DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 74. MAJ GODINA 1950


Pokrajinski zavod za poljoprivredna
istraživanja Novi Sad


Ing. Slavko Jovanović:


UTVRĐIVANJE PRAVILNOG ODNOSA IZMEĐU ŠUMA


I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA


Obrazovane su savezna i republičke komisije sa zadatkom da utvrde
pravilan odnos između šuma i poljoprivrednog zemljišta.


Krčenjem nizinskih šuma treba povećati poljoprivrednu površinu, potrebnu
za prehranu planinskog stanovništva, da bi radnu snagu produktivnije
uposlili na dobrom poljoprivrednom zemljištu i da bi ujedno sprečili
dalnje krčenje planinskih šuma. — Zemljišta neproduktivna za poljoprivredu,
treba pošumljivati, da se nadoknade iskrčene površine i da se prirast
šuma ne umanji. Radnu snagu, koja je na tom zemljištu dosada neproduktivno
trošena, treba produktivnije upotrebiti za intenzivniju i racionalniju
obradu dobrog poljoprivrednog zemljišta.


Postavljenim zadatkom s jedne strane treba znatno povećati proizvodnu
vrednost zemljišta, a s druge strane pravilnom raspodelom i upotrebom
radne snage treba omogućiti unapređenje industrije, poljoprivrede
i ostalih grana privrede. Zadatak je to složen, težak i od dalekosežnih
posledica, pa radi toga što veći broj stručnjaka svih struka treba da se
pozabave proučavanjem pitanja koja su u vezi sa tim problemom.


U tom cilju ću opisati prilike u Vojvodini i predložiti načela koja bi
trebalo imati u vidu prilikom rešavanja tog problema na području A. P.
Vojvodine.


Stanje šuma u odnosu prema poljoprivredi


Prema statistici Ministarstva poljoprivrede iz god. 1938/39 po vrstama
kultura stanje je bilo u ha sledeće:


169
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Oblast Oranica
i bašta
Vinograda
i voćnjaka
Livada i
pašnjaka Suma
Šum. krčevina
i
.čistina
Neproduktivno
Svega
Bačka 735.652 11.029 55.443 23.528 5.657 35.218 866.527
Banat 699.124 13.386 126.589 21.692 7.480 36.549 904.820
Srem 269.127 9.598 45.361 54.892 5.410 19.303 403.691
Svega: 1,703.903 34.013 227.393 100.112 18.547 91.070 2,175.038
Po %-ima, kulture su raspoređene: ;
Oblast Oranica
i bašta
Vinograda
i voćnjaka
Livada i
pašnjaka Šuma
šum, krčevina
i
čistina
Neproduktivno
Svega
Bačka
Banat
Srem
84,90
77.27
66,66
1,27
1,48
2,38
6,40
13,98
11,24
2,72
2,40
13,60
0.65
0,83
1,34
4,06
4,04
4,78
100%
100%
100%
Prosečno 78,34 1.57 10,45 4,60 0,85 4,19 100%


Računajući sa oko 1,700.000 stanovnika na području AP Vojvodine, na
jednog stanovnika otpada: oko 0,07 ha šumskog zemljišta i oko 0,22 m:î
godišnjeg prirasta.


Krčenje šuma


Radi povećanja ziratnog zemljišta, naročito u Vojvodini, zadnjih 200
godina iskrčene su velike površine šuma. Iz pohlepnosti, a često puta i
zbog neznanja, šume su iskrčene i sa apsolutno šumskog zemljišta. Ta zemljišta
davala su zadovoljavajuće prinose samo kratko vreme, a kada su
se rezerve šumskog humusa istrošile, a usled toga kada je uništena i dobra
struktura zemljišta, radi sve slabijih žetvenih prinosa napuštena je poljoprivredna
obrada i ta zemljišta su pretvorena u livade i pašnjake.


