DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 15     <-- 15 -->        PDF

RENTABILITÉ DANS L´ EXPLOITATION DES FORETS


Dans cet article nous examinons Ja rentabilité de l´exploitation »des forets dans
la production socialiste et dans la production capitaliste. Apres une analyse détaillée,
nous en venons aux conclusions suivantes:


Lai rentabilité de la productioin socialiste a une autre signification et d´autres
caractéristiques que la rentabilité de la production capitaliste. Il faut la considérer du ´
point de vue de l´économie nationale tout entiere.


Dans l´exploitation des forets d´économie socialiste, la rentabilité est un indicateur
qualitatif du travail d´exploitation. La rentabilité montre ensuite la production du
surplus produit (surplus travail) et la productivité du travail. A ce point de vue elle
offre d´immenses avantages a l´économie nationale.


La façon de déterminer la rentabilité dans l´exploitation des; forets est tres simple,
car elle se base sur le prix de revient de la possibilité annuelle (accroissement courant
annuel du volume). Elle a un caractere dynamique. La rentabilité réagit tres sensiblement
aux mesures économiques entreprises.


La rentabilité de l´exploitation capitaliste des forets montre l´augmentation du
capital (propriété). Lorsque nous exaimtimonis la rentabilité, nous n´avons en vue qu´une
exploitation induviduelle, des forets et le profit qu´on en retire. Cette façon de déterminer
la rentabilité cause de grosses difficultés, car il faut d´abord connaître la valeur
du materiel sur pied et ensuite le montant en argent du prix du terraiini Elle a un
caractere statique.


La rentabilité de l´exploitation des forets dans la production capitaliste réagit
failblement aux mesures économiques. La rentalibité est petite et évolue autour de la
somme du taux d´accroissement courant du volume et du taux d´accroissement de la
qualité.


Proi. dr. Ivo Horvat:


ISTRAŽIVANJE I KARTIRANJE VEGETACIJE PLANINSKOG
SKUPA RISNJAKA I SNJEŽNIKA


(Prethodni izvještaj)


Temeljna misao, koja nas je vodila kod istraživanja
i kartiranjia vegetacije iRisnjaka i Snježnifca bila je, što
uže povezati rad svilh onih, koji se zanimaju za biljni
pokrov u teoretskom ili u praktičnom pogledu. U tu
svrhu trebalo je okupiti botaničare, zoologe, mikrobiologe,
pedologe, klitmatolloge, šumare i stočare, da se
stvori radna zajednica istraživača, koja će, polazeći od
jasno, omeđene biljne zajednice — šume, livade ili kamenjare
— obuhvatiti sva pitanja, koja se na nju odnose
i tako omogućiti ne samo njezino svestrano poznavanje,
nego i njezino najracionalnije iskorišćivanjie. To je
uspjelo dosad tek jednim dijelom, ali mri ćemo nastojati,
da se do kraja provede.


Prva botanička istraživanja planinskog područja Risnjaka i Snježnika
stara su već preko 100 godina. Brojni strani i domaći istraživači posjećivali
su Gorski Kotar, pa su se uspinjali i na njegove najviše vrhove. Rezultate
tih istraživanja prikazao je god. 1896. D. Hir e u CXXVI. knjizi »Rada
jugoslavenske akademije« u Zagrebu. I kasnije privlačio je Gorski Kotar
svojom zanimljivom Horom i vegetacijom naše botaničare, koji su dopri


97
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 16     <-- 16 -->        PDF

njeli mnogo važnih podataka za njegovo poznavanje. U tom pogledu ističu
se naročito L. Rossi i S. G jur a šin, koji su obrađivali floru višeg bilja
i I. P e v a 1 e k, koji je vrlo iscrpljivo obradio floru i vegetaciju cretnih
alga.


Moja istraživanja Gorskoga Kotara počinju god. 1927., pa je već 1930.
i 1931. u »Vegetacijskim studijama o hrvatskim planinama I. i II.« obrađena
vegetacija planinskih rudina i stijena Risnjaka i Snježnika. Istodobno započeta
su i sustavna istraživanja ostale vegetacije, naročito livada, vriština
i šuma, ali rezultati nisu dosad objavljeni. Ta je istraživanja prekinuo rat.


God. 1947. nastavio sam istraživanja Gorskoga Kotara s potporom
Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu sa ciljem, da se v e-
g e t a c i j s k a istraživanja što t i j e s n i j e povezu s pedološkim
i šumarskim istraživanjima, i da se tako
postave temelji suvremenoj .tipologiji naših šuma.
Kao polazna točka uzete su prirodne vegetacijske jedinice, biljne zajednice
(fitocenoze), i na njih su primijenjena pedološka i šumarska istraživanja.
Na tim istraživanjima sudjelovao je ing, Josi p Šafar , upravitelj
šumarskog instituta u Zagrebu, dr. To ( misla v Brzac , asistent
veterinarskog fakulteta i aps. agr. Zlatk o Grac a ni n.


Na konferenciji za tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije, koju
je sazvalo Savezno ministarstvo šumarstva u svibnju god. 1948., predložio
sam, da se u Jugoslaviji organizira sustavno kartiranje vegetacije, kako se
provodi u drugim naprednim zemljama i kako je kod nas provađano u
Makedoniji, gdje su izrađene vegetacijske karte planine Peristera i Bistre.
Kao najpodesniji objekt za tu svrhu u Hrvatskoj predložio sam planinski
skup Risnjaka i Snježnika.


Ima više razloga, da sam se odlučio za kartiranje Risnjaka, koji je bez
sumnje jedan od najmnogolikijih krških terena. Glavni je razlog u tome,
što je planinsko područje Risnjaka i Snježnika razmjerno vrlo lako pristupačno,
a ipak je* vegetacija prilično sačuvana od nepovoljnih gospodarskih
utjecaja. U okolini ovih planinskih skupova nema većih naselja, koja bi
bitno izmijenila prvobitnu sliku vegetacijskog pokrova, površine su kultura
i livada prema šumama razmjerno malene. Usto je vegetacija vrlo značajno
građena. Risnjak i Snježnik čine snažnu klimatsku i biljnogeografsku pregradu
između područja kopnenih šuma hrasta kitnjaka i običnoga graba
(Querceto-Carpinetum croaticum) i primorskih šuma bjelograba (Carpinetum
orientalis croaticum). U visinskom pogledu ima Risnjak tipično visinsko
raščlanjenje Hrvatske i Bosne, jer se na pojas bukve i jele nadovezuje
pojas predplaninske bukve, a iznad nje se nalazi pojas klekovine bora.
Zbog mnogolikosti reljefa česti su obrati visinskih pojasa, a u vrtačama i na
kamenitim grebenima razvijena je naročita vegetacija predplaninskih crnogoričnih
šuma smreke i jele. U vezi s razlikama u geološkoj podlozi i petrografskim
sastavom kamenja susrećemo u neposrednoj blizini bazifilno-neutrofilnu
i ekstremno acidofilnu vegetaciju. Tako se na razmjerno malenom
prostoru nalazi vrlo mnogolika šumska jj livadna vegetacija.


