DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Jovan Starčević (Jasenovac):


RACIONALIZACIJA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA —


- POLUGA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE
1


Transport je ona faza u proizvodnji, u kojoj predmet obrade ne mijenja
ni oblik ni svojstva nego samo mjesto . Unatoč ove prividne jednostavnosti,
transport je najsloženija i najosjetljivija karika u proizvodnom
lancu. To dolazi otuda, što se ova karika opetovno ponavlja i što je
toliko utkana u proizvodni proces, da je nekada prosto nemoguće povući
određeno razgraničenje između stvarne proizvodnje i samog transporta.
Ova postavka doći će do naročitog izražaija u analizi unutrašnjeg transporta.


Uglavnom´, transport možemo podijeliti na van i sk i i unutra šnji
. Pošto se ova analiza odnosi na drvnu industriju i šumsku proizvodnju,
to ćemo pod vanjskim transportom obuhvatiti privlačenje
šumskih sortimenata do pomoćnih i glavnih stovarišta, a otuda do preduzeća
za preradu (pilane, tvornice furnira, tvornice šperploča i dr.) bez
obzira, da li se to privlačenje ili prevoženje obavlja vlastitim ili tuđim sredstvima
i da li je ono kontinuirano ili isprekidano. Ovaj transport obuhvaća
uglavnom animalnu zapregu (konji, volovi), mehanizirana sredstva (traktori,
željeznice, čekrci, beskonačne žične trake, kamioni i dr.) ili se pak —
s obzirom na prirodne uslove terena — koristi gravitacija , gdje
čovjek vještim napravama skraćuje odstojanje do konačnog odredišta na
relativno jeftin način.


Pod unutrašnjim transportom razumijevamo sitne međuoperacione
pokret e predmeta obrade, koji skupno pretstavljaju pogonsku
dinamiku. Ma koliko ti pokreti izgledali proizvoljni ili slučajni, oni
podležu istoj .plansko j zakonitosti kao i vanjski transport. Sredstva
unutrašnjeg transporta, s obzirom na drvnu industriju, uključuju uglavnom:
tračn a transportna sredstva (kola ili vagoneti na tračnicama različitih
standardiziranih raspona: 50, 60, 76 i 100 cm). Tračnice su ponajviše željezne,
izuzetno drvene ili kombinirano drvo sa plosnatim željezom; b e stračn
a transportna sredstva (obična kolica sa platformama na 2, 3 ili
4 točka; u tvornicama furnira omeđuje se put dvjema oštro tesanim gredama,
unutar kojih se kolica kreću i zadržavaju u određenom pravcu, da
ne bi zapinjala za izložene furnire). Od transportnih sredstava po važnosti
se danas naročito ističu pomične ili transportable klupe,
pod koje se podvode odgovarajuća kolica sa automatskim izdizanjem.
Ovamo također spadaju razne vrste gred a ili klizaljk i za sanjkanje
(vodoravno i koso klizanje; ove su grede često uglađene ili namazane,
da se što više umanji otpor trenja). U bestračna transportna sredstva možemo
ubrojiti sve vrste i izvedbe kosina, žljebova, korita i slično, kao i
razne nosiljke (troge), zatim tačke u raznih izvedbama t. j. kolica sa jednim
točkom, prilagođena predmetu transporta, nadalje beskonačni lanci sa
kukama, beskonačne kožne, gumene ili tekstilne vrpce, beskonačne žične
trake, dizalice, razni oblici transportnih val´aka (čelični i drveni), ekshaustori
i dr. U unutrašnjem transportu treba da su sve točke uzajamno
povezane najkraćim relacijama.


242


/
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 25     <-- 25 -->        PDF

/


Za održanje ritm a u transportu i proizvodnji neophodno je potreban
r e d. Red je neka vrst latentnog čimbenika visoke produktivnosti
i zdravog rada u pogonu. Koliko se red ispoljava kao takav čimbenik,
vidimo iz deduktivnog posmatranja štetnih i negativnih odraza nereda ,
koji je u stanju da neutralise i najozbiljnije aktivnosti i nastojanja konstruktivnih
trudbenika. »Red kuću drži« i održavajući to načelo, zaštedit
ćemo u svakoj minuti nekoliko sekundi, a znamo da su atomi vremena
elementi dobiti (Marks, Kapital I). Red u transportu poznat je u užem
smislu pod pojmom vozn i re d i on je u vanjskom, javnom saobraćaju
očigledno vrhovni zakon rada. Da mi imamo potrebu za taj vozni red i u
unutrašnjem transportu, možemo se uvjeriti iz svakidanjih primjera.


