DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 74. JULI -AUGUST GODINA 1950


.... ....... ......... (.......):


. ............. .... ...... A .......
. ............. ....


...... ............. .... je ....., . ..... ........ .... .........
. ......... .........., ....... ..... .. .......... ...... .
..... .......... To .. je ...... ...... ......... . .... ......... .
..... ....... ......, .. .............. . ........... ............ ...
.. ...... ....... .. ...... ............. .... .... je ..... . .........
. .... je ... ........ ...... ..... .... ........, na . .............
.... . ..... ........... . ...... .... ....... .... ...... . .........
....... .. ............ . ......... ....... .. .. ... ...... ........
...... . ......., ......... je ........ .... ..... . ........ ........
.... .. . ......... .... . ............. .... . ...... ... ....... ....
je ............


. ..... ........... ........, ....., . ........ ...... ..... ..........
. ........ ........, ..... .. ».....« (............. .. je no
........ »no ..... ....«. ..... ..... .... . ....... ......... . ........
... je ...... ..... . ......... ......., ....., . ..... . .......
......... ........, ... .. je ......., ...... .. je ..... ...... .......
....... .. .... ...... ......... .......... ...... ........., ..........
na . ........ ........ ..........., ..... ........ . . ..........
....... .. .... ....... ......., ... . ......... ....... . ....... ..
...... ............. .....


.... .... . ...... .. ...... ...... je ..... .. . ..... ..... ..
....... ....... ..... ..... ... ..... ..... ...... ..... .. je .........
...... .... . .. .... ..... .... ...... .. ....., ....... .........
......... .......... ..... .. ........ ........ . .. ... ..... ..........
H.HVOBO ......... To .... ...... ...... ......... .............
..... MebyTiiM, .. ....... ........... ............. .... .. .... ..


277
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 4     <-- 4 -->        PDF

.... ...... ..... ..... ....., ... .... ........ . ...... ......... .
..... .......... ... ..... ...... . ..... ........ .. .. ..... ..............
........... ...... ..... ......... . ..... ......... .... ..
..... . .... .............. ........ ... ....... ........... ...... .
........ ..........., .. .. je ..... .... ... ... .. ... .... .......
....... ....... je ...... ............ ........ ......., .... ... ....
.... ..... .. je ......... ....... ........ ............. .... ....
..... . ........ . .. je ..... ........... »no ..... ....« ....... .....
..... . .........., na . ...... ... .. .......... ..... .... ........*
...... ......... ..... .... ..... .. ........... ..... ....... ..........
..... .......... ............. .... je ...... ........, ........,
......., na . .......


....... . .... .. ....... . ........ .. ... ...... . ...........
..... .. ........... .......... .............. .... .. .... .... ......
. ..... ........ ..........., ...... ... .. ... .... . ....... .......
.. ........ .... ...... .......... .. ........... ..... . .......
.......... ...... .. ....... ........... ............. .... .........
..... .............. ........, a .... ..... ........ ........
.. ........ . ..... . ...... ...... . ......... ...... ..... .......


I


..... ...., .. .. ... ......... ............. .... ...........
...... ..... ....... . ....... .... .... ........ ......... ........
..... ..... .. .......... ...... ...... .. .... .... ...., ... .. .....
..... ......... .... ......... .... ........ .......... .........,
....., ..... ........ .. ........ ... ......... no......
..... . . . . .. ... .......... .. ....... .... ... .. ...
..... ...... ........... ... ........ ...... ............. .....
....., ..... je ............. ..... ..... ........ .. .. ... .......
.. ... .... — .. ......... ...... ....... . ..... .....
. . . . . . . a. ........ ..... ..... je .... ... ...... ....... . .....
...... ........... ........ ..... ..... ....., ... ..... . ..... ......
.... .. ...., a ..... ...... ....... je .... ... ...... ....... . .....
...... .... ..... ....... ......... ...... ......., ... ..... . .....
...... .... . .. . ............... ...... .......... .. ...........
.......... ..... ........, ......., .... . ........ . .... ..
........ . .... ......., a . ............... ...... .......... ... .
......... ............ ......., ... .........-......... ...... ........,
..... ......, ........... .. ... ..... ..... .... je ........ .. ..
.. ......... ........ ...... .......... . .. ........ ...... .........
. ............. .... ......... .... .... ......... ......... Ha ...
..... ...... . ..... ......... .... . .... 8-........ .... ...... . ........
2 .3 ........ ....., .. je ......... ........ ..... ..... .. ......
1 .3 ....... 4 ..... .. ... .... .. .. .... ..... ..... ...... . ......
4 .3, ......., .... .. .......... ..... ...... .... .... ........, .......
......... ........ ..... ..... ..... ......... ......., ... .. .. ....


