DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 53     <-- 53 -->        PDF

faktora uzrokovanih po prirodi i čovjeku. Autor smatra da praktično utvrđivanje
tipova staništa treba bazirati na nauci o biljnim zajednicama, te preporuča da se kod
uređivanja šuma (unutarnje razdjeljenje) uzimaju u obzir granice tipova staništa, gdje
god je to moguće.


Kar s eh o n u svojoj raspravi iznosi za obični bor uglavnom ovo: Radi odabiranja
sjemenskih sastojina i radi uzgoja šum. sadnica od interesa je, da se prepoznaju
nasljednja svojstva već na sjemenu i klici i da se porijeklo "borovog sjemena iz
autohtone populacije može približno utvrditi. Autor je u ovoj radnji razradio prikladne
metode. Nasljednja svojstva jedne populacije ili jednog stabla mogu se ustanoviti tek
na budućim kulturama. Važna je prirodna selekcija, odakle slijedi potreba isključivog
korišćenja sjemena koje je pogodno za to stanište. Usklađivanje unutarnjeg periodiciteta
ekotipa sa periodicitetom klime osigurava stvaranje odnosno održavanje produktivnosti
zdravih sastojina.


Kuhn : iznosi općenite podatke o velikom (osmero´zufoom) smrekovoim potkornjalku:
morfološki opis, karakteristike važne za sistematiku i opis biologije. Glavnim
preduvjetima za nastajanje gradacije typograpbus-a smatra monokulture smreke te
sušne i tople godine. — Kukac prezimljiuje pod korom, ali u stadiju dimaga i u tlu.
Najbrojnije se nalazi -u tlu oko žillišta napadnutih stabala. Rojenje nastupa kada temperatura
tla bude veća od 12PC a temperatura zraka H6°C God. 1948. i 11949. na položajima
do 16OO m nadmorske visine utvrdio je dvije; prave i dvije sestrinske generacije
God. 1947. utvrdio je dvije prave generacije do nadm. visine od 1.400 m. U najvišim
položajima obrazuje se samo jedna generacija, godišnje. Suzbijanje tog štetnika najuspješnije
se vrši, ako se okoravanje stabala obavlja nad ponjavama. Tretiranje lovnih
stabala kontaktnim insekticidima u obliku praha i tekućine dalo je zasada samo
djelomične rezultate. Tretiranje lovnih stabala kontaktnim insekticidima preporuča
se za teško pristupačne predjele, gdje je postavljanje ponjava i okoravanje nemoguće
izvršiti.


Meye r upotpunjuje historijska opažanja Burgera i drugih autora o zasukainosti
žice drveća. (Spominje također i našeg stručnjaka prof. ing. Kaudersa). Ponovljene su
glavne hipoteze o stvaranju zasukainosti ;ice. Š.—S.


Revue forestiere française. No. 3 (mart) ´1(930.
U ovom broju tretira se borba protiv erozije zemljišta, problem koji je od
ogromnog značaja i za šumarstvo., Krajem 11949 (decembar) održana je u Parizu specijalna
konferencija gde su tretirana pitanja iz ove oblasti pod pretsedništvom du
Viignauxa , generalnog direktora1 šuma i voda i Oudin-a , direktora Šumarske Vis.
Škole u Nancy-u. Da bi dali širi publicitet ovom tako važnom pitanju, uredništvo lista
umeslo je u ovaj broj važnije referate koji su bili održani na ovom sastanku francuskih
šumara.
Erozija zemljišta u području -mediterana (Ph. D u eh au f o u r). Borba protiv
erozije zemljišta u Alžiru (Saccardy) ; u ovom vrlo lepo, ilustrovanoim članku uzeti
su podaci o pošumljavanju brdovitog terena, u vidu terasa, primenoim aniimalne vuče i
mehanizovanih sredstava (malih specijalnih traktora guseničara) za obradu zemljišta;
prvi put su počeli raditi na ovaj način 11942 god. i do kraja 1948 god. pošumljeno je
oko 9.970 ha. Zaštita zemljišta u Tunisu (George) . Pošumiljavanje pokretnih peskova.
Tehničke ´mogućnosti odbrane i restauracije zemljišta. Problem zaštite i restauracije
zemljišta u Maroku (J. P. Challot) . Zaštita zemljišta na jugu Sredozemlja (D u-
ge-lay).


