DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 15     <-- 15 -->        PDF

činu piljevine kao na pr. u Americi, gdje u nekim poduzećima još i danas
spaljuju velike količine piljevine u posebnim pećima (»burner«), da je se
tako oslobode kao nepriličnog balasta.


Međutim u zemljama, koje su težile da drvo što racionalnije iskoriste,
našlo se načina da se i piljevina korisno upotrijebi. Ne ćemo iznositi sve
načine i svrhe, za koje se piljevina može upotrijebiti, već ćemo se ograničiti
na momentalno najlakši način, kojim bi se kod nas gomile sulicitame piljevine
mogle iskoristiti, a to je b r i k e t i r a n j e piljevine u svrhu
loženja.


Slrovinska baza


Kao što je poznato, u pilanskoj preradi drveta postotak otpadaka je
unatoč usavršenih strojeva velik. Za srednje pogone Vorreiter iznosi prosječni
sastav pilanskih otpadaka, kako je u pril. tabeli navedeno,


Red. °/o´ kubnog %´ kubnog


Sortimenat


br. sadržaja trupca sadržaja otpadaka


1 okorci . 6,9 18
2 okrajci 9,1 24
3 porubci W 4
4
5
piljevina
ostalo
18,2
2,3


Ukupno pilan. otpadaka 38,0 100


Prema prosječnim podacima u našoj republici otpaci sačinjavaju:
34,3% od kubne sadržine trupaca, odnosno po vrsti drveta: hrastovina
39,4% — bukovina 37,0% — jelovina 27,4%. Po sortimenitima otpada na
komadne otpatke 54,8%, a na piljevinu 45,2% od kubnog sadržaja otpadaka
(si. 1). Po vrsti drveta od ukupne mase otpadaka ide na: hrastovinu 31,0%


— bukovinu 42,5% — jelovinu 26,5% (si. 2).
Od ove znatne količine pilanskih otpadaka tek je neznatan dio priveden
kemijskom iskorišćavanju, i to za taninsku industriju 6,2%. Za kalorički
pogon vlastitih postrojenja troši se kao gorivo 31,8%. Dakle svega
je i§korišćeno 38,0%, dok je 62,0°/o pilanskih otpadaka ostalo neiskorišćeno,
odnosno neproduktivno upotrebljenih (si. 3).
Sam sastav piljevine ima: hrastovine 30,6% — bukovine 46,3% —
jelovine 23,1% (si. 4). Po upotrebi kemijski je iskorišćeno 3,3%, za loženje
vlastitih pogona 50,4%, a kao suficitarna piljevina ostalo´ je 46,3% (si, 5).
Ova suficitarna piljevina pokazuje prosječni sastav: hrastovine 25% —
bukovine 50% — jelovine 25% (si. 6). Hrastovu piljevinu u većem dijelu
treba privesti kemijskom iskorišćavanju u svrhu dobivanja štavila, dok
najveći dio bukove i jelove piljevine ostaje slobodan kao sirovina za
briketiranje.


289