Ukoliko je sistem proizvodnje složenij i utoliko je veći zahtjev za
viši stepen organizacije rada, koja je dužna da uskladi ili sinhronizira
vremensko trajanje same obrade sa međuoperacionim kretnjama.
Naročito je naglašena plan o m j ernos t međuoperacionih kretanija u
lančano m sistemu, koji teži za tim da stvori jedinstveni temp o u
cijelom pogonu, kojem će se pokoravati sva radna mjesta u odgovarajućem
proizvodnom lancu. Karakteristično za unutrašnji transport jeste metamorfoza
predmeta obrade, koji se na pojedinim stanicama ili radnim mjestima
zađržaje samo toliko koliko ije najnužnije potrebno da mu dotični
stroj ili radno oruđe pridoda ili oduzme, bilo to na obliku ili u svojstvu, pa
da bi odmah produžio put ka daljnjim, radnim mjestima. U bitnosti predmet
obrade u mehaničkoj grani drvne proizvodnje ili se »svlači« ili se »oblači«.
Tako na pr. u pilani imamo svlačen j e: trupac se raskraja u prizme i
daske, prizme i daske postupno se raskrajaju u standardne Sortimente, dck
se taj raskroj racionalno ne dokonča sve do završnih nedjeljivih elemenata.
Transport je ovdje osnovni pokreta č brzine rada i on u mnogome daje
intenzite t proizvodnji uopće. U drugoj, inverznoj fazi, nastaje obla čenj
e predmeta: u finalnoj proizvodnji iz raznih poluproizvoda stvaraiu
se gotovi, finaln i proizvodi, koji će poslužiti za neposrednu upotrebu
čovjeka, na pr. pokućtvo, razni agregati i elementi u montažnoj gradnji
kuća i t. d. Tu rad počima sa obradom većeg broja poluproizvoda i pomoćnih
materijala, da bi se u narednim radnim operacijama izrađeni detalji
sastal i i sjedinili u agregate, a odavde produžili zajednički put do
određenog mjesta, gdje se sastaju sa drugim agregatom. Sad se agregati
sjedinjuju, na njima se vrši određeni rad i oni dalje idu na glavn u mon tažu
, na »glavno oblačenje«. Za sve to brine se unutrašnji transport,
koji u najvećoj mjeri ima upliv a na rita m tehnološkog procesa. Zato
je studij i analiza unutrašnjeg transporta preduslov za racionalno objedinjavanje
cijelog ciklus a uzajamno povezanih radnih operacija. Sve dok
socijalizam nije unio pla n u proizvodnju, unutrašraem transportu niie
pridavan značaj i pojedina pitanja iz te oblasti rješavali su kapitalisti proizvoljno,
često na spekulativnoj bazi, tako da i danas imamo ostataka sti hij
e u proizvodnom procesu kod nekih preduzeća.


Po raznim mogućnostima i kombinacijama transportnih oruđa i prirodnih
uslova, transport je krajnje kompleksa n problem, te uspješno
rješavajući ovo pitanje, mnogi si rukovodioci osiguravaju preduslove za
sam završni akt proizvodnje. Ako je igdje važna planska disciplina ,
da bi se ostvario i održao ritam u proizvodnji, onda je prvi transport.


243
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Koliko je problem transporta obiman, najbolje zaključujemo iz same analize,,
kojoj u prvi mah pristupamo sa ciljem da problem rastvorimo na njegove
najsitnije elemente, pa da onda — savladavši svaki ponaosob — uđemo u suštinu stvari.
Razdioba transporta na vanjski i unutrašnji pretstavlja rješenje s obzirom na kriterij
granice u samom redoslijedu tehnološkog procesa, koji možemo nazvati prostorni kriterij.
No sama transportna sredstva možemo razdijeliti i po drugom kriteriju, ako nam
se to učini praktičn o za traženje određene zakonitosti. Tako možemo dogovorno
utvrditi kriterij na bazi pitanja: pasivna ili aktivna ,tračna ili bestračna sredstva, sa
točkovima, sa valjcima, sa trakama i t. d., na mehanički ili ručni pogon, teška ili laka
transportna sredstva i t. d. Koliko je važno, da se osnovni pojmovi savladaju, da bismo
nekim oruđem mogli gospodariti, vidi se najbolje iz naših grešaka, koje svakodnevno
činimo, jednostran o ili nedovoljno koristeći neka oruđa, koja su stvorena za
praksu , a nama su ostala nepoznata samo zato što nismo produbili osnovne
pojmove.


Što su to aktivna, a što pasivna transportna sredstva? Voda, kosine, tračnice,
beskonačne žične trake, betonski putevi i t. d. to bi bila pasivna sredstva. Naprotiv:
čamac, brod, vagonet, kola i t. d. to su aktivna sredstva, koja u zgodnoj kombinaciji
sa pasivnim sredstvima čine potpun a transportna sredstva ili jedinjenja za izvršenje
transportnih zadataka. No, kao što znamo, voda, kosine i si. mogu gdjekada nastupiti
samostalno i oni mogu neposredno poslužiti za transport: splavaranje, rižanje
i dr.