Preteranim krčenjem šuma u Vojvodini, s jedne strane umanjena je
produkcija neophodno potrebnog joj drveta, a s druge strane i poljoprivreda
je lišena zaštite, koju joj je šuma davala, pa leti izložena suvim veprovima
a zimi golomrazici daje sve manje žetvene prinose. Baš radi zaštite
poljoprivrede, radi povećanja i stabilizacije žetvenih prinosa, u bezšumnim
predelima Vojvodine, šume ne smemo krčiti, već naprotiv moramo ih
podizati i prostorno rasporediti tako, da zaštite poljoprivredna zemljišta.


Za krčenje i pretvaranje u poljoprivredno zemljište u Vojvodini bi se
mogle planirati ove površine:
a) Na području Srema, oko 8.000—10.000 ha šuma u Bosutskom Bazenu,
i na obroncima Fruške Gore, zapadno od puta Sviloš-Ležimir.


Zalihe stoljetnih hrastovih šuma vrlo su male, pa radi toga, po zakonu
ponude i potražnje, cena hrastovom drvetu stalno raste. I pored toga što
nemaju prirasta, radi porasta cene, bosutske šume moramo štedeti, kako
bi ih postepenom sečom odnosno krčenjem što skuplje unovčili.


I u jugoistočnom Sremu moglo bi se iskrčiti oko 10.000 ha šuma. Pošto
se te šume nalaze na zemljištu tipa soloda, krčenje šuma tu treba odložiti
dok se izgrade bolje saobraćajne veze i time omogući kalcifikacija i inten


170
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 5     <-- 5 -->        PDF

zivnija i bolja obrada zemljišta; u protivnom bi i te šumske krčevine za
kratko vreme bile neproduktivne za poljoprivredu, kao što su i okolni
pašnjaci, livade, pa i jedan deo oranica.


b) Na području Bačke, samo u okolini Sombora, moglo bi se planirati
za krčenje nekoliko stotina ha šume, no pošto i tu zemljište naginje zaslanjivanju,
na nižim terenima — dolinama — trebalo bi šumu zadržati.


v) Na području Banata nema šuma za krčenje.
Pri donošenju odluke gde i kada bi šume trebalo krčiti, treba voditi
računa o ovim činjenicama:


Pošto intenzivnom obradom i boljim đubrenjem na postojećem poljoprivrednom
zemljištu možemo povećati žetvene prinose za oko 30°/o, u
Vojvodini šume bi smeli krčiti samo tamo, toliko i tada, gde, koliko i kada,
uz intenzivnu i racionalnu obradu postojećih vinograda, voćnjaka, oranica,
livada i pašnjaka bude postojao višak ljudske, stočne i motorne radne .
snage; u protivnom, uz ekstenzivnu obradu, ne bi povećali već bi naprotiv
umanjili prinose poljoprivrednih proizvoda.


Pošto industrija od sela sve više traži radnu snagu, pre nego što pristupimo
krčenju šuma, moramo mehanizovati poljoprivrednu obradu, kako
bi i sa umanjenom ljudskom radnom snagom poljoprivredno zemljište mogli
dobro i pravovremeno obrađivati.


Pomoću kulturne livade poljoprivreda prethodno treba da stvori stabilniju
krmnu bazu za produktivno stočarstvo, kako bi neposredno, pomoću
kulturne livade, a i povećanom produkcijom stajskog đubreta proizvodnu
vrednost poljoprivrednog zemljišta povećala.


Pošumljavanje


U cilju da se poljoprivredi ostave na raspoloženju što veće površine,
agronomi žele da se na mesto šuma podižu uski poljozaštitni šumski pojasevi.
Taj zahtjev je pravilan, kada se radi o poljoprivrednom zemljištu, no
pošto u Vojvodini ima i zemljišta koja za poljoprivredu nisu produktivna,
na takvim terenima posumrjavanje bi trebalo vršiti u većem opsegu, zato:
što će šuma davati veće prinose; što će šuma okolno poljoprivredno zemljište
bolje štititi nego uski pojasevi i time više povećati i stabilizovati žetvene
prinose; nadalje i zato, što će šuma ta zemljišta najbolje i najjeftinije
meliorirati.


