DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 74. < SEPTEMBAR-OKTOBAR GODINA 1950


Ing. Ivan Soljanik (Beograd)


O PLANIRANJU I SETVI ŠUMSKOG SEMENA
U RASADNICIMA I NA TERENU


Kod proizvodnje sadnica u šumskim rasadnicima glavna je težnja
poslovanja, da sadnice budu kvalitativno dobre i u dovoljnoj količini
prema zasejanoj površini. Isti je slučaj i kod pošumiljivanfa neposrednom
set vom semena na terenu. Ne postoji tačno pravilo: koliko treba da bude
proizvedeno kvalitativnih šumskih sadnica po jedinici površine. To zavisi
ne samo od zemljišta, od kakvoće i količine semena koje se za setvu
upotrebi, od kvaliteta rada t. j . tehnike rada, klimatskih prilika pre i
posle setve semena, nego ponika i sadnica i dr. okolnosti. Ali to ne znači,
da proizvodnja sadnica bude stihijska, neplanska. Broj proizvedenih
sadnica zavisi naravno i od vrste; tako lišćarskih sadnica će biti po jedinici
površine uvek manje negoli četinarskih.


Za proizvodnju potrebnog broja sadnica često puta nam nedostaje
potrebno šumsko seme. No, ako dobro analiziramo rad u šumskim rasadnicima
zapazićemo i to, da se u mnogo slučajeva seje i više semena
nego što je u stvari potrebno. U praksi su česti slučajevi, da se setva semena
u rasadniku vrši ili pregusto ili suviše retko. U prvom
slučaju ponik posle izbijanja proreduje se, a to znatno poskupljava proizvodnju
sadnica. Ako se pak ponik ne proredi sadnice će biti preguste, u
gustom sklopu, slabo razvijene — kržljave. Kod ovakve setve biće dve
štete: proizvešće se kvalitativno slabe sadnice koje će posle rasadivanja
na stalno mesto lako podlegnuti u borbi za opstanak, a s druge strane biće
neekonomično rasipanje tako skupocenog danas" šumskog semena. U
drugom slučaju, kod suviše retke setve, sadnice će biti kvalitativno bolje
´{samo za lišćare) ali malobrojne prema zasejanoj površini. Njihova nega
do rasadivanja skuplja je od normalne, jer će se sadnice dockan sklopiti,
dok u prvom slučaju (kod gušće setve) taj proces brže nastupa.


Da bi se planirala racionalna proizvodnja sadnica treba da znamo:


1. koliko i kakvih sadnica treba proizvesti, i
2. koliko će biti potrebno semena za planiranu proizvodnju sadnica
i za pošumljivanje neposrednom setvom na terenu.
341
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Kod rešavanja prvog pitanja nećemo pogrešiti još duži niz godina ako
proizvedemo i više sadnica nego što je planirano. To je i razumljivo s obzirom
na raznovrsne potrebe naše nove društvene ekonomike i celokupne
narodne privrede. Glad za šumskim sadnicama mi ćemo osećati još duži
niz godina. Od pravilnog rešavanja drugog pitanja zavisi i pravilna organizacija
semenarske službe. U vezi s tim kod rešavanja problema semenarske
službe postavlja se pitanje: koliko treba stvarno sejati semena,
da proizvodnja sadnica bude zadovoljavajuća. Na ovo> pitanje, razume se,
ne može se odgovoriti apsolutnim brojkama već prosečnim-srednim
iznosima. U tom pogledu, kako u stručnoj literaturi tako i u praksi, postoji
dosta veliko šarenilo i lutanje. Da se to izbegne, kod nas se odmah posle
rata otpočelo sa proučavanjem racionalne proizvodnje šumskih sadnica
u rasadnicima.


Pošto je seme jedna od osnovnih bioloških baza za proizvodna sadnica
moramo da znamo: koliko nam semena treba za izvesnu površinu ili
koliku ćemo površinu zasejati sa semenom koje već imamo ili koje ćemo
sigurno imati. U vezi sa tim treba da znamo: koliki se broj dobrih sadnica
proizvede i od koje količine semena. Isto tako uvek moramo da znamo
kvalitet semena, kako u pogledu tehničke čistoće tako i u pogledu
kakvoće — klijavosti.