Pošto transport ima zadatak brz o i istodobno jeftin o ispuniti
svoj zadatak, to je razumljivo, da on — u mehaničkom smislu riječi — traži
liniju manjeg otpora, gdje ekonomičnost transportnih sredstava stoji u
obrnutom razmjeru sa koeficijentom trenja . Otuda u vanjskom transportu
izrazita težnja za korištenjem vode i gravitacije, zatim
tračnica i dobrih putova.


No kako je proizvodnja svakoga predmeta ljudskih potreba ili potrošnje
prilično dug i složen proces, to su na svakom proizvodu čas u
jednoj, čas u drugoj mjeri akumulirane usluge svih transportnih sredstava,
koja nam danas stoje na raspoloženju. Prema tome, proizvodnja i privreda
uopće kombinatorn o koriste raspoloživa transportna sredstva i baš


o toj vještini kombinatorike ovisi, da li će traženi proizvod biti izrađen
jeftino, na vrijeme i u dovoljnoj količini. Kolikogod treba da se održaje
načelo: »Ne mijenjaj bez naročite potrebe ni oruđe ni mjesto« toliko je
važno biti oprezan pred drugom krajnosti, pa ne zadržati neko oruđe i
onda kada je ono očigledno neekonomično. Ovo načelo treba uvijek uslovljavati
uporednom ekonomičnošću. To znači, da ćemo u raznim uslovima
proizvodnje kombinatorno i elastično koristiti razn a transportna
sredstva,
2


Kao što je poznato, kapitalizam nam je ostavio vrlo malo pogona iz
drvne industrije, pa i oni pogoni, koje smo naslijedili, sadržavali su samo
stare strojeve i uređaje. Pokretanje racionalne proizvodnje pomoću tih
strojeva i uređaja pretpostavljalo je njihovu temeljit u reorganizaciju
i racionalan razmještaj. U većini slučajeva tehnološki proces bio je organiziran
ako ne stihijski onda na bazi trenutnih raspoloženja i predubjedenja
tadanjih vlasnika pogona, kapitalista. Razumljivo je, da je pod takim uslovima
nedostajalo planskog i jedinstvenog djelovanja kako u unutrašnjem
proizvodnom procesu tako i u vanjskom odnosu organski srodnih pogona
i pojedinih industrijskih grana. Ovaj neskla d potenciran je i konjuk


244
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 27     <-- 27 -->        PDF

turnim nagonima, koji su eksploatatore rješavali svih obzira prema radniku,
kao osnovnom činitelju, te planu i metodici posla. U mnogo slučajeva
nicali su mali pogoni (pilane sa jednim ili dva gâtera), koji su pored obilježja
stihijnosti imali i spekulativan karakter, jer su neki drvarski trgovci
stavljali u pogon makar kakove osnovne strojeve (gatere) jedino u cilju
zaštite protivu poreza, od kojih su »proizvođači« bili zaštićeni, pod štitom
»domaće industrije«.


Ovo nezdravo stanje samo je pojačal o volju rukovodilaca socijalističkog
privrednog preobražaja, da se prede na plansku , do detalja
organiziranu privredu. Odmah po oslobođenju osjeća se jak zama h
preuređenja drvne industrije ,a sve jače dolazi do izražaja preimućstvo
velikih preduzeća, koja se pretvaraju u jake drvne kombinate sa
funkcionalno m podjelom rada i sa razrađenim proizvodnim planovima,


Iščezavaju mali pogoni i uviru u velike drvne kombinate ili se pak
ostavljaju za privremene lokalne potrebe. Taj strukturni preobražaj i zaokret
drvne industrije jasno naglašen koncentracijo m proizvodnih
sredstava na jednom čv orno m mjestu i sa ispoljenim obilježjem mehanizacije,
dovodi do stvaranja složenih proizvodnih organizama,
sa kombinovanim i uzajamnim djelovanjem pojedinih proizvodnih činilaca.
Plan, mehanizacija, funkcionalna podjela rada, lančani ili potočni sistem
rada često su identifikacija racionalnog uređenja unutrašnjeg
transporta, koji će pojedine karike proizvodnje čvrsto i sigurno povezati
u jednu jedinstvenu cjelinu. Naslućuje se sve više ´težnja za »konve j erom
«, t. j. za totalnom mehanizacijom transporta, čiji je ipak preduslov:
svestrana provedba tipizacije i standardizacije proizvodnje.


Jasno je ,da je težnja za »konvejerom« ostala samo konačni cilj organizacije unutrašnjeg
transporta i da od danas na sutra nemoguće izvršiti taj prelaz, budući je za to
potrebno izvršiti temeljite predradnje: 1) konvejer traži ritam ne samo u pogonu nego
i u cjelokupnoj proizvodnji počam od najmanjeg radnog oruđa do najkomplikovanijeg,
stroja, 2) za ovo su potrebni d novi tehnički kvalificirani kadrovi, a za izgradnju kadrova
potrebno je vrijeme, 3) točno uskladiti sve tehničke kapacitet e strojeva i uređaja,
radi izbjegavanja »proizvodnih tjesnaca«, 4) uskladiti potencijale i uzajamnu zavisnost
pojedinih privrednih grana, 5) izvršiti tipizaciju i standardizaciju proizvodnje, da bi
se broj detalja i elemenata smanjio i tako zagarantovao staložen proizvodni proces.