Premda bi se racionalnije iskoristila za ishranu stoke i za stelju, velike
količine slame i kukuruzovine naš seljak troši za gorivo, zato što nema
ni drveta ni lignita. Pošumljavanjem Vojvodine i selu treba osigurati potreban
ogrev, pa će se time i direktno i indirektno pojačati stočarstvo,
koje će pored mesa i mleka omogućiti boljim đubrenjem i povećanje prinosa
poljoprivrednih proizvoda za 10—20%.


U Vojvodini, naročito u severoistočnom delu, vlada stepska-polustepska
klima, sa velikim isparavanjem i nedovoljnim talozima, pa ako
usvojimo hipotezu, da slatine nastaju u aridnom području zato što je ispa«ravanje
veće od taloga, moramo usvojiti i zaključak, da će samo kulturna
šuma taj proces obustaviti zato što će ona svojom krunom, listincem i
humusom umanjiti isparavanje i tako uspostaviti zdravu i trajnu ravnotežu´


171
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Zato, i pošto se sa saturacionim talogom šećerana i gipsovanjem sve slatine
Vojvodine u dogledno vreme ne mogu meliorirati, potrebno je:
a) da se pod poljoprivredom zadrže samo one slatine koje bi se u
dogledno vreme mogle meliorirati;
b) da se za umetne ribnjake i pirinćana polja izluče slatine koje se
mogu navodnjavati;
v) a sav višak slatina da se izluči i predvidi za pošumljavanje.
Pošumljavanjem slatina znatno će se podići privredna vrednost zemljišta,
a pored toga, baš u predelu slatina, zaštitom okolnog poljoprivrednog
zemljišta povećaćemo prinose poljoprivrednih proizvoda do 30%. a
livada i preko 30%.


Dok ogledima ne pronađemo pogodne vrste štwn. drveća i grmlja i
metode za pošumljavanje pojedinih tipova slatina, za pošumljavanje treba
planirati:


a) Sva nasipom nezaštićena, plavna i povremeno plavna zemljišta
zato što je zbog devastacije planinskih šuma i zbog uništavanja strukture
poljoprivrednog zemljišta površinsko oticanje vode sve veće, pa su zbog
toga i kao zbog sužavanja poplavnih područja novim nasipima, poplave
sve češće, više i dugotrajnije. Pošto se uzroci, usled kojih je nastala promena
vodnog režima naših reka, ne mogu uskoro otkloniti, već naprotiv
oni će se još povećavati, zemljišta u poplavnom području, koja su se u
prošlom veku još orala, danas ne možemo više orati. — Ni za ispašu niti
za senokos ta zemljišta nisu pogodna) zato što su, naročito u Podunavlju.
baš u vremenu ispaše i senokosa poplavljena, muljevita i močvarna.


Pošumljavanjem poplavnog područja brzorastućim vrstama topola,
pored drveta neophodnog za domaće potrebe, proizvešćemo i eksportne
robe više nego sa bilo kojim drugim načinom obrade — korišćenja. Osim
toga i nasipe ćemo bolje obezbediti od talasa i prodora.


b) I nasipom zaštićena, no niska i radi toga povremeno plavna zemljišta
treba pošumiti.


Poljoprivredne kulture na tim nizinama uspevaju samo u godinama
kratkotrajnih i niskih voda. No pošto crpne stanice i odvodni kanali nisu
dimenzionirani za maksimalne potrebe, u kišnim godinama, kao i za vreme
dugotrajnih i visokih voda u rekama, veći deo tih nizina ipak dolazi pođ
vodu, i tada se gubi sav ulog za obradu i seme. Kada bi samo sa tim rizikom
računali, ne bi se isplatila poljoprivredna obrada nizina koje svake
10-te godine i češće bivaju plavljene.