Oglednim radovima kod pravilne proizvodnje sadnica u šumskim
rasadnicima dobijeni su prosečni podaci, kako´ u pogledu broja sadnica po
jedinici površine, tako i u pogledu količine semena koju treba posejati da
se proizvedu te sadnice. Danas smo u stanju da proizvodnju sadnica planiramo
uzimajući u obzir srednje naše klimatske prilike i uobičajenu našu
tehniku rada u šumskim rasadnicima. Prosečni iznosi potrebnog semena
za setvu u šum. rasadnicima i broj proizvedenih sadnica po dužnom metru
prikazani su u pril. tabeli.


Ova tabela sastavljena je s obzirom na potpunu tehničk u čistoću
semena i na okularnu procenu kakvoće semena


t. j . makroskopskim pregledom semena pomoću: noža, lupe, vode, vatre
i drugih dostupnih sredstava u svakoj operativnoj službi. Međutim, u
praksi retko kada se döbijja čisto seme, već ono uvek ima izvesnih nečistoća
kao: ljuski i krioca od semena, grančica, sitnog šljunka i drugih
nečistoća.
Određivanje čistoće semena nije komplikovan posao i svako
pre setve može ga obaviti. Tako naprimer ako nečistoća semena iznosi
15% (to znači da u probi semena od 100 gr ima 15 gr nečistoća), onda se
za toliko procenata mora povećati gustina setve t. j . broj semenki ili
njihova težina iz tabele. Podaci za ovu tabelu uzeti su iz trogodišnjeg
iskustva autora ovog članka, kod radova na oglednim poljima Šumarskog
instituta NRS u Topčideru, i odnose se na šire lokacije: okolina Beograda,
Avala, Zlatibor, sliv Južne Morave (Grdelička klisura) i za jelu N. R, B. i H.
(Usora). Merenja brora semenki u lkg vršena su pomoću tehničke vage,
a za sitno pomoću analitičke vage apsolutno čistog semena iz uroda 1947,
1948 i 1949 god. u laboratoriji Šumarskog Instituta u Topčideru. Uzeti su
srednji (prosečni) iznosi iz tih godina. Od interesa je napomenuti, da


342
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 5     <-- 5 -->        PDF

4


Broj 3


Koliko treba


semenki .Ü 6


Vrsta semena


Abies pectinata
Picea excelsa
Pirms nigra
Piri-us silvestris
Thuja orientalis
Aesculus hipocastanum
Ailanthus glanduloza
Acer tataricum
Acer pseudopllatanus
Acer platanoides
Acer negundo
Acer dasycarpum
Acer campestre
Acer moinispessulanaim
Atoms glutinosa
Amorpha fruticosa
Betula pu-bescens
Carpinus betulus
Carpinus orientalis
Catalpa bignonioides
Corylus avellana
Corylus colurna
Celtis australis
Cdltis occidentalis
Caragana arborescens
Castanea vcsca
Fagus silvatica


Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus americama
Juglans nigra
Juglans regia
Juglans cinerea
Gleditschia triacanthos
Morus alba et nigra
Madura aurantiaca
Platanus orientalis
Prunus serotina
Prunus padus
Quercus robur
Quercus sessiliflo-ra
Quercus pubescens
Quercus cerris
Quercus conferta
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Sophora japonica
Tilia grandifolia
Tillia parvifolia
Ulmus campestris
Uilmus effusa


u 1 kg
čistog
semena
se jati semena
po dužnom metri
brazdice
Dubina
setve
cm
-O >N
3 o
""´S u
1000 semenki
semenki grana
20,5 400 20 4 140
180,0
50,0
300
300
1,5
5
il ,5
3
150
140
142,0 300 2 2 150
50,0 200 4 3 100
0,09 ,10 110 10 8
35,0 100 3 3 40
18,0 100 6 5 ´ 35
8,0 100 12 5 40
7,5 100 12 5 40
21,5 100 5 4 45
5,0 60 10 6 33
14,5 140 10 5 25
, lft,5
1200,0
100
600
5
0,5
4
0,5-1
35
50
100,0 200 2 2 45
1500-2000
20,5

