DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Literatura:


Gračanin: Pedološka ispitivanja vrišt:na Ličkoga polja, Zagreb 193iK
Schwerdtfeger: Die Waildkrankheiten, Berlin 1944.
Vouk Dr. Vale: Die Kohle und Pflanzenwachstum, Wien ...


Vouk Dr. Vale: Nova istraživanja o utjecaju ugljena na rast biilja, Sporn, srp. akad.


nauka, Beograd 1936.
Purte: Veslačka pošum! javan ja, Beograd 1948.
Jarusov: Kaloiifikacija podzolastih zemljišta, Beograd 1(949.
Sala: Vivai forestall, Roma 1943,


CALCIFICATION DE LA PÉPINIERE


Sur la base des ses propres experiences l´auteur fait ressortir la grande importance
de la calcification du terrain acide dans les pépinieres. A cause du manque de chaux
sur tels terrains se développent des plantes faibles et sans resistance; les plantes sont
exposés aux diverses maladies déja dans la: pépiniere. Sur le symptôme extérieurs on
peut classifier assez positif le moindre ou le plus grand manque du chaux dans le
terrain, sans des analyses du laboratoire. L´auteur recommande qu´ on prenne pour la
calcification au premiere ligne la pierre a chaux naturelle en forme de la farine, du
sable et la plus massif, et fait remarquer la possibilité d´utilisation de la ibouilbe saturée
de la fabrique a sucre. L´auteur recommande encore de faire des experiments sur les
petites surfaces dans les pépinieres des terrainie acides et donne a cet effet des simples
instructions.


Ing. Branko MUas (Rijeka):


POŠUMLJAVANjE U PREBQRNOJ ŠUMI


Osnovni temelj pomlađivanja prebornih šuma jest prirodno pomlađivanje
tako, da se veliki dio površine tim načinom i pomladi. Unatoč provadanja
najsavjesnijih radova na uzgoju tih šuma ne uspije i ne može
uvijek da uspije tim načinom pomladiti svu površinu, pa je potrebno izvjesnu
površinu bilo popuniti bilo u cjelosti pošumiti umjetnim načinom. Mnoge
plešine u tim šumama nastale uslijed prejakih ili vremenskih nepravilno provedenih
sječa, uslijed šumskih požareva, zaraza i djelovanja atmosferilija,
u takovom su stanju, da se ne mogu kroz duži niz godina prirodno pošumiti,
pa ih je potrebno umjetno pošumiti i time izbjeći gubitak na prirastu.


Prekomjernim iskorišćavanjem jedne vrsti drveća ili prirodno pomanjkanje
vrste potrebne za izmjenu sastojina uvjetuje zastoj u njenom prirodnom
razvoju, a posljedica je toga opadanja kvalitelte sastojine i tla.
Ovdje treba unijeti potrebnu vrstu i uspostaviti narušenu ravnotežu.


Medu našim planinskim prebornim šumama nalaze se veće ili manje
površine čistina, koje se već dugi niz godina iskorišćavaju kao gorske livade
i pašnjaci. Mnoge takove čistine pokazuju jasne znakove, da im tlo odvojeno
od ranije sastojine gubi na kvaliteti, a djelomično prelazi i u sterilnost.
Pošumljavanjem tih čistina pristupa se ponovnom podizanju kvalitete toga
tla. — Neposredno vezane uz naše preborne šume nalaze se velike površine
bujadnica koje su nastale sječom šume zbog potrebe pašnjačkih površina.
Takova su tla zbog predugog iskorišćavanja, a bez ikakovih melioracionih
radova te zbog svoje nepovoljne ekspozicije i inklinacije toliko ispranamršava, da danas služe samo za dobivanje stelje od bujadi, dok je paša


200
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 35     <-- 35 -->        PDF

...je iz dana u dan slabije. I te površine, nekadanje površine naših prebornih
šuma, treba umjetnjm načinom pošumiti.


Neprekidnom i prekomjernom sječom naših planinskih šuma naročito
uz sama naselja, stvorene su velike površine niskih šuma panjača i šikara,
koje treba obnoviti (regenerirati). Kod te obnove važni su radovi uz sječu
šikare i pošumljavanje sadnicama i sjemenom. Unos novih vrsta u sastojinu
moguć je jedino umjetnim pošumljavanjem.