278
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 5     <-- 5 -->        PDF

........, ....... ......... ........ ..... ..... ..... ........ ...
.... ....... .... . ....... ......... .. ... .... . ...... ....... ....
.... . ........ ............ ..... .. ...., .... .... ....., .... ..
.......... . ........ .. ........... »...... ...., ... . ....... ......
.........., a .... . ..... ....... ..... ....., . a ....... .
............. .... ....... ...... . .......; .. ...
..... ...... ...... . ........... ... ........ ... ......, a .. ......
.... ...., ... je . ........ ..... ........ ........ ..... .. ....
...., a .. ........ . ..... .... ........ ..... ....... . ........


AKO .. .......: ..... ..... .. .... .... ........ .
....... .... je ........., a ........ ...........
. . a . a . a, .... ... ..... ... ...... .. .. .. ......... .............
.... ........ . ..... ......... .......... A .... je ..!.. ..... .........
......... ..... ......... ..... ........... ........ .. ..... «.
......... ........... ...... .. ....... ..... ........... ........ ..
.........., .. .. ....... ... ........ .. .... .. ......... ... ........
..... ........., ......., ..... .......... ..... ...., ...... .........
........ ......... .. ....... . ..... ......... .. ... . ..
......... ............ .. ......... .......... ........ . ...... —
...... ..... .... ..... .... ........ ......... ........ ..... .....,
......., ........ ............. ...., a .... . ....... ...... .......
..........., ... .... .............. ......... .. ..... .... .... ...........
....... .. ....... ...... .......... . ...... .... ............
...<. ...... . .... ........ . ......... .. ... ............... ........
...... ....... ..... ........... ......... ...... .......... ..... .......
. ....... .... .... .. .... ........ .......... ..... ....,


.


.......... ................. ....... .. .......
. .... . .... . .... .... ... .. je ........ .......... ........
..... ..... ........ ..... ........ ........ ......... ..... .......,
.... ........ ..... ..... ......... ........ .......... ........ .. .....
.. ...... ....... ......... ..... ..... .. ...:. .. ........ .. .........
............. .... . ....... .... ..... ......... ...... .....,
...... ....... ......... ..... ..... ..... ....... ...... .. .........
............. .... ........... . ......... . ....... .... .... ..........
..... ..... ......... ........ ........ ..... ....., a .. .. ... .........
..... .... ......... .......... ........ .......... ........ ...
....... ....... je .. ....... . ........ ...... ........ ......... .
.... .......-......... ......... .... .... ....... .... ........ .....
.. .... . .... .......-......... ........, ... . . .... ..... ........
........, .. je ...... ....... ........ ............. .... . ...... ..........,
a ........ . ............. ...., . ...... ..... ........


.. .. ... ..... .... ........... ........... .. ......... ......
.. ......... ........ ..... ..... .. .......... ........ .. ...... ............
..... ..... ...... 4 ...., .... .. ..... ......... .........


279
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 6     <-- 6 -->        PDF

........ .... ....... ...... je ...... ....... .. ............ .....
..... ..... ..., ...... ......, ...... .. ......... 4 ....^ ....... ......
..... ..... ...... 8 ......, ...... .. ..........


.. ...... ...... .........: ........ ..... ..... . ......
je ..... ......... ......... ....... ............
........ ........ ...... ...... .-. . . . ..
. . . ........ .........


AKO .. ..... ....... . ....... .... ...... ............, «a .., . ..........
...... .. 100%, .... .. .. ......... ........ ..... ..... .. ...... .......... ........
.. 50% i . ........ .. 0,50 ......, ... ..... 0,25, ....... ......... ........
..... .. .......... .... .......... ....... .. je ........ .. ..... 6,25% .. ......
.. ..... ....... . ..... ....... ..... ......... ........... ....... ................
.........