Revue international du bois. N0. 133 (mart) 1(950.
Transport oblovime (J. Co Har d et). O transportu drveta kod šumske eksploatacije
u tropima (P. G a z o*n n a u d> Oba ova članka autor je prikazao na stručnoj
konferenciji održanoj u Lake Success (17. avgust do 6. septembar Ü949), Upotreba saviremenih
lcpiila kod građevinskih drvnih konstrukcija (H. Ca s ta n i e).


B. Pejoski
Paul Razous: Exploitation commerciale des Bois, precede d´une Géographie forestiere
du Globe. Dumod-Paris 1194(7. Strana 21. (Trgovačka eksploatacija drveta sa
predhodnim prikazom Šumarske geografije sveta). Knjiga je podeljena u tri dela:


I deo: Šumska geografija sveta. Glava I obuhvata: Šume ekvatorijalnih i tropskih
predela (Ekvatorijalne i tropske afričke zemlje. Ekvatorijalne i tropske aziske zemlje
1 Okeanije. Ekvatorijalne 1 tropske američke zemllje).


219
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Glava. II obuhvata Šume mediteranskih zemalja: Mediteranska Francuska, Španija,
Francuska Severna Afrika, Maroko, Alžir, Tunis, Tripolitanija, Liban, Sirija,
Turska, Grčka:, Italija, Portugal.


Glava III obuhvata Šume umcrene scverne zone hemisfere: Francuska — područje
Parisa, (Bretanja, Centralna Francuska, Pireneji, Područje Alpa, Jura, Centralni
Masiv, Burgonja, Velika Britanija, Belgija, Luksemburg, Švajcarska, Austrija, Nemačka,
Holanđija, Danska, Poljska, Čehoslovačka, Mađarska, Rumunija, Jugoslavija, Bugarska,
SSSR, Iran, Tibet, Turkestan, Mongolija, Kina, Mandurija, Japan, U.S.A.


Glava IV obuhvata Šume seveme zone: Norveška, Švedska, Finska, Baltičke
zemlje. Šume severnog dela SSSR, Kanada.


II deo Razvoj tehnike šumske eksploatacije, takođe je podeljen u četiri glave
koje obuhvataju: I Eksploatacija ekvatorijalnih i tropskih šuma .II Eksploatacija mediteranskih
šuma. III O načinima eksploatacije šuma umerene zone. IV Načini eksploatacije
šuma severne zone.


III deo Trgovina drvetom.´ Podeljen je isto tako u četiri glave: I Trgovački običaji
kod prodaje drveta. II Trgovina oblog i piljenog drveta. III Trgovina furnira i
šper-ploca. IV Trgovina sirovog drveta, poluprerađenog, kod nekih drvno-industriskih
grana.


Autor je sadašnji direktor L´Ecole de Sylviculture, du Commerce et des Industries
du. Bois u Sainte-Maure-de-Touraine u Francuskoj i smatra se jednim od najeiminentnijih
stručnjaka sa područja eksploatacije šuma, drvne industrije i trgovine drvetorn.
Knjiga bazira u glavnom na, podacima do drugog svetskog rata; uneseni su tu i tamo izvesni
podaci koje je autor mogao sakupiti i srediti i u toku rata (naročito za Francusku
i okolne zemlje). B. Pejoski


PRETPLATNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Tokom ove godine povećali smo opseg našeg lista za 50% i ujedno
nastojimo da ga kvalitativno što više uzdignemo. Na tom putu ne ćemo
šuštati već naprotiv poći ćemo još i dalje te ćemo list i proširivati i kvalitativno
unapređivati; nastojat ćemo ujedno premostiti poteškoće izlaženja
lista te će naše stručno glasilo U buduće sve redovnije dolaziti u ruke
čitalaca. Sve to činimo uz svestranu pomo.ć i sugestije naših starih i novih
saradnika.