Prijedlog o izboru Risnjaka prihvaćen je, pa je već u srpnju iste godine
Savezno ministarstvo šumarstva u Beogradu preko Zavoda za pošumljavanje
i melioraciju Krša u Splitu osiguralo sredstva za početak radova.


98
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Smatram svojom dužnošću, da ovom prilikom zahvalim Saveznom ministarstvu
šumarstva FNRJ u Beogradu i Ministarstvu šumarstva NR Hrvatske
u Zagrebu za materijalnu potporu za ova istraživanja. Institut za pošumljivanje
i melioraciju Krša u Splitu učinio je sve sa svoje strane, da se
ova istraživanja, zasnovana na najširoj bazi, što uspješnije provedu, pa mu
zato mnogo zahvaljujem.


I. Organizacija rada
Nakon što su izvršene najnužnije pripreme i izrađene kopije i povećanja
karata u mjerilu 1 : 25.000 i 1 : 12.500 krenula je 29. VIL 19481 pod
mojim vodstvom skupina od sedam mladih stručnjaka u Crni Lug, da
poduzme zanimljivi i teški posao tipološkog istraživanja i kartiranja
Risnjaka.


Itinerari . Istraživanje i kartiranje odvijalo se u nekoliko vremenskih
odsjeka, jer se pokazalo, da se u teškim terenima, često udalieno od
baza, ne može besprekidno raditi. Osim toga trebalo je terenski rad uskladiti
i s laboratorijskim radom, koji je često tražio prekid terenskih istraživanja
(izrađivanje i prerisavan:e karata, sređivanje podataka, najnužnije
botaničke i pedološke analize i t. d.), a trebalo je računati, što je razumljivo,
i sa zaposlenošću istraživača na drugim stranama.


God. 1948. priređene su dvije ekskurzije, dulja ljetna i kraća jesenska,
a god. 1949. radilo se s malim prekidom preko 3 mjeseca. Glavna istraživanja
izvršena su u mjesecu srpnju, a kartiranja u srpnju i u prvoj polovici
kolovoza i u mjesecu rujnu i listopadu, a uzorci za tehnička istraživanja
sabirani su u mjesecu studenomu.


Istraživanja god. 1948.
»


29.
VII. — 14. VIII. Uvađanje; u posao, upoznavanje tipologije šuma, kartiranje središnjeg
dijela Risnjaka; sabiranje .bilja i pedoloških uzoraka. Stanice: Smrekovac
i Lazac (broj učesnika 8—10).
23.
X. — 31. X. Zaokruživanje šireg područja Risnjakia, okolina Leske, Bijela vodica,
Crni Lug, Zehn, Stanica: Bijela Vodica ´(broj učesnika 7).
Istraživanja god, 1949.


6. VII. — a. VIII. Upoznavanje
tipova livada i pašnjaka, istraživanje i kairtiranje šuma
središnjeg dijela Risnjaka (Bukovac i Bijele Stiiene), kartiranje okoline Lazca;
istraživanje i kartiranje livada i pašnjaka od Crnog Luga do Mrzle Vodice i
Gornjeg Jdlenja; istraživanje i kartiranje šumske i planinske vegetacije skupa
Snježnika, uzimanje uzoraka sijena, sabiranje živog biljnog materijala, sabiranje
herbarskog materijala i kopanje prolila; meteorološka istraživanja u različitim.
biljnim zajednicama u području Risnjaka i Snježnika i proučavanje visinskih
profila ovih vrhova; polaganje i izmjera ploha za šumarska istraživanja, d´endrometrijska
mjerenja, proučavanje visina i prirasta bukve i jele na profilu Risnjaka
i Snježnika. Stanice: Bijela Vodica, Mrzla Vodica, Smrekovac i Lazac, (broj
učesnika 25—30).
3.
VIII. — 19. VIII. Izrađivanje karata, istraživanje i kartiranje sjevernog i istočnog
dijela Risnjaka (Pogled i Javorov Kali), završavanje kartiranja oko Crnog Luga.
Stanice: Pogled, Javorov Kail, Bijela Vodica, (broj učesnika 6—8).
13.
IX. — 24. X. Kartiranje Tisovca, Travnika, Oštre, Zelina i Vršića. Upoznavanje
primorske vegetacije i istraživanje i kartiranje okoline Gornjeg Jelenja (Oštro99
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 18     <-- 18 -->        PDF

vica, Lipač, Telčar, Senjavina, Veliki Plis, Mali PUS, Kamenjak), Pia tak, Sleme,
Zaječe, Glavina, Tuhobić, Lokvarski Laži, Brloško, Rogozno, Lisičine, Želim, Suha
Rečina. Stanice: Bijela Vodica, Tisovac, Gornje Jelenje, Mrzla Vodica, (broj
učesnika 4—7).


10.
XI. — 5. XII. Rušenje stabala za đendroimetrijska i tehnološka istraživanja u području
Smrekovca. Stanica: Bijela Vodica.
Saradnici i učesnici. Broj saradnika nije bio svagda jednak,
niti su isti ljudi sudjelovali u svim radovima. U jednu ruku mijenjali su se
saradnici, koji su imali određene zadatke. Meteorolozi vršili su opažanja
samo u toku velike srpanjske ekskurzije god. 1949., a livadari su radili, dok
nisu bile pokošene livade. Šumarska (dendrometrijska istraživanja) vršena
su također samo u srpnju, ali je za njih bilo predviđeno još određeno vrijeme
u jesen. Tehničke zapreke onemogućile su međutim nastavak ovih
važnih radova. U drugu ruku sudjelovali su na istraživanjima mnogi učesnici
samo kratko vrijeme sa zadaćom, da se upoznaju s metodikom naših istraživanja
i kartiranja, kako bi se slična istraživanja mogla provesti i u drugim
krajevima. Određeni broj stručnjaka sudjelovao je ipak cijelo vrijeme na
istraživanjima i kartiranju i izdržao sve tegobe i napore rada naročito u
kišovitim, jesenskim mjesecima. Njihova je zasluga, da je završena površina
jedne cijele sekcije karte Sušak u omjeru 1 : 25.000.


Kod rasporedbe posla išlo se za tim, da se po mogućnosti svaki učasnik
uputi u sve radove, koji su ga zanimali. Zato su ne samo u kartografskom snimanju, nego su pomagali i u šumarskim,
meteorološkim, a prema prilikama i u livadarskim radovima.