AKO .. ......., .. .... ..... ...... ............ .... . .......... ....
.......-......... ........ .. 100°/., .... .. .. ......... ........ ..... ..... ..
...... .......... ........ .. 50 % . ........ 2 ..... ....... .. 6 ...... ...... ..
...... . ...... ..... .............. ........ .... .. ........ .... .... .. 50°/.´.
Ha ... ..... ...... je ......... ...., a ........., .., . ...... .. ...... ..........,


— .... ....... ........ .. ............ ..... ..... ..... a ......., . ......... .
........., ..... ......... ..........
AKO ............. .. ........ ....... ..... ....... ...... 20 ......, ro ..
........ ......... .... ...... ......... .. ............ ..... ..... ........ . ..:


.) . ..... ....... ....... . 80 ...
.) . ...... ....... 75 ,,
.) . ...... ....... 40 „


a ........ ..... .........:


.) . ..... ....... 80 ...
.) . ...... ....... 85 ,,
.) . ...... ....... 120 „


.. ...... ....... ...... ....... ........ .. .. . ......... .............
.... ....... ........ ..... ....., .. je .. ......... ....... ....
....... ...... .. ...... ............. .... ........ .... .... ..........,
......... . .......... ..... . ...... . ..... ......... . .. ..,
........ ...., .... ....... . ......... .... .. ...... .. ..... . ........


III


.... ......... . ».........« .... 4 .. ...... ...... ....: »... .. ..
........ ............. .... ..... ...... .. ..... ... ..............
........, ..... je .. ...... ............. .... ... .... .. ....... .....,
........ je .. .. .... .......... ........ ..... .. ....... ........ ...
.. ........ .. .. ....... no .... ......, ....... .. .. ..... ... ......«.


....... .... ...... ...... .... . ...... ......... ......... ....., ... .....
....... . ..... ....... ...... 80 ......, .. .. ..... ......... ......... ........
100°/. .. ...... ...... ... . ...... ....... ........ ..... ....... .. 5 % .. .. .....
......... ........ 70 ......, ... .. 5°/. ...., a . ...... ......., ... . ....... ... .....
........ .. 10°/ö, ..... .. ......... ......... ........ 72 ......, ... .. 10% .....
....., .. . ... ... . ...... ....... ........ ............ .... .. 6,25°/.´, a . ......


280
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 7     <-- 7 -->        PDF

.. 100%, ..... ......... ......... ... ....... . .. . ...... ....... .. 5% a . ......
.. 10°/ ......... ... ......... ........ ....., ........ .
...... .. ........ ..... ....., ... ..... .... ...... ...... .. .... ..... .. ....,
.. ............ ..... ..... ...... .... .. ... ... . ...... ....... ....... ..... .......
.. 5°/ci ;.. ... je ....... ........ .. 1,33% . ...... .. ........ ......... ....
...... ......... .. ............ ..... ..... ....., ... ...... ........... ................
........ .. 1,33°/. .... .... ... je .. ..... . ..... ....... ... .. je .........
..... ..... ... ..... ... . ...... ....... ....... ..... .. 20°/.´ .... .. ........ .
...... .. ........ ......... .... ...... ......... ........ 60%. ..... .........
......... . . ...... . . ...... ....... .. .. ...... ........ . . .......... . . ..........
...... . .. . ...... ....... .. 4 ......, .., .. 5%, a . ...... .. 16 ......, ...
.. 20%´.


i Kao ... ......, ........... . ........... ........ ..............
.... ... ............ ...... .. .... . .......1.1.. ..... .......... .......
... . no ...... ....... ........ ........ ......... ...... ....,
........ ........ .... . ...... ..... ......., . ............... ......
.......... ........... .... .. ...... .... ... ...... ....... .
..... ...... .... ...... .. ..... .... .. .. ...... .... ........... ....
..... ... ...... ....... . ..... .. .... ...... (......... .. ...., ... ..
............ ........... .. .......... ......... ........ ...., ... .....
......... .... .. . .... ......, a . ........ ............. .... ..... .....
.. .... .. .... ....... .......... .... .., ............ je, ......
.......... . ..... ......., a .... . ....... ...... ...... ..... ........