Za vreme vegetacije Vojvodina pati od suše. Da bi kapilaritetom tla
podzemna voda pomogla za vreme suše, nivo unutarnjih voda, a time i
nivo podzemne vode, radi tih nizina, ne bi trebali odvodnjavanjem snizivati,
već bi ga naprotiv navodnjavanjem trebalo povisivati. Pošto povremena
poplava topoli ne smeta, te nizine treba pošumiti. pa ćemo sa godišnjim
prirastom po 1 ha od: 10—15 m3 topolovog drveta i 100—150 kg
ribe postići veće i stabilnije prinose od poljoprivrede.


172
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Opseg pošumljavanja


Pošto su indirektne koristi, koje nam šuma daje, često puta vrednije
od drveta i sporednih šumskih proizvoda, u računima rentabiliteta, pored
drveta i sporednih šum. proizvoda, šumi moramo priznati i sve indirektne
koristi, makar u minimalnim iznosima, i radi toga ih moramo proceniti i
brojčano izraziti.


U ruskoj i drugoj stranoj literaturi je utvrđeno da pod zaštitom šume
okolna poljoprivreda daje veće prinose.


Bujična područja najbolje nam ukazuju, da samo šuma može da reguliše
ravnomeran tok vode i ravnomerno napajanje vrela i vodotoka; da
jedino ona može da od bujičnih nanosa spase sela, železnice, puteve i
mostove; da jedino ona može da obezbedi ravnomeran rad hidrocentrala i
spreči zamuljivanje vodotoka i time obezbedi plovidbu.


0 navedenim i drugim koristima mnogo je već pisano. Šumi međutim
dosada nije priznavana vrednost koja se sastoji u uposlenju viška radne
snage zemljoradnika i njegove stoke. — Zemljoradnik i njegova stoka nisu
uposleni tokom ćele godine, pa pošto ta neiskorišćena radna snaga pretstavlja
veliku vrednost, potrebno je da se pozabavimo pitanjem, da li se
ona može i gde se može racionalno uposliti.


Industrija tu slobodnu radnu snagu ne može uposliti, zato što se radi
kontinuiranog rada ne može osloniti na povremenu i nesigurnu radnu
snagu. Zemljoradnik i njegova radna stoka neuposleni su samo preko zime
pa ih radi toga ni građevinarstvo ne može uposliti. Samo šumska privreda
tu slobodnu snagu može uposliti, bez štete po poljoprivredu i stočarstvo
zato što se te privredne grane po vremenskoj raspodeli rada upravo podudaraju.


Radi navedenog, pri razgraničenju između poljoprivrednog i šumskog
zemljišta treba voditi računa i o toj vrlo važnoj činjenici, t. j . da se pri
podizanju, gajenju i iskorišćavanju šuma ta slobodna, dosada neiskorišćena
radna snaga, može uposliti i tako uštedeti nekoliko miliona radnih dana
potrebnih nam u drugim privrednim granama.


Ako obeležimo: poljoprivrednu površinu sa ., a šum. površinu sa .;
broj radnih dana potrebnih za obradu 1 ha u poljoprivredi sa dp, a u šumarstvu
sa dš; broj dana koliko se radnik godišnje može uposliti u poljoprivredi
sa rp, a u šumarstvu sa rš, — tada bi se odnos poljoprivrednog
prema šumskom zemljištu ,sa gledišta racionalnog uposlenja Tadne snage,
mogao izraziti ovim jednačinama:


1) za obradu zemljišta potrebno je radnika:


a) u poljoprivredi —: b) u šumarstvu rp
rs
2) pošto želimo da nam zemljoradnik, za vreme poljoprivrednog mirovanja,
obavi i sve poslove u šumarstvu, to će biti:


. . dp _ y . dš __ rš dp


.. rš ´ rp dš


3) x°/o + y°/o = IOO2/0; x%= 100%> —y%
173
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 8     <-- 8 -->        PDF

dp 100. dp


4) yo/o = . (lOOVo —y°/o) .*>/. =


rp dš rp


dp + -dš
rs
Za područje Vojvodine, sa gledišta racionalne raspodele i uposlenja
radne snage, odnos poljoprivrede i šumarstva bi bio sledeći:


Poljoprivreda


Dok poljoprivrednu obradu ne budemo mehanizovali, dok postojeće
površine poljoprivreda ne bude meliorirala i dok naše zemljoradnike ne
osposobimo da primenjuju savremene i produktivne agrotehničke mere,
potrebno je dosta vremena i investicija.