150
1
7
0,2
4
30
35
36,0 200 5 3 40
50,0 200 4 3 45
no 0,7
20
20
20
25
7
7
10
9
3,5
3,2
50
50
14
15
5
5
25
30
36,0 100 3 4 35
0,2
5,0
10
100
50
20
8
6
8
35
15,5
40,0
30,5
0,05
0,10
0,05
6,0
560,0
25,0
100
100
100
10
10
10
60
350
100
7 ,
3
3
200
100
200
4
0,5
3
5
5
5
10
10
10
6
1,5
4
30
40
40
-8
8
7
30
45
32
1400,0
10,0
700
50
0,5
5
1,5
4
50
33
8,0 50 6 4 ,25
0,3 20 70 8 15
0,5 20 40 8 15
0,4 20 50 8 15
0,2 10 50 8 8
0,5 20 40 8 15
0,2 10 50 8 9
50,0 150 2 3—5 35
7,0 50 7 5 30
7,5 150 20 6 40
13,0
80.0
150
200
,12
2
5
2-3
40
70
135,0 300 2 2 85


Kada
treba
seme
se jati


XI-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-V
X-IV
XI-IV


IX-XI


X-XH)
X-XI
XI-IV
V-2)
X-XI
X-XI
II-IV
II-IV


VIII-II
X-XI
X-XI
III-IV
XXII
X-XII


X-XI
XXI
VII-II
XI-III
X-IV
X-XI
XXI
XI-III
XXI
XXI
X-XI
XI-IV
III-VII
III-V
II-IV
XXI
X-X1
XXI
XXI
XXI
X-XI
XXI
XXI
IV-VI
III-V
IX-XI
IX-XI
V-VI
V-VI


aiiT


6 „


u


6


os


25
25
30
25
30
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

25
25
30
30
30
30
30
30
40
30
30
30
30 ~35
35
3-5
30
30
30
25
30
30
35
35
35
35
35
35
30
30
35


i


35


35


343
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 6     <-- 6 -->        PDF

pokazatelj za iste vrste u stranoj literaturi znatno, a negde i drastično,
otstupa od ovih podataka. Tako napr. prema američkim podacima, semena
Fraxinus americana u kg ima 23,6 hiljada — kod nas 30,5; prema nemačkoj
i ruskoj literaturi Acer dasycarpum ima 33 (!) ili 13 hiljada — kod nas
svega 4—5 hiljada semenki u jednom kg; Abies pectinata 25 — kod nas
20,5 (Usora); Fraxinus ornus 15 — kod nas 35, i t. d. Iz ovoga se vidi da
podaci iz stranih zemal[´a o broju semenki u kg u mnogim slučajevima nisu
apsolutno prihvatljivi za naše prilike, što me je i potstaklo da sastavim
ovu tabelu. Verovatno biće otstupanja od ove tabele za izvesne lokacije
i u našoj zemlji, ali svakako ta otstupanja neće biti toliko velika kako
je to izneto u gornjim primerima. Merenje težine semena i prebrojavanje
semenki vršeno je posle običnog (gospodarskog) prosušivanja semena za
čuvanje tokom zime.


U pogledu gustine i dubine setve semena išlo se na razne dubine i sa
raznim količinama semenki putem otbrojavanja i merenja te težine, pa u
tabelu uneti su podaci koji su dali najbolje rezultate za racionalnu proizvodnju
sadnica. Tako na pr. sitno seme (dud, jova, smrča, breza i si.)
eejano na dubinu od 0,5 do 5 cm, a bor, jela, jasenovi i klenovi i si. na
dubinu od 1 do 10 cm, pa su uzeti najpovoljniji rezultati.


Pokusi su vršeni u oglednim šumskim rasadnicima u okolini Beograda,
kod Peći, na Zlatiboru i kod Predejana u Grdeličkoj klisuri tokom god.
1947—1950.


