DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Prof. Roger David (Bordeaux):


OSTVARENO JE POSÜMLJAVÄNJE PRIMORSKOG BORA
SA REZNICAMA*


U biljnoj proizvodnji poznata su dva načina razmnožavanja biljaka.-
Jedan je put oplodavanja, odnosno semenom a drugi je vegetativni način.
U samoj praksi, vegetativni način razmnožavanja sastoji se na podsticanju
formiranja adventivnih korena kod jedne grančice koja nosi pupoljke,


Znači, ukoliko je razmnožavanje primorskog bora putem semena laka
stvar, bilo je do skora nemoguće podsticanje zakorenjivanja grančica kod
ove vrste. No ipak raznim autorima pošlo je za rukom razmnožavanje
putem reznica kod raznih četinara. Tako američki istraživači sa ove tačke
gledišta proučili su Pinus caribea Morelet, koji daje veći prinos u smoli
nego što je slučaj kod Pinus palustris Mill, u koje vrste prirast prvih godina
je osobito brz, U toku 1942. godine pošlo je za rukom H. L. Mitchell-u, C.
S, Schopmeyer-u i K. W. Dorman-u da razmnože ovu vrstu bora putem
reznica, gde je zakorenjivanje bez postupka iznosilo 8—27%. Razmnožavanje
sa reznicama Pinus palustris Mill, putem specijalnog postupka, koji je
kod ove vrste obavezan da bi se mogao formirati koren, postignuto je tek
1947. godine.


Ovi radovi su izvođeni od strane Southeastern Forest Experiment
Station u Lake City Florida (U. S. A.) pod rukovodstvom C. E. Ostrom-a,
gde je K. W. Dorman uspeo po prvi put da razmnoži Pinus palustris natopivši
osnovu grančice u rastvoru baziranom na hormonalnim i hranljivim
materijama. Ch. Prat, Okie i Legendre, za vreme njihovog boravka u U.S.A.
imali su prilike da vide prve kulture od Pinus palutris Mili., podignute
putem reznica. Ova istraživanja su sada nastavljena od A. A. Downs-a.


Tako, a priori, realizovanje vegetativnog razmnožavanja kod primorskog
bora, nije bila nemoguća stvar, no da bi istraživanja otpočela bilo
je potrebno osigurati dovoljno materijala te neophodno osoblje kako bi se
radovi izveli do kraja. Zahvaljujući znatnim subvencijama dodeljenih L´Institu
du Pin od strane U. C. R, (korporativne unije smolara), jedna staklara
je mogla biti uređena i angažiran jedan pomoćnik-biolog oko pripremnih
radova i oko održavanja reznica.


Mi smo imali tu radost da utvrdimo pojavljivanje prvih korena kod
reznica primorskog bora. Naši prvi opiti bili su ostvareni u običnoj staklari
od meseca aprila do juna 1948. godine. Grančice stare 1—2 godine
bile su unapred odabirane od stabala razne starosti, tretirane na razne
načine a zatim pripremljene na uobičajene načine za vegetativno razmnožavanje.
Lončići, gde su bile reznice, bili su svakodnevno zalivani. Primenjen
postupak sastojao se u sledećem: Donji delovi reznice (osnova), koje
su prethodno kvašene u alkoholu ili eteru da bi se uklonila izlučena smola,
bile su držane za vreme od 6 do 24 sati u ovim rastvorima:


Svojim pismom od 28. marta 1950. god. gosp. prof. R. David bio je veoma zadovoljan
što ćemo ovu njegovu poznatu naučnu radniu prevesti i za naše čitaoce. Prvi
put je objavljena u listu »Bois et Résineux« 30. III. 1949. god. Bordeaux (Francuska).
Uredništvo Šumarskog lista je zahvalno gosp. prof. R. Davidu i gosp. direktoru
navedenog lista na datom odobrenju da možemo tu raspravu štampati u Šum. Listu..
235
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 18     <-- 18 -->        PDF

1. indol-acetna kiselina, butir-indol, acet-naftalen (u koncentracijama
25, 50, 250 i 500 mg. na litar);
2. u jednoj smeši materija: indol-acetna kiselina 250 mg/l, indol-butirna
kiselina 125 mg/l i acet-naftalenska kiselina 125 mg/l;
3. u istom rastvoru kao pod 2 kome je dodato nešto vitamina B1( saharoza
i neki sastojci White-ove hranljive materije.
Druga komparativna istraživanja bila su izvršena pod istim uslovima
sa razlikom što su reznice čuvane u vlažnoj mahovini u vremenu od 1—15
dana na temperaturi od +2°C. Svi ovi postupci pokazali su se veoma neefikasnim
. Reznice su počele da žute krajem prvog meseca a zatim su se
potpuno sasušile.