Dok sve navedeno ne ostvarimo, zbog manjih prinosa, obrada slabog
ziratnog zemljišta će biti i na fteret poljoprivrede, zato što će apsorbovati
radnu snagu koja bi se produktivnije mogla uposliti pri intenzivnoj
obradi dobrog poljoprivrednog zemljišta. Sa cenom međunarodne pijace,
koja se zasniva na mehanizovanoj i racionalnoj poljoprivredi, na slabom
ziratnom zemljištu, ne bi mogli pokriti ni efektivne troškove.


Radi toga, a u cilju poboljšanja strukture tla i radi boljeg konzerviranja
vode i boljeg dubrenja, t. j . radi znatnog povećanja prinosa hrane i
industrijskog bilja, po načelima akademika Viljamsa. i mi ćemo, kao i u
SSSR-u, verovatno napustiti stare livade i pašnjake, razoraćemo ih i na
mesto njih u plodored uvrstiti kulturnu livadu i pašnjak.


U tom plodoredu odnos pojedinih kultura i potreba radne snage za
poljoprivrednu obradu bio bi približno, kako je izneseno u pril. tabeli.


Za obradu treba,
Naziv kulture Ha ljudske radme snage


na 1 ha Svega


25,— 18 450,—


8/4 18 151,20


H6,5 40 660,—


1.6,5 28 462,—


16,5 18 297,—


4,5 66 297,—


Šećerna repa .. . 4,2 76 319,20


4,2 52 218,40


Konoplje-lana . . 4,2 54 226,80


Svega: 100 3081,60


Za obradu 1 ha poljopriv. zemljišta, pri polumehanizovanoj obradi,
potrebno je prosečno 30,81 radnih dana (dp).


i i Šumarstvo


U cilju da proizvedemo što više eksportne robe (trupaca za furnire i
ljuštenje) forsiraćemo kulturu kanadske i robusne topole, tako da uz
ophodnju od 50 god., uzgojimo stabla sa 70—80 cm prsnog prečnika.


174
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 9     <-- 9 -->        PDF

U takvoj kulturi, zajedno sa čišćenjem i proredom, na 1 ha ćemo
dobiti ove prosečne prinose:


oko 350 m3 topolovog oblog tehničkog drveta
,, 140 pr. m. topolovog sitnog tehničkog i ogrevnog drveta
„ 50 pr. m. topolovog granja i panjeva


oko 500 m3 totalne drvne mase
Od potstojnog dijela sastojine (amerikan. jasen, joha> vez, pajavor,
dud, vrba i t. d.) dobićemo približno:


oko 40 m3 oblog tehničkog drveta
,, 70 pr. m. sitnog tehničkog i ogrevnog drveta
,, 20 pr. m. granja i panjeva


oko 100 m3 totalne drvne mase
Ukupno oko 600 m3 sečivog prihoda, sa oko 12 m3 prosečnog prirasta.
Za obradu 50 ha šume potrebno je radnih dana približno kako je prikazano
na pril- tabeli.