Prema tome, mi smo u fazi priprem e za prelaz na potpunu mehanizaciju iako
su pojedini pogoni već prešli u mehanizirani proces proizvodnje te će dati korisna
iskustva glavnini , koja se za taj viši stepen proizvodnje osposobljava.


Dotle izvršimo analizu postojećih prilika, da bi se najprije ustanovilo
sa kakovim se sve preprekama i predrasudama još uvijek borimo, djelomično
radi naslijeđenih grešaka u organizaciji rada, a djelomično radi na
vike postojećih starih kadrova, koji unatoč sabranog znanja i iskustva pate
od inertnosti , da rade po predanjima, makar to očigledno bilo neracionalno.
Evo nekoliko primjera.


a) Kolikogod su za pohvalu napori trudbenika u našem najvećem drvnom
kombinatu, u Belišću, toliko je očigledno izrazit nesklad
proizvodnih razmjera i zadataka sa organizacijom unutrašnjeg transporta.
Baš unutrašnji transport pilane Belišće trpi od nemobilnost iučmalnosti, da u tom pogledu može poslužiti kao školski primjer. Ovo je
zaostavština od ranije i radnici nemaju upliva niti na stanje niti na brzu


245
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 28     <-- 28 -->        PDF

promjenu. U čemu se sastoji ta nemobilnost transportnih sredstava: Stovariš´te
oblovine vezano je za vicinalnu prugu također vicinalnom prugom,
a ova pruga id e d a 1 j e u pilanu i v e ž e radnu dvoranu sa stovarištem
rezane građe i ponov o izbija natrag. Konstatirajmo da je širina vicinalne
pruge 100 cm, a da se inače u međuoperacionom transportu pilana
upotrebljava normalno 50, 60 i 76 cm, na kojim su rasponima aktivna
transportna sredstva mnogo mobilnija i operativnija. Ovo bi se sve dalo
razumjeti i to bi donekle i odgovaralo kada bi osim ovih široki h puteva
postojala makar koja druga mogućnost za međuoperaciona pokretanja. Na
taj način cijeli unutrašnji transport u toj pilani je u k o č e n i više simboličan
nego stvaran, jer širina pruge od 100 cm uslovljava glomazne proporcije
vagoneta, kao i nepotrebne mrtv e prostor e zbog krivina,
te se veći dio međuoperacionih kretanja ne obavlja pomoću »raspoloživih«
vagoneta nego se predmeti obrade ili nos e ljudsko m snagom do
susjednih radnih mjesta ili se bacaj u na razne strane, ako se radi o
lakšim predmetima. Na taj način pilana ima samo simbolički ugrađene


tračnice, ali se njima niti služi niti može da služi, Ne samo da su tračnice
ovdje jedan neutrala n faktor proizvodnje nego su one od očigledne
štete, jer su nepotrebno raširile radni prostor i uvećale relacije za prenos
materijala od jednog radnog mjesta do drugog. Pored toga one smetaju
kod samog prenosa. Predmet obrade još tež e se nosi preko tračnica,
dok je njegovo prenošenje pomoću be s tračni h sredstava onemogućeno
zbog tračnica, koje strše iznad poda.


Čime je uopće opravdano uvođenje ovih tračnica od 100 cm u pilanu


t. j. u radn u dvoranu? Tada kada je stvarana unutarpogonska transportna
mreža, kapitalisti su mislili, da će imati savršenu transportnu mrežu,
»jedinstvene« širine od šum e d o najmanj e mašine za obradu. Pita
se samo to, da je kojim slučajem pilana ležala negdje na normalnoj pruzi,
ne bi li ta »inventivnost« dovela i do normalnog kolosjeka od 141,5 cm u
samoj radnoj dvorani zbog »jedinstvenosti« veze! Tadanje vlasnike šumske
eksploatacije nije smetalo, što su radnici morali nosit i od stroja do
stroja tešk e i nespretne daske, često preko gomila materijala i oni su
bili toliko zaneseni ili »betriebsblind«, da nisu vidjeli, da su tračnice iskorišćene
samo za izvoženje materijala iz pilane na stovarište rezane građe,
dok je unutrašnji transport ostao samo prividno prisutan u pogonu i sveo
svoju funkciju na nulu.
Naprijed je istaknuto da je transport kompleksn a faza i da ga
treba jedino kombinatorno koristiti. Svako jednostran o korištenje u
najviše slučajeva je posve neekonomično. Tračnice su, dakle, bez sumnje
korisne, ali za duže, pravolinijske relacije i za teži materijal, dok
za međuoperacione c i k-c a k relacije mogu da posluže jedino b e stračn
a transportna sredstva. Nažalost, uslijed tradicije, prema kojoj
se transport u pilani neko ć vršio samo pomoću tračnica, isključivo prisustvo
i upotreba tračnih transportnih sredstava ostala je i dalje . Iz ove
analize zaključujemo, da bi u svrhu kombinatornog djelovanja trebalo
uvesti jednu relativno jednostavnu novinu , koja se sastoji u slijedećem:
Sve postojeće tračn´ce ugraditi u razini poda poput
tramvajskih tračnica, a sam pilanski pod betonirati
i stvoriti temelj za savremeni unutrašnji bestračni