Izvršavamo tu svoju dužnost u uvjerenju, da će i čitaoci lista izvršiti
svoju: REDOVNO PRIJAVLJIVATI PROMJENE ADRESE, KAO I
REDOVNO SLANJE PRETPLATE. Pretplatnicima je poznato, da se
troškovi izlaženja našeg lista nisu dosada namirivali iz pretplate a pogotovo
ne od ove godine, kad su povećani opseg lista i honorari za saradnike.


Redovnim izvršavanjem svojih dužnosti pretplatnici će omogućiti, da
uprava i uredništvo bolje izvršava svoje i da list u svakom pogledu bude
sve bolji.


220
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 55     <-- 55 -->        PDF

SAOPĆENJE SARADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Zadatak je »Šumarskog lista«, da objavljivanjem aktuelnih rasprava i
članaka, saopćavanjem-novih iskustava i tekovina nauke te informacijama


o domaćoj i stranoj stručnoj štampi pomaže šumarstvo i drvnu industriju
u rješavanju aktuelnih privrednih problema. Daljnji, isto tako važan je
zadatak našeg lista, da okuplja stručnjake šumarstva i drvne industrije
zbog razmjene stečenih iskustava i znanja, u cilju međusobnog stručnog
izdizanja.
Prema tome u listu se tretiraju problemi, koji su u neposrednoj vezi
sa praksom, kao i pitanja teoretske prirode, kojima se u perspektivi razvoja
naše privrede pomaže plodniji rad prakse.


Da bi list mogao tima zadacima udovoljiti, potrebna je uža suradnja
što šireg kruga stručnjaka, napose onih koji su u neposrednoj vezi sa izvršavanjem
operativnih zadataka u terenu. Iskustva stečena dugododišnjim
radom u praksi vrlo su dragocjena ne samo za ostale terenske stručnjake i
za rukovodstva šumske i drvno-industrijske privrede već i za razvoj naše
znanosti, pa neobjavljivanje takvih saznanja stvarno je naš nacionalni gubitak.
Jedan od najboljih načina za iznošenje i prenošenje takvih iskustava
je u obliku saopćenja, kao i u obliku kolektivnog rada većeg broja stručnjaka.


Rasprave i članci trebali bi biti -što kraći i ne bi smjeli da odviše
opsežno iznose opće poznate pojedinosti.


Rukopisi treba da su čitko napisani na stroju s proredom između
redaka, i to samo na jednoj strani papira; sa strane ostaviti prazan prostor
od najmanje dva i pol prsta širine. Originalnim raspravama i člancima
potrebno je u jednom primjerku dodati kratak sadržaj sa što kraćim rečenicama,
radi prevoda na jedan strani jezik (ukoliko autor sam ne izvrši
prijevod). Slike i grafikoni treba da su posve jasni, i ne smiju se u tekst
ulijepiti; u tekstu se samo praznim prostorom označi mjesto te navede
brej i eventualno opis tih priloga.


Rukopisi se štampaju jezikom i pismom, kojima su napisani, izuzevši
ako autor drukčije odredi. Rukopisi se ne vraćaju. Separatni otisci moraju
se zasebno naručiti, a trošak štampanja snosi autor. Saradnja u listu honoriše
se.
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 56     <-- 56 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA


Pisac;


Otvldlni-Prister:


Dimltrijević U.:


Frančlškovlć-Benlć:
Gavrllovlć S.:


Gladiševskl B.:
Borvat I..
Hufnagl-Veselt:
Jakovljevlć J.:


Kauđers A.:
Knežević M.:
Mili« G.:


Miloševlć-Brevlnac:


Mlrkovlć D..