Svega dana
Vrst a rad a Ijiudsikih stocnSfa
» ´ — " " "
5
uzgoj i sadnja 2000 sadnica ... . 42
8
10 65 3
2) taiksaoianii — geodetski radovi .
procena — deznaika — primopredaja . 5
2
3) seca i obrada drveta:
390 m3 oblog teh. drveta : IV2
280 pr. m. : 2 ogrev. drveta4) prevoz ma prosečnu udaljenost:
... .
260
140
ISO
400
3
280 pr. m.
5) otprema sa
: (2 X 2)
utovarom u vagon:
7 060
_ 200
200
5 65 3


Svega: 735 21(0


U šum. privredi za obradu 1 ha šume potrebno je približno: 735/50 =
= 14,7 ljudskih radnih dana (dš) i oko 210/50 = 4,2 stočnih dana.


Predviđa se: za potrebe domaće industrije i eksporta oko 360 ms
oblog tehničkog drveta; za ogrev gradskog i industrijskog stanovništva
oko 100 pr. m. ogrevnog drveta; ostaje za lokalne po´trebe oko 30 m3 oblog
tehničkog drveta i oko 30 pr. m. sitnog tehničkog drveta, a za potrebe
zemljoradnika po svakoj porodici ostaje oko 6 pr. m. ogrevnog drveta. Napominjemo,
da je za zemljoradnika predviđena manja radna norma od
profesionalnog šumskog radnika, zato što on odlazi kući na konak.


Uz oko 180 bezmrznih dana, zemljoradnik se u Vojvodini može uposliti
u poljoprivredi oko 220 dana godišnje (rp), pa bi ga u šumarstvu mogli


175
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 10     <-- 10 -->        PDF

anjgaiovati najmanje sa 30 radnih dana (rš), a za melioraciju zemljištaostale poslove oko 20 radnih dana; svega oko 270 dana godišnje.


Ako u jednačinu 4) uvrstimo napred navedene vrednosti, utvrdićemo
da bi na području Vojvodine, pri polumehanizovanoj obradi, pod šumom
trebalo da bude 22%, a pod poljoprivredom oko! 78% zemljišta.


_ 100-31,81


.°/. = — = 22%


31,81 +—.14,7


30


Pošto je u Vojvodini šumovitost manja od 22%, pri uporednom računu.
rentabiliiteta poljoprivrede i šumske privrede, na spornom zemljištu poljoprivrednu
kulturu treba teretiti po 1 ha i sa 14,7 ljudskih i 4,2 stočne neto
nadnice, zato što bi šumska privreda po toj ceni tu slobodnu radnu snagu
zemljoradnika i njegove radne stoke mogla uposliti.


Prema tome, samo zemljišta, koja bi sa prosečnim prinosima poljoprivrednih
proizvoda, pored direktnih troškova poljoprivrednih mogla
podmiriti i protuvrednost te neiskorišćene radne snage i neto prinose
šume, mogla bi se krčiti i predati poljoprivredi, a postojeća malo produktivna
zemljišta, koja bi po 1 ha davala manju vrednost, trebalo bi pošumiti.


Pri odluci za izmenu kultura treba da uvažimo i ove činjenice:


U prošlosti su bili, a i sada su, naši glavni izvozni artikli drvo i proizvodi
poljoprivrede i stočarstva. Pošto istočne zemlje neće moći da
apsotfbuju sve naše viškove poljoprivrede, stočarstva i šumske privrede,
verovatno je da ćemo viškove i u buduće izvoziti na dosadašnja naša tržišta:
Centralnu i Zapadnu Evropu i Mediteran. Na eventualnu primedlbu,
da ćemo sve proizvode poljoprivrede i stočarstva utrošiti za vlastite potrebe,
treba da ukažemo da će poljoprivreda boljom obradom i primenom
savremenih agrotehničkih niera, boljim đubrenjem i melioracijom močvara
stalno povećavati žetvene prinose, pa će tako i pored sve većih potreba
naše industrije i gradova i nadalje eksportu stavljati svoje viškove na raspoloženje.


Prema tome poljoprivredu i šumsku privredu treba upoređivati samo
sa gledišta eksporta, pa sporne površine treba dati onoj privrednoj grani
koja će na njoj proizvesti više eksportnih viškova, odnosno, koja će biti
sa te tačke gledišta produktivnija.