246
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 29     <-- 29 -->        PDF

transport . Ovo naročito vrijedi za pilane, koje prerađuju tvrd o
drvo (lišćare) i koje će zbog kvalitativnog i kvanititativnog iskorišćenja
još dugo zadržati individualni način obrade te neće moći da predu na tzv.
»švedski« sistem mehaniziranih pilana. Na taj način, pomoću betonskog
puta, bile bi idealno povezane sve proizvodne točke i radne operacije, te
bi tako došla do naročitog izražaja mobilnos t transportnih sredstava,
a ta mobilnost je neophodan uslov u pogonskoj dinamici.


b) Stvarno ova novin a jeste samo. korištenje iskustva nekih naših
napredni h pogona u drvnoj industriji, koji su za lančani ili potočni
sis tem stvorili temeljite preduslove. Tako je na pr. Tvornic a šper ploča
»Rade Šupić« u Sušaku skoro idealno uredila unutrašnji
transport: ona raspolaže sa jednom velikom betoniranom dvoranom za
rad, u kojoj su svi radni strojevi organski ugrađeni i u kojoj nema
niti jednog stupa , koji bi ometao tehnološki proces ili stvarao mrtv e
prostore. Rad se odvija već od prve radne operacije (parenje) lančano .
Predmet obrade ide najkraći m putem od jedne na drugu radnu operaciju,
pomoću pokretni h klupa (ili stolova), koje služe istodobno i za
transport i kao radn i stol . Radnik na radnoj operaciji . . . D uzima
predmet obrade s pomične klupe (transportabli stol), izvršava dotičnu radnu
operaciju i stavlja predmet na isto takav transportabli stol, tako da se isto vremen
o događaju dvij e radnje: predmet obrade postaje za jedan
s t e p e n više obrađen i ujedn o pretovaren sa jednog na drugi transportabli
stol. Prividno, ovo izgleda vrlo jednostavna stvar, no baš tu i leži
klju č i jezgr o svake racionalizacije, da se pomoću jednostavnih i
logičkih ideja čitav tehnološki proces može temeljit o racionalizirati..
No kako se u stvari pomiče ta pomična klupa, kad ona nema točkove? Za
njeno pomicanje služi jedno posebno sredstvo, većinom sa tri točka, koje
se podturi pod klupu * pomoću naročitog mehanizma — poluge uprti na
kolica. Posebna transportna brigada vrši prevoz materijala od jedne do
druge operacije i tako nastaje kružno kretanje predmeta obrade do završne
radne operacije.


U čemu leži srž ovako uređenog racionalnog unutrašnjeg transporta,
ako ne u spoznaji , da lančani sistem ne zahtijeva toliko mehanizaciju
i »konvejerizaciju« koliko mobilnos t transportnih uređaja, koja se
postiže jedino bestračnim betoniranim putevima. Ovu spoznaju najbolje
potvrđuje novina u vanjskom transportu autoput, na koju se unutrašnji
transport može samo ugledati, Bestračni transportnim sredstvima
n e smeta ni kraći brijeg, ni kraći, makar i veći pad, oni dozvoljavaju
elastičnije planiranje i prilagođivanje nužni m promjenama proizvodnje
ili drugim specifičnostima, koje mogu biti izazvane s p o 1 j a, neovisno o
našoj volji. Zašto još uvijek mnogi pogoni imaju samo tračnice gdje bi
inače i betonirani putevi imali preimućtva? Kao što je spomenuto, glavni
je razlog navika i tradicija, a tome je dokaz, da svi n o v i pogoni imaju
i bestračni unutrašnji transport. Što se tiče savremenosti, treba priznati,
da je finaln a drvna industrija daleko otišla naprijed i da je njen unutrašnji
transport u većini slučajeva oslobođen tračnica. Svaka stvar može
da bude i dobra i loša, što je zavisno od načina korišćenja t. j . od toga u
kojoj smo mjeri uspjeli pronaći optimaln e uslove korišćenja. Tračnice
su dobre za duže relacije, za grube terete i za osnovnu transportnu mrežu.


