DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 79     <-- 79 -->        PDF

(D&uiiaetie ...&.


Godišnji plenum Sekcije šumarstva i drvne industrije DITH-a


28. I. ove god. održan je V .redovni godišnji Plenum Sekcije šumarstva i drvne
industrije DITH-a u »Šumarskom domu« . Zagrebu. Ovo je zapravo bila 71. godišnja
skupšt:na šumara sa područja Hrvatske.
Daraas Sekcija šumarstva i´ drvne industrije broji 138 članova stručnjaka sa službom
u Zagrebu, što predstavlja u odnosu na 11948. god. povišenje broja članstva za
16%. Četiri petine članova su inženjeri, dok je jedna petina .odnosno 29 članova,
tehničari i ostali stručnjaci, U Ministarstvu drvne industrije NRH´ uposlena su 52
člana, u Miin. šumarstva 31, na Šumarskom fakultetu 22, u Planskoj komisiji; 6, u Komisiji
državne kontrole 4, kod Narodnih odbora 8 i 16 članova u ostalim ustanovama.


U Izvršnom odboru centralne uprave DITH-a sekciju su zastupali drag. Radetić,
koji je izabran za podpredsjednliika DIT-a, ing. Z. Potočić i ing. Zi Bunjevčević, a ing.


Z. Pere izabran je za člana Financijske kontrole. Sekcija je nadalje ai Komisiju za
stručnu štampu delegirala ing. R. Benića, a Veze sa narodnom omladinom Šumarskog fakulteta, čiji predstavnik je sko.ro
redovno prisustvovao sjednicama U. oj. bivaju sve tješnje i sekcija nastoji da olakša
njihove studije pozivajući ih na predavanja, ustupajući im društvene prostorije i
biblioteku za učenje, dajući im novčanu pomoć i dr. Isto tako na inicijativu samih
studenata Biro za unapređenje proizvodnje, kao i instituti šumarstva i drvne industrije
prihvatili su ponudu da im studenti ispomažu u rješavanju njihovih brojnih problema
i na taj način se postepeno upo-znavaju s problematikom i perspektivom, razvoja naše
struke.


Iako je broj održanih predavanja bio malen, ipak su ona bila na velikoj visini
i doživjela su puni uspjeh kod slušatelja. Tako je potpredsjednik sekcije Franjo
Šnajder održao u listopadu predavanje pod naslovom »Drvna industrija Hrvatske i
neki njezini problemi« pred preko ´MO slušatelja. Isti je predavač održao 3. mjeseca
kasnije predavanje, također pred prepunom dvoranom, »Perspektiva drvne industrije
FNRJ«, dok je ing. J. Šafar održao predavanje »O cilju gospodarenja u šumarstvu«.
Drug Šafar je također u toku »Tjedna šume« održao vrlo uspjelo predavanje u Centralnom
pučkom sveučilištu pod nazivom »Kulturno i privredno značenje šuma«, koje
je za nekoliko dana ponovio. Ovom je prilikom prikazan i! prvi naš propagandistički
stručni film, snimljen u režiji i po scenariju člana naše sekcije ing. Drage Amdrašića
»Šume —´ naše bogatstvo«.


»Šumarski list« se štampa u 1.80O primjeraka mjesečno. U Hrvatskoj on odlazi
na 525 adresa, Srbiji 396, Bosni 236, Sloiveniji 98, Makedoniji 78, Vojvodini 45 i Crnoj
Gori 26. U inozemstvo se otprema 35 primjeraka, studenti u Zagrebu primaju 95i primjeraka,
u Zemunu 205 i u srednjim školama 42.


U ovoj će godini Uprava lista honorirati članove R. o. za njihovo redigiranje
i ocjenjivanje prispjelih sastavaka. Isto je tako odlučeno da se u sjedištu pojedinih
narodnih republika izaberu pomoćni urednici, ikoji će prikupljati stručne sastavke i
članke na svojem području i dostavljati ih redakciji »Šumarskog lista«, koji je savezno
glasilo Sekcija šumarstva i drvne industrije DIT-ova svih .-. . Ovi će urednici imati
posebni honorar.


Na poticaj rukovodstva Ministarstva šumarstva Hrvatske, mnoga su se šumska
gospodarstva ,kao i povjereništva za šumarstvo Obi, NO-a .odlučila da preko svojih
izabranih stručnjaka direktno´ sarađuju u »Šumarskom listu«, napose u rubrici »Iz
prakse za praksu«. Tako novi R. o. može u redove svojih stalnih saradniika ubrojiti
ing. D. Tonkovića (Karlovac), ing. M. Drndelića (Bjelovar), ing. I. Velikopoljskog
{SI. Požega), ing, B.Veseliniovića (N. Gradiška), ing. R. Neiiholda (Bjelovar), ing. S.
Dropučića (Ivanić Grad), ing. F. Petrovića (Novska), ing. J;. Batića (Jaska), ing. M.
Mrzljaka (Gospić), ing. N. Žiromskog (Novi Vinodol), Očekuje se od narodnih odbora
i šumskih gospodarstava daljnja pripomoć u saradnjd.


