DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 11     <-- 11 -->        PDF

nije moguće, tada moramo doći do zaključka, da će po zakonu ponudepotražnje drvo naći bolju prođu i relativno više cene od poljoprivrednik
proizvoda.


............ .......... ........... ..... ......
. ..................... .........


4Tfli6bi . ............. ........ ............... .>........ (.........) .... ......
. ....... .... ............ . .......... .. ........ ...., ....... .........
............. ....), a ..... ..1....... ...... ........... .. ..., .....! ... ........
.....».............1. ....... .. ..... ...... . .. ........ ........ ......... ., .. ..
.)........ ....... .<... .......1 . ......., . ..... ...... ........... .............
....... ....., ........... ...................... . ....... ........ ...... .... 6.1
.......... .......... ............. . ....... . .... .......... y % — ..... ..............
.......... . ..... ...... .......... ....... ....; dp ..... ......... ...........
... ......... 1 .. ..... .................... .......!, dš — ... ......... 1 ..
....... .......; .. ..... ....... .... .......1...<:. . ....... .... .. ........ .
........ ........., rš — ....... ....... .... .......... d ...... ..........


lag. Branimir Marinković (Korčula):


NEKOLIKO MIŠLJENJA I PRIJEDLOGA K PITANJU
AMELIORACIJE DEVASTIRANIH MAKIJA U DALMACIJI


Na vlastitim se greškama učimo


Uvod


Makije u Dalmaciji zauzimlju znatne površine. Nažalost, ne raspolažemo
nikakvim statističkim podacima o njenom prostranstvu. No možemo
slobodno reci, da na otocima, ako se isključe borove šume (a i pod, ovima
dolazi makija kao podstojna sastojina), svu ostalu, šumom obraslu, površinu
zauzima makija. Na kopnu se makija prostire uz morsku obalu, negdje
u širem, a negdje u užem pojasu, te joj je sjeverna granica negdje sjeverozapadno
od Zadra1).


U biljno-sociološkom pogledu pripada makija svezi česminovih šuma
(Quercion ilicis Br. BI.), a ista je nastala potiskivanjem ove posljednje2)-


Nije nam poznato koliko je do danas makija uopće proučena, a kod
nas u Dalmaciji specijalno .Dovoljno je pogledati Šumarsku bibliografiju,
u kojoj pogotovo i ne nalazimo članaka specijalno o makiji, To se odnosi
kako na šumarsko istraživački rad, tako još više na pojedine probleme u
praksi.


Osim klasičnih radova botaničara: Luje Adamovića, Becka-Mannegetta,
Stjepana Horvatića i nekih drugih, koji su u sklopu svojih geobotaničkih
istraživanja proučavali i makiju, sa šumarsko-naučnog gledišta


.) Horvait dr. I.: Šumske zadruge Jugoslavije, Šum. Brk, Zgb, 1946. str. 590.


2) Horvat dr. I.: loco cit.


177
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 12     <-- 12 -->        PDF

vršili su pojedina proučavanja posljednjih decenija Anić3), 4), 3). Balen6),
Petračić7), 8) i Tregubov9).
Šumarski praktičari pisali su još manje o makiji, i to samo prigodice
Ing. Marčić 10), ing. Zaluški n) i Bracanović12)].


Nešto detaljnije vršena su proučavanja flore otoka Raba i Paga, koja
nam proučavanja, nisu sva poznata. Međutim, ovi otoci po sadašnjoj adtministrativno-
političkoj podjeli ne pripadaju oblasti Dalmacije, a osim toga,
nalaze se po svom geografskom položaju visoko u gornjem Jadranu, te
sumnjamo da su prilike i malo slične onima u Dalmaciji, osim, možda,
onima u najsjevernijem njenom dijelu. Mi ćemo se u ovom članku uglavnom
ograničiti samo na područje Dalmacije* a specijalno na srednju i dijelom,
južnu Dalmaciju, koja su nam područja i prilike najbolje poznate.


Osim po nazivima stručnih djela i članaka, nije nam poznato ni to,
kako je ovaj predmet obrađen u stranoj, specijalno talijanskoj i francuskoj
literaturi.


Prije nego pređemo na samo izlaganje, moramo objasniti pojedine
pojmove, kojima ćemo se u ovom članku služiti.


Pod pojmom makije, općenito, smatra se biljna zajednica sastavljena
od pretežno zimzelenih listača, u kojoj dolazi i po koji listopadni i četinjasti
element. Mi ćemo u ovom članku oštro lučiti makijske šume od
makijskih šikara.


Pod pojmom makijske šume smatrat ćemo takove makije, koje nisu
devastirane niti zakržljaje uslijed nepovoljnih stanišnih prilika t. y tvore
lijepe sastojine, čija drvna masa ima izvjesnu gospodarsku vrijednost; ili
i takove makije, koje su svojedobno ameliorirane, pa će takovu vrijednost
imati u najbližoj budućnosti. Pod makijskim šikarama, o kojima namjeravamo
govoriti u ovom članku, smatrat ćemo sve ostale, na bilo koji način
devastirane ili zakržljale makije koje, s obzirom na stanje strukova od
kojih su sastavljene, u sadašnjem času imaju vrlo malu ili gotovo nikakvu
gospodarsku vrijednost, a koja se vrijednost ne može povećati, ukoliko se
na njih ne primjene odgovarajuće ameliorativne mjere.