Cijelo vrijeme — oko 1(15 dana — proveli su na istraživanju i kartiranju apsolventi
šumarstva Stjepan B er to vi ć. Zoltan Matan i Zvonko Pel-
c e r. Nešto kraće boravio je zbog ispita u jesenskom roku vođa ekipe prof. H o r v a t*
Virtlar veterinarskog fakulteta Marti n Rožma n sudjelovao je na radovima 85
dana, te je bio uposlen kod kartiranja, sabiranja herbarskog i živog materijala, a vodio
je i administrativne poslove. Apsolvent agr. Zl a tk o Gračani n proveo je u terenu
72 dana; on je uz kartiiranje livada d šuma izvršio sva pedološka istraživanja i preuzeo
obradbu sabranih uzoraka. Ing. Boris Zlatarić i lugar Vlado Nas ti ć proveli
su u terenu oko 35 dana i sudjelovali su kod kartiranja vegetacije, a ing. Zlatari
ć izvršio je s tog. Fukareko m šumarska istraživanja na profilu masiva
Risnjaka. Najveći broj učesnika prisustvovao je samo velikoj srpanjskoj ekskurziji
god. 1949., koja je trajala 38 dana. Tom prillikoim izvršeni su zamašni! botanički, pedološki,
šumarski i gospodarski, radovi, a kairtirane su i znatne površine. Na ´tim radovima
sudjelovali su dr. Dane Bat i ni ca (Sarajevo), ing. Đuro Babogredac, dr.
Boris Vrtar, asistent vet. fakulteta Mirko F i n d r i k, prof. Dafina Bajić
(Sarajevo), ing. Stanko Cvek (Split) i studenti Jeronim Sesartić, Blanka
Hefer, Vlado Vugrinec, Ivan Pen. zar. Asistenti zavoda za botaniku veterinarskog
fakulteta dr. Tomislav Brzac i dr. Štefa S 1 â nsik â-Pe 1 i ca ri ć
sudjelovali su naročito kod botaničkih istraživanja, te su kao i ing. Pavl, e F ukare
k (Sarajevo) i prof. Brank o Maksi ć boravili na istraživanjima 17—23
dana. Od ostalih učesnika sudjelovali su kraće vrijeme god. 1948. i 1949. prof. Z agorka
Pavlović i ing. Branimir Jovanović iz Beograda i dr. V il a d J
Tregubov i dr. Ana Budnar iz Ljubljana. Dr. T r e g u b o V izabrao je j omeđio
plohe za šumarska istraživanja, a ing. Rok o Beni ć izabrao je uzorke za tehničke
analize drva. Ing. Nori s Regen t prisustvovao je nekoliko dana radi upoznavanja
vegetacije, a doc. dr. Boz i da r Metzge r došao je u dva navrata kontrolirati fotometrijska
opažanja.


* Za prof. Ho rva ta, dr. Brzcai Z. Gračanina nije ovdje uračunano
prijeme provedeno na istraživanjima god. 1947. i u proljetnim mjesecima god. 1948.
100
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Svi učesnici pokazali su veliki interes za naša istraživanja i znatno su
pridonijeli tome, da se je mogao obaviti tako opsežan rad u razmjerno
kratko vrijeme. Zato im kao voda naučne ekspedicije i ovom prilikom
srdačno zahvaljujem.


Organizacija opskrbe i p revoza. Najteže pitanje naših
istraživanja bila je organizacija opskrbe i prevoza. U to je uloženo mnogo
truda, ali je stvar ipak zapinjala. Ima tome mnogo razloga: udaljenost od
opskrbnih baza, nestašica radne snage, a naročito nedostatak stalnog prevoznog
sredstva.


Glavna opskrbna baza bila je Crni Lug i kraće vrijeme Gerovo, gdje nam je
susretijivošću šumskih radilišta billo omogućeno opskrbljivanje. Ipak nas nisu mogla
ova radilišta opskrbiti suhom terenskom hranom, pa su pojedine skupine, koje su
radile unutar planinskih masiva, udaljeno od opskrbne baze, zapadale često u kritično
stanje, s tim više, što je i doprema vode bila vrlo otežana. Prigodom ekskurzija god.
Ii948. i u jesen god. 1949. brinuli su se za opskrbu sami članovi ekipe (Marti n R o žmani
i Zolta n Ma tan), dok je za trajanja srpanjske ekskurzije god. 1949., u kojoj
je sudjelovalo stalno preko 25 ljudi, tu zadaću preuzeo ing. Stank o Cvek. Poteškoće
su ipak bile vrlo veilike, pa je i sam direktor Instituta za pošumijivanje i
melioraciju Krša u Splitu ing. Augus t Horva t osobno doputovao na teren i
uložio sve napore, da se stanje popravi. Stvar se vidno poboljšala, kad nam je Ministarstvo
šumarstva NR Hrvatske stavilo na raspolaganje auto.


Najveću pomoć u našem opskrbljivanju iskazao nam je naš stalni saradnik J
M a ti ja Gašpara c iz Bijele Vodice pod Rismja.ko.rrt; on je sudjelovao na svim
radovima.


Kad smo završili središnji, teško pristupni dio Risnjaka i Snježnika
i prešli na niže vrhove, koji su ispresjecani cestama i putovima, odvijao se
posao mnogo lakše. Ali baš sada se pokazala nužnost stalnog prevoznog
sredstva. Dok smo imali na raspolaganje auto (dip) svršavali smo dnevno
dosta lako velike površine, a bila je i opskrba donekle regulirana. Čim smo
ostali bez prevoznog sredstva, iskusili smo ponovno sve tegobe pokretanja
i opskrbljivanja iz udaljenih baza.


Izuzevši livadarsku skupinu, koja je radila uglavnom u blizini naselja,
stanovao je najveći dio učesnika u šatorima. Lovačka baraka na Smrekovcu,
koju smo u ljetu god. 1948. popravili, izgorila je nesretnim slučajem nakon
našeg odlaska. Jedino kasnije, kad smo obrađivali obronke prema Primorju,
mogli smo se smjestiti u šumarskoj kući na Gornjem Jelenju.


II. Metodika rada
U našim istraživanjima Gorskog Kotara polazili smo od jasno omeđe,nih
biljnih zajednica (fitocenoza). Na te jasno omeđene i floristički karakterizirane
zajednice primijenjena su sva druga istraživanja.