161
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Posebno mjesto u radu sekcije zauzima organiziranje stručnih ekskurzija, i to
jedne u šume Slovenije, a druge u šume Moslovačke Gore i na pilanu Novoselec-Križ.
26 članova sekcije, nažalost, samo 36, jer ih u kola nije više moglo stati, posjetili su 1/1.


IX. prošle god, šume i industrijska postrojenja u Brezicama, Kostanjevici i Mokricama,
gdje su bili gosti Gozdarsko-lesne industrijske sekcije DIT-a Slovenije. Dva tjedna
kasnije drugovi iz Slovenije uzvratili su ovaj posjet i provedeni su jednim dijelom
kroz šume Moslavačke Gore i) upoznati sa radom pilane u Novoselec-Križu. Isto veče
održano je drugarsko veče u prostorijama hotela »Esplanade«. Gosti´ su sutradan
razgledali paviljon »Šumarstvo i drvna industrija FNRJ« na jesenjem Zagrebačkom
velesajmu.
Ovaj način međusobnog posjećivanja veoma je koriš an i treba ga i dalje produbljivati
samo sa razlikom, što treba ubuduće organizirati posjete i ekskurzije raščlanjene
na grupe stručnih disciplina, kao na pr. ekskurziju po. problemu proizvodnje
finalnih produkata, problemu mehanizacije i racionalizacije rada u šumskoj privredi,
zatim po problemu zaštite šuma, uzgajanja il si.


Jedna grupa članova sekcije sudjelovala je na II. Savjetovanju stručnjaka šumarstva
d drvne industrije DIT-a Bosne i Hercegovine, koje je održano 13., 14. i 15. I.
1950. u Sarajevu.


U jedan od najvećih uspjeha sekcije ubraja se izdavanje »Malog šumarskotehničkog
priručnika«, koji je štampan u dva dijela. Ovaj se priručnik štampao punih
10 mjeseci ii predstavlja rad 16 članova sekcije. Štampan jet u ..... primjeraka´. Čitavo
ovo izdanje rasprodano je u nepunih 50 dana. Izdvojeni otisak-separat ovoga priručnika,
koji je štampan u 8.000 primjeraka, također je odmah razgrabljen. Uz veliki
moralni uspjeh, izdavanje ovoga priručnika predstavlja za sekciju i veliki financijski
uspjeh i ; korak posvemašnjem financijskom osamostaljenju sekcije. Uza sve manje
nedostatke ii u znatnoj mjeri uz dobro izlaganje materije, ovaj je priručnik rasprodan
a najkraće vrijeme, pa se tek sada„-vidi da je njegova tiraža trebala biti za 3:—4.000


primjeraka
više.
U svrhu što boljeg povezivanje i učvršćivanja prakse i nauke, osnovano je unutar
sekcije 8 komisija: sastavljenih od službenika Minist, drvne .industrije, Ministarstva
šumarstva, Šumarskog fakulteta i naših Instituta. Tako su osnovane Komisija za pošumljavanje
i uzgajanje šuma, za zaštitu šuma, uređivanje šuma, mehanizaciju prometnih
šumskih sredstava i racionalizaciju iskorišćavanja šuma, mehaničku i kemijsku
preradu drveta, sporedne šumske produkte, lov i Komisija za planiranje. U svemu su
ove komisije, koje obuhvaćaju zasada, samo 70 članova naše sekcije, održale u proteklih
40 dana . stručnih sastanaka. One su potpuno samostalne i njihov se rad sastoji
u rješavanju najaktuelnijiilh problema naše prakse´. Probleme izabire sama komisija u
dogovoru sa Komisijom zia planiranje ,đok se samo rješavanje problema vrši na osnovu
stečenih iskustava i istraživanja´, kao i na osnovu stručne literature. Rezultati rada
iznose se u kratkim referatiirnia, koji se upotpunjuju diskusijom na širim sastancima´,
a potom se dostavljaju nadležnom resoru na upotrebu ilii se publiciraju u »Šumarskom
listu« ili kojem drugom Stručnom glasilu, ili se štampaju kao samostalna brošura.
Knjižnica sekcije posjeduje 2.004 knjige, a u toku 1©49. god. povećanje u knjigama
iznosi 123 kom. Qd toga na našim jezicima 56 djela,, francuskom ilK), njemačkom
15, engleskom 13, talijanskom 9, češkom 7, poljskom 4, ruskom 2 il rumunjskom li
Tokom izvještajnog perioda knjižnica je dobivala zamjenom za. »Šumarski list«
23 domaća i 17 stranih časopisa, odnosno publikacija, i to: iz ČSR 6 primjeraka, Mađarske
1, Italije 1, Holandije 1, Švedske 1„ Belgije 1, Finske 1, Danske I, Švicarske 1,
Austrije 1, Ujedinjenih nacija 1,. Od stranih časopisa dobivani su ovi: Interagra, Československi
les, La foret française´, Erdeszeti lapok, Allgemeine Forst- und Holzwirtscbaftliche
Zeitung, Unasylva, Polana, Les, Lesnoe hozjajstvo:, Lesnaja promišljenost,
L´Italia fores ta Je e montana.
U svemu je broj časopisa i publikacija ,kao i broj knjiga prema god. 1948. porasao,
a novim zamjenama ii pretplatama taj će broj´ znatno porasti.
U 1950. god. knjižnica; se u:z nabrojene časopise pretplatila još na ove: Schweizerische
Zeitschrift für Forstwesen, Mitteilungen der Schweiz. Anstalt, Internationaler
Holzmarkt, Revue des eaux et forets, Forestry, The Woodworking Industry, Woodworker,
Wood, Timber trade Journal, Journal of Forestry, Ecology.
Prošle godine u »Šumarskom listu« saradivalo je 4SI saradnika: ove je god. broj
saradnika pao na 28, od čega otpada na Hrvatsku 57%, Srbiju 2H%, Sloveniju 5%,