0 elementima makije, koji tvore podstojnu sastojinu u borovim šumama,
ne kanimo ovdje govoriti.


Radi kratkoće u daljnjem izlaganju služit ćemo se za makijske šikare
samo izrazom šikara, dok će pojam makije obuhvatiti općenito spomenutu
zimzelenu biljnu zajednicu t. j. kako šume tako i šikare makije.


3) Anić dr. M.: Pogledi na dendr. sociol. odn, drž. šuma na otoku Mljetu, Glas.


za šum. pokuse br. 8, Zagreb 1942.
4) Anić dr. M.: Dendrollora otoka Brača, Glas. za-šum. pok. br. 8, Zgb 1942.
5) Anić dr. M.: Divura ili diviza na o. Braču, Gl, za earn. pok. tor. 8, Zgto 1942.
6) Bailen dr. J.: Prilog poznavanju maših méditer, šuma, Šum. ilist 119315. str. 125.
7) Petračić dr. A.: Šumski i dendrogeagraifski odnosi na o. Braču, Gl. za šum.


pok. br. 8, Zgb 11942.
8) Petračić dr. A : Zimzelene šume o. Ralba, Gl. za šum. pok. br. 6, Zgb 1938.
e) Tregubov dr. V.: Primjena nauke o blj. zadr. kod pošum. krša, Šum. prir.


Zgb 1946., str. 742.
10) Marčić ing. J.: Bivše, sadanje i buduće šume na Kršu, Šum. list, ´1936., str. 564.


11)


Zaluški ing. J.: Problemi šumarstva o. Hvara, Šum. list 1935., str. 57S.
1S) Bracanović \..: O važnosti planike na našem méditer, kršu, Šum. list 194l.r
.str. 493.


178
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Gornje pojmove morali smo objasniti i radi toga, što se u biljnoj sociologiji
pod pojmom makija razumijeva samo biljna zajednica nastala potiskivanjem
šume česmine, bez obzira u kojem se regresivnom ili progresivnom
stadiju ista nalazi.


Kao što je naprijed istaknuto, makija zauzima znatne površine. Međutim,
najveći dio svih makija je skoro stalno devastiran i pretvoren u,
više ili manje, devastirane šikare. Iznimku čine pojedini predjeli drž. šuma
na Mljetu, gdje se je od 1887 g. jedino gospodarilo po nekim propisima13).
Isto tako ostali su sačuvani, zbog svoje izoliranosti, pojedini predjel; na
otoku sv. Andrija (Svetac), kao i neki drugi na otoku Braču (Blaca, Pod
Smrčevik), te tu i tamo manje oaze po ostalim otocima i poluotoku Pelješcu.


U naš novi Petogodišnji plan unesene su i mnoge površine makijskih
šikara, da bi se izvršila njihova amelioracija. Pored stavljanja pod zabranu,
vrše se u takovim šikarama i resurekcione sječe. Baš u vezi resurekcionih
sječa, koje smo vršili sami 1948- i 1949. god. u makrjskim šikarama, iznijeli
bi neka naša mišljenja, opažanja i iskustva.


Vegetiranje makije i vrijeme izvođenja resurekcionih sječa


Vlastitim promatranjem makije opazili smo, da makija vegetira 2 puta
godišnje, odnosno da za vrijeme sušnog ljetnog perioda nastupa mirovanje.´
Ova pojava dvostruke vegetacije lijepo se opaža upravo na česmini, planici,
tršlji i nekim drugim vrstama. Ovdje moramo odmah istaknuti, da
mirovanje za vrijeme ljetne suše nije specifično samo za makiju, jer je ono
opaženo na još mnogim drugim biljkama, te je vrlo vjerojatno, da se čitav
Diljni svijet, u zoni makije, slično ponaša. Vegetacija u južnoj i srednjoj
Dalmaciji počinje dosta rano, ponekih godina i na južnim, ekspozicijama,
već početkom marta. Ali, općenito se može smatrati, izuzev znatnijih uzvisina
i ostalih oragrafskih momenata, da počinje polovinom marta. (Ovo
treba imati u vidu i kod radova na pošumljavanju u zoni makije). Mlado
lišće gore spomenutih vrsta isprva je svijetlo zelene boje i nježne grade.
Što se više približava ljeto, to takovi izibojci postaju sve tamniji, a lišće
poprima svoju karakterističnu tamno zelenu boju i kožastu gradu. Za vrijeme
ljetne suše ne primjećuju se dalje nikakve promjene. Nastupom prvih
jesenskih kiša, koje nekada padnu već u drugoj polovini augusta, pojavljoiju
se novi izibojci s nježnim i svijetlo zelenim lišćem, kao oni u rano proljeće.
Ovi izbojci završavaju svoj rast kasno u jesen, negdje tek koncem novembra,
a možda i još kasnije. Ako pretpostavimo da proljetni vegetacioni period
traje do polovine mjeseca jula. to ukupno njegovo trajanje iznosi oko
4 mjeseca, a jesenskog oko .1/» mjeseca, te jesenski izibojci imaju dovoljno
vremena da se razviju i odrvene prije prvih mrazeva. Prema tome bi vegetacija
makije ukupno trajala oko 71/» do 8 mjeseci.


