DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 40     <-- 40 -->        PDF

O sakupljanju šumskog semena


Seme, raznih vrsta šumskog drveća i džbunja, sazreva u različito
vreme tokom ćele godine. Vreme sazrevanja semena jedne te iste vrste
nije svuda podjednako — istovremeno i zavisi od klimatskih uslova, kako
u horizontalnom tako i u vertikalnom pravcu. Seme jedne te iste vrste
ranije sazreva u dolinama ili na ravnici, a docnije u brdima. Ista pojava js
i u pogledu geografskih širina, nadmorskih visina i ekspozicija t. j. na jugu,
na manjoj nadmorskoj visini i na južnim ekspozicijama seme sazreva ranije.
Prema tome, tačnog vremenskog termina, kao pokazatelja sazrevanja pojedinih
vrsta, nema, pajprema tome sazrevanje uvek treba pratiti tokom ćele
godine,


Vreme sazrevanja i sakupljanja šumskog semena traje preko csle godine,
pa ga delimo na četiri vremenska razdoblja (perioda): proleće, leto,
jesen i zima.


U proleće (kraj aprila, maj i prva polovina juna) kod nas sazrevaju
topola, vrba, brest, vez i srebrnasti javor (Acer dasvcarpum).
Za vreme leta (druga polovina juna, juli i avgust) sazrevaju: žuti bagrem
(Caragana arborescens), dud, breza, lipa u drvoredima, bajmutov borsvileni bor (Pinus strobus), sremza, čalija, ruj i dr.
U jesen (septembar, oktobar i novembar) sazreva većina šumskih
vrsta lišćara, a u početku sezone, od četinara, jela, ariš i tuje.
Preko zime (decembar i docnije) dozreva i bere se crni i beli bor,
smrča, bagrem, sofora, gledičija, močvarni čempres (Taksodium distiehum)
i dr.


Najbolje je sakupljanje većine semena ako se seme skida sa drveća
odmah po sazrevanju i to pomoću raznih naprava ili rukama. Ako se sakupljanje
ostavi za docnije onda znatan deo semena pada na zemlju odakle
ga je posle teško sakupljati. Sa zemlje se sakuplja samo krupno iseme
takvih vrsta kao što su: hrast, bukva, orasi, kesten i drugo krupno seme.


O jesenjoj sefvi semena


Eksperimentima je ustanovljeno, da seme jednih vrsta šumskog drveća,
posle dozrevanja, dosta brzo gube svoju klijavost, dok seme drugih vrsta
zadržava klijavost i za duže vremena, U red vrsta koje brže gube klijavost
spadaju topole, hrast, bukva, orasi, kesten (pitomi i divlji), breza, brest i
srebrnasti javor, čije se čuvanje može preporučiti samo preko zime t. j .
od sakupljanja do proletnje setve. ,


U red semena koja duže zadržavaju dobru klijavost spadaju: jasenovi,
klen i javori, izuzev srebrnastog, ali ne više od godinu dana. Lipa zadržava
dobru klijavost do dve godine. U toku tri i više godina zadržavaju klijavost
borovo i smrčevo seme, dok krupno sem,e četinara kao limba, pinjol i si.
gube svoju klijavost dosta brzo. Klijavost se zadržava najduže kod bagrema,
gledičije, sofore i dr. mahunastih vrsta. Treba naglasiti da ovi rokovi
nisu stalni i da zavise iod načina čuvanja» t. j . od prostorija gde se seme
čuva, sudova, temperature — toplote, svetlosti i t. d. S obzirom na sve te


314