IV


... ... ......... ... ..... ........... ... ......... .............
.... . . .... .. ... ........ ......., ....... . ........... .............
.... .... .. ..... ......... .. .......... .............. ..... ..
.... .... ...... ............ .. ................ .... ........ je .....
».. ......... . .... ..... ..... .... .. .. .. .... ..... .. ...... ............
.... ........ .. ...... ......... ...... . .... ...... ......
.... .. ..-... .... . ....... ....., ............... .... je
.........., ............ ...., a .... . ...... ..........
............ ...... .... ..... .... je ...... ............ na . ............
........ ......... . ......... ..... ...... ........ ... ... ........
.... ......... ......... ......... ......... ...... ......., ... ......
..... ......... ....... ..... ...... ..... .... ... ............... ....
je .. ...........« ........ . ............ ..... ....., ......... .
....... ....... ......... ......... ..... ........... .... .... ............,
...... ..... ......... ..... ........... ............ ......
..... ......., ... ........ ............. .... je .. . ......... .........
...... ......., .. ........ ........ . ....... ..... ....., ........
..... ......... ......... ..... .......... ......... ......... ......
........ ......... je, .. .. ............ . ............... ...., ........
. ......... ....... . ...... je ............ .... ...., .........
.. .......... ........, ... .. ........, ... .... ..... ... ...............
.... ... .. ....... ........... ...!.... ..... ....., ... .. .......


281
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 8     <-- 8 -->        PDF

...... .... .. .... ...... ........ .. ....... ......... ......., a ...
. ....... ...... . .. ............ .....


.. ....... ....... ... ...... .. ...... .. ......... ..............
..... .... .. ........ . .... .... . .... .............. ........, a ....-.......
.. ... ........... .. ........ . ........ .......-.........
........ ......... .. ...., ... .. ...... .... ....... ......... .......,
........ je ...... .... ..... ..... ... .......... ........... ...., ....
..., .. .. ...... ................. .... ... .... ......... ..........
........ ..... ......... . .... ....... ......... Kao ... ... .... ...
.........., ............... .... je ....... ........... ...... .... . .
...... .... .... . ...... .... ..... ..... ..... ...... A . ...... ....
..... ..... ..... ..... . ...... .. je .... ........ .......-.........
........ .. ............ ........ ..... ...... ...... ......, .......
..... ..... ..... . ......... ..... .. ......... ........... ...., ... .
...... .. ........ ........ .... .... ...... ......... . ...... .. ....
.... . ....... .......-......... ........ .. ............ ...... ..........,
a ........ .......... ........ ......... .. ..... ... .... .. .....
..... ......... .......... ......., ... ........ ............. ....
....... ..... ..... .... ...... ...., .. . ....... .., a .. .. .... ......
........ ......... . .... ...... .... . .... ...... . .... ..... .........
.......... ..... ...., ...... .. ........ ....... .{´. . . . .
.... .... .. ....... ... .............. ........,
a ........... ........ . ....... ......... ......
.. ...


............ .... je ........ .... . ........ ............ . ........
........... .. ............. .... . ........ . ........ ...........
......., ... .. ......... ...... .......... ...., ........ . ....
.... . ..... .... ....... ...., na je ..... .... . ......... ........
..... ..... ...... ....., .. ..........! .......... ...... .......... .
.. ......... .......... ......... ....... ......... . ............. ....
........ .. ......... ........ ..... ..... a .... . ............? ....
....... ......., .... je ... .. .. ....... ........... ..............
.... ........ .. .... . ... ... .... ..... ........., ......., ... .... .
.... ...... .........., .. .. ........ ...... ......... . .............
.... .... .. ... ............ .... . ..... .. .... ........ .... . .......
. ....


V


AKO ......... ..... .. .... .... ........ ..... ....... . .......
.... . ............. .... . ...... .......... .... .. ........ .........
........ ..... ....., ... ...... ............. ...., ........ .. .. ......
........ ...... . .... ..... .... ...... ...... ..... .... .. ........


.. .. .... ....... . .... .. ....... ........ ...... ....,
.... .. .. ....... . ....... .... ........... ..... . ....... ... .......
. .......... . . .... .. .. ......... .. ....... ...... .... . ....... ...
».........«.


