DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Ad b) Ulja se teško izlužuju iz drveta. Najpoznatije je kreozoitno ulje iz kamenog
ugljena. Ono sadrži visokovrijedna .neutralna ulja i fenole sa jakim, fungicidnim
djelovanjem. Osim kreozotnog ulja upotrebljavaju se i druga katranska ulja (drvni
katran, katran smeđeg ugljena i dr.) a također i plinsko ulje.


Karakteristika ovih sredstava je da teško prodiru u drvo. Radi toga traže primjenu
načina impregnacije. Prednost kn je što se ne ispiru sa vodom. Loša im je
strana da su dosta skupa i teško se´ nabavljaju.


Ad c) U USA već više godina primjenjuju 5%-tne raistojine jako fungicidnih
organskih materija (npr. penta-i tetraklorfenol, dinitronaftalin, ß^naftoi, kuprocinčani
naftenat i dr.) u petroleju ili plinskom ulju. Ova sredstva se dovađaju u drvo
pod pritiskom u kotloviima. Mana ovih sredstava je da povećavaju zapaljivost drveta
radi primjene petroleja i drugih lako zapaljivih organskih tvari.


Ad d) Radi pomanjkanja katranskih ulja ona se često miješaju sa cinčanim kloridom,
a upotrebljavaju se i emulzije katranskih ulja sa vodom. Ovakove emulzije sa
vodom imaju tu manu da se prilikom prodiranja emulzije u drvo u vanjskim dijelovima
drveta vrši filtriranje emulzije. Na taj način u unutarnje dijelove drveta prodire samo
čista voda.


Osim poznatih načina impregnacije pisac donosi i neke manje poznate koji se
primjenjuju u USA, a koje ukratko prenosimo:
Kod kijaniziranja drveta upotrebljava se u1 Americi 5%-tna rastopina pentaklorfenola
u plinskom ulju ili petroleju. Potapanje drveta u njoj traje kroz 48 sati.


Gewecke je modificirao poznati Boueherijev način impregnacije. Pojenje drveta
impregnacionim sredstvom ne vrši-se pod tlakom nego pomoću vakuuma. Svježe okorani
komadi drveta stavljaju se u bazene napunjene sa rastopinom Impregnacionog
sredstva. Na oba čela komada montiraju se posebne kape i vakuum sisaljkama spojenim
sa njima siše se drvni sok iz drveta. Rastopina impregnacionog sredstva prodire
u bijeli kroz sržne trakove na cijelom plastu. Vrijeme napajanje drveta impregnacionim
sredstvom iznosi samo 2—3 dana prema 2—3 tjedna kod normalnog boucherijevog
postupka.


Mjesto Rupingovog načina impregnacije, koji traži specijalne kotlove, zračni
kompresor i sisaljku za tekućinu, Lowry je podvrgao zrak koji se nalazi u drvetu samo
pritisku katranskog ulja. Po izvršenom napajanju primjenom vakuuma stlačeni zrak u
drvetu istjera suvišno ulje iz drveta.


Poglavlje o zaštiti drveta lakiranjem i bojadisanjem napisao je A. Bittner, pa
donosimo i iz njega neke izvode.


Premazi vanje drveta lakom i bojom ima dvostruku svrhu. Na površini premazanog
drveta stvara se nepropusni sloj (film) koji štiti drvo od korozije i istovremeno
lak i boja imaju i estetsko djelovanje, Ovaj estetski momenat često je i važniji od
prvoga:


.Danas su u upotrebi slijedeća sredstva za lakiranje i bojadisanje: Sušiva, polusušiva
ili nesušiva (u kemijski modificiranom stanju) životinjska i biljna ulja; prirodne
smole; vještačke smole najrazličnijeg porijekla i kemijske strukture; nitroceluloza i
drugi ceJulozni lakovi; klorirani kaučuk i klorirana buna (umjetni kaučuk); razni polimerizati
kao npr. polivinilkloTid i polivinilacetat (poiistirol); asfalt, bitumen i sušiva
mineralna ulja.


Svaka od ovih grupa sastoji se iz velikog broja specijalnih produkata sa raznim
fizikalnim i kemijskim svojstvima.


Od sredstva za lakiranje i bojadisanje drveta se traži, da ne puca, da se ne odljepljuje
niti Ijušti, da je elastično, i da se lako prilagodava promjenama oblika drveta kod
bujanja i usušivanja. Drvo koje se premazuje treba da je suho.


Najpoznatija ulja jesu: laneno ulje (iz kojeg se dobiva firme), drvna lako sušiva
ulja za lakiranje (većinom kineskog porijekla), ricinusovo ulje, sojino ulje, borovo
ulje, riblje ulje) upotrebljavaju se u kombinaciji sa lakovima). — Najvažnije prirodne
smole su´: kolofonij, kopal, daniar i šelak. One se rastapaju u organskim otapalima
(lakbenzinu, terepentinsokm ulju ili alkoholu), a mogu se kombinirati sa uijima i drugim
lakovima. .— U grupu nitroceluloze spadaju razni nitrolakovi, nitrolakboje i nitro
boje.


Klorkaučuk lakovi i boji za lakiranje su naročito otporni prema djelovanju lužina,
ulja, masti, benzina, petroleja i alkohola. U glavnom se primjenjuju kod metala ali
dolaze u upotrebi i kod drveta. Ovi lakovi i boje smanjuju ujedno i upäljivost drveta.


338