DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Trona]-ploče upotrebljavaju se u građevinarstvu:
a) kao samo nosni građevni elemenat za izgradnju potkrovlja, za
razdiobu prostorijai, za unutrašnju oplatu zidova i stropova;
b) kao materija] za toplinsku izolaciju ikod gradnje stambenih zgrada i
hladionica, kod gradnje vozila i rezervoara; stalan je protiv trešnje;


c) kao materijali za apsorbiranj e zvuk a u prostorijama za konferencije,
kinima, pros tori jam a za radio emisije, u tvorničkim i uredskim prostorijama, telefonskim
ćelijama i dr.;


d) za izolaciju protiv buke od hodanja kao podloga za podove,
koje i toplinski izolira.
Tronal-ploče mogu se ličiti ili tapetirati te tako dobivaju dobar izgled. Protiv
vlage izoliraju se ličenjem sa blitumenskim lakovima.


I u industriji pokućstva primi jenjuju se Tronal-ploče i to u vidu stolarskih
ploča, čiju srednjicu čini Tronal-ploča ukočena na poznati način sa furnirima.
Toplo ljepljenje sa kauritom ili sličnim tutkalima u hidrauličkim prešama provodi se
pod pritiskom od 5 kg/im2. Tegofilm iziskuje viši pritisak od preko 10 kg/m2, čime se
Tronal-ploče zgušćuju na 70—50´% prvotne debljine. Čvrstoća se pri tome povećava,
što u mnogim slučajevima primjene pruža naročitu prednost.


Iz ovako dobivenih stolarskih ploča sa Tronalom gradi se oplata zidova i stropova,
uredsko i stambeno pokućstvo, te uklade na vratima.
Ista tvornica proizvodi i »Tronex«-parkete za podove sličnim načinom iz drvnih
otpadaka i to iz 60% piljevine i 40% blanjevline.
(Obrađeno prema prospektima tvornice).
Ing. Štajduhar


»Steypack« — tvrdo drvo, proizvedeno iz mekih četinjača


Ovaj građevni materijal nije sintetski proizvod kao na pr. bakelit, već je dobiven
pomoću pretvaranja četinjavog drveta s malim procentom smole. Specifični kvalitet
tog drveta nije niži od istih kvaliteta najboljih vrsta tvrdog drveta u prirodi. Ovaj
novi proizvod nema ništa zajedničkog s ukočenim đrvetom, furnirskim ili panel-pločama,
koje se sada nalaze u prometu, — Američka je tehnička štampa dala podatke
o ovoim novom proizvodu:


Drvo je otporno protiv male vatre kao na pr. protiv žari od cigarete, plamena
šibica i t. d. Isto je tako otporno i protiv djelovanja alkohola. Kaplje vina ili drugih
alkoholnih proizvoda ne ostavljaju na njemu nikakove vidljive ili razorne tragove.
Obzirom da je »Stevpack« u stvari nepromočiva smjesa, on ne prima vodu pa se
smatra, da je u stanovitom steipenu otporan na upliv raznih kemijskih djelovanja.
Mehanički je otpor ovog drveta po tvrdnji njegovih pronalazača 3—<10 puta veći nego
kod prirorđnog drveta. Ove tvrdnje rezultiraju iz rezultata velikog broja ispitivanja.


\ Ovo drvo daje veliki otpor trljanju, udarima i turpijanju. U tvrdoći ga ne premašuje
nijedna prirodna vrsta drveća. Specifična mu je težina 1,35, što upućuje, da ovaj
materijali ima vrlo fina vlakna te da je kompaktan. Do sada još nisu dane indikacije
na normalni stepen vlažnosti te na ponašanje ovog drveta kod đuljeg djelovanja vode,
vatre ili topline.


Kad bi »Stevpack« imao samo one kvalitete, koje su nedvojbeno dokazane, bilo
bi dovoljno, da nađe široku primjenu kao građevni materijal. Može se upotrijebiti za
izradu obloga, parketa, sve vrste pokućstva, držala za razne alate, čunjeve za igru,
biljarske kugle, suporte za osovine i razne drage svrhe, za koje se do sada tražilo
ukočeno drvo. Može da se upotrijebi i za izradu panel-ploča kao i drugih vrsta ukočenog
drveta.


»Steypack« je proizvod dvaju američkih koncerna. Prvi su pokusi započeti najprije
kod »Forest products laboratory« u Madisonu (Wisconsin), ali se pokazalo, da je
proizvodnja suviše skupa, pa se proizvod nije mogao industrijski eksploatirati. Osim
toga prvobitni je produkt imao i izvjesnih nedostataka. Međutim je poduzeće »Western
pine association« iz Portlanda (Oregon) pronašlo drugi način proizvodnje i dobilo
najpovoljnije rezultate.


»Steypack« može se praktički proizvesti iz bilo koje vrste mekih četinjača, koje
imaju mali procenat smole. Eksperimentalnim je putem ustanovljeno, da je jelovo drvo
naročito prikladno za ovu vrstu proizvodnje. Da bi se dobilo drvo opisanih kvaliteta.


215