Naše biljne zajednice nisu shvaćene na temelju dominiranja neke vrste,
već na sastavu sviju vrsta, u prvom redu onih, koje su na zajednicu vezane.
Kad se radi a šumama, mogao bi tkogod zaključiti, da je najispravnije, da
se šumske zajednice osnivaju na vrsti drveća. Prema tomu trebalo bi postaviti
neke cjeline na temelju pretezanja bukve, jele, smreke ili javora.
Ipak pomno promatranje pokazuje, da takvi tipovi šuma, koje bismo
postavili na temelju vrsta drveta, ne mogu podnijeti naučnu kritiku. Životna
amplituda pojedine vrste drveta može biti široka. Drvo živi često


101


2
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 20     <-- 20 -->        PDF

u vrlo različitim životnim prilikama i prilagođuje im se: prema tim prilikama
proizvodi ono stanoviti učinak, doseže određene visine, postizava
izvjesne debljine i pokazuje značajne priraste. U povoljnim prilikama taj je
učinak velik, u nepovoljnim malen, ali nam samo drvo ne daje uvijek mogućnosti,
da takav učinak na prvi pogled utvrdimo. U biljnoj zajednici,
koja je osnovana na velikom broju vrsta, imamo naprotiv pouzdani putokaz,
koji nas upućuje kakve su životne prilike staništa. Istraživanja u
našim šumama pokazala su na pr,, da smreka u tri floristički različite zajednice
daje bitno različite visinske i debljinske priraste. Stabla smreke
proučena u istoj vrtači, u istoj nadmorskoj visini, ali u različitim biljnim
zajednicama pokazala su znatne razlike u godišnjem prirastu. Sličnu
pojavu vidimo i kod jele, koja se razlikuje prema biljnim zajednicama.
Jela predplaninske šume razlikuje se od jele iz šume bukve, iako jedna i
druga rastu na vapnenačkoj podlozi, a često i u neposrednoj blizini. S druge
strane razlikuje se jela, koja raste na vapnencima i silikatima.— koliko se
može dosad vidjeti — u svojim tehničkim svojstvima toliko, da će ovome
pitanju biti obraćena posebna pažnja.


Smreka, jela i bukva rastu dakle u različitim životnim prilikama i: one
same ne mogu biti pokazivač (indikator) tih životnih prilika. To može biti
samo skup vrsta. Često neke malene i sitne biljke, koje rastu u1 šumi imaju
u dijagnostičkom pogledu veću vrijednost za šumu negoli domimirajuća
stabla. Skup svih vrsta neke šumske zajednice najjasnije pokazuje kakve
su životne prilike. (


U prirodi postoje brojne biljne zajednice, koje treba tako opisati i
floristički tako karakterizirati! da ih i manje upućeni može na prvi pogled
prepoznati i na njih primijeniti svoja istraživanja.


Dosadašnja istraživanja naših stručnjaka vršena su odijeljeno. Botaničari
radili su za sebe, pedolozi za sebe, klimatolozi vršili su meteorološka
opažanja posve nezavisno od nas, a šumari i agronomi radili su svaki na
svoju ruku. Na taj način bilo je vrlo teško rezultate međusobno povezati,
pa sam zato odlučio, da se taji rad kod istraživanja Risnjaka koordinira i
što više poveže. To je i učinjeno.


Glavna je osobina našega rada bila tijesna povezanost botaničkih,
.pedoloških, klimatoloških, šumarskih i poljoprivrednih istraživanja. Ta
povezanost ide tako daleko, da se sva istraživanja p r o v a đ a j u
isključivo u tipičnim zajednicama, koje su botanički
jasno ograničene. Zato je polazna točka svih naših istraživanja
prirodna sastojina neke biljne zajednice, na pr. šume, livade, kamenjare,
kulture i si. Zai tu su sastojinu određeni po mogućnosti svi elementi: nalazište
(lokalitet), nadmorska visina, ekspozicija, nagib, veličina plohe, slojanje,
pokrovnost i si. Zatim je na toj plohi kombiniranom procjenom utvrđena
po slojevima množina pojedinih vrsta i njihova životna sposobnost
(vitalnost), proučavani su utjecaji gospodarenja (paša, sječa, palenje), a
ako je to šumska sastojina, određeni su od oka i glavni šumarski elementi:
visina i debljina stabala, obrast, čistoća od grana, način pomlađivanja i
slično. Najzad je sastojina unesena na geografsku kartu.


Sva daljna istraživanja vršena su isključivo u toj sastojim. U njoj je
iskopan profil za istraživanje tla, utvrđen je matični supstrat i uzeti su
uzorci za kemijsku i fizikalnu analizu. Kad su vršena meteorološka opaža


102
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 21     <-- 21 -->        PDF

nja, obavljena su sva mjerenja unutar ove jasno omeđene plohe, a ako su
vršena i šumarska istraživanja, obavljena su ona u toj sastojim, a sabrani
su u njoj i uzorci za tehničku analizu drva. Ako je istraživana sastojina
livada, primijenjena su na nju livadarska istraživanja, određena je vaganjem
količina svježe krme i suhog sijena i sabrani su uzorci za analizu
hranidbene vrijednosti.


Povezujući tako sva istraživanja s prirodnom,
jasno omeđenom biljnom zajednicom, dobivamo svestrani
uvid ne samo u njezinu građu i njezine životne
prilike, nego i u njezino gospodarsko značenje. To
nam omogućuje, da kod dovoljnog broja istraživanja
možemo rezultate za neku biljnu zajednicu generalizirati.


Važnost je tipološkog istraživanja u tome, što ono iz mnogolikosti
šumske ili livadne vegetacije utvrđuje na osnovu razmjerno malenoga broja
karakterističnih vrsta jasno omeđene cjeline, koje nazivamo biljne zajednice,
i da iz dovoljnoga broja točno proučenih ploha (sastojina) ovih zajednica
zaključuje, da se i sve ostale plohe, koje se podudaraju u florističkom sastavu
sa istraženim plohama, podudaraju i u ostalim bitnim svojstvima.
Zato možemo na pr. nakon detaljnog proučavanja sastava, životnih prilika
i gospodarskog značenja dovoljnog broja tipično razvijenih sastojina neke
šumske zajednice zaključivati, da se sve plohe, koje imaju isti sastav, odlikuju
istim ili vrlo sličnim životnim prilikama i imaju približno jednako
šumarsko značenje.


Od kolike je važnosti ova spoznaja za nauku i praksu pokazuje najbolje
činjenica, da redovno već nakon kratke florističke analize neke šume ili
livade možemo ovu priključiti određenoj vegetacijskoj jedinici (asocijaciji,
subasocijaciji ili facijesu) i stvoriti zaključak o njezinim životnim prilikama
i o njezinom gospodarskom značenju. Čim utvrdimo na pr. na livadi neke
značajne acidofilne vrste, možemo zaključiti, ne samo kojoj biljnoj zajednici
ta livada pripada, nego i to. da joj treba dodati vapna, da se njezin: sastav
izmijeni. Nalazimo li u ipodručju livadu šaševa, za koju smo utvrdili, da se
razvija samo na vlažnim staništima, znamo, da treba provesti odvodnjavanje.