Na ovaj način utvrdili smo da makija miruje za vrijeme zime oko 3
mjeseca, a za vrijeme ljeta oko 1 mjesec.


1.) Uredajini zapisnik gospodarske jedinice o. Mljeta a 1940. g.


179
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Daljnji dokaz da makija ne vegetira za vrijeme suše bila bi i činjenica,


da građevno drvo česmine, sječeno ljeti, dulje traje od onoga sječenog u


jeseni t. j. neposredno nakon otvorenja sječe, koja u pravilu počinje 1


oktobra. Još jednom naglašavamo, da se sve gornje odnosi na srednju


južnu Dalmaciju, dok bi u sjevernoj to trebalo utvrditi. Mislimo, da slične


prilike postoje i na južnim ekspozicijama u sjevernoj Dalmaciji, a osobito


na njenim otocima i nižim nadim, visinama.


Da makija ne vegetira za vrijeme suše, tvrde i spomenuti šum. nauče


njaci i praktičari [Balen14), Marčić15), Zaluški16)]. Na otoku Rabu utvrdio


je slične prilike prof. dr. Petračić17).


Dvostruka vegetacija makije u praksi nije dovoljno poznata, ili se ovoj
ne poklanja nikakova pažnja.
Iz svega gore iznesenoga može se zaključiti ovo:


1. resurekciju makijskih šikara moramo izvoditi u zimskim mjesecima
t. j . samo u decembru, januaru i februaru;
2. resurekcija makijskih šikara može se izvoditi i u doba ljetne suše
i to počam od 15. VII- do prve jače jesenske kiše, koja budi biljku iz mirovanja
u aktivno stanje. Pošto je i resurekcija samo jedna vrst sječe, to bL
i za sve ostale sječe trebalo odrediti iste rokove.
Međutim, pošto će između pojedinih rajona postojati izvjesne razlike
u početku i završetku obih vegetacionih perioda, bit će potrebno provesti
opširna fenološka ispitivanja. Također smatramo potrebnim ustanoviti,
ne dolazi li za vrijeme ljetnog mirovanja do stvaranja lažnih godova.


Napominjemo, da je pred ovaj rat (a možda se to još i danas praktikuje)
na otoku Braču u privatnim šumama bilo uobičajeno vršiti sječu ogrijevnog
drva baš za vrijeme ljetne suše.


Još nešto moramo primijetiti. Ranije, a i sada, vlasti odobravaju pojedincima
palenje vapnenica t. zv. »klačina«. Potreba na vapnu je u našim,
krajevima vrlo velika, kako za izvođenje građevinskih radova, koji se
uglavnom obavljaju u kamenu sa vapnenim mortom, tako i u gospodarske
svrhe (spravljanje bordovske juhe za prskanje vinove loze). U pojedinim
kotarevima pali se godišnje oko 40—50 što većih što manjih klačina. Materijal
za palenje dobiva se sječom na panj svega zakržljalog i defektnog
drveća i grmlja, a provađa se isključivo u šikarama. Prema tome, ta je
sječa identična sa resurekcionom, a kao takova se i iskazuje. Međutim,
i prije a i sada, izdaju se dozvole za paljenje klačina u svako godišnje doba
(pretežno od proljeća do jeseni). Iz prednjeg slijedi, da bi onda i resurekcije
mogli vršiti u svako doba. Mišljenja smo, da je gornji postupak nepravilan,
i da bi samu sječu za palenje vapnenica trebalo vršiti u istim rokovima,
kad bi se mogle vršiti i ostale sječe (bilo resurekcione bilo podmladne).
Mi smatramo dosadašnji postupak kod ovakovog odobrenja sječa,
a naročito kad se ove vrše u doba jesenskog vegetacionog perioda, legalnim
uništavanjem ostataka šume, a ne resurekcijom zakržljale šume.


14) ´Balen dr. J.: Op. cit. pod 6, str. 185.
15) Marčić iing. J.: Op. cit. pod 110, str. 567.
16) Zahiškii iorg. J.: Op. oit. pod 11, str. 572.
17) Petračić dr. A.: Op. cit. pod 8, str. 12.