282
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 9     <-- 9 -->        PDF

........ ...... .... je ..... ...... . ..... .. ..... ..... ...........
..... ........... ....... .......... .... .. .......... .... .
.... ...... ...... ..... ...., ....... .... ........ ...... .... .... .
....... ....... .... ....... ... ......... ......... ......
......... . ........... ....... ........... .., ..
.. ........ ........ ......... ...... ..... ...... .. ......, .........
. ........ ......... ... .... ...... ....... . ........... ... .............
..... ........ ..... ......... .. .. ....... ..... ..... .........
.. ..... ..... ......... ........ ........ ....... ....... ...... ... je
..... .. .... ...... ........ ... je .. ... ....... ...... .. ........ .
..... ............ ....... ...... . ...... ........... ..... ..... ....
.. je ........ ........ . ............. ..... ... .... ... ....... .....
........ ..... ......... ...... ...... ..... .. ... . ...... ...... .
.... .. ... ...... ...... .... ............ ......-........, ... ......
.. ........ .... ..... je ...... ........ .......... . .... .......
.... ..... ........ ....... .. ....... . ......... ........ ...... .....
.... . ....... je ... .......... ..... ...... ........ A ... ....... ......
......... ..... je .. ..... . . .... ...... ...... .... .... .. .. .........
..... ............ .... . ............. ..... ....... . ..... ..
.... ........... ........... ..... .......... ... ..... .. ...... ....
.. .........-......... ... .... ....... ......... .. ..... ...... ...
.. ... ... .... ....... ........, ......... .. ... ..... ..... .>... . .............
. .... ....... no ........ A .. ...., ... ....... ....... no
......, ....... .. ... ..... ... .... ........... ..... .....
......... ....... ...... .... ......., .... ..
......... . . a . . ........- ............. . . . a ..
. . . ...... . .... ..^1. ... ....... ..... «a ........ ......
..... ..... ........ ...... ......., .... .... ..... ...... .......
........... .......


... ....... ......... ....... .... . .......... ...... ..... .. ...
.. .... ....... .... ......... ........, ............ ..... ´......., a
.......... ........ .. .... ...... ......... ......... ......, ... .. ....
.......... . ........ ....... ............... ........
......... ....... ..... ........ . ......... ....,
... . ......... ........... ....... ......... .. ........ .............
...., a .. je: ....... ..... ..... ... ....... .... .... ... ... .....
....... ....... ... .... ....... .... ..... ......... .. ...... ..........
no ...... .... ......... ........... no ..... ...... .... ......
......... ........


...... ........... ..... .... ...... ..... ........... ................
.... ....... ..... ...... ......... ...... .... . .... . .........
.. .. ... .... . ...... ....... ...... ..... . .. . .... ... ..... .. ....
..... ....... ..... .... . .... ......... ..... ...., .. .. ...........
......... .. .. ........... ........... .... ...... ........... .......
. ....... .........., .. ...... ......... Taj ........... ........ ..
...... ........ ...... . .......... .. ........ ........... ..... .....
.... je ..... ...... ...... ...... ............. .... ........ .. je


283
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 10     <-- 10 -->        PDF

...... ....... . ........ ....... . .... .... ...... .. .... ... .. ..
......... ......... ....... ......... . ............. ...... . ........
..... ....... Ha ... .... ..... ........... ........ ..... . .....
..... .. ........... ............. .... . ... ..... .......... .... .. ..
........ . ......... ...... ....... . ...... . ..... ...... . ...... ........
......... ....... . ..... ......,


VI


... ....... .......... ......... ..... ......... ......... .........
. ....... . .....-............ .......... . IV .......... ......
...... .......... .. je, .. .. .... ......... ............ ....... . .......
.. ....... ........., a .. .. . ..... .... ........ ......... .....
......... . .............. .... ... . ......., ... .. .. ......... . ...


, ........... .... ..... ......... ....... . ..... .... ... .. .......
.......... . ....... . ......... .........


Ha ...... .......... ......., ... ..... ....... ...... ..........,
..... .. .. ....... ........ .. ........ ...... .. ......, ... ........
....... ............. ..... .., ..... .. ..1...... ... ..... .........
....., ... ... ........ ...... .. .. ..... ...... ... ......... .... ..
........ ......... ..... .....^... . .............. .... . ..... .... ...
.. ............ ....... . ....... .. ....... ......... .... .........
........ ...... ....... . ..:


1) .. ........ ...... .... .... ........ ....... ........ ..... no
..... .......... ...... ..... .. .... no ........ ......., ...


2) .. ........ ...... ... ..... ...... . .. ......., ... .. .. .......
... ............. ......... . ......... .......... .......... .. ...
..... ..... .... ....... .......... ....... ...... ..........., ...


3) .. .. ....... ........ ............, ... .. .... ........ ........
....... ......... ....... ..... ........ . ......... ...., ... .......
4) .. ......... ........ ..... ..... .... .......