Iz svih napred navedenih slučajeva zaključujemo, da će radovi na
umjetnom pošumljavanju biti u prebornoj šumi potrebni i trajni. Kod radova
na pošumljavanju u prebornim šumama bilo sadnjom biljki bilo sjetvom
sjemenja, prvi i ujedno najvažniji zadatak je slijedeći:


1. ispravno odrediti vrst sadnica i sjemena za te radove t. j. uskladiti
izbor vrste sa razvojem sastojine;
2. odrediti vrijeme radova u skladu sa razvitkom sastojine i tla.
Bez ispravno određenih naprijed navedenih elemenata mogu biti svi
daljnji radovi na pošumljavanju, pa bili oni i najsavjesnije provedeni, uzaludni,
a uspjeh tek djelomičan ili nikakav. Budući da se ovi elementi određuju
prigodom sastava plana pošumljavanja i plana obnove i njege, treba
tom radu posvetiti punu pažnju. Potrebno je, da se svaka pojedina parcela
prije unošenja u plan točno pregleda na samom terenu, a elementi utvrde
obzirom na sadanje stanje sastojine i tla i njihov razvoj.
Ako promotrimo preborne šume vidimo, da tek mali dio istih šuma
ima prebornu strukturu, kao i to da one tokom vremena mijenjaju i vrst
drveta i svoju strukturu, odnosno svoj razvoj. Taj razvoj sastojina kreće
se u tri tipa i to jednolika bukova sastojina sa pojedinim jelovim stablima
prelazi u čistu jelovu sastojinu sa pojedinim bukovim stablima većinom
jednolike strukture, a ova opet u mješovitu sastojinu jele i bukve preborne
strukture, koja se opet vraća u prvotnu bukovu sastojinu. Iz svega napred
vidimo, da je preborna sastojina većinom jednolike strukture ako je sastavljena
samo od jedne vrste drveta bilo to bukva ili jela, a preborne je
strukture onda kada je mješovita.
Kako je razvoj sastojine najočitiji baš u prebornoj šumi, a preborni
oblik iste je tek dio njenog cjelokupnog razvoja možemo za istu dati slijedeću
definiciju: Prebornom šumom zovemo onu šumu koja u svom razvitku,
Ttroz duže ili kraće vrijeme poprima prebornu strukturu.
Kako se iz prednjeg vidi sa izmjenom tipa sastojine vezana je i izmjena
vrsti drveća bukve i jele. Duljina trajanja jednog tipa odnosno jedne vrsti
drveća, nije uvijek jednaka tako, da imamo tla na kojima je trajanje jele
dulje, dominantna jela, i tla na kojima je trajanje bukve dulje, dominantna
bukva, te tla jednake dominacije obih vrsta. Općenito se može kazati, da
je u dubljim i svježim tlima dominantna jela, a u višim i sušim bukva- Sjeverne
i istočne ekspozicije zauzima jela, južne i zapadne bukva.
Grafički možemo prikazati tu izmjenu vrsta drveća i dominaciju tla
ovako: Prema priloženom grafikonu vodoravna linija pokazuje nam vremenski
razvoj sastojine, a okomita linija u smjeru gore kvalitetni uspon
jele, a u smjeru dolje kvalitetni uspon bukve.


201
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Promotrimo razvoj sastojine na tlu jednake dominacije bukve i jele
(grafikon 4). Nakon prelaza iz stanja izjednačenja omjera bukve i jele u
sastojim, tačke 0, dolazi do sve jačeg razvoja jele i istodobno podizanja
njene kvalitete, tako da u tački 1 dolazi do njene kvalitetne kulminacije.
Od tačke 1 do tačke 2 pos!tepeno nestaje jele, koja i kvalitetno pada, a
javlja se sve veći postotak bukve, koja se kvalitetno uspinje do tačke 3.
Od tačke 3 do 4 smanjuje se omjer bukve u sastojim i ona kvalitetno opada
do stanja izjednačenja omjera bukve i jele koji nastupa u tački 4.


