DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Ing. Dušan Poledica: Osnovi opšte i šumarske pedologije sa uputstvima za po


pravljanje zemljišta šumskih rasadnika, Beograd 11949, str. 100.


U izdanju Instituta za naučna .istraživanja u šumarstvu NiR Srbije izašlo je pre


potrebno i korisno djelo šumara pedologa ing, Poledice, prvo djelo ove vrste u našoj


šumarskoj stručnoj literaturi. U pravi čas, kada naša zemlja pristupa pošumljavanju


ogromnih razmjera. I dok je sadnja još uvijek temelj našem pošumljavanju. osnovno


je pri tom, da upotrebljeni materijal — sadnice — budu od prvorazrednog kvaliteta,


što je od velikog značenja za uspjeh samog rada i za, početni razvoj budućih šuma.


U prvom dijelu svoga djela pisac daje osnove opće i šumarske pedologije. Opisan^
su postanak i život zemljišta, sa svim faktorima, koji u njemu igraju bitnu ulagu.
Razrađeni su svi tipovi naših zemljišta, jer se na njima osnivaju šumski rasadnici. Uz
dovoljan broj slika, autor je uspio u lakom i pristupačnom stilu da pNa kraju upozorava na važnost melioracije zemljišta šumskih rasadnika. Institut je pregledao
70 šuimskiih rasadnika na vrlo različitim tipovima zemljišta, kojima je međutim
zajednička pojava — nestrukturnost. Nestrukturnost traži hitno potrebne meliorativne
mjere, koje su već dosada pokazale odlične rezultate.


Drugi dio, obrađuje meliorativne mjere: kalcifikaciju i humifikaciju, kao dvije


mjere od osnovnog značenja. Postoji još niz drugih sretstava melioracije kao upotreba


vještačkih gnojiva, upotreba t. zv. milkroelemenata (mangan, bor) itd. ali se autor


ispravno ograničio na prve dvije mjere, ikaoi zasada najpreče i skoro jedine i pristupačne.


Najveću pažnju autor pridaje ikalciifikaiciji (unašanju kreča u zemljište). C tom


smislu daje potrebno znanje, prikazuje vrste krečnih gnojiva i način kalcifikacije po


jedinih tipova zemljišta´. Pisac ističe premalu praksu fcaJcisfikaicije kod nas i šarolikost


naših zemljišta.


Za jako kisela, teška zemljišta, auitor predviđa upotrebu pečenog kreča i to sanio
u jesen. Međutim, pedesetgodišnja iskustva naroda u tome radu u Hrvatskoj i u Bosni,
i uspjela akcija kalcifikacije najširih razmjera, koja je počela u Sloveniji godine 1947
u proljeće, koristeći baš spomenuta, narodna iskustva u najvećoj mjeri, govore drugačije.
Ona dokazuju, da se na svakom, a pogotovo na jako´ opodzoljenom zemljištu,
makar ono bilo i teško, pečeni kreč može odlično zamijeniti prirodnim krečnjacima i
da se takva kalcifikacija može obaviti pred samu sjetvu. Krecnjak je povoljniji nego
pečeni kreč, koji — prema priznanju samog autora — može da bude štetan, kako kod
piremalih tako i kod prevelikih doza,.


Pomenuta. narodna iskustva toliko su bogata a dobivena su na svim mogućim
tipovima zemljišta i sa, svim mogućim krečnim materijalom, da će zadovoljiti istraživačku
strast svakog naučnog radnika, koji se neće više morati žaliti na pomanjkanje
naših iskustava, već će, nakon relativno kratkog istraživanja, moći pružiti originalna,
naučno utemeljena otkrića .Taj put vodi do bržih i sigurnajih rezultata nego isključivo
eksperimentiranje »ab ovo«, koje mora da se proteže godinama. Od mladog i poletnog
autora možemo očekivati, da će koristiti i ovaj put.


Huimifikacija (gnojenje organskim gnojivima) dovoljno obuhvata njegu i, upotrebu
stajskog gnojiva, fkomposta i zelenog gnojiva. Na kraju su opisane savremene
metode terenskog pedološkog ispitivanja: kopanje, čitanje i obilježavanje profila, uzimanje
uzoraka zemljišta i najnužnije aparature sa reagencijama za ispitivanje kiselosti»
sode, klorida i, sulfata.


Ovo djelo ističe pitanje melioracije rasadnika, do jučer zanemareno, gotovo
neuočeno i nepoznato, podjednako važno za čitavu našu zemlju, i prikazuje njegovo
rješenje, Ono će nesumnjivo postići, postavljeni zadatak — popraviti stanje naših
rasadnika, obezbjediti uspjeh pošumljavanja.


VI, Beltram


Strana stručna štampa


Mitteilungen der schweizerischen Anstalt f, d. forstliche Versuchswesen, XXVI
Band, 1 Heft, Zürich .9.
Institut za, šumarska istraživanja u Zürichu osnovan je godine ´11888. te je do
danas razvio plodan i svestran rad, kako se to razahire iz 26 svezaka publiciranih
radova. Naslovna edicija toga Instituta sadrži ove radove:


217


t