II


Koristeći se podacima iz tabele, prikupljenima eksperimentalnim
putem kod radova u oglednim šumskim rasadnicima, možemo sastaviti za
obračunavanje potrebne nam količine šumskog semena jednostavn u
formul u po ovom obrascu, za jedan kvadratni metar setvene površine:


T _ AXB .


T = gde je 1


N


T — težina semena za setvu 1 m. kv. setvene površine; A — broj
semenki po dužnom metru, uzima se iz tabele; B — broj redića na jednom
kv. metru setvene površine, što zavisi od međusobne udaljenosti brazdica
(tako na pr. ako je razmak brazdica 25 cm, onda je B ravno 4; ako je
razmak 30 crtrj B iznosi 3 i t. d.); N — broj semenki odnosnog semena u
1 kg — uzima se iz tabele.


Ovde treba istaknuti, da je broj semenki u jednom kilogramu čistog
semena približno konstantan za svaku vrstu, i variranja u tom pogledu
nemaju skoro nikakvog značaja kod obračunavanja potrebnih količina za
setvu. Tako na pr. u kilogramu semena crnog bora može biti 50—52.000
semenki, kod bagremova isto tako, kod jasenova i javora otstupanja idu
do 1000 semenki, a kod vrsta sa krupnijim semenom još i manje.


Kako se u šumskim rasadnicima ne seje sva površina (t. j . na puteve i
staze otpada obično oko 25%), to je stvarna setvena površina u rasadniku
oko 7.500 m. kv. po 1 ha. Kod planiranja za setvu treba prema tome predvideti
samo setvenu površinu, a ne celokupnu površinu rasadnika. Za obraču


344
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 7     <-- 7 -->        PDF

V


navanje ukupne količine semena jedne vrste za ćelu površinu u rasadniku
može poslužiti ovaj drugi obrazac:


T = (A X B) M


N ´


Ovaj obrazac sadrži iste elemente kao i prvi s tom razlikom, što sadrži još
jedan množilac M, a koji označava kvadratnih metara stvarne setvene površine
za jednu te istu vrstu semena. Tako napr. za crni bor treba:


0,018 kg, t. j. 18 gr po m. kv.


50.000


Ako za setvu u rasadniku ima 7500 m. kv. za obračunavanje potrebne
količine semena u istom obrascu delenik pomnožimo još sa 7500 i dobijemo


„ 30(f X 3 X 7500 . __ .


T = = 135 kg


50000
Za bagrem (ako ga sejemo u razmaku 25 cm i setvena površina iznosi 75
ara, a po dužnom metru sejemo 150 semenki, što je potpuno dovoljno da
se proizvede normalan broj sadnica) potrebna količina semena izneće:


„ 150 X 4 X 7500 Qft


1 = —» = 90 kg


50000


Ove jednostavne obrasce autor je koristio u svojoj praksi i predlaže ih
u cilju brze i lake upotrebe kod planiranja sernenske službe. Dosadašnji
obrasci u tom pravcu, kako u našoj tako i u stranoj literaturi, dosta su komplikovani
i zahtevaju često puta opsežne matematičke radnje dostupne
samo visokokvalifikovanim šumarima, dok gornje obrasce mogu koristiti
i pomoćno-tehnički organi.


Na isti način obračunaćemo ma koju vrstu potrebnog nam šumskog
semena kako za setvu u rasadnicima tako i za direktnu setvu na terenu.
U praksi, međutim,često se dešava, da za setvu u rasadniku od 1 ha ukupne
površine troše bagrema ili crnog bora i po 200 kg, a to je suviše neekonomična
potrošnja skupocenog semena. Razume se, da izneseni podaci nisu
apsolutni (zavise od krupnoće semena po lokacijama) ali u praksi mogu
se uspešno koristiti.


Kod obračunavanja potrebne količine semena za pošumljavanje neposrednom
setvom približno vladaju isti principi u pogledu gustine setve, jer
na terenu mortalitet ponika daleko je veći nego u rasadniku. Ako pošumljavamo
gnezdovnom metodom, a gnezda su velika po 1 m. kv.
i ako na jednom: hektaru treba da bude 1000 takvih gnezda, onda za crni
bor treba 18 kg, za bagrem 12 kg, hrasta 300 kg, javora ili mleča 36—40 kg,
američkog ili crnog jasena po 12 kg semena, i t. d.