Isti razvoj odigrava se i kod tla jelove i bukove dominacije samo
s tom razlikom, da kod tla jelove dominacije traje duže period jele i ista.


IS-
i
. f 1 "-
1
1 Vi.
i ^^-^ 1
1
i 1
I
i i 11
1
i
i . , l ? l^-v1
h ...h
1 /O ´ 1 h >


i


1. -Grafikon tla jelove dominacije 4. Grafikom kvalitetnog uspona sa2.
Grafikon tla bukove dominacije stojine jednake dominacije jele i
3. Grafikon tla jednake dominacije bukve i njena struktura
jele i bukve (u grafu jela je naznačena šrafama)
postigne viši razvoj kvalitete nego bukva, dok kod tla bukove dominacije
traje duži period bukve i ista postigne i viši kvalitet nego jela.


Primjećeno je, da je prelaz iz bukove sastojine u jelovu daleko brži
i vremenski kraći, nego prelaz iz jelove sastojine u bukvu. Radi toga i dolazi
do izmjene tipa, kako je napred navedeno. Ako tu izmjenu tipa unesemo
u naš grafikon sa oznakama I, II, III, IV dobijemo: a) čista jelova sastojina
jednolike strukture sa pojedinačnim bukovim stablima; b) mješovita
preborna sastojina jele i bukve; c) jednolika bukova sastojina sa pojedinačnim
jelovim stablima.


202
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Što se više pojedina vrsta drveća (jela, bukva) kvalitetno uspinje
poprima sve više oblik čiste jednolike sastojine, radi gustoće i jednolikosti
pomlađivanja.


Kako ćemo najlakše i najbrže odrediti na samom terenu stanje razvoja
sastojine?


Stručnjak koji upravlja šumom mora u prvom redu nastojati, da se
upozna sa svim uzgojnim mjerama koje su ranije u toj šumi provadane.
Zatim treba sadanje stanje šume dobro promotriti i to i sastojinu i tlo.


Najjasniji znaci kvalitativnog uspona jedne vrste drveća jest punodrvna
i visoka stabla, a na eventualno nastalim progalinama pojava gustog
snažnog pomlatka te vrste. To su većinom jednolike jelove ili bukove
sastojine.


Najjasniji znaci opadanja kvalitetnog razvoja neke vrste drveća jest
pojava stabala lošeg uzrasta, teško pomladenje tom vrstom koje vremenom
prelazi u potpunu sterilnost, a na progalama pojava snažnog mladika
nove vrste koja dolazi. Ako nove vrste nema, ostaje tlo nepošumljeno.
Kod kvalitetnog opadanja jele naročito se primjećuje jaka pojava raka,
ne samo na debelim nego i na posve tankim stablima. Nadalje su sastojine
u kvalitetnom opadanju najpovoljnije za napad insekata.


U razvoju vrsta sukladne su jela i smreka te bukva, javor i jasen, dok


bijeli i crni bor može se uskladiti sa obim vrstama. Ariš je sukladniji


smreki i jeli,- ali pokazuje dobar sklad sa bjelogoricom. Kod njega su mje


rodavna njegova spefična svojstva što isto vrijedi i za smreku, a u vezi


njene sukladnosti sa jelom.


Kod radova na pošumljavanju na terenima prebornih šuma možemo


lučiti dva radna područja i to: A) pošumljavanje u prebornoj šumi; B) po


šumljavanje van preborne šume.


A) Pošumljavanje u prebornoj šumi


Ovdje ćemo promotriti izbor vrsta sadnica i sjemena i određivanje


vremena radova za pošumljavanje u šumi, te radova u manjim čistinama


unutar sastojina, kao i vanjskim dijelovima koji su prije kratkog vremena


bili pokriveni šumom. Ovdje su radovi na pošumljavanju u najužoj vezi


sa razvojem sadašnje sastojine i tla. Preborne šume uzgajane u skladu sa


svojim razvojem jest najracionalniji uzgoj naših šuma uopće, tako da kod


uzgoja tih šuma postižemo uz vrlo čedne uslove (plitka tla) maksimalni


uspjeh. To je navelo mnoge naše i strane stručnjake, da su prebornom na


činu gospodarenja dali prednost pred svima ostalima.