, ...... ........ . .... .... je .. .... ....... ............ ......
......, ... je ........., .. je ....... ..... .. ... ....... .... .......
.. .......... ........ ..... .. ...... ............ .....


......., ......... ...... ............ .... ... ...... ......... .
..... ............ ..... ...... ....... . ...... ......... ..... je
.... . ........, ... .... ...... ...... . ....... .. ........ .........,
....... .... ...... ......... .........-......... ...... ......., ........
je ... ................ ...., ... je ...... ..... .... ... .......
........ ........ ..... ..... .... ... .......


Kao ... ......, .. . ............. .... ...... ......... ........
. .... . ... ... ........ ....... ............ .... . ...... .. ..... .
1946 ....... ...... .... . ..... ..... .. .... ........., na ..... ....
.. ........ ....... ......... .. .. ........ .... .. .. ...... ..... ......
... ......


284
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 11     <-- 11 -->        PDF

VII


... .. ...... . .... .. ......... ......... ..... .... . ....... ..
.... . .......... ..... .. ...... ....... je . .... ... .. . ...... .
...... . . a . a ........ ..... ......... .. ........ no ..... ...., ...
..... ...... .... ... ... ..... .. je . ..... ....... ............., ......
......, .. ....... ...... ....., ... .. ... ...... ........ . ».....
...... .... ...«. . ...... .... ... .... ...... ....., ...-. ...... ....
.... ..... .. .... ...... .... ... .. ...... ... .. ...... ..... .. ....
.... ...... .. .... . ...... ....... ...... ....... .... na ..... ....
.. . ......... ....... ...... .. ........ ......, ..., a ... je .....,
..... .. ...... .. ..^.. .......... . .... .... na ..... .... .. .......
........ ...... . ..... .. je, .... .... ....., . . . . . . ...... .... ..
....... .. ..... ......... . ........ ......., . ......... .......
....... ...... ..... . ... je .. ...... .... .. .. .... . ..... .... ......,
a .... ....... . ....... . ..... ..... ...., .. ...... .... .........
.... ..... .. .... ........... ......... ........ .... ..... .... . ........
.......... ..... .. ......... ..... .... ..... .. .>. ...>. .......
.... ...... .... ......... ...... ..... ... .......... .... .... .. ......,
...... no ......... ......., . ........ .. ........ .... .... .
».......« ........... .... .. .... ......., ......., ........ ............
..... ...... .... .... . ..... ... ...... ..... .... ...... ..... .
......... . ..... ......... .. ..... ..... .... .. ..... ....... ... ........
.... . .... ........ ....... . ....... ...... .... .... ....... ..
».....« ....... je .... ............ ....... ..... ......


vm


..... .. ...... ......... .. ...... ............. .... je ....... .
. . . . . . . . a. .. ... ....... .. ............ .... .... ... ..... ........
......... ........ . ....... ........, a .... ........ je ....... ..
.... ....... ....... . .... ........ .......... .... ...... ...........
... .........: ........ ...., ......., ........ ........... ........, .
..... ....... — ...... .«........ ..... ....... .... ..... .. .......
....... .. je ....... ........ . ......... .......... . ........ .....
.......


.. ... je ..... .............. ........ ...... .........
a . To ....... .. ..... .. ......... ...... . ...... ......... ...........
.. ...... ......... ....... ...... ........, ... ........ ....
.... .......... ...... ... ..... ...... . .... .... .......... ....
......... . ....... je .... ............ ....... ...... .... ..... ........
.. ..!.... ...... ... .... ........ ...... ........ .., .... ... ....
.. ........ ..........


...... . ...... . . ............. ...... ... ...... ...... .
.......... je ...... ..... .. ........ .... ... ....... .. ............
.... . .............. ....., ... ....... je ...... ............ .........
. .... ... ...... ...... ............ ............ ....... .. .... ....


285
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 12     <-- 12 -->        PDF

............ .... . ......., ...... .. .... ........ .... ........ .
...... ..... ........... .. .... . ........ . ....... ........ ....
..... .. ........ ....... ......... ........ .......... Kao . ... .........
...... .......... .... . ... ....... ...... . ........... ...... ...
...... ... ...... ...... ....... .... ..... ........ .. ............
... ....... . ........... ...... ....... je .... .... .............