180
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Sastav makije i upotrebljivost njenih drvolikih vrsta


U prirodnoj zajednici koju nazivamo makijom, dolazi veliki broj vrsta,
"bilo drveća, grmlja ili perenielniih i anielmh bilina. Prema Marčiću18) broj
vrsta koje čine makiju prelazi eto, a zeljastih bilina koje dolaze s njom
i nekoliko stotina. Naravno, u šikarama taj je broj znatno reduciran, te je
i biljna zajednica- i uopće biocenoza, poremećena. Naš je cilj, da podizanjem
gospodarske šume stvorimo odnosno opet uspostavimo prirodnu
ravnotežu u danom kompleksu što kod svih pošumljivačkih radova na
Kršu treba neprestano imati pred očima.


Broj vrsta koje tvore makiju u južnoj Dalmaciji je veći negoli u srednjoj,
a naročito negoli u sjevernoj Dalmaciji. Općenito uzevši u makijskim
šumama dolaze najčešće ovi elementi: česmina ili crnika (Quercus ilex L.),
planika (Arbutus unedo L.), zelenika ili komorika (Phillyrea media L. et
Ph. latifolia L.), lemprika ili vemprina (Viburnum tinus L.), divlja maslina
ili maštrinka (Olea europea var. oleaster Fiori), tršlja, smreka ili smrdljika
(Pistacia lentiscus L.), smrdljika ili sanrdelj (Pistacia terebinthus L.},
mirta, mrča ili jurovika (Myrtus communis L.), veliki vrijes (Erica afborea
L.), mali vrijes pozemljuh (Erica verticillata Forsik) mjesto ovoga negdje
dolazi E. multiflora, somina ili gluihač (Juniperus phoenicea L) veliki smrijek
ili pukinja (Juniperus macrocarpa Sb. et Srni.) i smrika ili smrič (Juniperus
oxycedrus L.). Ovaj posljednji Juniperus zapravo i nije pravi predstavnik
makije, jer na kopnu ide mnogo dalje od nje, te prema Baleou19)
tvori i t. zv. pseudomakiju. Slično tvrdi i Horvatić20). Mišljenja smo, da to
isto vrijedi i za brnistru žuku (Spartium junceum L.), smrdelj (Pistacia
terebinthus L.) i neke druge vrste.


Naravno, da u svim makijskim šumama nijesu zastupani svi ovi elementi,
te postoje sve moguće varijacije i kombinacije.


Napominjemo, da ovdje nismo uzimali u obzir pojedine rjeđe drvolike
vrste, a koje dolaze u južnoj Dalmaciji. Ovo stoga, što u smjesi sudjeluju
sa ispod 10%, a u šikarama ih gotovo i nema. Neke se od njih postepeno
gube sa većom geografskom širinom i nadmorskom visinom. Pored toga
ove vrste nisu za produkciju drva važne. Iznimno spominjemo oštriku
(Quercus eoceifera L.), koja vrst dolazi ponegdje počam od Pelješca prema
jugu, a za produkciju drva nije naročito važna.


Ovu primjedbu učinili smo s tog razloga, da se ne bi mislilo, da tim
vrstama ne pridajemo nikakove važnosti- Kad se jednom iz šikare podigne
gospodarska šuma, moći će se u pojedinim predjelima posvetiti veća pažnja
i ostalim rijetkim vrstama, tamo gdje ih ima (tako na pr. kalamljenju
divljih rogača i šipaka za dobivanje ploda; lovorovim stablima za iskorišćavanje
lišća i dobivanje eteričnih ulja- mirti u iste svrhe, kao i za pletenje
ribarskih vrša, košara i t. d., te raznim drugim nespomenutim vrstama
grmlja i stabalaca). Većina elemenata makije, kod dovoljne topline, dobro


18) Marčić img. J.: Op. oit. pod 10, str. 5.7 i 5Ô8.
") Balen dr. JA Naš gote ikre, Zagreb 1931., str. 44.
20) Horvatić dr. Stj.: Karakteristika Hore i veget. Krša, Sum. list 1928., str. 410.


181
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 16     <-- 16 -->        PDF

podnosi zasjenu i ako su ovo pretežno svjetloljubive vrste. Kod jače zasjene
po nadstojnim stablima, izčezavaju svi elemen´ti makije21) i e ) .


Međutim, vratimo se na naše šikare. Ako analiziramo sastav ovakovih
šikara, vidimo da je od velikog broja elemenata biv. makijske šume uglavnom
otpalo svega 4—5 drvolikih vrsta. Najčešće su te šume sastavljene
od ovih vrsta: česmine, planike, tršlje, zelenike i Juniperusa, i to na otocima
dolaze sva tri spomenuta Juniperusa, a na kopnu samo J. oxycedrus,
a rijede i J, macrocarpa. Kako nas zanima resurekcijom podići gospodarsku
šumu, to možemo i ove vrste podvrći daljnjoj analizi, te možemo konstatovatj
da na pr, Juniperuse ne možemo sječi na panj, jer se u pravilu
ne pomlađuju izbojcima iz panja. Sječa Juniperusa u takovom slučaju značila
bi ogoljevanje terena. Isto tako nema znatnije gospodarske vrijednosti
ni tršlja, koja iako u starosti daje dobro ogrjevno drvo, ima tu manu, što
raste pretežno grmoliko i vrlo sporo, osim prvih godina nakon sječe.
Prema tome u boljim šikarama dolaze u obzir kao gospodarski važne vrste:
česmina, planika, zelenika i ponegdje vel- vrijes. Uzgred napominjemo, da
je ovaj posljednji osjetljiv na niske temperature, što se je pokazalo i za
oštre zime 1946/47. god. Naravno, da ostale vrste nećemo izbaciti, jer će
ostati kao podstojni dio sastojine, koji će se moći iskorišćavati u druge
svrhe.


