DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 57     <-- 57 -->        PDF

5. Neke vrijednosti čvrstoće Čistog drveta. -* Donesena je
tabela podataka vol. težine, čvrstoće savijanja, radnje loma, čvrstoće tlačenja, tvrdoće
i čvrstoće torzije za Picea g laue a, Pseudotsuga taxifolia, Pi nu s
ech´inata, Pin us sylvestris, Abies pectin a ta, Tsuga heterophylla,
Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Betula pubescens
Betula pendula, Quere u s pedunculata i Quercus petraea.
6. Statistička analiza. — Obrađuje pitanja statističke obrade istraženog
materijala (biometriku).
7. Izbor i klasifikacije drveta. — U ovom poglavlju je obrađena klasifikacija
drveta i to evropska klasifikacija, američka klasifikacija, britanska klasifikacija,
propisi britanskog standarda, standardne veličine.
8. Opterećenje, projektovanje d čvrstoća. — U ovom poglavlju
je obrađeno pitanje preračunavanja dimenzije drvene građe.
9. Grede . — Prikazan je obračun masivnih i lameliranih greda.
10. Stupovi i p.odupore. — Obrađuje obračun drvenih stupova.
11. Vezovi . — Prikazani su razni vezovi drveta, kao što su to obični vezovi,
čavlani vezovi, vezovi sa raznim spojkama, lijepljenje, obračun lijepljenih vezova.
12. Ukočen o drvo . — U ovom poglavlju su obrađene šper i panel-ploče,
njihova fizikalna svojstva, klasifikacija, standardne dimenzije, geometrijska svojstva,
čvrstoća, na vlak, čvrstoća na pritisak, čvrstoća smicanja, čvrstoća savijanja i izvijanje.
Na kraju knjige nalazi se indeks.
Knjiga je vrlo dobar priručnik za upotrebu drveta u građevinarstvu. Dobro može
poslužiti šumarskim inženjerima kod izvođenja drvenih gradnji. Poteškoća za naše
čitaoce je u tome što su svi obračuni dani u engleskim mjerama. R. Benić


Jerram: A textbook on Forest Management, London 1945, Chapman and Hali
LTD, str H54.
Nedavno je izašlo drugo izdanje Jerramovog uređivanja šuma. Ono ima tri dijela:


I.
Osnovi uređivanja šuma; II. Izrada uređajnog elaborata; III. Šumarska ekonomika.
U prvom dijelu svoje knjige autor je obradio sažet o i jasn o ove osnovne
elemente: prirast, normalna šuma, ophodnja, ophodnjica, struktura šume, odjeli, sječine,
sjekoredi, gospodarske jedinice i dr. Zatim je prikazan odnos dzmeđu normalne drvne
zalihe i prirasta; prikazano je kako se računa normalna drvna zaliha po prirasno-prihodnim
tabelama i po poprečnom sječivom prirastu.
Nakon toga slijedi kratki prikaz pojedinih metoda uređivanja šuma. Najprije
su navedene metode za sastojdnski oblik gospodarenja {za visoku regularnu
šumu), a onda za stablimično gospodarenje (za prebornu šumu). U
tom poglavlju se Jerramovo uređivanje mnogo razlikuje od klasičnog S c h 1 i c h o-
v o g1) uređivanja. Dok je Schlichov udžbenik pisan gotovo isključivo pod ...... vi
m i Judeichovi m utjecajem, dotle se Jerram orijentirao prema francuskom


uređivanju šuma. Huffelova »Economie forestiere«, ´19119 i 1926, kao i
francuske oficijalne instrukcije iz uređivanja šuma (»Plans d´aménagemen t
de s forets« , 19:32) odrazile su se u novom engleskom udžbeniku iz uređivanja
šuma. Zato, os>im poznatih njemačkih uređajnih metoda (H artig , Hundeshagen ,
Judeic h i t .d.), nalazimo u Jerramovom uređivanju šuma i francuske kombinirane
metode za šume sastojinskog oblika gospodarenja, a Mélardov u metod u (instrukciju
od 1.883 i njezine modifikacije) zâ stablimično gospodarenje. Autor je dobar
poznavalac francuskog uređivanja te je dobro prikazao na nekoliko stranica suštinu
spomenutih metoda. No kontrome metode je autor prilično površno prikazao, tako da
nažalost u Jerramovoj knjizi nisu došli do izražaja noviji rezultati francuskih i švicarskih
istraživanja iz oblasti prebornih šuma.


Od originalnih engleskih metoda spominje autor Brandis o vu metodu, koju
nalazimo i u S eh li eh ovo m uređivanju (1895, str. 335). Ta je metoda bila prvi
puta primjenjena u šumama Burme 1865. Sastojala se u tome, da se etat računao kao
kvocijent između stabala zadnjeg debljinskog razreda i vremena koje je potrebno, da
stabla predzadnjeg debljinskog razreda pređu u zadnji. Te su metode poznate u fran-.
cuskom uređivanju šuma pod imenom »méthode par pieds d´arbres«. Naš


´) Schlich´s : Manual of Forestry, Vol. Ill, Forest Management, London 1895.