IX


... ... ... ... ..... . ............ ....... ....... .... . .......
....... .. ............ .... .... ... ........... ..........
. ... ........ ... .. .......... ....... ....... .... a .......... .... .
..... ...... .. ............ .... .......... .......... . ....... ...........
..... ..... .. ............. ..... ... .. ...... .... .... . .....
... ...... ..... .. .... .......... . .... .... ... ......... . ..... .....
......... .. ..... ....... ... .... ...., ..... ...... .... ......... ..
.... .. .. .. .... . .... ......... ... ....... .... ...... .... .. ....
.. ........., a nope . ....... .... .. ...... ..... .... .... .. je ............
....... ..... ..... ..... .... .... ... je . ....... .... ....
. ..... ... ...... ......


........ ...... .... .. .... ........... ..... ..... ... .... ...........
.......... na . ....... . .......... ...... .... .... ... ........
.. .. .. .......... . ..... ........ .... ..... ..... ... . .... ..... ..
... ...... .. ..... .. .... ....., ... .. ......., ............. ......
. .......... .. .... ...... ....... .... .. ... .. ....... ..... ....
..... ...... ........... ..... ..... je ........... ..... .. ...... ............
..... Ho . ... ..... .. .. .... ....... .... ........ .... ...
.. ...... .......... . ..... ....... ... ... ..: .........-......... ...,
........ ........... ...... ...... . .... ....... ......... .... .....
. .... .. ..... ....... . ...... ....... .... ......... ..... .. ....
........ .... .. .... . .. ... .. .. ...... ....... ...... ...... ..
...... ...... ..... . ..... .... .... ......... . .... ..... . .......
........ .... ...... .... .. .. .... ...... .. ... ..... ....... .........


.........>. . ......... ......... ........ . .........
........... ..... ....... ....... je ...... ..... ....... ... .. ... .....
.......... ....-.......... ............ .... ....... ..........


X


... ... . ....... ..... .. .. .......... ........ ..... ..... .. ....
........ ... .... ....... .... . .......... .. ... .... .-...... ..... .
......... . ...... .... ... ........ ... ......... ... .. .. ........ ..
......... .... .. ...... ........ . . . . . . . . . a . a . a . .. .. ..
....... ............ .... . . ....... .... .. ....... .... ......
............. ..... Te .. ....... ....... . .... .. .. ..... ........
........ .. ... ...... ........... ..., ... je .. .............


286
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 13     <-- 13 -->        PDF

..... .... . ........ ........ ......., .. .. ..... . .......... ....
...... ............. ... ..... je ........ ..... — ..... ........ ...
.... .... ... .. ...... . ............. .... . ..... ........ ...... .
........... ........ .. .. .. ...... ............, ... .... «......., ...
. .... ......., ........ ....... . ......... ...... .......


.... .. ... .-. ...... ............ ........ .... ......... . .... .... . ......
...... .. ......... ........... ............. ......... ..... 7%, a ......... je ..
.. ......... 19%. ... ............. .. je .. ......... ........ ......, ..... .. ..
........... .......... ........... .. ..... 37%. . .... .......... ...... .. .........
........... ............. ......... ..... 6%, a ......... je .. .. .........
12 %. ....., .. .. . .... .... .......... ........... .. 50°/»´. . .... ....... ...........
je ............. ......... 85%´, a ......... je .. .. ......... 90%. ..... ....
........... .......... . .... ....... ...... ..... 94%. . .... ....... ...........
je ............. ......... .... ....... ...... je .... . .......-.., ... 8°/.. .....
....´ ........... .......... . .... ....... ...... 100%. ...... . .... ...... ....
........... je ............. ......... 20°/., a .......... je .. ... ......... 24%. ...
............. .. je .. ......... .... ........ ......, ..... .. .. ........... ..........
. .... ...... .... ».......... .. ..... 83%.


........... .......... ............. ........ ..
.......... ........... ...... . .... .... . ...... .... ............
.... ....... .... ..... ..... ... . . .... .......... .... .... .... ....
.......... . ............! ..... .. .... ...... ......... .. ...... ...........
............. ............ ............. ........ ....
....... . ..........-........ ...... .... ...... .. ....... .........>
. ..... . ....... .... .. ....... ...... . ...... ............. ...., .......
.... .... ......., ...... ..... .....„........... ..... ..........
......., a . ....... ...... — . ........ ............ ...... . .....
....... .......... .... ........ |........ . ..... 10 ...... ...... ......
. HP ......... . HP .. . X., (..... ............ ...... ..... ....
........


