DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 53     <-- 53 -->        PDF

... $.#.... fcnLiéemmLti


Biološko popravljanje plodnosti tla pri uzgajanju smrekovih šuma


U uzgajanju naših šuma redovno se poklanja pažnja samo drveću, jer se u njegovu
razvoju odrazuje uspjeh šumsko-uzgojnih radova i efekt šumskog gospodarenja.
Prizemna flora često se ispušta iz vida, iako je ona većinom dobar indikator razvoja
tla i utjecaja ostalih ekoloških okolnosti pa prema tome donekle i indikator biološkog
razvitka sastojina. No pri određivanju uzgojnih zahvata najmanje se pazi na
razvoj fizikalnih i bioloških svojstava tla, napose na životne uvjete malih životinjskih
i sitnih biljnih organizama, o kojima mnogo ovisi razvoj šumskog tla.


Važnost utjecaja faune i flore u pedogenetskim procesima opisivana je u udžbenicima
i priručnicima pedologije, ishrane bilja i u šumarskoj literaturi. Na utjecaj
kišnih glista u stvaranju prozrake u tlu upozorio je već odavno i poznati naučni radnik
Darvin, a njegovi sljedbenici ustvrdili su, da pojedini životinjski organizmi znatno
utječu na rastvaranje listinca i četinjaka te uopće na razvoj fizikalnih i kemijskih
svojstva tla. Utjecaj faune u tlu naročito se odrazuje u monokulturama.


U raspravi: Uloga faune u tlu u evoluciji smrekovih sastojina i u stvaranju stabimosti
smrekovih kultura (Lesnoje hozjajstvo br. 12/11949) M. D. Sibirjakov a na
osnovu svojih istraživanja i opažanja iznosi interesantne podatke o utjecaju faune na
pedosferu i razvoj smrekovih sastojina. Budući da u nas ima umjetno osnovanih smrekovih
sastojina, koje se zbog nedovoljnog uvažavanja prirodnih faktora proizvodnje
biološki i ekonomski nepovoljno razvijaju, bit će od interesa da se ukratko iznesu
izvodi iz navedene rasprave.


Velik utjecaj na održavanje i razvoj sastojina ima mezofauna: krtice, mravi,
kišne gliste (kojih naročito mnogo ima u šumama nšcara), ličinke i dr., koji poput
orača prorahljuju i prozračuju šumsko tlo i pripremaju ga za sjetvu. Struktura i aeracija
u tlu poboljšava se i pod utjecajem truljenja korijenja. Prigodom osnivanja smrekovih
kultura treba uzgajati i lišćare (napose brezu, jasiku i johu), čije će trulo korijenje
naročito omogućiti dobru prozraku, toplinu i vlagu u tlu, a usto će njihov listina
c i grančice poboljšati hranljivi supstrat. Takvim postupkom stvaraju se povoljni
uvjeti u tlu ne samo za obnovu smrekove sastojine nego i za njen daljnji razvoj.


Na osnovu opažanja o povoljnom utjecaju lišćara na razvoj četinjara može se
objasniti i prirodna izmjena vrsta smreke i lišćara; tlo pod gore navedenih lišćarima
obiluje faunom i prorahljeno je korijenjem,, pa se u takvim okolnostima smreka lakše
naseli. Hranljive tvari u tlu, fauna i korijenje biljaka u stanovitom su međusobnom
odnosu, sačinjavaju harmoničan kompleks; takva postavka izilazi i iz osnova mičurinske
agrobiologije, iz prirodnog jedinstva biljnih organizama i njihove sredine. Ako
se taj kompleks poremeti, nastaje ugibanje smrekovih stabala i opadanje tekućeg
prirasta.


U svrhu osnivanja trajnih smrekovih kultura i sačuvanja smrekovog podrasta na
osnovu iznesenog potrebno je izvršiti izvjesne šumsko-uzgojne postupke. Prije svega
treba da je tlo pod zastorom krošanja i zastrto granama i grančicama napose lišćara;
time se u zoni korijenja stvaraju dobre okolnosti za život mravi, kišnih glista, ličinaka
i dr. Na sječinama ostavljati lišćare, koji će zaštitom faune u tlu omogućiti bolju
obnovu smreke. Ne dopustiti uništavanje mravinjaka u šumi i pokraj šume te istrebljavanje
životinjica, koje ruju u thi. Prije osnivanja smrekovih kultura treba osnivati
pretkulture (od breze, jasike, johe i dr.) u svrhu aktiviziranja faune, a mogu se osnivati
i smrekove kulture u ikojima će ´biti primješani Mšćari, no prvi način je bolji.


Kako razabiremo iz prednjeg razlaganja, osnivanjem pretkultpodstojnih lišćara omogućit će se bolji razvitak smreke i (bar donekle) spriječit
će se potpuna izmjena vrsta drveća. Takvim postupkom, t. j . usklađivanjem
prirodnih i, gospodarskih faktora proizvodnje, postizava se određeni cilj gospodarenja:
trajnije uzgajanje smrekovih sastojina na povoljnim joj staništima uz podržavanje dobrog
kvaliteta tla i mikroklime.


271