162
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Bosnu i Hercegovinu 9% i Makedoniju 5%. Prema tome izlaženje lista uz ostale čisto
tehničke smetnje, najvećim je dijelom uzrokovano pomanjkanjem saradnje.


Članci su i ove godine donošeni bez plana, tjt. onako kako su stizali. I ovo je
utlovljeno isaradnjona u listu. Rubrilke »Saopćenju« i »Iz prakse za praksu«, donosile su
malo prikaza, i ne bi se moglo reći da su zadovoljile.


Što se tiče sadržaja lista u 1949. god., otpada, obzirom na broj stranica na:
glavnu rubriku 70%, Saopćenja 6%, Iz prakse za praksu 4%, Zakonodavstvo 7%,
Stručnu štampu 10%, Društvene vijesti] 2% i ostalo 1%.
Od glavnih članaka, probleme šumsko-uzgojne obrađuje 50% članaka, drvne
industrije 25%, planiranje i ekonomiku 14% i ostalo 111%.
S obzirom na autore glavnih članaka po republikama otpada na: Srbiju 26%,
Hrvatsku 57%, Sloveniju 4%, Bosnu li Hercegovinu 7% i Makedoniju 7%.


Uzevši u obziir i saradnju u rubrikama ,kao što su »Saopćenja« i »Iz naše prakse«,
otpada na saradnju pojedinih republika, obzirom na broj* prikaza, na: Srbiju 13%,
Hrvatsku 80% i Bosnu i Hercegovinu 7 %.


Plenum je izabrao u:


Upravni odbor: Redakcioni odbor:


Predsjednik: mg, Josip Radošević 1) ing. Roko Beniić
Potpredsjednik I.: Pavle Bogadi 2) Franjo Šnajder
Potpredsjednik II.: dr. Milan Anić 3) ing. Dušan, Klepac
Tajnik I: dng. Rudolf Antoljak 4) ing. S, Frančiškovdć
Tajnik II: dng. Drago Jurić 5) dr. Zlatko Vaijda
Blagajnik: dng. Andrija Koprić 6) dri. Milan Anić
Urednik: dng, Josip Šalfar 7) ing. Zvonko Potočić
Ekonom: Jaša Krašovec 8) Anselme Bradičić
Knjižničar: ing. Boris Zlatarić
Pročelnik R. o.: ing. Zvonko Potočić Financijska kontrola:
Odbornik I.: ing. Žiairkoi Hajdin


1) ing. Nikola Miiha.li.cek


Odbornik II.: ing. Ivan Radetdć


2) ing. Biranko Manojlović
3) Antun Bendak


Zamjenici odbornika:
Sud časti:


I: Đuro Gruboir
II: ing. Zrinjko Grohovac 1) ing. Đuro Šokčević
.: ung. Vinko Lacković 2) ing. Viktor Haramija
IV: ing. Ivan Smilaj 3) dng. Vjekoslav Cvitovac
Usvojen je ovaj budžet za god. 1930.:


Primici: 7) Nabava knjiga 30.000
1) Članarina . 1S.O0O 8) Nabava nameštaja 160.000
2) Stanarima .
3) Pretplata
4) Prodaja knjiga
5) Oglasi .
6) Pripomoći .
130.250
168.000
1,285.750
2.000
50.000
9) Osiguranje, popravci i preinaka
zgrade ... .
10) Nabava uredskog pribora
11) Poštarina, telefon
12) Grijanje, rasvjeta
13) Socijalno osiguranje .
62.530
15.000
40.000
30.000
20.000
Svega: 1,648.000 14) Porez na nekretnine . 30.5011)
15) Porez na promet proizv. . 101.500
116) Štampanje str. pufol. . 600.000
Izdaci: 17) Putni računi ... . 30.000
1) Članarina DITH-a
2) Štampanje Š. L. .
6.000
230.000
US) Porez na promet proizv.
— publikacije ... .
1(9) Troškovi održanja struč51.400
3) Uprava »Šum. lista« 79.200 nih predavanja 10.000 4) Uprava sekcije 58.800 20) Nepredviđeno 7.400
5) Redakcija lista 73..0
6) Honorari ... . 103^700 Svega: 1,648.000


163