Ako bi se pošumljavanje direktnom setvom izvodilo na brazde-pruge
po izohipsama, a brazde su u razmaku od po 2 m, onda na 1 ha takvih
brazda treba ukupno 5000 m. Ako se u brazdama poseje po jedan red semena,
iz gornje tabele se uzme količina semena po jednom metru dužnom


345
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 8     <-- 8 -->        PDF

za odnosnu vrstu, pa se lako dalje obračuna po ha. Tako će se za crni bor


obračunati po 30 kg, za bagrem 15 kg, američki jasen 15 kg, i t. d.


Iz ovoga se vidi da pošumljavanje neposrednom se tvom, gnezdovnom


metodom ili na brazde-pruge zahteva približno podjednaku količinu semena.


U našoj praksi kod izvođenja operativnih zadataka bezuslovno biće


ot stupanj a od iznosa prikazanih u´ovom radu, što će produbiti dalnja raz


matranja o pokrenutom pitanju, ali gore prikazani brojčani iznosi i predlo


ženi obrasci mogu poslužiti za početno planiranje kako u proizvodnji šum


skih sadnica, tako i kod izvođenja pošumljavanja neposrednom setvom


šumskog semena na terenu.


Literatura:


1. Dr. A. Pctračić, Uzgajanje šuma II deo Zagreb 1931
2. Dr: A. Petračić, Uzgajanje šuma I deo Zagreb 1935
3. Dr.*D. Petrović, Rad u šumskim rasadnicima, Beograd 1948
4. Dr. J. Balen, Šumski rasadnici, Zemun 1938
5. Inž. M. Krstić: Određivanje približne klijavosti šumskog semena primenom
kidigolkarmina, Beograd 1949
6. Inž. I. Soljanik, Šumsko same, Beograd 1940
7. Vincent G. Lesn.i semenarstvi v pestbeni techmice, Praha 1940
8. Prof. N. N. Stepanov, Drevesn i e semena, Moskva 1930
9. Prof. N. N. Stepanov, Lesnoe razvedemie v stepi, Moskva 1932
JiCk D. D. Mmio, Kak sobirat i hranit semena drevesinih porod, 1940
111. A. B. Albenski, Razvedenie bistrorastuščih i cennih drevesnih i kustarmikoviih
porod, Moskva 119410
12. Pro-f. V. N. Sukačev, Dendroflogija, Moskva 1939
Ing. A. Panov, (Sarajevo):


O FRUKTIFIKACIJI NAŠIH ČETINARA


Prošle godine* analizirao sam nekoliko momenata koji su u nepo-*
srednoj i logičkoj vezi sa problematikom fruktifikacije — plodonosnosti —
šumskog drveća, podrazumijevajući pod tim dvoje: 1. početak rađanja
pojedinih vrsta odnosno tzv. početnu fiziološku ili spolnu zrelost raznog
drveća i 2. periodicitet rađanja odnosno učestanost bilo potpunog bilo djelimičnog
uroda sjemena. Naprotiv nisam se nikako dotaknuo treće strane
te problematike: pitanja koliko i kakvog sjemena možemo očekivati od
pojedine vrste drveća pod određenim uslovima i u određeno vrijeme. Mada
je taj treći problem isto tako važan kao i prva dva, on je za nas manje
aktuelan, jer kod njegovog rješavanja možemo koristiti bogata iskustva
drugih naroda. Naprotiv što se tiče prvih dvaju pitanja: pitanja fiziološke
zrelosti i pitanja periodiciteta, za nas su ta tuđa iskustva beskorisna; moramo
imati svoja i imaćemo ih.


Ja sam u II, IV i VII poglavlju pomenutog članka, tj. na nekoliko
mjesta u toku te čisto teoretske rasprave, upućivao čitaoce na svoja prak


* »Šumarski list« br. 110-11—11949 i br. ;1Q—11949, članak »Načelna razmatranja
o fruktifikaciji šumskog drveća«.
346