Valja naglasiti, da ima šikara, gdje je ne samo česmina istrebljena,
nego i sve ostale važnije vrste, tako da ponegdje makijsku šikaru tvore
samo: tršlja, mali vrijes pozemljuh i Juniperusi. Jasno je, da stanje šikara
i broj vrsta u njoj ovisi o stupnju i trajanju devastacije, kao i o samim.
stanišnim prilikama.


Možemo slobodno ustvrditi, da skoro svaki elemenat makije ima


svoju vrijednost za kraško stanovništvo, bez obzira da li se pojedini ele


menat faktično iskorišćava ili će to biti u bližoj ili daljnjoj budućnosti.


Spomenuli smo gore, od kojih se ponajviše vrsta sastoje pojedine šikare.


Da vidimo sada upotrebljivost tih vrsta drveta, koje kanimo resurekcionora.


sječom ameliorirati i dovesti do stanja gospodarske šume.


Česmina debljih dimenzija vrlo je cijenjena i tražena u brodogradnji,


kao seljačka građa, držalice za alat i za razne proizvode domaće kućne


.radinosti. Česmina tanjih dimenzija je prvoklasno ogrijevno drvo. Žir


česmine dobar je za hranjenje svinja.


Planika, koja, prema podacima iz literature, maksimalno može (na


najboljim tlima) naraslti do 8 m, osim ogrijevnog drva daje i dobro kolje.


U nekim krajevima izrađivali su se iz njenog drva razni predmeti kao:


kašike, boce (balote) za igranje i razni slični predmeti za kućnu upotrebu.


Znatna je njena vrijednost kao šum. voćke i event, za pčelinju pašu, u


koliko je pčele, iz klimatskih razloga, još mogu iskoristiti u mjesecu okto


bru i novembru.


Ostale vrste, zelenika, vel- vrijes i tršlja narastu, i to samo na boljem


tlu, do 3 najviše 5 m visine. Do sada ove vrste, osim vel. vrijesa, a ponegdje


i zelenike, od kojih se pravi vinogradsko kolje, služile su samo kao ogri


-1) Horvatić dr. Stj.: Op. cit. pod 20, str.. 412.
-") Petračić dr. A.: Op. oit. pod V7, str. 49.


182
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 17     <-- 17 -->        PDF

jevno drvo. A na kakovim se terenima pretežno nalaze šikare makije,
suvišno je ovdje napominjati. Međutim vrlo je važno prednje imati u vidu,
kako bi se čitav tok ovih izlaganja pravilno ocijenio i shvatio.


Mišljenja smo. da bi tršlju, uza sve njene loše strane, trebalo ipak njegovati,
jer ima vrlo dugo korijenje iz kojega se sama pomlađuje, a i koze
je brste samo kad nemaju boljeg brsta. Osim toga stvara, kao i vrijes pozemljuh,
vrlo dobar humus.


Juniperuse ne spominjemo, jer iako daju sitno tehničko drvo, t. j. ponajviše
prvoklasno kolje i ogrijev lošije kvalitete, ne pomlađuju se u pravilu
iz panja. Ističemo, da u koliko se ovima na panju ostavi bar jedna grana
koja vegetira (t. zv. sisač sokova) da se onda, u povoljnim prilikama, i oni
na takav način pomlađuju.


Sve ostale nespomenute vrste, od sporednog su značaja za produkciju
drva, tim više, što rijetko prelaze do 3 m i na najboljim staništima. Razvitkom
industrije spec, kemijske možda će se ovim nespomenutim vrstama
dati veća važnost, negoli i samim drvolikim vrstama. Zbog toga smatramo
suvišnim hajku na te vrste, koja se u posljednje vrijeme provodi za pronalaženje
biljaka koje sadrže treslovine, a pokraj obilja biljaka u makiji, od
kojih su neke vrlo bogate treslovinama. Naravno, da je zato potrebno prije
ispitati količinu i kvalitet treslovine u pojedinoj biljki, što nam nije poznato
da je kod nas provedeno. Za sada ne ukazuje se potreba amelioracije
ovih vrsta, jer se one u podstojnom dijelu sastojine mogu lako oporaviti
i iskorišćavati za lokalne svrhe u ekonomiji seljaka, bilo u obliku drva ili
sporednih šumskih proizvoda.