Golemo značenje tipizacije dolazi najviše do izražaja kod kartiranja.
Umesemo li na pr. na geografskoj karti sve sastojine livadne zajednice pahovke
(Arrhenatheretum elatioris) možemo izračunati, kolike površine ona
pokriva i kolike količine i kakvog sijena daju cve površine. Zato su sva naša
istraživanja išlla za tim, da se najprije svestrano istraži floristički sastav,
građa i životne prilike jasno omeđene zajednice, i da se zatim na nju primijene
sva gospodarska istraživanja.


III. Botanička istraživanja
Botanička istraživanja planinskog skupa Risnjaka i Snježnika vršena
su, kako sam istaknuo, već dulji niz godina prije rata i nastavljena su god.
1947. Za to vrijeme sakupljen je obilni floristički i vegetacijski materijal,
koji je najvećim dijelom obrađen, ali je tek manjim dijelom objavljen. Od


103
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 22     <-- 22 -->        PDF

god. 1947. snimljeno je ukupno 206 ploha različitih biljnih zajednica, koje
su uz nekih 100 predratnih snimaka služile kao osnova za izradbu tabela.
Šume su uglavnom završene, te je već prošle godine izrađena rasprava pod
naslovom »Prilog poznavanju šuma Gorskoga Kotara«, koja će biti nakon
završetka svih istraživanja objavljena. Isto je tako obrađen veliki materijal
brdskih livada i vriština Gorskoga Kotara, koji obuhvata i područje
Risnjaka i Snježnika.


Na osnovu velikog broja snimaka moglo se shvatiti i omeđiti veći broj
asocijacija, a neke od njih raščlaniti i na niže jedinice, subasocijacije i
facijese. To je bio preduvjet za pedološka, klimatološka. šumarska i poljoprivredna
istraživanja, jer je polazna točka, kako smo naglasili, bila uvijek
jasno karakterizirana vegeltacijska jedinica.


Na osnovu spomenutih snimaka utvrđeno je dosad u području Risnjaka
i Snježnika oko 25 različitih asocijacija. Jedne su od njih vrlo raširene i
imaju golemo gospodarsko značenje, druge su rjeđe, ali su u vegetacijskoj
slici vrlo važne, a treće su vrlo rijetke i više su značajne u teoretskom,
negoli u praktičnom pogledu.


Šum e i klekovina . Iako su u mojoj raspravi: »Biljnosociološka
istraživanja šuma u Hrvatskoj«, koja je izašla god. 1938. obuhvaćena velika
područja kopnenih dijelova Hrvatske, ostale su šume Gorskoga Kotara
prilično neobrađene. Jedino je bila obuhvaćena šumska vegetacija na
vapnenačkoj podlozi. Mnogolika vegetacija na silikatnoj podlozi i vegetacija
predplaninskih crnogoričnih šuma iznad vapnenaca bila je tek usput
promatrana. Njoj je obraćena pažnja tek iza objavljivanja gornje rasprave.
Isto tako nije dosad još istražena vegetacija močvarnih šuma johe, koja se
u području Risnjaka i Snježnika gotovo i ne nalazi.


Gorski Kotar kao visoka snažna barijera dijeli dva velika šumska područja
Hrvatske: kontinentalno područje hrastovih šuma i područje primorskih
šuma. U sjevernom, kontinentalnom dijelu, prevladava hrast
kitnjak i obični grab, koji izgrađuju velike sastojine. One su doduše djelovanjem
čovjeka pretvorene najvećim dijelom u kulture, ali su se ipak na
nekim mjestima toliko sačuvale, da možemo dobiti pravu sliku njihove
grade. Te šume sežu od Hrv. Zagorja i požeških gora sve do podnožja
dinarskih planina i pokazuju u svome sastavu na tim golemim prostorima
neobično veliku sličnost. To je područje hrasta kitnjaka i običnoga graba
(Querceto-Carpinetum croaticum). Bitno različitu sliku nalazimo na primorskoj
strani dinarskih planinskih skupova, gdje su velike površine zauzele
šume hrasta medunca i bijeloga graba (Carpinetum orientalis croaticum),
koje se protežu od tršćanskog zaljeva sve do Crne Gore i odlikuju se
znatnim brojem submediteranskih vrsta prilagođenih na vruća suha ljeta
kopnenih područja dalmatinske Hrvatske, Hercegovine i Crne Gore.


Između ova dva područja hrastovih šuma dižu se planinski masivi
Gorskoga Kotara pokriveni šumama bukve i jele i šumama smreke, a na
najvišim vrhovima klekovinom bora. To je područje Gorskoga Kotara u
užem smislu; ono se proteže od Vrbovskog i Ogulina sve do primorskih
obronaka. S jedne i s druge strane obrubljeno je ovo područje značajnim
šumama crnoga graba, koje su se uklopile između hrastovih šuma nižih područja
i šuma bukve i jele.


104
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Promotrimo li kartu horizontalnog raširenja bukve, jele ili smreke,


vidimo jasne pravilnosti. Najširi je areal bukve, ona seže najdublje prema


kopnenim i prema primorskim obroncima. Znatno je uži areal jele, koja je


vezana na određene nadmorske visine i kloni se kopnenih i primorskih


strana. Najuži je areal smreke, koja je zauzela samo jasno omeđene površine


unutar bukve i jele ili tek pojedinačno prodire u njihove sastojine. Njezina


su staništa duboke hladne doline gorskog pojasa i stijene i vrtače subalpskog


područja.


Bukva i jela izgrađuju snažni visinski pojas, koji se ipak bitno razlikuje


na vapnencima i silikatima. Iznad pojasa bukve i jele nalazi se pojas pred


planinske šume bukve u kojoj se postepeno snizuju stabla, umanjuju se


prirasti i konačno prelazi šuma u klekovinu bukve, a povrh nje se nalazi


klekovina planinskog bora.


Visinsko raščlanjenje šumske vegetacije Gorskog Kotara pokazuje


veliku depresiju gornjih granica šumskih zajednica u poredbi s Plješevicom


u Lici i s Bjelašnicom kod Sarajeva. Razlog je tome u oceanskom značaju


klime Gorskoga Kotara i razmjerno malenim visinama cijeloga planinskog


skupa.