247
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Za cik-cak linije, za međuoperaciona pomeranja, za krivolinijske ili kružne
kretnje one su nezgodne ili čak prava smetnja: one su same po sebi neštostatično,
nepomično, čak i šablonsko. Često baš u pilanama dolazi do
gomila i brda materijala samo zbog toga, što nisu svuda uvedene pomične
klupe (transpoftabli stolovi) i uopće bestračna sredstva.


c) Pošto je poznato da se iz stvarnih primjera najbolje uči, neka ova
analiza dodirne unutarpogonsku transportnu mrežu još jednog našeg drv nog
kombinata Zivi nice, čiji relativno visoki normativi radne
snage imaju izvor u uređenju unutafpogonskog transporta. U osnovnim
crtama tamo je problem postavljen ovako: Uvesti normalni kolosjek u
cijeli pogon i zamijeniti po mogućnosti .što viš e unutarpogonsku transportnu
mrežu šumskog raspona sa normalnim kolosjekom. Uglavnom tamo
se već uvode normalni kolosjeci. Ovako postavljanje problema izazvano
je pretjeranom žeđu za normalnim kolosjekom, koji do tada nije postojao
u vanjskom saobraćaju u Zivinicama, te se pošlo od naizgled logične postavke:
ako ne u samoj pilani, ali barem na stovarištu oblovine i stovarištu
rezane građe manevrisati sa velikim vagonima normalnog kolosjeka, kako
bi se što više izbjegao pretovar i mijenjanje transportnih sredstava.
Stvarno, ovdje se već u osnovnoj postavci previdjela razlik a
između funkcije vanjskog i funkcije unutrašnjeg transporta. Vanjski transport
je nosioc tereta na dug e relacije, on je uglavnom transport i ništa
drugo; unutrašnji transport je jedna pomoćna karika u proizvodnji sa
kratkim relacijama, gdje se naizmjenično vrši rad, prerada,
reparacije, sortiranje i si. i gdje vrijeme pomicanja ne igra tolik u ulogu
ioliko priprem a za to pomicanje. Unutarskladišni transport mora biti
ručan, brz, elastičan, mobilan, a ne ukočen i trom. Koliko je neracionalno
operisanje sa vagonima normalnog raspona u jednom skladištu sa ograničenim
prostorom, pogotovo na skladištu kratke rezane robe, može se
primjetiti na jednom prostom primjeru: normalni vagon postavljen je za
utovar friza (popruga). Treba tovariti oko 20 m3, što znači, da ćemo koristiti
nekoliko vitlova, koji su od vagona udaljeni 20 i više metara. Mada
se za ovaj posao upotrebljava omladina i ženski radnici, ipak je tu očigledno
tzv. nekorisn o vrijeme, .... se izgubi dugim hodanjem od
vitla do vagona. Ne samo da se mnogo gubi za korisni teret t. j . za puni
teret, nego se isto toliko vremena gubi za povratak. Jednom prilikom posmatrano
je takovo tovarenje i primjećeno kako se frize na sve načine
nose: u rukama, na ramenu, u kecelji, a malo je bilo slučajeva, da su se
nosile na trogama (nosiljkama) ili si. Za ovo nepotrebno šetanje radnika
ne snose krivicu radnici nego organizacija rada u tom pogonu. No svemu
tome ima se pridodati još jedna popratna nezgoda: pošto su vagoni teški
i jedva pokretni, to su oni na duže vrijeme zakrčili put i ukočili svaki
daljnji saobraćaj na tom dijelu stovarišta. No ovdje nije zašteđena niti
jedna pretovarna operacija, jer su frize skidane sa vitlova (»rušene«), zatim
brojane ili mjerene, pa slagane na zemlju umjesto na pomične
klupe, pomoću kojih bi se mogle dovesti u neposrednu blizinu vagona
normalnog kolosjeka!


d) Pretovare treba svakako izbjegavati, ali pri tome ne treba ići u
drugu krajnost. Kod toga neka nam posluži jedan instruktivan primjer:
Pogon je dobio nalog za otpremu jednog vagona kratke, rezane građe, sa


248
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 31     <-- 31 -->        PDF

