DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 14     <-- 14 -->        PDF

........, . ........ ..... .. ........ ....... ...-. ....... .


..... .... .... .... .......... ........., .. ........ . ......... ....


....... ......... ........ . .......... ..... ....... .. .. .......


...... . ........ .. .. .. .. ........ ........ . ......... .... ....


....... ......... .. ........ ......... ... .. ..... ........., a ....


.... . ...-... . ........, .. .. ... ............. . .. ......... .......


................ ....... na . ...... .... .... ........ .......... ..


........ ....... ....... .. je ... ...... .... ........ .. ....... ...


.......... ...., ... ..... ........ ........ . ......... ...... ......


. ............. ......... .. ..... .... .. ....... . .... . .... .......


....... .... .. ... ....... ........... .... . ............. .... . no


........ ...... . ............ .... . no ...... ....... .............


.. .. .. ... .. ............. ......... ..... .. ..... ....... ....


.......... . ....... ..... ... .... .....<.., ......, .. .. .... ........


........ . ............ ....... ....... ........ ....... . .. ..... ..


........, a ..... .. ........ ........ ......... .. ..... ...........


......... ....... .. .......... ..... .. ... .. ............. .........


... . .. .. ........ ....... ..... ...., ......... ....... .... .... —


......., .. ´.., ....... .. ..... . ...... .... .... ......., ... ... je


......... ........ ........ .. .. ... .... ......... .... ........ a ..


.. ...... .......... .... ........


Ing. Franjo Štajduhar (Zagreb):


BRIKETIRANJE PILJEVINE


Dok je´drveta bilo još u izobilju i dok je njegova upoitreba bila prilično
ograničena, nije se uopće pomišljalo na iskorišćavanje pilanskih otpadaka,
a naročito ne na najsitniji sortimenat otpadaka: piljevinu. Dugo vremena
piljevina bila je smatrana pravim balastom," jer je beskorisno zauzimala
prostor, što više zatrpavala stovarišta i tako činila velike smetnje manipulaciji
u pogonu. Kako su mnoge pilane, naročito vodene u planinskim predjelima,
gomilale tokom vremena čitava brda piljevine, to su je, da se oslobode,
čak bacali u vodotoke i time štetili fauni. Takova praksa još u bivšoj
Jugoslaviji izazvala je posebnu odredbu, kojom se uz strogu zabranu bacanja
piljevine u vodoitoke predviđa kaznena sankcija za takav postupak.


Kako je međutim s jedne strane drveta sve manje, a s druge strane
njegova upotreba sve mnogostranija, to se nužno javlja j nastojanje što
intenzivnijeg iskorišćavanja kako drveta, tako i svih njegovih otpadaka,
pa i piljevine. Prvi uspjeh toga nastojanja bila je konstrukcija stepeničastog
roštilja, čime je bilo omogućeno loženje sa samom piljevinom. Danas se u
svim našim parnim pilanama iskorišćava znatan dio piljevine kao pogonsko
gorivo. Ipak i unatoč toga preostaju još uvijek velike gomile suficitarne
piljevine, koja se ne iskorišćava ili barem racionalno ne iskorišćava. I u
mnogih drugim zemljama nije intenzitet iskorišćavanja zahvatio svu koli


288