275
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 58     <-- 58 -->        PDF

»Naputak « za uređivanje šuma iz 190Ö usvojio je isti princip određivanja etata u
prebornim šumama.


Posebno poglavlje autor je posvetio izradi uređajnih elaborata. Ovdje su dane
generalne direktive za sastav uređajnih elaborata. Naročito je istaknuta važnost
ekologije . Autor upućuje čitaoce na T o um e y a2), smatrajući, da je ekologija
dosada bila nepravedno zanemarena s razloga, što se šumarstvo zapadne Evrope razvilo
iz empirijskih metoda mnogo prije nego što se ekologija kao znanost počela tretirati.


Konačno dolazi šumarska ekonomika, odnosno bolje reći kamatno-kamatni račun
primjenjen u šumskom gospodarstvu. Taj nas dio mnogo podsjeća na naše negdašnje
»Računanje vrijednosti šuma«.


Na kraju knjige nalazi se kratki rječnik stručnih termina iz uređivanja šuma,
koji su bili prihvaćeni na engleskoj šumarskoj konferenciji 11928.


D. Klepac
Annales de l´école nationale des eaux et forets et de la station de recherches et
expériences forestieres, Nancy.
Tome VII — svezak 2-4940


J. Favre : Poslijeglaoijalna i sadanja fauna jezera Bourget.
Tome VIII — s v e z a k 1 — 19144
Ph. Duchaufour : Bilješke o kanadskim šumama. — Bilteni komisije za ispitivanje
štetnika na posječenom i izrađenom drvu: Bilte n 24: Diprion (Lophyrus)
pini L. i Nematus abdetinus Christ. Bilte n 25: Ozlijede stabala. Bilte n 2(6: Dreyfusia
niisslini i Drevfusia´piceae. Bilte n 37: Modrenje crnogoričnog drva. Bilte n


28: Termiti Francuske. Bilte n 29: Xanthochroue Pini (Trametes Pini). Bilte n 30:
Zaštita posječenog i izrađenog drva protiv šteta od insekata.
Tome VIII -—svezak2 — 1942
J. Campredon : Općeniti, izvještaj o radu centralnog laboratorija za ispitivanje
drva u toku HWi1—(1942. — C. lacquiot : Kontrola djelovanja antiseptičnih sredstava
za impregnaciju drva. — A. vniičre : Ljepilo i njegova upotreba u industriji
drva. — M. Pestre: Ispitivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava nekih egzota iz arboretuma
u Baru.
Tome IX — sveza kl — 1944
R. R o 1-1. P o u r t e t-P h. Duchaufour: Katalog egzota u arboretumu u Baru.
Prvi dio: Općenito i Gimnosperme.
T o m e X — svezak 1 — 1946
H. Perrin : Istraživanja u srednjim šumama. — Bilte n 21: Invazija insekata
na šume primorskog bora u Gaskonji.
T o m e X — s v e za k 2 — H947
E. Hubault : Termička, kemijska i biološka istraživanja vode u jezerima istočne
Francuske (Vogezi, Iura. Alpe i Savoja).
T o m e X — s v e z a k 3 — 1947
R.´RolI. P o u r t e t-P h. Duchaufour: Šumarske bilješke o ´Bretanji i Kotentinu.
Tome XI — sveza kl — 1948
Ph. Duchaufour : Ekološka istraživanja u atlanskim francuskim hrasticima.
Tome IX — svezak2— 1949


R. Rol-.l. Pourtet : Katalog egzota u arboretumu u Baru. Drugi dio. Angiosperme.


Bulletin trimestriel — société forestiere de franche — comté et des provinces de
l´est; salins — les — bains (jura); tromjesečni časopis.


No 9. Mart 11949. D e Vaisseire : Obnova šuma ´u Francuskoj, .EngleskojAmerici. A. Giraud : Opiorezivanje šuma. — No 10. Juni i 11494. Roussel : Utjecaj
svijetla na razvoj pomlatka. Ture : Uređivanje četimjaviih šuma na Haut-Doubs-a. —


11. Septembar 1949. De V a i s s i e r e: Pio šumi ja van je u Francuskoj i ostalim
zemljama. Gob e rt: Zaštita Alpa. La va ud en: Historijat državne šume »Grande-
Chartreuse«. Blanchard : Šumarska geografija Alpa. Guinder : Jela i jelici ili
relativitet u uzgajanju šuma. D e G ran d court : Oporezivanje šuma.
D. Klepac
-) Toume v Y. \V.: Foundations of Silviculture upon an ecological basis, New-
York 1928.


276