB´i-....... ^..... ......, .... ... .... .... ....... .>......´ ......, a ...
.... ........ ..... ..-. ..... ..... ....... .......!! ... .... .......,
Kojit ..... . ........! . . ...... .. .... iSMa ...... ........... ......, ...
ic ......- ..... <.... ......... ......... ......, ... ......... . .......


..... .. ..... K´OiHjciipyiKis^jy (.........!;© . (MopT-eoLaiHi) ........´ je ^.. najaice.:
...... Kaico ....... ........ ..... .. .......... .... .........., ......
...... ........ ... . ... .....! .. O´Cain ...... p´actpyrao je ..... .......´
0´. ...... ´.. ....., .... je ......... .. ........ ..... »... .. ......
.... oiC´O´CTH (.......) ...... ..... .. ... .. ........ ....^.. ... €. .}....
(.....). To .... .... ... .......´ .. ´........., ..:.: .. ...... (...... ......
.. ....... .<...^ sa ...... ma ...^... . ..^ ...... .(..!.« (........ Pyndi),


..... ...... €.. ..... .. .......... najdcen,. .... ........... ....
...... ...... ......., jota za .... .. no ...... .. no .......... .........,
...... ..´. ........ .... .. .. ......... KO^utzo .. .-........
......,


.... .... .... .. .. .......&... ...... ..... ....^ .....^ ... u .....
..... ..... u ... .. ...... ............ ........... . ....^.. ...............
U ceocKU u zpaßCfvu .... ... .. je ........... ....... ........
...., ... .... ... .. .......... .... ... ....... ....... ... ........ ....,
UM ..>& .... ..^..... ... .. ... .. ..^ .. ........ je .. .. .......... ....
cee euuie ..........., ne .... ... .......^ ... u ... ........ ....,


..... ...... . Ai1.1I.ÄHT . ........ .........


Ceaivcjvoe ......... ..... ........ . ...... p´ä´zsrsssoch .|>... ......: 1) ...........
»^.- .......€..., 2) .......... ........., ..-.. ..... . ......., 3); ..^.......
.......-.. ...... ..... ........ ......... .... ....... ..^......^.... ..... . ...!..
.... ....-... . .........^..... . ....´&.(. . . ............ ..^., . ....... ...1>.. .
1-......... ....... .... ©.. ^..1>.. .......-.. ....-... .... ........ ...-... ." .......
<´...1:....1>.. ..... . ........ ..........!.!´^.


409