Na temelju dosadašnjih istraživanja možemo šumsku vegetaciju Gorskoga
Kotara u užem smislu, t. j . vegetaciju unutar područja hrasta raščlaniti
u dva velika, bitno različna skupa. Jedno ´su bazifilno-neutrofilne ili
slabo acidofilne šume reda Fagetalia Pawl, zastupane šumom bukve i jele


´ (Fagetum abietetosum), predplaninskom šumom bukve (Fagetum subalpi


....) i šumom gorskoga javora i jasena (Aceretc-Fraxinetum), a drugo su


acidofilne šume i klekovina reda Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. sa šumom jele


i rebrače (Abieto-Blechnetum), gorskom šumom smreke (Piceetum croati


cum montanum = Aremonieto-Piceetum p. p.), predplaninskom šumom,


smreke (Piceetum croaticum subalpinum) i predplaninskom šumom jele i


smreke (Abieto-Piceetum calamagrostidis). Ovamo pripada i klekovina bora


(Pinetum mughi). Da li se imaju istom redu priključiti i ekstremno acidofilne


šume bukve na silikatnoj podlozi, nije još jasno.


Najveće površine zaprema bazifilno-neutrofilna šuma bukve i jele


(Fagetum croaticum abietetosum), koja se odlikuje velikim brojem značajnih


vrsta i obiljem ilirskih endema. Ta se šuma razvija na plitkom vapnenačkom


i dolomilnom tlu i pokazuje veliku mnogolikost s obzirom na dubljinu tla,


nadmorsku visinu, trajanje snijega, nagib i si., pa se može razlikovati veći


broj facijesa. U toj šumskoj zajednici doseže bukva i jela goleme dimenzije.


Naročito su lijepo razvijene jele, koje su raširene uglavnom u srednjem


dijelu gorskog područja. Prema usponu gubi se postepeno jela i bukva pre


otima mah, ali još uvijek doseže znatne visine i debljine. Tek iznad određene


granice smanjuju se vrlo brzo i životni uvjeti za bukvu i ona prelazi u nisku


predplaninsku šumu, koja zaprema velike površine i predstavlja naročiti


gospodarski tip. Na svojoj gornjoj granici prelazi predplaninska šuma bukve


često u klekovinu bukve.


Mnogo manje površine zauzele su u Gorskom Kotaru acidofilne šume
reda Vaccinio-Piceetalia, iako i one zapremaju na permokarbonskim pješčenjacima
velike plohe i ističu se u fizionomiji kraja, a imaju i veliko šumarskoznačenje.


105
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Od svih acidofilnih šuma pokriva najveće površine zajednica jele-i
rebrače (Abieto-Blechnetum), koja nije bila dosad opisana. U njezinu sastavu
ističu se acidofilne vrste. Iako se sastojine ove šume nalaze često u
neposrednoj blizini uz bazifilno-neutrofilnu šumu bukve i jele, ipak su
razlike medu njima upravo nevjerojatne. I ovdje doseže jela velike visine
i debljine, ali se razlikuje po izjavama Gorana u svojim tehničkim svojstvima
od jele povrh vapnenaca.*


Znatno manje površine zaprema gorska šuma smreke (Piceetum montanumj,
koja se nalazi najčešće u depresijama, manjim dragama i na poljima
i izgrađuje tu i tamo lijepe sastojine. Smreka doseže u toj šumi znatne
visinske i debljinske priraste, a ostalo je drveće obično vrlo rijetko zastupano.
Nisko rašće sadrži uglavnom acidofilne vrste i u nekim plohama posve
preteže borovnica. Šuma je po svojim životnim prilikama očito srodna sa
šumom jele i rebrače, ali se od nje razlikuje mnogim važnim osob´nama.


Šume smreke javljaju se i u višim pojasima, u području predplaninske
šume bukve, gdje zauzimaju duboke vrtače i provalije izložene prema sjeveru
i sjeveroistoku. Iako u tim šumama dominira smreka s velikim brojem
vrsta, koje se nalaze i u gorskoj šumi smreke, ipak se obje zajednice floristički
i ekološki vrlo razlikuju. Predplaninska šuma smreke (Piceetum croaticum
subßlpinum) sadrži u svom sastavu uz mnoge acidofilne vrste i čitav
niz bazifilnih, a razlikuje se i u svojim visinskim i debljinskim prirastima
vidno od gorske šume smreke.


U istim vrtačama, gdje je na hladnim sjenovitim položajima razvijena
predplaninska šuma smreke, nalazi se na suprotnoj strani ili iznad nje
predplaninska šuma jele i smreke (AHeto-Piceetum calamagrostidis). Iako
su te šume udaljene često tek nekoliko metara, ipak je njihov sastav bitno
različit. Veliki broj vrsta, koje traže vlagu i sjenu, gübe se u šumi jele i
smreke, a javljaju se neke termofilne vrste, koje upućuju na suho i toplo
stanište. I izgled je šume različit. Ona se nalazi najčešće na raskidanim
kamenitim blokovima i kao pionirska zajednica osvaja najteže terene. U
skladu sa ekstremnim životnim prilikama ima u toj zajednici jela i smreka
razmjerno najmanje priraste. Katkad se nalaze šume ove zajednice na kamenitim
terenima u samom području visoke šume bukve i jele. Iako se obje
zajednice nalaze na istoj podlozi i u neposrednoj blizini, razlikuju se ne
samo u florističkom sastavu, nego i u svojim visinama, debljinama i prirastima
toliko, da predstavljaju bez sumnje bitno različite šumsko-gospodarske
tipove. Drvo predplaninske šume smreke i predplaninske šume jele i smreke
poznato je već od davnine kao prvorazredno dužičarsko drvo.


S predplaninskom šumom smreke srodna je po sastavu klekovina bora,
ali se u fizionomskom pogledu i u šumsko-gospodarskom značenju b´tno
razlikuje. Klekovina pokriva na Risnjaku i Snježniku dosta velike površine,
a javlja se često duboko ispod svoje prirodne granice naročito u hladnim
vrtačama, gdje se u proljeće dugo zadržavaju snjegovi.


Na primorskoj i na kopnenoj strani nadovezuju se, kako smo istaknuli,
na šume bukve i jele listopadne šume crnoga graiba i crnoga jasena, a tek


* U nižim područjima Gorskoga Kotara, već izvan naše vegetae;jske karte, zauzimaju
na sili´katnoj podlozi velike površine acidofillne šume bukve (t´agetum silicico.
lum ili Fageto-Blechnetum), koje su vrlo srodne sa šumom jele i rebrače, ali se ipak
razlikuju u nekim osobinama.
106
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 25     <-- 25 -->        PDF

u nižim područjima pridružuje im se hrast. Te šume pripadaju skupu termofilnih
šumskih zajednica, reda Quercetalia pubescentis. One se razlikuju u
primorskom i u kontinentalnom području, te pripadaju vjerojatno i različitim
zadružnim jedinicama. U kopnenim područjima pokrivaju na strmim
obroncima Kupe šume crnoga jasena i crnoga graba manje površine. U
podstojnoj sastojim dominira Erica carnea, Polygala chamaebuxus, Carex
alba i t. d. Naprotiv nalazi se u šumama crnoga graba na primorskim obroncima
uz brojne termofilne elemente naročito Sesleria autumnalis i izrađuje
vrlo šaroliku asocijaciju Ostryeto-Seslerietum. Ona je razvijena, koliko se
može dosad razabrati, u tri subasocijacije: tipičnom sa crnim grabom bez
termofilnih elemenata hrasta medunca, subasccijacijom s hrastom meduncem
i subasocijacijcm s običnim grahom. Ova potonja zauzima zaklonjena staništa,
ponajčešće na dubljim profilima i odlikuje se većim brojem mezofilnih
vrsta, na ... klenom, lijeskom, gorskim javorom i dr.


