DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 53     <-- 53 -->        PDF

faktora uzrokovanih po prirodi i čovjeku. Autor smatra da praktično utvrđivanje
tipova staništa treba bazirati na nauci o biljnim zajednicama, te preporuča da se kod
uređivanja šuma (unutarnje razdjeljenje) uzimaju u obzir granice tipova staništa, gdje
god je to moguće.


Kar s eh o n u svojoj raspravi iznosi za obični bor uglavnom ovo: Radi odabiranja
sjemenskih sastojina i radi uzgoja šum. sadnica od interesa je, da se prepoznaju
nasljednja svojstva već na sjemenu i klici i da se porijeklo "borovog sjemena iz
autohtone populacije može približno utvrditi. Autor je u ovoj radnji razradio prikladne
metode. Nasljednja svojstva jedne populacije ili jednog stabla mogu se ustanoviti tek
na budućim kulturama. Važna je prirodna selekcija, odakle slijedi potreba isključivog
korišćenja sjemena koje je pogodno za to stanište. Usklađivanje unutarnjeg periodiciteta
ekotipa sa periodicitetom klime osigurava stvaranje odnosno održavanje produktivnosti
zdravih sastojina.


Kuhn : iznosi općenite podatke o velikom (osmero´zufoom) smrekovoim potkornjalku:
morfološki opis, karakteristike važne za sistematiku i opis biologije. Glavnim
preduvjetima za nastajanje gradacije typograpbus-a smatra monokulture smreke te
sušne i tople godine. — Kukac prezimljiuje pod korom, ali u stadiju dimaga i u tlu.
Najbrojnije se nalazi -u tlu oko žillišta napadnutih stabala. Rojenje nastupa kada temperatura
tla bude veća od 12PC a temperatura zraka H6°C God. 1948. i 11949. na položajima
do 16OO m nadmorske visine utvrdio je dvije; prave i dvije sestrinske generacije
God. 1947. utvrdio je dvije prave generacije do nadm. visine od 1.400 m. U najvišim
položajima obrazuje se samo jedna generacija, godišnje. Suzbijanje tog štetnika najuspješnije
se vrši, ako se okoravanje stabala obavlja nad ponjavama. Tretiranje lovnih
stabala kontaktnim insekticidima u obliku praha i tekućine dalo je zasada samo
djelomične rezultate. Tretiranje lovnih stabala kontaktnim insekticidima preporuča
se za teško pristupačne predjele, gdje je postavljanje ponjava i okoravanje nemoguće
izvršiti.


Meye r upotpunjuje historijska opažanja Burgera i drugih autora o zasukainosti
žice drveća. (Spominje također i našeg stručnjaka prof. ing. Kaudersa). Ponovljene su
glavne hipoteze o stvaranju zasukainosti ;ice. Š.—S.


Revue forestiere française. No. 3 (mart) ´1(930.
U ovom broju tretira se borba protiv erozije zemljišta, problem koji je od
ogromnog značaja i za šumarstvo., Krajem 11949 (decembar) održana je u Parizu specijalna
konferencija gde su tretirana pitanja iz ove oblasti pod pretsedništvom du
Viignauxa , generalnog direktora1 šuma i voda i Oudin-a , direktora Šumarske Vis.
Škole u Nancy-u. Da bi dali širi publicitet ovom tako važnom pitanju, uredništvo lista
umeslo je u ovaj broj važnije referate koji su bili održani na ovom sastanku francuskih
šumara.
Erozija zemljišta u području -mediterana (Ph. D u eh au f o u r). Borba protiv
erozije zemljišta u Alžiru (Saccardy) ; u ovom vrlo lepo, ilustrovanoim članku uzeti
su podaci o pošumljavanju brdovitog terena, u vidu terasa, primenoim aniimalne vuče i
mehanizovanih sredstava (malih specijalnih traktora guseničara) za obradu zemljišta;
prvi put su počeli raditi na ovaj način 11942 god. i do kraja 1948 god. pošumljeno je
oko 9.970 ha. Zaštita zemljišta u Tunisu (George) . Pošumiljavanje pokretnih peskova.
Tehničke ´mogućnosti odbrane i restauracije zemljišta. Problem zaštite i restauracije
zemljišta u Maroku (J. P. Challot) . Zaštita zemljišta na jugu Sredozemlja (D u-
ge-lay).


Revue international du bois. N0. 133 (mart) 1(950.
Transport oblovime (J. Co Har d et). O transportu drveta kod šumske eksploatacije
u tropima (P. G a z o*n n a u d> Oba ova članka autor je prikazao na stručnoj
konferenciji održanoj u Lake Success (17. avgust do 6. septembar Ü949), Upotreba saviremenih
lcpiila kod građevinskih drvnih konstrukcija (H. Ca s ta n i e).


B. Pejoski
Paul Razous: Exploitation commerciale des Bois, precede d´une Géographie forestiere
du Globe. Dumod-Paris 1194(7. Strana 21. (Trgovačka eksploatacija drveta sa
predhodnim prikazom Šumarske geografije sveta). Knjiga je podeljena u tri dela:


I deo: Šumska geografija sveta. Glava I obuhvata: Šume ekvatorijalnih i tropskih
predela (Ekvatorijalne i tropske afričke zemlje. Ekvatorijalne i tropske aziske zemlje
1 Okeanije. Ekvatorijalne 1 tropske američke zemllje).


219