Ako se usvoji prednje ,treba da utvrdimo kakvi su izgledi za drvo, a
kakvi za proizvode poljoprivrede i stočarstva.


Poslednjih 200 godina, radi pretvaranja u ziratna zemljišta, iskrčeni
su u Evropi ogromni kompleksi šuma. Radi toga i zbog neracionalnog
i&korišćavanja i gajenja šuma tekući prirast šum. proizvoda je znatno
manji od tekućih potreba. Zbog toga i pošto se sa civilizacijom i potrebe
za šum. proizvodima povećavaju i to u jačoj progresiji nego potrebe ishrane
(papir, stolarstvo, građevinarstvo, saobraćaj, brodarstvo, rudarstvo i dr.),
razlika između produkcije i potrošnje u šumarstvu će biti deficitarmja nego
u poljoprivredi.


Ako prednjem dodamo i to da će poljoprivreda primenom savremenih
agrotehničkih mera sve više povećavati svoje prinose, što u šumarstvu


176
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 11     <-- 11 -->        PDF

nije moguće, tada moramo doći do zaključka, da će po zakonu ponudepotražnje drvo naći bolju prođu i relativno više cene od poljoprivrednik
proizvoda.


............ .......... ........... ..... ......
. ..................... .........


4Tfli6bi . ............. ........ ............... .>........ (.........) .... ......
. ....... .... ............ . .......... .. ........ ...., ....... .........
............. ....), a ..... ..1....... ...... ........... .. ..., .....! ... ........
.....».............1. ....... .. ..... ...... . .. ........ ........ ......... ., .. ..
.)........ ....... .<... .......1 . ......., . ..... ...... ........... .............
....... ....., ........... ...................... . ....... ........ ...... .... 6.1
.......... .......... ............. . ....... . .... .......... y % — ..... ..............
.......... . ..... ...... .......... ....... ....; dp ..... ......... ...........
... ......... 1 .. ..... .................... .......!, dš — ... ......... 1 ..
....... .......; .. ..... ....... .... .......1...<:. . ....... .... .. ........ .
........ ........., rš — ....... ....... .... .......... d ...... ..........


lag. Branimir Marinković (Korčula):


NEKOLIKO MIŠLJENJA I PRIJEDLOGA K PITANJU
AMELIORACIJE DEVASTIRANIH MAKIJA U DALMACIJI


Na vlastitim se greškama učimo


Uvod


Makije u Dalmaciji zauzimlju znatne površine. Nažalost, ne raspolažemo
nikakvim statističkim podacima o njenom prostranstvu. No možemo
slobodno reci, da na otocima, ako se isključe borove šume (a i pod, ovima
dolazi makija kao podstojna sastojina), svu ostalu, šumom obraslu, površinu
zauzima makija. Na kopnu se makija prostire uz morsku obalu, negdje
u širem, a negdje u užem pojasu, te joj je sjeverna granica negdje sjeverozapadno
od Zadra1).


U biljno-sociološkom pogledu pripada makija svezi česminovih šuma
(Quercion ilicis Br. BI.), a ista je nastala potiskivanjem ove posljednje2)-


Nije nam poznato koliko je do danas makija uopće proučena, a kod
nas u Dalmaciji specijalno .Dovoljno je pogledati Šumarsku bibliografiju,
u kojoj pogotovo i ne nalazimo članaka specijalno o makiji, To se odnosi
kako na šumarsko istraživački rad, tako još više na pojedine probleme u
praksi.


Osim klasičnih radova botaničara: Luje Adamovića, Becka-Mannegetta,
Stjepana Horvatića i nekih drugih, koji su u sklopu svojih geobotaničkih
istraživanja proučavali i makiju, sa šumarsko-naučnog gledišta


.) Horvait dr. I.: Šumske zadruge Jugoslavije, Šum. Brk, Zgb, 1946. str. 590.


2) Horvat dr. I.: loco cit.


177