Jedan deo opita bio je izvršen tokom meseca maja i juna u staklari.
U ovom slučaju izvestan broj reznica bio je tretiran kao prethodne, dok su
druge bile pripremljene na sledeći način: osnova reznice bila je prethodno
ovlažena i zaprašena sa hormodinom, materijom koja ima hormonalna
svojstva. Ni jedan pozitivni rezultat nije se mogao zabeležiti sa ovakvim
postupkom.


SI. 1 — Reznica primorskog bora izvađena 23. septembra, snimljena 3. marta. Glavni
koren već pokazuje i 6 korenčića u blizini zadebljanja koje je zaraslo.


Imajući u vidu ove neuspehe mi smo hteli saznati da li izlučena smola
na zarezu same reznice nije omela upijanje aktivnih materija. Ogledi su
dakle imali i taj zadatak da nam pokažu i količinu upijene tečnosti kod
svake reznice.


Da se to omogući mi smo primenili sledeću tehniku:


1. Grančice su bile postavljene u jedan rastvor razredenog eozina
(jedna materija za intenzivno bojenje). Posle 24 sata svaka grančica bila
je uzduž rasečena. Tada se je utvrdilo čak i golim okom, da je rastvor
eozina upiven od same osnove (zareza) grančice do pupoljka. Drvo je bilo
jasno obojeno od ove materije. Ovaj ogled je pokazao da izlučena smola
na osnovi reznice ne ometa u većoj meri upijanje hranljivih materija.
236
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 19     <-- 19 -->        PDF

2. Mi smo hteli sem toga da utvrdimo variranje količine rastvora sposobnog
da bude upiven (apsorbovan) od jedne grančice uzimajući u obzir
broj njenih listova, starost, dužinu kao i prirodu terminalnog pupoljka (da
li je on lisni ili cvetni).
U drugom slučaju mi smo pokušali da ispitamo nije li moguće povećati
brzinu upijanja samog rastvora.


Da bi odgovorili na prvo pitanje mi smo izvršili sledeće pripreme.
Serije borovih grančica bile su raspoređene na takav način da njihova
osnova je uvučena u staklenu cev oblika U od 0,5 cm prečnika, gde se
nalazio hranljivi rastvor. Da bi se moguće greške odstranile grančice su
bile utvrđene pomoću jedne cevi od finog kaučuka a zatim parafinirane
na taj način da je onemogućena evaporacija rastvora. U drugom kraju cevi
oblika U, jedna kapljica od ulja bila je stavljena na površinu tečnosti radi
istog cilja.


SI. 2 — Grančica primorskog bora izvađena 23. septembra, snimljena 3. marta. Jasno
se razlikuje na osnovi zadebljanje koje zarašćuje i na produžetku stabla jedan koren
je već formiran. Brimećuje se znatna debljina ovog organa.


Posle više ogleda mi smo utvrdili da su reznice upile za 24 sati količinu
od ukupne tečnosti od 0,4 do 4,4 cm3. Sa druge strane količina upijene
tečnosti ovisna je bar u izvesnoj srazmeri sa brojem i srednjom dužinom
iglica i sa dužinom grančice. Naprotiv starost grančica i priroda terminalnog
pupoljka nisu ukazivali da imaju neki osetan uticaj.


Ovi ogledi potvrdili su i prethodno iznetu postavku da smola ne sprečava
upijanje rastvora od strane grančice, šta više baš te grančice absorbiraju
znatne količine aktivnih materija.


Mi smo isto tako pokušali da povećamo količinu upijene materije putem
povećavanja pritiska. U tom cilju krak cevi oblika U kolji se nalazio
u dodiru sa vazduhom, bio je povezan sa jednim sistemom od dve boce
postavljene na raznim visinama. Pod ovim uslovima mi smo utvrdili bar
kod mlađih grančica da povećavanje pritiska izrazito povećava količinu
rastvora upivenog od reznica.


237
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Rezimirajući prednje svi ovi ogledi su pokazali da su borove grančice
sposobne kao i reznice drugih biljnih vrsti da upijaju znatne količine
rastvora. Smola izlučena na površini same rane nije bila razlog za gubitak
(sušenje) reznica kod pošumljavanija sa primorskim borom.


Međutim ako izlučena smola na površini preseka ne ometa upijanje
rastvora, to zarašćivanje rane treba da usledi posle stavljanje reznice na
određeno mesto. Dakle, ako se radi pod uobičajenim uslovima pošumljavanja
sa reznicama od bora konstatuju se bilo znaci nekroze, bilo sušenje
osnove stabla, ali nikad se nije zapazilo formiranje zadebljanja za zarašćivanje.


SL 3 — Snimak reznica (iz slike 1 i 2) koji pokazuje ceo izgled zakorenjenih grančica.Pirimećuje
se prisustvo muškog cveta iznad terminalnog pupoljka kod levé grančice.


