DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 45     <-- 45 -->        PDF

U tu svrhu sakupljeno seme treba preko zime sačuvati i pripremiti za
proletnju setvu t. j . stratificirati. Gore je istaknuto, zbog čega kod nas u
praksi često stratifikacija ne uspeva. Da bi se sve te smetnje kod stratifikacije
semena izbegle, autor članka je vršio uporedo stratifikaciju semena
sa sporom klijavošću na nekoliko načina kako je to izneto u tabeli br. 2.
Dobijem rezultati pokazali su da se pravilna stratifikacija i sa dobrim
rezultatima može postići i bez sanduka, podruma i peska. Stratifikaciju
semena za proletnju setvu treba izvršiti na sledeći način.


Na ocednom terenu, na ravnici ili na. blagom nagibu, u blizini rasadnika
ili terena za pošumljavanje, treba iskopati šančeve dubine 0,50—0,70
m, široke 0,50 m, a dužine prema količini semena. U takve šančeve staviti
odmah posle sakupljanja još neprosušeno seme. Ovo seme treba smestiti
u slojevima debelim 10—15 cm. Medu slojeve staviti sitan rečni pesak
debline 5 cm, a u nedostatku peska isti se uspešno zamenjuje šušnjem iz
obližnje šume ili nekog parka, u slojevima od 10 cm. Posljednji sloj u šancu
treba da bude od šušnja ili mahovine. Tako napunjen šanac pokriva se
slojem zemlje iskopane iz šanca debline 15—20 cm s tim, da površina šanca
bude malo ispupčena — obla, radi oticanja vode. Preko zime za vreme
otapanja snega treba šančeve pregledati da nema kakvog oštećenja. Treba
imati u vidu da miševi napadaju u samcu seme lipe, javora i mleča, pa kad
se to opazi preduzeti potrebne mere. U proleće, već početkom marta,
svakih 10 dana pregledati sadržinu šanca i ako se pokaže da neko seme
(to će biti najpre javor i mleč) počne da klija, a još nije vreme za setvu,
onda treba na šanas nabacati dosta snega ili deblji sloj zemlje, kako bi se
usporilo klijanje odnosnog semena. Obrnuto, ako se u martu zapazi da
sadržina u šancu još ne klija, a vreme setve se približava, onda treba šanac
otvoriti t. j. skinuti gornji sloj zemlje do sušnja radi prodiranja toplog
vazduha i seme će brže proklijati.


U tabeli br. 2 pokazano je koja vrsta semena stratificirana na ovaj
način klija, kao i koja je stratificirana u sanduku u podrumu i kroz koliko
dana. Prema tome i prema mesnim prilikama za setvu treba podešavati
samu stratifikaciju odnosnog semena. U istoj tabeli uporedo su izneti i podaci
izbijanja ponika posle setve stratificiranog i ne stratificiranog semena.


Napred je naglašeno da je svaka semenka nosilac roditeljskih osobina
(nasleda) i da pitanju odabiranja semenjaka treba posvetiti veliku pažnju.
U tu svrhu u zemljama sa razvijenim šumarstvom postoje naročito odnegovane
šumske sastojine — rezervati. No kako kod nas to pitanje još nije
konačno rešeno, to kod sakupljanja šumskog semena treba se držati opštih
bioloških principa razmnožavanja pojedinih vrsta. U tom pogledu treba se
pridržavati opšteg načela: da seme treba sakupljati u područjima koja su
po svojim prirodnim uslovima slična područjima, gde će se pošumljavanje
vršiti kako direktnom setvom tako i sadnicama proizvedenim od sakupljenog
semena.


Neke strane brzorastuće vrste kod nas već sada su već zauzele široki
areal rasprostranjenja (bagrem, gledičija, američki jasen, negundo, srebrnasti
javor, amorfa, sofora, beli dud, crveni hrast, crni orah, svileni bor —
Strobus, Douglazija i dr.) i takoreći udomaćili se. Seme takvih vrsta, sa


319