DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 58     <-- 58 -->        PDF

»Naputak « za uređivanje šuma iz 190Ö usvojio je isti princip određivanja etata u
prebornim šumama.


Posebno poglavlje autor je posvetio izradi uređajnih elaborata. Ovdje su dane
generalne direktive za sastav uređajnih elaborata. Naročito je istaknuta važnost
ekologije . Autor upućuje čitaoce na T o um e y a2), smatrajući, da je ekologija
dosada bila nepravedno zanemarena s razloga, što se šumarstvo zapadne Evrope razvilo
iz empirijskih metoda mnogo prije nego što se ekologija kao znanost počela tretirati.


Konačno dolazi šumarska ekonomika, odnosno bolje reći kamatno-kamatni račun
primjenjen u šumskom gospodarstvu. Taj nas dio mnogo podsjeća na naše negdašnje
»Računanje vrijednosti šuma«.


Na kraju knjige nalazi se kratki rječnik stručnih termina iz uređivanja šuma,
koji su bili prihvaćeni na engleskoj šumarskoj konferenciji 11928.


D. Klepac
Annales de l´école nationale des eaux et forets et de la station de recherches et
expériences forestieres, Nancy.
Tome VII — svezak 2-4940


J. Favre : Poslijeglaoijalna i sadanja fauna jezera Bourget.
Tome VIII — s v e z a k 1 — 19144
Ph. Duchaufour : Bilješke o kanadskim šumama. — Bilteni komisije za ispitivanje
štetnika na posječenom i izrađenom drvu: Bilte n 24: Diprion (Lophyrus)
pini L. i Nematus abdetinus Christ. Bilte n 25: Ozlijede stabala. Bilte n 2(6: Dreyfusia
niisslini i Drevfusia´piceae. Bilte n 37: Modrenje crnogoričnog drva. Bilte n


28: Termiti Francuske. Bilte n 29: Xanthochroue Pini (Trametes Pini). Bilte n 30:
Zaštita posječenog i izrađenog drva protiv šteta od insekata.
Tome VIII -—svezak2 — 1942
J. Campredon : Općeniti, izvještaj o radu centralnog laboratorija za ispitivanje
drva u toku HWi1—(1942. — C. lacquiot : Kontrola djelovanja antiseptičnih sredstava
za impregnaciju drva. — A. vniičre : Ljepilo i njegova upotreba u industriji
drva. — M. Pestre: Ispitivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava nekih egzota iz arboretuma
u Baru.
Tome IX — sveza kl — 1944
R. R o 1-1. P o u r t e t-P h. Duchaufour: Katalog egzota u arboretumu u Baru.
Prvi dio: Općenito i Gimnosperme.
T o m e X — svezak 1 — 1946
H. Perrin : Istraživanja u srednjim šumama. — Bilte n 21: Invazija insekata
na šume primorskog bora u Gaskonji.
T o m e X — s v e za k 2 — H947
E. Hubault : Termička, kemijska i biološka istraživanja vode u jezerima istočne
Francuske (Vogezi, Iura. Alpe i Savoja).
T o m e X — s v e z a k 3 — 1947
R.´RolI. P o u r t e t-P h. Duchaufour: Šumarske bilješke o ´Bretanji i Kotentinu.
Tome XI — sveza kl — 1948
Ph. Duchaufour : Ekološka istraživanja u atlanskim francuskim hrasticima.
Tome IX — svezak2— 1949


R. Rol-.l. Pourtet : Katalog egzota u arboretumu u Baru. Drugi dio. Angiosperme.


Bulletin trimestriel — société forestiere de franche — comté et des provinces de
l´est; salins — les — bains (jura); tromjesečni časopis.


No 9. Mart 11949. D e Vaisseire : Obnova šuma ´u Francuskoj, .EngleskojAmerici. A. Giraud : Opiorezivanje šuma. — No 10. Juni i 11494. Roussel : Utjecaj
svijetla na razvoj pomlatka. Ture : Uređivanje četimjaviih šuma na Haut-Doubs-a. —


11. Septembar 1949. De V a i s s i e r e: Pio šumi ja van je u Francuskoj i ostalim
zemljama. Gob e rt: Zaštita Alpa. La va ud en: Historijat državne šume »Grande-
Chartreuse«. Blanchard : Šumarska geografija Alpa. Guinder : Jela i jelici ili
relativitet u uzgajanju šuma. D e G ran d court : Oporezivanje šuma.
D. Klepac
-) Toume v Y. \V.: Foundations of Silviculture upon an ecological basis, New-
York 1928.


276