Da bi izbegli svaku opasnost zagađivanja, bilo je korisnije da se izazove
zarašćivanje tkiva kore i lika, pre prenošenja same reznice na njeno
određeno mesto. U tom cilju mi smo primenili prstenasto skidanje kore u
osnovi godišnjeg izdanka kod raznih grančica. Tkiva kore i lika bila su
takođe uklonjena na dužini od 1—3 cm već prema prečniku reznice. Taj
deo bez kore bio ije potom obavljen sa parčetom vate koja je bila prethodno
natopljena rastvorom indol-butirne kiseline (5 mg na cm3). Sve to
uvijeno vlažnom mahovinom i pričvršćeno na mestu putem rafije. Ovaj
način pokazao se neefikasnim i pored svakodnevnog vlaženja mahovine.


Jedan drugi način sastojao se u prepokrivanju dela gde je skinuta
kora sa jednim testom na bazi lanolina koje je imalo i indol-acetnu kiselinu.
Da bi se izbeglo upijanje lanolina od kišnice i spajanje sa njom pod
uticajem sunčevih zrakova, sve je bilo uvijeno sa komadom tkanine i to
vezano rafijom.


Zahvaljujući ovoj biološkoj tehnici postigli smo odlučne rezultate.


Reznice tako tretirane bile su postavljene u staklari sa vlažnim
peskom. Jedan automatski uređaj omogućavao je zalivarije reznica koje su
se ispitivale, oko svakih 40 minuta jedan put. Pesak se je nalazio u jednom
velikom koritu koje je bilo iznutra obloženo peskom. Oticanje vode bilo
je omogućeno putem otvora izbušenim na različitim mestima korita. Preko
noći reznice su bile osvetljene putem jednog sistema svetlećih cevi, dajući


238
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 21     <-- 21 -->        PDF

jednu svetloet približnu dnevnoj svetloeti. Temperatura u staklari kretala
se između 12°C (u toku noći) i 15 do 25°C (u tokti dana).


Skidanje kore bilo je izvršeno 17 juna i 27 jula (1948) na objektima
starim oko 15 godina. U septembru je utvrđeno da terminalni deo stabla je
imao jači prečnik od onog dela koji j e bio ispod samog mesta gde je kora
bila skinuta. Krajevi tretiranih grančica bili su za v,reme leta obogaćene
materijama koje su stvorene metabolizmom lišća. Sa druge strane zadebljanja
za zarašćivanje bila su se formirala i oni su bili deblji od gornjih
delova rane kod većine tretiranih grančica,


SI. 4 — Poprečan presek glavnog adventivnog korene, jedine reznice (levo) iz centralnog
dela i jedan koren od sadnice dobijene putem semena (desno). Primećuje se slična
struktura samo što se po veličini mogu razlikovati dva organa. Te razlike proizi´laze
od toga što reznica ima izvestan broj većih ćelica no što ih ima sadnica. Debljina kore,
naročito i jasno je veća a sa druge strane ćelice su više zaokružene. Znači: p. c.
(korenov parehhim), end (endoderm), 1. pc (likine ćelice), 1, p (prim, liko), c. s. (sekrecioni
kanal), f. v. (vaskuilarni snopići), m. (srž).


Dana 23. septembra 1948. god. izvestan broj, grančica bio je rasečen
u visini mesta gde je kora bila skinuta, zatim su stavljene u lončiće u
pesku i ostavljene na vazduhu. Dnevno su bile tri puta zalivane. Upijanje
vode od same grančice bilo je omogućeno putem njenog drvnog tkiva i
putem površine iglica. Druge grančice koje su pretrpele prstenasto skida


239
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 22     <-- 22 -->        PDF

nje kore u junu i julu, bile su ponovno uzete 15. novembra. Za svo ovo
vreme reznice su se neprekidno nalazile u staklari. Pod ovim uslovima
terminalni pupoljak grančica rastao je progresivno. Dana 9. februara 1949.
muški cvetovi već su se bili pojavili na nekima od nijih a zatim i cvetanje
je postalo opšte.


Dana 25. februara jedna reznica bila je posmatrana. Ona je imala jedan
mali koren od 1,5 cm dužine. Dana 1. marta razne reznice su bile ispitane.
Izvestan broj od njih imale su jedan ili dva korena u rašćenju, dužina ovih
organa je varirala između nekoliko mm do 22 cm. Njihova debljina uvek
značajna kretala se od prilike od 3—4 mm. Jedna reznica uzeta i;oš 23.
septembra 1948. pokazivala je sekundarno korenje mnogo tanje od ostalog
u oblasti zadebljanja (vidi si, 1).


Uzdužni preseci napravljeni u jednom od ovih korena i na samom korenu
kod mladih biljčica iste starosti pokazuju da je grada normalna, ali
da je njihovo odrvenjavanje još slabo naglašeno (si. 4), što izgleda da je
dobar dokaz da se koren brzo izdužuje budući da je korenov meristem
stvoren.