U vezi gore rečenog vidimo, da osim česmine, koja je jedina sposobna
da dade građevno drvo, ostale vrste služe uglavnom samo za proizvodnju
ogrijevnog drva. Premda na Kršu vlada oskudica ogrijeva, postavlja se
pitanje, da li je rentabilno vršiti resurekcije samo za proizvodnju ogrijeva
i za mali broj vinogradskog kolja, ako se šikara može oporaviti, i to još
bolje negoli resurekcionom sječom, jednostavnom zabranom i eventualnim
popunjavanjem. Ukoliko visinski prirast nije spao na nulu, zar nije svejedno
hoćemo li od devastiranih grmova dobiti ravno ili grbavo ogrijevno
drvo! Osim toga, a pošto će se takovi grmovi razvijati sa mno.go izbojakimožda
će dati veću količinu ogrijeva, nego da se uzgajaju u formi stabalaca,
a što bi sve trebalo ispitati.


Još jednu primjedbu moramo učiniti. Nama se naime čini, da makija
općenito, osim prvih godina nakon sječe, vrlo sporo raste. Ovdje ne dolazi
u pitanje sam bonitet, koliko već samo svojstvo vrsta. Česmina i iz sjemena
sporo raste, što je vrlo dobro poznato, a tako isto i zelenika i tršlja.
Ove posljednje dosta sporo rastu i iz panja. U vezi toga bilo bi potrebno
što tačnije ustanoviti koje maksimalne visine pojedine vrste mogu doseći.
Podaci iz raspoložive nam literature dosta su manjkavi, a katkada i nesigurni.
Ovo smatramo važnim u naučnom pogledu, dok za praksu ne će
značiti mnogo, da li jedna vrsta može narasti pola metra više ili manje,
negoli je to u naučnoj literaturi naznačeno.


Isto tako nije nam poznato, da li su ikada određene kaloričke vrijednosti
ogrijevnog drva iz makije- pa smatramo, da bi to trebalo naučno
ispitati bar za najčešće i važnije vrste.


183
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Jednom riječju mnogo toga nam je još nepoznato o makiji kako u naučnom
tako i u praktičnom pogledu.


Smatramo, da bi bilo potrebno poznavati i sveukupne proizvode, koji
se dobivaju ili su se negda dobivali iz pojedinih biljaka makije. Sakupljanje
ovih proizvoda moglo bi poslužiti kao temelj za osnivanje jednog šumarskog
muzeja za područje Krša, jer se mnogi predmeti iz drva više ne proizvode,
te padaju u zaborav. Ovakav muzej imao bi pored šumarske i
veliku etnografsku vrijednost.


O resurekcionim sječama zakržljalih makijskih šikara


Vidjeli smo naprijed, da je najveći dio makije devastiran t. j . pretvoren,
negdje u bolje a negdje u gore, šikare. Devastacija makije vrši se stoljećima
na gotovo svim površinama tako, da se na terenu često postavlja
pitanje, gdje zapravo počinje makijska šuma, odnosno gdje prestaje šikara.
Općenito uzevši, možemo kazati, da je makija u blizini naselja jače devastirana,
negoli dalje od ovih, a što je i posve razumljivo.


Cilj je resurekcije. da se iz zakržljalih elemenata podigne gospodarska
šuma, koja osim toga na Kršu prvenstveno ima više ili manje i trajno zaštitnu
funkciju. Međutim, valja odmah istaknuti, da ima i takovih površina,
gdje su panjevi toliko iscrpljeni a tlo toliko degradirano, da ni resurekcija
ne bi dala nekih boljih rezultata, iako makija u pravilu ima jaku izbojnu
snagu. Zato i nepromišljeno povećanje zadatka resurekcije u planovima
pošumljavanja može imati kobnih posljedica, koje se ne mogu lako ispraviti,
U vezi prednjega, bit će pravilnije planirati samo amelioraciju, koji
pojam ne isključuje i resurekciju. Ovo je potrebno i s tog razloga, što se
naši planovi često izvode u vrlo kratkom roku, te šum. stručnjak ne može
uvijek da na terenu ispita i izabere površine i ovima odredi način amelioracije.
Pored toga se i šum. stručnjaci često premještaju. Za poznavanje
teritorija potrebno je duže vremena, pa su stručnjaci kod planiranja ovakovih
radova često upućeni na izvještaje nižih šum. organa, što sve često
ima za posljedicu izvođenje resurekcije tamo, gdje ona nije potrebna,
dapače i štetna kako po same strukove, tako još više za samo tlo. Mišljenja
smo (a i pojedini su nam šum. praktičari i lugari to potvrdili), da je u
većini slučajeva dovoljna samo stroga zabrana, odnosno potpuni mir u
pravom smislu riječi, kako za samu sastojinu, tako još više za tlo. Kod
manjeg obrasta, tu će biti potrebno popunjavanje četinjarima i odgovarajućim
listačama. Naravno, da šikare kod kojih se opaža suhovrhost — bez
obzira s kojih je razloga ona nastala (prestari panj, promrzlost, zaraženost
Coroebusom i si. štetnicima) — valja podmladiti sječom na panj.