Livad e i pašnjaci . U istraživanom području Gorskoga Kotara
zapremaju livade i pašnjaci razmjerno malene površine. One se nalaze oko
naselja duž ceste od Crnoga Luga preko Zelina do Mrzle Vodice i od Mrzle
Vodice prema Gornjem Jelenju. Veće površine zastiru primorske kamenjare
tek na obroncima, što se ruše prema moru.


Livade i pašnjake možemo raščlaniti na nekoliko skupova; močvarne
livade šaševa, dolinske livade, brdske livade na vapnenačkoj podlozi, primorske
kamenjare i brdske livade na kiseloj podlozi.


Močvarne livade zapremaju manje površine uz rubove potoka naročito
između Mrzle Vodice i Srednjeg Jarka. One su zastupane zajednicom
močvarnih šaševa (Caricetum vulpino-tricostatae). Mnogo veće površine zapremaju
dolinske livade. I one su najljepše razvijene uz rubove potoka, ali
na mjestima gdje voda ne stagnira, nego se nakon poplave odmah ocijeduje.
Dolinske livade nalaze se i na strmim obroncima, ako imaju dovoljnu količinu
vlage i hranjivih tvari.


U istraživanom području nalaze se četiri tipa dolinskih livada. Najvlažnija
staništa nastava livada krestaca (Cynosuretum cristati), koja je tipično
građena, a najsuša mjesta iznad vapnenačke podloge, koja su obilna hranjivim
tvarima, zauzima zajednica ovsenice (Arrhenatheretum elatioris).
Ona se razvija najčešće na mjestima, koja su torena. Na dubljim i gnojenrai
tlima povrh silikatne podloge nalazi se posebna asocijacija rosulje (Agrosti


detum vulgaris), koja dosad još nije obrađena, a sadrži veliki broj odličnih


trava. Na sličnim mjestima, iznad vapnenačke podloge, razvija se livada u


kojoj dominira Trisetum Havescens.


Dolinske livade Gorskoga Kotara nemaju trajni karakter, ako nisu u


poplavnim područjima. Pod utjecajem perhumidne klime ispiru se na polo


žitim terenima u tolikoj količini baze, da u najkraće vrijeme dolazi do stva


ranja kiselog, podzolastog tla, na kome dominira nardetum. Zato se livadno


gospodarstvo susreće na silikatnoj podlozi stalno s ovom acidofilnom


livadom, pa je pitanje kalcifikacije tla temeljno pitanje melioracije.


Nardetum pripada tipu brdskih livada i vriština na kiseloj podlozi. On


pokriva često goleme površine, a vrištine su razmjerno vrlo rijetke. Za


razliku od Ogulinskog Zagorja u kome pokrivaju vrištine i bujadnice nedo


gledne plohe, gube se one s usponom, a na njihovo mjesto se pojavljuje


nardetum.


107
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Na plićoj, vapnenačkoj podlozi razvile su se livade uspravnog ovsika.
One se odlikuju velikom šarolikošću boja, jer se u njihovu sastavu nalaze
brojne trajne zeleni, medu njima naročito lepirnjače. Dosad su utvrđene
dvije asocijacije. U kopnenom području, na istok i sjever od Gornjeg Jelenja,
nalazi se livada uspravnog ovsika i srednjeg trputca (as. Bromus erectus


— Plantago media). Ona se pojavljuje u dva različita oblika, poluvlažnom,
vrlo bujnom obliku, na hladnijim položajima i vrlo suhom, na toplim položajima.
Sastojine vlažnije subasocijacije (»mesobrometum«) odlikuju se
naročito obilnim pojavljivanjem mrazovca i mnogih drugih biljaka dolinskih
livada. Suši tip (»kserobrometum«) sadrži naprotiv elemente ekstremno
suhih staništa i odlikuje se znatno manjom produkcijom sijena.
Na obroncima ispod Gornjeg Jelenja zauzima slična staništa srodna
zajednica u kojoj se javljaju i neki novi elementi, na pr. Scorzonera villosa,
Danthonia calycina, Lathyrus megalanthos i t. d.


Posve drugu sliku nalazimo na primorskim obroncima ispod Gornjeg
Jelenja. Tu zapremaju uz niske šikare goleme površine raznolike zajednice
sveze rdobrade (Chrysopogono-Satureion subspicataej, koja se odlikuje
mnogim endemičnim ilirskim vrstama. Gornje položaje zauzima zajednica
šaša crljenike i žute zečine (as. ..... humilis-Centaurea rupestris) u kojoj
se ističu naročito mnoge leguminoze, ali važnu ulogu ima i planinski vrisak
(Satureia subspicata). U nižim, toplijim područjima zamjenjuje ovu zajednicu
kamenjara rdobrade (Brometo-Chrysopogonetum grylH).


Planinsk e rudine . Razmjerno vrlo malene površine zapremaju
na Risnjaku i Snježniku planinske rudine. Naročito su malene plohe na
kamenitom grebenu Risnjaka, gdje nema mnogo mogućnosti za njihov razvitak.
Tek na Gušlicama i na Medvrhhna, u području Snježnika, nalazimo
lijepe planinske rudine vrlo raznolike građe.


Planinske rudine zastupane su kod nas s dvije sveze i većim brojem
asocijacija. Najizloženije grebene zauzela je zajednica čvrstog šaša (Caricetum
firmae croaticum), a zaštićenije obronke zajednice sveze Festucion
pungentis, koja je zastupana s dvije asocijacije. Zajednica oštre vlasulje
(Festucetum pungentis) nastava na toplim, plitkim, sunčanim položajima, a
zajednica ljubičaste vlasulje (Festucetum amethystinae) naseljuje dublja i
vlažnija tla. Najvlažnija mjesta zapremaju u području Risnjaka i Snježnika
livade planinske busike (Deschampsietum caespitosae), koje se odlikuju neobičnom
bujnošću i daju velike količine sijena.


Od ostalih zajednica nalazi se na Risnjaku i Snježniku značajna vegetacija
stijena, a tu i tamo susrećemo i vegetaciju visokih zeleni. Ona je ipak
najčešće vrlo fragmentarno razvijena. To vrijedi i za vegetaciju torova.