Tada se postavlja jedan novi problem a to je presađivanje ovih reznica
određenih za pošumljavanje. On je identičan onome problemu koji se pojavljuje
i kod presađivanja borovih sadnica. Mi smo ispitivali različite
reznice kako bi se olakšalo njihovo primanje kod presađivanja.


»


Zaključci


Ako rezimiramo istraživanja koja smo preduzeli pre skoro godinu dana
možemo reći da je ostvareno pošumljavanje putem reznica i kod primorskog
bora. Poznato je da je ova vrsta ostajala uporna kod svih dosadašnjih
uobičajenih postupaka primenjenih kod pošumljavanja putem reznica kod
viših biljaka, obuhvatajući i one postupke koji su primenili Amerikanci kod
pošumljavanjem putem reznica kod Pinus palustris Mill.


Zahvaljujući našoj tehnici, grančice primorskog bora (Pinus maritima
Miller) kao i one oddrugih drvenastih vrsti mogu se zakoreniti. No izgleda
da je potrebno da ove grančice budu obogaćene prethodno proizvodima
metabolizma (plastičnim oligodinamičnim materijama). Ovo obogaćivanje
je lako moguće sa jedne strane prstenastim skidanjem kore a sa druge
strane sa testom postavljenim na mesto skinute kore. Ovo testo sprečava
gubitak smole i stimuliše bez sumnje stvaranje ćelijica sekundarnog tkiva.


Najzad je moguće da među proizvodima koji se stvaraju u delu iznad
skinute kore postoji i jedan »organizator« ili jedan »prethodnik« ove rizogene
materije koji izaziva na zadebljanju gde rana zarašćure, diferenciranje
korenovog meristema. U svakom slučaju čim su reznice bora tretirane sa
rastvorom hetero-auksina, one su nesposobne za formiranje korena. Auksin
nije sam sposoban da omogući rizogenezu i treba da postoji bez sumnje
jedna druga materija, jedan r i z o k a 1 i n organizator korenovog sistema.


Ali i pored toga što rezultati koje smo postigli prestavljaju jedan novi
i ozbiljan doprinos za rešenje jednog delikatnog problema morfogeneze,
njegova praktična vrednost je daleko od toga da može biti zanemarena.
Poznato je da količina ubrane smole varira često od terena gde borovi


240
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 23     <-- 23 -->        PDF

rastu ali takođe često i od njih. Kod razmnožavanja, ... bi se zadržale njihove
osobine, najbolja metoda će se sastojati u razmnožavanju vegetativnim
putem.


Kako je uvek poželjno imati stabla koja daju dobar prinos u smoli,
moći će se blagodareći pošumljavanju putem reznica, putem selekcija, uzeti
samo ona stabla koja su izdašna u smoli. Čak i ako su reznice prenese i na
jedan lošiji teren prinos u smoli neće biti verovatno odličan ali će biti uvek
veći od onog stabla koje i na dobrom terenu da;e jedan osrednji prinos.


Sa druge strane pošumljavanje putem reznica omogućava da se dobije
i jedno dragoceno preimućstvo u prirastu. Tako jedna mala sadnica od
primorskog bora stara godinu dana ima stabaoce dugo oko 9 cm, dok
jedna reznica od jednogodišnjeg izdanka može" imati 20—30 cm. Zatim
površina preseka glavnog adventivnog korena jedne reznice je oko 9 puta
veća od površine glavnog korena jedne biljčice (sadnice) iste starosti ali
uzgojene putem semena (slika 4).


Znatna usavršavana ostaju još da poboljšaju tehniku pošumljavanja
sa reznicama primorskog bora, kako bi pošumljavanje na ovaj način bilo
lako izvodljivo. Takođe, nije nemoguće da se u skoroj budućnosti proizvedu
reznice od bora, bez primene neprekidnog osvetlenja a možda čak
i periodičnim zalivanjem. Mi ćemo povremeno obaveštavati naše čitaoce
lista »Bois et Résineux« o toku naših radova, no mi smo hteli u ovom
članku da im iznesemo prve naše rezultate. Iako smo dali jedan kratak
izvod mnogobrojnih poteškoća koje smo trebali da savladamo, treba da
podvučemo da smo .samo dospeli dotle, samo zahvaljujući značajnog pomoći
koja nam je bila stavljena od strane L´Institut du Pin u Bordeaux-u. Od
sada pošumljavanje sa reznicama primorskog bora je jedna realnost i Portugalci
ne mogu više reći da bi izrazili jednu utopiju: »To nije ostvarljivi´e
od pošumljavanja bora putem reznica«,


(Preveo sa francuskog Ing. B, Pejoski)