nekoliko dimenzija, koje su uvitlane u više štosova. Da li bi bilo umjesno
uvesti normalni kolosjek na skladište kratke rezane građe sa više linija?
I da li bi bilo umjesno uvesti jedan vagon među vitlove? Robu treba za
utovar najprije pripremit i t. j . premjeriti i kompletirati nalog. Prema
tome taj rad ide određenim tempom i redoslijedom. Najbolje je ako pogon
ima utovarn u rampu , do koje dolaze vagoni normalnog kolosjeka,
gdje se u glavnom vrši utovar sa priručnim oruđem i napravama, a do te
rampe dovozi se materijal sa raznih vitlova u ručnim vagonetima, koje
mog u gurati i sami utovarači. To znači priprema je vršena na taj način,
što su radnici skidajući pojedine daske sa vitla odmah nakon promjerbe
stavljali te daske na vagonete (u jednom zahvatu) i tako je istodobn o
izvršena i priprema i natovar na vagonete. Tako radeći obično se natovari
8—10 malih vagoneta za jedan veliki vagon, t. j. za cijeli nalog. Pošto su ti
vagoneti lagani oni nisu isključivo ovisni o nekom posebnom pogonskom
sredstvu, pa ih mogu i sami utovarači prebaciti do utovafne rampe, koju
naravno treba postaviti tako da bude podjednako udaljena od svih točaka
na skladištu. Ma koliko se mi trudili da se izbjegne korišćenje ljudske
snage za čisto fizičke radove, ipak se redovno javljaju specifičnosti u radu,
koje isključuju potpunu primjenu mehanizacije, pa je zato potrebno tražiti
načine, da se što viš e olakšaj u ti fizički poslovi. Prema tome najbolje
je, ako se za unutarskladišni transport koriste uski kolosjeci 50 ili 60
cm raspona, kako bi ljudska snaga mogla bez naprezanja obaviti nužne
radnje u proizvodnom procesu. Ovo je i za to važno, što je ukrštavanje
praznih kolica sa punima samo onda moguće ako su kolica lakše dimenzionirana,
a to je opet ovisno o rasponu kolosjeka. No unutarskladišni
transport mogao bi se urediti i pomoću bestračni h sredstava na betoniranim
putevima po uzoru na međuoperacioni transport. To bi bio svakako
jedan viš i obli k unutarskladišnog transporta, gdje bi se mogao
uvesti i električni pogon na akumulatore. U ovom slučaju može nam poslužiti
kao uzor i sama željeznica, koja je na glavnim stanicama uvela
bestračni električni transport sa autokarama. Prema tome, kada željeznica
koja po struci simbilizira tračni transport, uvađa kombmovana bestračna
transportna sredstva, ako je račun ekonomičnosti na to uputi, zašto se
drvna industrija ne bi oslobodila tradicije i prešla na kombinirano korišćenje
najboljih transportnih sredstava.


. -i
3


Na osnovu dosadašnje analize, dolazimo do zaključka da svaka vrst
transportnih sredstava ima određeno polje ekonomičnosti sa donekle odrađenim
granicama. Ako se te granice nisu jasno istakle kroz iskustv o
i praksu, onda ih treba nor m irački m opitima ustanoviti.


Pilane i slične preradbene pogone treba povezati sa vanjskim javnim
saobraćajem pomoću normalnog kolosjeka po D e 11 a-s i s t e m u t. j. sa
jednim kolosjekom, koji se pri ulazu u pogon dijeli u dva ili tri rukavca
od kojih jedan ide na stovarište oblovine, drugi na utovarnu rampu, a treći
na stovarište rezane građe. Prvi krak služio bi za priliv sirovina, drugi za
otpremu kratke i obrubljene rezane građe, a treći za otpremu naročite


249
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 32     <-- 32 -->        PDF

taške neokrajčene robe. No ovaj treći krak nije neophodno potreban.
Prema tome sirovine (trupci) mogu da dolaze na stovarište oblovine i pomoću
normalnog i pomoću šumskog kolosjeka, no one dolaze u najviše
slučajeva bestračnim sredstvima (kamioni, animalna vuča). Vagoni, koji bi
se dobili pri istovaru oblovine, mogli bi se upotrebiti za otpremu rezane
građe, što znači da bi se oni uputili sa stovarišta oblovine na stovarište
rezane građe ili na utovarnu rampu. Utovarna rampa tako je uređena, da
je: ili ona sama uzvišena ili je kolosjek, koji kroz nju prolazi, udubljen tako
da su kolica (vagoneti) u istoj visini sa podom vagona normalnog kolosjeka.
Sa svake strane normalnog kolosjeka treba da bude ili nekoliko
uskotračnih kolosjeka (50 ili 60 cm širine) ili betonirani put, kako bi se u
taj prostor moglo uvesti dovoljan broj punih vagoneta za podmirenje određenog
broja vagona normalnog kolosjeka.