Bolje makije nalaze se dalje od naselja, ukoliko nisu stanišne prilike
kao i stalni vjetrovi sa posolicom uzrok zakržljalosti. Ovakove najbolje
šikare meliorirane su i dosada stavljanjem pod strogu zabranu, a bez resurekcionih
sječa. Uspjeh takovih amelioracija uglavnom ovisi o strogosti
čuvara te šume. i o tome, kako se i kojom brzinom riješavaju prijave za
šum. štete počinjene u takovim zabranama, a u koja pitanja sada ne ulazimo.
Prema tome, kad su takove površine dobro čuvane, to je najbrži i


184
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 19     <-- 19 -->        PDF

najjeftiniji način da se još relativno sačuvani elementi i punog ili približno
punog obrasta dovedu u stanje sastojine.


Postavlja se sada pitanje, da li će sve jače devastirane šikare doći u
obzir za resurekciju, koliko će za to biti troškovi, i da li je ´to uputno i
rentabilno ?


Kako su dovoljni primjeri pokazali, da se i iz šikara može podići niska
šuma, samo ako se ostavlja da potpuno miruje, mišljenja smo, da bi se u
većini slučajeva samo strogom zabranom podigla i iz šikare takova šuma,
naravno, kod potpunijih obrasta. To nam dokazuju i one površine, koje su
za vrijeme rata bile minirane, pa su i do danas tako ostale, ili su zbog
toga, makar i očišćene od nagaznih mina, ostale i dalje nesigurne. Na njima
se razvijaju lijepe sastojine, premda su prije toga bile na sve načine
devastirane.


Obavljanje resurekcionih sječa u makijskim šikarama, kako su se
one do danas provodile, sa stručnog šumarskog gledišta ne zadovoljavaju
nas iz više razloga.


U prvom redu ulaže se u taj rad i mnogo rada i mnogo kapitala, koji
bi se mogli na drugom mjestu korisnije upotrebiti. Dovoljno je spomenuti,
da se za izvršenje 1 ha resurekcije u makijskim šikarama utroši oko 40
nadnica, i da prosječan trošak po 1 ha iznosi oko 6.000—7:000 Din, a katkada
i više. Prema ostalim pošumljivačkim radovima, ovo su ipak još
najjeftiniji radovi.


S druge strane, a s obzirom na iscrpljenost tla i panjeva, kao i s obzirom
na biološke osobine vrsta koje tvore šikaru, vidjeli smo, što od tako
ameliorirane površine možemo dobiti. Napominjemo, da je često i šumski
požar uzrok zakržljalosti makije, a što je potpuno jasno, ako se ima u vidu,
da je požar uništio ne samo pojedine proventivne pupove, nego i čitave
biljke odnosno njihovu iz/bojnu moć. Na taj način, često isčeznu potpuno
pojedine vrste, koje se nakon požara teško . nikako ne mogu regenerirati.
Pored toga, u prednjem slučaju, strada i sav humus. Mikroflora i mikrofauna
strada također. Jednom riječju dolazi do potpune promjene
edafskih prilika, do daljnjeg slabljenja tla, kao produktivne površine. Ukoliko
se resurekcija ne bi izvela neposredno nakon požara, jasno je, da
naknadna resurekcija, odnosno sječa novih kržljavih izbojaka nastalih
nakon požara (koji su kržljavi jedino iz gornjih razloga), ne može popraviti
takovo stanje, nego ga može samo pogoršati. U sličnim slučajevima
smatramo, da bi bilo bolje takovu površinu ostaviti na miru. Eventualno
bi koristilo uklanjanje nagorjelih stabala ili i uklanjanje suvišnih živih
izbojaka na jačim grmovima.


Treće, ni sam Tad resurekcione sječe ne vrši se uvijek propisno, bilo
zbog kamenitog terena, bilo zbog toga što radnik čuva svoj alat, te se ili
ostavljaju previsoki panjevi, ili dolazi do rascjepa istih, a što ne utječe
povoljno na kvalitet i uspjeh same resurekcije.


Dalje, sam rad na resurekciji, a s obzirom na velike površine, sporo
napreduje. Ameliorirane površine, na kojima je provedena resurekciona
sječa, ostaju duže pod zabranom, negoli kod amelioracije bez resurekcione
sječe, te u posljednjem slučaju prije uteku zubu stoke. Pored toga sma


185
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 20     <-- 20 -->        PDF

tramo, da iako makija ima jaku izbojnu snagu i prvih 5 godina nakon sječe
brzo raste, da se teren, koji je ipak kako-tako bio zaštićen, prenaglo otvara
utjecaju atmosferilija, koje su na Kršu osobito nepovoljne, a te su: jaka
insolacija, ispiranje tla i humusa (ako je ovog posljednjeg uopće bilo) kao
i njegova brza rastvorba. odnosno lakše odnošenje listinca po jakim vjetrovima.


Južne i strme ekspozicije su naročito nepovoljne ,što se vidi i po
bonitetu šikara, koje lako prelaze u goleti. Većina južnih padina naših
otoka u srednjoj Dalmaciji, kao obalni pojas, goli su, te nemaju niti šikara
makije, odnosno ove su kržljavije od onih na sjevernoj obali.