Iz svega napred obrazloženog možemo kod ovih radova povući slijedeće
zaključke:


1. Smreka nije univerzalna vrsta za radove na pošumljavanju u prebornoj
šumi kako je to ranije u najviše slučaja upotrebljavana. Treba je
unositi u sastojinu samo u stadiju kvalitetnog uspona jele, a na njenom
odgovarajućem tlu.
2. Javor dolazi kao jedna od veoma važnih vrsta za pošumljavanje
sjetvom i sadnjom u prebornoj šumi, i to u daleko većoj mjeri, nego što
203
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 38     <-- 38 -->        PDF

je do sada upotrebljavan. Kod ovih radova treba uvažiti njegove veće
zahtjeve na svijetlo nego bukve. Treba ga unašati u stadiju kvalitetnog
uspona bukve.


3. Bijeli jasen i gorski brest u uzgojnim su svojstvima jednaki javoru
u razvoju vrsta sukladni sa istim, pa za njih važi isto kao i za javor.
4. Pseudočuga duglazija, uzgojno sukladna jeli i smreki, pa. je treba
kao takovu uzgajati.
5. Crni i bijeli bor pokazuje od svih vrsta najveću upotrebljivost, te
su podatni za pošumljavanje. loših, kiselih i sterilnih te mršavih tla. Imamo
veoma lijepih primjera, da tlo koje nije bilo moguće pošumiti drugom
vrstom, nakon kratke periode borove šastojine 10—20 godina već obilno
prima pomladak druge vrste (jele, smreke, bukve). Prema pomlatku kojeg
ovo tlo prima možemo zaključiti o stanju { daljnjem razvoju nove šastojine
koja se javlja ispod bora.
6. Ariš, po razvoju srodniji jeli i smreki pokazuje dobar sklad i sa
bukvom, a uz ostale stojbinske uslove koje traži.
Tačka 1—6 odnosi se na izbor vrsta drveća, dok se daljnje tačke
odnose na vrijeme radova na pošumljavanju.


7. U razdoblju kvalitetnog uspona jele (u grafikonu oznaka 0—1) redovito
nije potrebno provađati nikakove radove na pošumljavanju. U slučaju
da takova sastojina bude mjestimično progaljena bilo kojim načinom,
ako je ispravno njegovana brzo se prirodno pomladi samom jelom. Ako
je uslijed nedovoljne njege stvorena veća naslaga nerastvorenog listinca
ili kiselog humusa, da se ubrza vrijeme pošumljavanja može se sa veoma
malim troškom tlo lagano obraditi grabljicom i posijati sjeme jele. Čistine
koje su uključene u takove šastojine i želimo ih pošumiti, najuspješnije se
to provodi smrekom, a isto tako možemo uspješno unijeti i pseudočugu
duglaziju, uvažujući kod toga uzgojne osebine svake pojedine vrste.
8. U razdoblju kvalitetnog opadanja jele (grafikon 1—2) pogrješno je
pošumljavanje smrekom ili jelom već dolazi bjelogorica, a naročito javor.
9- U razdoblju kvalitetnog uspona bukve (jela sve više iščezava) (grafikon
oznaka 2—3) dolazi u obzir za pošumljavanje kao u samoj sastojim
tako i izvan iste samo bjelogorica. Smreka je isključena. Uspjeh i sa borovima
naročito na južnim i zapadnim ekspozicijama. Ovo je najpovoljniji
period sadnje i sjetve javora, jasena i bresta.


10. U razdoblju kvalitetnog opadanja bukve (u grafikonu oznaka 3—4)
obično je veoma uspješno i snažno pomlađenje jelom ako ima dovoljno
sposobnih sjemenjaka. Često puta je tek neznatan postotak istih dovoljan
za pomlađenje cijele površine´. Ako takovih sjemenjaka nema dovoljne,
potrebna je sjetva ili sadnja jele i smreke. Sijanje jele ili smreke možemo
provesti samo onda ako smo sigurni da se sastojina nalazi u prelazu u čelinjare.
To najlakše utvrdimo pokusom, da jednu godinu prije radova izvršimo
pokusnu sjetvu. Ovo je najpovoljnije razdoblje za unos pseudočuge
duglazije.
Ova su razmatranja provedena na tlu jednake dominacije jele i bukve.
Sasvim je razumljivo, da će na tlu jelove ili bukove dominacije vrijediti
ista načela usklađena dužini trajanja pojedinih razdoblja i njihovim inten


204(
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 39     <-- 39 -->        PDF

zitetima. Što je neka sastojina duže i urednije uzgajana to se prednja načela
na istu mogu lakše i točnije primijeniti.