...... .. je ............. .... . .......... .. ............. .........
...... .... .. .............. .... . .........>. ....... ... .....
je ....... ..... — ..... ......., .. . .. ............. ...... ... ........
. .......... ..... ............. ...., a .. ... — ...... ........
.......... no ........ .... .......... . H P ......... je . ..... 10 ......
...... ...... .... ....... ...... ............. .... . ...........
..... .... ..... .. ......... .. je . .. ..... . HP ......... .... ....
....... .... ........ . ...... je .... . .... ... je . ... ......... ....
..... ....... . ........ . .. ........... .... .... . ....... HP.


..... . ...... ............. .......... ............. ........ .
....... ...... .... .... ......... .......... ....... .. .. ... ..... ..,
.. ...... ..... .. ....... .. ......., ...... ........ .. .. ........
............ ...... ......, .. .... ... ........ .... ... ...... . .............
.... .... ... ....., a ....., ..... ........ .......... .... ....
...... .. ........ .. ... .......... ............ ....... .... .. ......
... ... . ............. niysia, ..... ...... ..... ....... .... ... je
.. .... ....... ........ ....... ....... .. .. .. ...... ...... .. ....
....... .......... ..........


287
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 14     <-- 14 -->        PDF

........, . ........ ..... .. ........ ....... ...-. ....... .


..... .... .... .... .......... ........., .. ........ . ......... ....


....... ......... ........ . .......... ..... ....... .. .. .......


...... . ........ .. .. .. .. ........ ........ . ......... .... ....


....... ......... .. ........ ......... ... .. ..... ........., a ....


.... . ...-... . ........, .. .. ... ............. . .. ......... .......


................ ....... na . ...... .... .... ........ .......... ..


........ ....... ....... .. je ... ...... .... ........ .. ....... ...


.......... ...., ... ..... ........ ........ . ......... ...... ......


. ............. ......... .. ..... .... .. ....... . .... . .... .......


....... .... .. ... ....... ........... .... . ............. .... . no


........ ...... . ............ .... . no ...... ....... .............


.. .. .. ... .. ............. ......... ..... .. ..... ....... ....


.......... . ....... ..... ... .... .....<.., ......, .. .. .... ........


........ . ............ ....... ....... ........ ....... . .. ..... ..


........, a ..... .. ........ ........ ......... .. ..... ...........


......... ....... .. .......... ..... .. ... .. ............. .........


... . .. .. ........ ....... ..... ...., ......... ....... .... .... —


......., .. ´.., ....... .. ..... . ...... .... .... ......., ... ... je


......... ........ ........ .. .. ... .... ......... .... ........ a ..


.. ...... .......... .... ........


Ing. Franjo Štajduhar (Zagreb):


BRIKETIRANJE PILJEVINE


Dok je´drveta bilo još u izobilju i dok je njegova upoitreba bila prilično
ograničena, nije se uopće pomišljalo na iskorišćavanje pilanskih otpadaka,
a naročito ne na najsitniji sortimenat otpadaka: piljevinu. Dugo vremena
piljevina bila je smatrana pravim balastom," jer je beskorisno zauzimala
prostor, što više zatrpavala stovarišta i tako činila velike smetnje manipulaciji
u pogonu. Kako su mnoge pilane, naročito vodene u planinskim predjelima,
gomilale tokom vremena čitava brda piljevine, to su je, da se oslobode,
čak bacali u vodotoke i time štetili fauni. Takova praksa još u bivšoj
Jugoslaviji izazvala je posebnu odredbu, kojom se uz strogu zabranu bacanja
piljevine u vodoitoke predviđa kaznena sankcija za takav postupak.


Kako je međutim s jedne strane drveta sve manje, a s druge strane
njegova upotreba sve mnogostranija, to se nužno javlja j nastojanje što
intenzivnijeg iskorišćavanja kako drveta, tako i svih njegovih otpadaka,
pa i piljevine. Prvi uspjeh toga nastojanja bila je konstrukcija stepeničastog
roštilja, čime je bilo omogućeno loženje sa samom piljevinom. Danas se u
svim našim parnim pilanama iskorišćava znatan dio piljevine kao pogonsko
gorivo. Ipak i unatoč toga preostaju još uvijek velike gomile suficitarne
piljevine, koja se ne iskorišćava ili barem racionalno ne iskorišćava. I u
mnogih drugim zemljama nije intenzitet iskorišćavanja zahvatio svu koli


288