Ukratko možemo podvući ovo: drvoliki elementi makije imaju općenito
jaku izbojnu snagu. Ta snaga, pored osobine same vrste drveta, ovisi


o bonitetu staništa i starosti panja, te o toplini. Ovo posljednje nam donekle
objašnjava, odakle makiji na Kršu tolika snaga regeneracije. Čestim
sječama panj slabi, što se odrazuje na visinskom i debljinskom prirastu
izlbojaka. Ako još pretpostavimo, a što je kod nas naročito čest slučaj, da
se takovi panjevi nalaze i na mršavom i iscrpljenom tlu. onda se postavlja,
pitanje, da li bi event, resurekcija u takovim šikarama povećala postojeći
prirast, ili bi čak nepovoljno djelovala t. j . još više oslabila već oslabljeni
panj na mršavom zemljištu. Mišljenja smo, da je ovo posljednje svakako
vjerojatnije!
Možda bi na mršavom tlu izbojci ipak bujnije potjerali prve dvije
godine, ali bi zattim došlo do stagnacije, a time se stanje bivše šikare nije
ništa popravilo. Ima slučajeva, da se na takovim terenima potjerali izbojci
nakon resurekcione sječe i potpuno osuše, bilo za vrijeme ljetne suše ili
od bure.


Balen23) govoreći općenito o resurekcijama šikara na Kršu veli doslovno:
»Opažanja su međutim zasvjedočila, da razvoj zakržljalih grmova,
iako se ostave na miru, kadikad zaostaje već u drugoj godini pa tako dolazi
do karakteristične reakcije, da se uopće ne mogu izbojci oporaviti,
nego ostanu zakržljali čitavog života.«


Mi se s ovim mišljenjem ne bi u potpunosti složili, ukoliko se odnosi
na makijske šikare, koje se nalaze u svom optimumu, i na nešto boljem
tlu. Na plitlkom tlu, nakon dvije godine rasta, zaostali bi i izbojci nakon,
resurekcione sječe, a ne samo obršteni grmovi.


Iskustva su pokazala (a što smo ranije naveli govoreći o miniranim
područjima), da se i iz obrštenih šikara podiže lijepa niska šuma, ako se
takove površine ostave na miru.


S druge strane mi tvrdimo i slijedeće: preostali grmovi makije, ma
kako bili kržljavi, ipak postepeno odbacuju svoje lišće. Medu tima osobito
se ističe tršlja, koju smo već spomenuli ranije, a onda mali vrijes pozemljuh,
te bušini (specijalno Cistus villosus i C. salviaefolius, a možda i drugi).
Dakle, zakržljali drvoliki elementi i njihovi pratioci stvaraju novo tlo i
podižu mu hranljivu vrijednost- Premda nismo nadležni da za to dademo
svoj sud, smatramo, da bušini i mali vrijesak, s preostalim grmovima predstavljaju
i u biljnosociološkom pogledu važne faktore u progresivnoj sukce^


^) BaJem dr. J.: vidi op. cit. pod 19, str. 110.


186
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 21     <-- 21 -->        PDF

šiji zimzelenih šuma. Međutim, provadanjem resurekcione sječe, drvolike
se vrste uklanjaju, te se tlo lišava i tih malih njihovih količina listinca, a
grmovi i perenielne biljke, odnosno tlo pod njima, ostaje izloženo jakom
vjetru, jakoj insolaciji i pljuskovima, što sve ima za posljedicu odnošenje
listinca ili čak i zemlje. Ovo je naročito potencirano na strmim i vjetru
izloženim terenima, te smo mišljenja, da kod ovakovog rada nema ni govora
o melioraciji samog šumskog tla, a vjerojatno ni sastojine.


Kako je ipak potrebno sve šikare uzgojiti i dovesti u stanje približno
normalnih sastojina, — a da bi iz njih mogli crpiti što više koristi kao i
da bi one vršile primarnu funkciju na Kršu, a to je zaštita tla, — mišljenja
smo, da bi se ovo pitanje moglo riješiti na načine, kako ćemo u nastavku
opisati.


(Nastavak slijedi)


Ing. Vladislav Beltram (Beograd):


KALCIFIKÄCIJÄ BASÄDWIKA


Godina 1949 bila je za naše šumske rasadnike nepovoljna. Milioni
sadnica propali su od glivice fuzarije. U mnogim rasadnicima zapaženo je,


Krečnjak iz Knina razvoze po oranicama dalekog Frokmurja. U vlažnom stanju krečnjak
se ilijepii u grudve, koje se u suhom opet raspadaju u prašinu. (foto K. Vremk)


da su biljke uginule od suše a da zalivanje nije mnogo pomoglo. Većina
neprilika proističu posredno i neposredno kao posljedica nezdravog stanja
zemljišta. Toj činjenici redovno se ne obraća dovoljno pažnje.


187