Petrovlć D.:
Poledlca D.:


Tourtet J.:


Solovjev-TomiäevskIJ.
Stankovlć 8.1


šolaja B.:


tt


Teilt t.:


Ugrenovlć A.:
Ugrenovlć A.:


Ugrenović:


Vajda Z.:


Zlvojlnovlć S.:


UPOZORENJE!


Naslov knjige:


Prispevek k racionalizaciji g krožniml
pilami — LjublJ. 1949
Prerada drveta 1 rad na pilanama, Bgd
104»
Motorne lančane pile, Zgb 1049
Kako 1 zašto treba štedltl drvo, Bgd.
1)48


Poljozaštitnl šumski pojasi, Bgd 1049


Nauka o biljnim zajednicama, Zgb 1949


Praktično uređivanje šuma, Zgb 1926


Sistematika ljekovitih biljaka, Bgd 1949


Šumarska bibliografija, Zgb 1947


Mehanička prerada drveta, Bgd 1948


Proizvodnja ugljena u žežnicama, Bgd
1949
Nekoliko načina štednje ogrjevnog drveta,
Bgd 1949


Dendrometrlja, Bgd 1948


Kad u šumskim rasadnicima, Bgd 1948


Osnovi opšte I šum. pedologije sa uputst.
za poprav. zemljišta šum. rasadnika,
Bgd 1949


Vještačka pošumljavanja Bgd 1948


Prihod od šuma, Bgd 1949
Osnovi kemijske prerade drveta. Bgd
1949
Neorganska kemija Bgd 1949


Organska kemija Bgd 1959


Mikrobiologija šumskog zemljišta, Bgd
1949


Pola stoljeća šumarstva, Zgb 1928
Upotreba drveta 1 sporednih produkata
šume, Zgb 1948
Tehnologija drveta, Zgb 1959


Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje
hrastovih šuma, Zgb 1947


Šumarska entomologija, Bgd 1948


Nabavlja se kod;


Gozdarskl Institut Slov. LjublJ.


Industrlj. knjiga, Bgd


Nakladni zav. Hrvatske, Zgb


Min. šumar. S. Bgd


PolJ. Izđ. pređuzeće, Bgd


Nakladni zav. Hrv., Ilica 31


Šumar. sekc. Zgb, Vukotln. î


Naučna knjiga, Bgd


Sum. sekc. Zgb, Vukotlnov. 2


Naučna knjiga, Bgd


Polj. lzđav. pređuzeće, Bgd
Min. šumar. Srbije
PolJ. Izdav. pređuzeće Bgd
PolJ. lzđav. pređuzeće Bgd
Institut za nauč. šum. Istr. Bgd,
Topčider


PolJ. lzđav. pređuzeće, Bgđ


PolJ. lzđav. pređuzeće, Bgd


Naučna knjiga, Bgđ


Izdav. pređuzeće NBS


lzđav. pređuzeće NRS


lzđav. pređuzeće Srbije, Bgđ


šum. sekc. Zgb, Vukotln. 2
Nakladni zav. Hrv., Zgb, Ilica 39
Nakladni zav. Hrv. Zgb, Ilica 39


Nakladni zav. Hrv., Zgb, Ilica 39
Naučna knjiga Bgd.


Cijena
Din


121
25


«


22
265
25
122


9*
190


22


268
49


58
19


125
22*
275


88
260


153
234


129
192


Pozivaju se pisci i izdavači stručnih djela iz područja šumarstva, da uredaiištvv
Šumarskog lista (Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2) pošalju popis svojih novih publikaciji
uz naznaku naslova, izdavača i cijene, kao i popis onih publikacija koje se u izda
vačkom poduzeću ne mogu više nabaviti.