B) Pošumljavanje izvan preborne šume


Ovdje ćemo promatrati radove na pošumljavanju područja, koja po
svojim osobenima pripadaju prebornoj šumi ali su sada gola. Ta su tla
odvojena od utjecaja ranije sastojine dugi niz godina i nose zajedničku karakteristiku
zakorovljenja, mršavosti i osiromašenja na vapnu itd. Ipak
i ta tla sa svojim osebinama kao nadmorskoj visini, ekspoziciji, inklinaciji,
dubini i svježini tla nose obilježje jednog od tla preborne šume, jelove, bukove
ili jednake dominacije- Kod tih radova imamo dva zadatka, prvi
regeneraciju tla stvaranjem pogodne kulture obzirom na stanje tla i drugo
podizanje buduće trajne šume u stvorenoj kulturi. Prema stanju samog tla
ovisi da li ćemo odmah pristupiti stvaranju trajne sastojine ili pretkuHure.


Kod određivanja vrste drveća za pošumljavanje rukovodit ćemo se
sa slijedećim: 1. ako je tlo po svim znacima takovo, da je jelove ili bukove
dominacije, treba provađati pošumljavanje sukladnom vrstom bjelogorice
ili crnogorice, jer je to najbrži i najbolji način regeneracije tla; 2. ranije
izvršeni radovi na pošumljavanju, njihov uspjeh ili neuspjeh obzirom na
izbor sadnica, daje nam putokaz budućeg rada; 3. kako se ovdje radi često


o pošumljavanju velikih površina, koji će se radovi provoditi duži niz
godina, potrebno je izvršiti jednostavne i jeftine pokuse pošumljavanjem
malih površina i motriti uspjeh tih radova; 4. čedni zahtjevi na tlo crnog
i bijelog bora omogućuju narn brzo i uspješno stvaranje pretkultura, a u
iste treba što prije unašati druge vrste, da se odredi dominacija tla radi
smjernica budućeg uzgoja; 5. upoređenjem sa kulturama podignutim u
istim stojbinskim prilikama daje nam također putokaz daljnjeg rada.
Izbor vrsta i određivanje vremena pošumljavanja u prebornoj šumi
najstručniji je i najvažniji rad, pa zato ima da bude točno ispitan i određen.
Ostali radovi na pošumljavanju, t. j . sama provedba na terenu, mogu se
povjeriti uz dovoljna uputstva i nadzor i manje spremnom osoblju, dok
izbor sadnica i vrijeme sadnje mora odrediti najsposobniji stručnjak prigodom
sastava planova pošumljavanja.


Ovime su iznijete najglavnije smjernice o izboru vrste i vremena pošumljavanja
u prebornoj šumi, htijući time skrenuti posebnu pažnju na
ovaj najhitniji dio tih radova.


REBOISEMENT DANS LA FORET JARDINÉE


Le reboisement naturel dans la foret jardniée est la méthode principale de leur
rénovation. Malgré cela il est indispensable d exécuter aussi un reboisement artificiel.
Aupres, deux conditions sont le plus importantes:l´élection des especes des bois et le
temps des ouvrages. Les ouvrages de reboisement doivent s accorder avec le développement
et l´échange naturel des especes de bois et leur montée qualitative ou la ohut.
Dams la periode de la montée qualitative du sapin il faut reboiser avec de sapin on
avec une autre espece correspondante des résineux et dams la periode de la montée
qualitative des feuillues avec des feuillues correspondants. Dans la période ´de la chute
qualitative du sapin on reboisera avec des feuillues,, et dans la période de Ift chute
qualitative d´hetre avec de sapin et des résineux. Le suceés de reboisement dépend
de l´emploi des ces facteurs. i


205