Na taj način transportna mreža cijelog pogona imala bi ovu šemu:
1) Sistem Delt a treba da poveže vanjski saobraćaj sa pogonom t, j .
sa stovarištem oblovine i sa utovarnom rampom.
2) Stovarište oblovine povezati sa pilanom uskim kolosjekom 50 ili
60 cm širine. U slučajevima, gdje´je moguće uvesti transportere dati ovima
prednost, jer su oni svakako više stepen mehanizacije.
3) Unutrašnji transport t. j . međuoperaciono pomicanje treba organizirati
pomoću bestraćnih sredstava t. j. pokretnim klupama, koje će istodobno
služiti kao radni stolovi. Ako stanje dozvoljava, uvesti i u unutrašnji
transport pomoćne mehanizirane uređaje za razna širinska pomicanja (poprečni
transporteri), a za uzdužna pomicanja valjkaste transportere. Kod
samih gâtera ili inače, gdje su u pitanju veliki tereti, uvesti električne dizalice.
U slučajevima, gdje je moguće koristiti gravitaciju, uvesti kosine,
naročito za transportiranje otpadaka , a za piljevinu postaviti ekshaustore.
Kod unutrašnjeg transporta mi moramo razlikovati glavn i
predmet obrade i nužno javljajući se balast (razni otpaci, piljevina, tekućine
i si.). Posmatrajući taj balast kao bezvrijednog nametljivca, mnogi rukovodioci
zaključuju, da je i briga za njega drugoznačajna. No to je često sasvim
pogrešno. Otpatke, piljevinu, koru sa drveta i slično treba po mogućnosti
već kod prve pojave što dalje ukloniti od proizvodnje, treba postaviti
neku vrst »drenaže«, bilo da se sve to odvodi pomoću ekshaustoira ili u
podrum pomoću kosina, odakle se transportira u pogonsku peć, U drvnoj
industriji zapažamo pogone, koji su dobro riješili ovu stvar i koji nisu
Kako o tome u mnogome ovisi ekonomičnost pogona uopće, valja na ovo
obratiti naročitu pažnju. Mnogi rukovodioci ističu kako ih manipulacija
sa otpacima košta više nego oni sami vrijede. Točno je da je manipulacija
tih otpadaka skuplja nego oni vrijede, ali je prisustvo gomila još skuplje
nego ta manipulacija. Najčešće tu niti nema izbora: otpatke treba po mogućnosti
što prije ukloniti iz proizvodnje i uskladištiti, a da li će se pristupiti
naknadnoj eksploataciji, o tome se može naknadno misliti. Uglavnom
za naš glavni predmet obrade treba da bude otvore n put. No na svakoj
fazi obrade dolazi do stvaranja raznih otpadaka, što znači da ekshaustore
ili druga odvodna sredstva treba aktivizirati na svim karikama u proizvodnom
lancu i kontrolisati pravilno funkcionisanje te »drenaže« isto tako
kao i rad na glavnom proizvodu.


250
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 33     <-- 33 -->        PDF

4) Betonirati cijelu radnu dvoranu i po mogućnosti izbjegavati stupove,.
koji koče transport i prave mrtve prostore.


5) Po mogućnosti što više koristiti električni pogon u radnoj dvorani,
a izbjegavati transmisijski, da bi se radni strojevi mogli organski ugraditi
i nezavisno od postojećih transmisija.


6) Kroz radnu dvoranu sprovesti uskotračnu prugu kraj osnovnih strojeva,
ali je ugraditi u razini poda, da ne smota bestračnom transportu, Ova
pruga išla bi direktno od stovarišta oblovine do stovarišta rezanog materijala.


7) Po mogućnosti i stovarište friza kao i stovarište kratke robe betonirati
i uvesti ista transportna sredstva kao u radnoj dvorani. Radi otpreme
vezati ovo stovarište sa utovarnom rampom pomoću dobrog betonskog
puta.


S obzirom na to, da je unutrašnji transport faza, koja se naizmjenično
javlja, uvijek u nastavku obrade, ona je utkana u proizvodnji do te mjere,
da je prosto nemoguće izmjeriti transportne usluge u ukupnoj visini pune
cijene koštanja. No zna se, da je kod većine proizvoda transportna stavka
pretežni dio, pogotovo ako se taj transport rđavo planira, pa se predmet
nepotrebno vozi na pogrešna mjesta. Uslijed toga je racionalizacija transporta
neo´tklonjiv zadatak inžinjersko-tehničkog kadra i proizvodnih radnika
uopće. Iz ove općenite analize proizlazi, da je mehanizacija te k jeda
n vid racionalizacije i da se racionalizacija mož e vršiti vrlo jedno stavni
m preinakama i vrlo jednostavnim uređajima. Zato je pogrešno,
ako se neki rukovodioci oslanjaju na racionalizacije s p o 1 j a, najviše na
mehanizaciju. Prije nego pređemo na k o n v e ji e r mi smo u stanju da
učinimo množinu jednostavnih a ipak vrlo korisnih i odlučujućih mjera za
unapređenja unutrašnjeg transporta i proizvodnje uopće.


Prema tome nije uopće sporno, da li je pitanje racionalizacije unutrašnjeg
transporta aktuelno i dobro postavljeno. Može jedino da bude
sporan način i metod ove analize ili pak neki dijelovi. No ni to ovdje nije
bitno, jer će jedva koji čekić pogoditi svaki čavao kako treba. Ovdje postoji
niz promjenljivih činilaca, koje treba dovesti u određeni funkcionalni
odnos: stvoriti optimalne uslove za visoku produktivnost. Bitno je to, da se
izazove diskusija po ovom važnom pitanju kako bi se od strane stručnjaka
pribavila mišljenja i konstruktivni prijedlozi. U tome slučaju ova bi analiza
poslužila u najmanju ruku kao izložba činilaca, koji imaju upliva na
poboljšanje proizvodnje te bi bilo poželjno, da se zajedničk i odredi
položaj i vrijednost tih činilaca ,kako bi oni doprinijeli racionaliza ciji
i unapređenju proizvodnje.


251