IV. Pedološka istraživanja
Pedološka istraživanja započeta su god. 1947., te su nastavljena prigodom
kartiranja god. 1948. i 1949. Svrha je ovih istraživanja bila dvojaka:


1. utvrditi glavne tipove tala Gorskoga Kotara i 2. odrediti njihov odnos
prema pojedinim biljnim zajednicama. Sva je ta istraživanja izvršio apsolvent
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Z. G rac a ni n, koji je usto sudjelovao
i kod kartiranja šumske i livadne vegetacije.
108
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Da bi se postigli postavljeni zadaci iskopani su brojni profili na plohama,
koje su bile prije botanički točno proučene. Može se reći, da je
gotovo bez iznimke prethodila botanička snimka sastojme pedološkim istraživanjima.


U svemu je iskopano 80 profila iz 15 različitih zajednica, od toga 7
šumskih i 8 livadnih. U svakoj pedološkoj jami izvršen je detaljan opis
stratigrafije profila i uzeti su uzorci za mehaničku i kemičku analizu. Takvih
uzoraka sabrano je preko 200. Osim toga sabran je izvjestan broj uzoraka
i za fizikalnu analizu tala. Uzorci su uzimani iz najtipičnijih sastojina, ali
i iz prelaza, koji su naročito važni u singenetskom pogledu.


Sabrani uzorci podvrgnuti su detaljnom istraživanju u laboratoriju.
O rezultatima laboratorijskih istraživanja šumskih tala saopćuje Zl a tk o
Gračani n slijedeće: »Dosadašnja laboratorijska istraživanja imala su za
svrhu da odrede tipska svojstva pojedinih profila kako bi ih se moglo
svrstati u sistematske jedinice, tipove i podtipove. Istraživan je aktivni i
supstitucijski aciditet, mehanički sastav, sadržaj i karakter humusa, sadržaj
dušika, strukturna svojstva, sadržaj vapna, stupanj zasićenosti adsorpcijskog
kompleksa bazama i dr.


Rezultati dosadašnjih istraživanja jasno pokazuju, da postoji pravilnost
u odnosima tla i biljnog pokrova. Utvrđeno je na pr., da u gorskoj zoni, koja
sačinjava pretežni dio Gorskoga Kotara zauzima Ableto-Blechnetum jako
podzolirana tla razvijena na permokarbonskim naslagama, sastavljenim
pretežno iz permokarbonskog pješčara. Samo iznimno javlja se i povrh
vapnenaca i to samo tamo, gdje je konfiguracija terena omogućila stvaranje
deblje naslage tla. Reakcija ovih tala jako je kisela, a adsorpcijski kompleks
nezasićen. Najkiselija je reakcija površinskog horizonta, ali je i
reakcija dubljih horizonata također kisela. Humus je jako kiseo, a vapna
ne sadrže ova tla.


Druga šumska zajednica gorske zone, Piceetum montanum, zauzima
također podzolasta tla kisele reakcije i nezasićenog adsorpcijskog kompleksa
kao i Abieto-Blechnetum. Ipak je njeno raširen je u Gorskom Kotaru
znatno manje, jer je vezana na ravne doline i specifične mikroklimatske
prilike.


Naprotiv zaprema Fagetum abietetosum plitka skeletna ili skeletoidna
tla razvijena na tvrdim vapnencima i dolomitima. I u ovim tlima zbivaju se


— u skladu s klimatskim prilikama — procesi podzolizacije. Ipak ovdje
ne dolazi do tvorbe neprekinutog A2 horizonta, već je taj sloj prekinut skeletom
vapnenca ili dolomita, koji se iako slabo, ipak troši i time u svojoj
neposrednoj blizini stvara zapreku brzom djelovanju podzologenetskih
faktora. Reakcija površinskog sloja slabo je kisela, neutralna ili slabo alkalična,
a u dubljim slojevima je alkalična. Humus je redovito slabo kiseo do
kiseo, kalcij ski karbonat je prisutan u skeletu i u sitnici uz skelet. Sitnica
površinskih horizonata sadrži malo karbonata ili ih nema. Daljni razvitak
tla zavisi o smještaju skeleta, o dubljim tla i o nekim drugim faktorima. Na
dubljem profilu pojavljuju se acidofilni elementi i to najprije oni, koji se
plitko zakorjenjuju.
U predplaninskoj zoni zaprema Fagetum subalpinum tla, koja u gorskoj
zoni odgovaraju šumi Fagetum abietetosum.


109
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Osim šuma bukve nalaze se u višim pojasima na Risnjaku i Snježniku
još i vrlo značajne crnogorične šume. Šuma Abieto-Piceetum calamagrosHdis
nastava skeletna, krupno kamenita tla s malo sitnice u dubokim pukotinama.
Naprotiv nastava Piceetum subalpinum kisele subalpske crnice. Zanimljivo
je, da se sva tri tla pojavljuju na istom matičnom supstratu, na tamnim
jtirskim vapnencima, a njihov razvitak zavisi o konfiguraciji terena i o mikroklimatskim
prilikama«.


Istaknuli smo, da već opažanja u terenu, a naročito analize u laboratoriju,
pokazuju jasnu vezu između svojstava tla i biljnog pokrova. Ta je
veza tako velika, da se nakon nekoliko proučenih profila može iz samog
vegetacijskog pokrova zaključiti na sastav tla.


U Gorskome Kotaru utvrđen je dosad veći broj tipova i podtipova tala,
ali najveće značenje imaju s jedne strane različita vapnenačka tla, koja se
razvijaju pod šumom bukve i jele i pod livadama, koje su iz njih nastale,
s druge strane ekstremno kisela tla, koja se razvijaju ispod šume jele i
rebrače i pod livadama, koje su iz njih nastale. Botanička i pedološka istraživanja
pokazala su, da se biljni pokrov i tlo razvija uporedno.


V. Klima tološka istraživanja
Iz velikih florističkih razlika nekih šumskih i livadnih zajednica, koje
se nalaze često u neposrednoj blizini i na istoj geološkoj podlozi, ali se
razlikuju naročitim reljefnim prilikama, moglo se zaključiti, da se ove
zajednice znatno razlikuju i u klimatskim prilikama. Isto tako upućivali su
brojni obrati visinskih pojasa ,pa i same visinsko raščlanjenje naše vegetacije
na velike razlike u lokalnoj klimi (mikroklimi).


Da se osvijetle ova značajna pitanja vršena su meteorološka opažanja
često u neposrednoj blizini, ali isključivo u tipičnim biljnim zajednicama.
Sva ta opažanja provedena su pod vodstvom prof. B. M a k s i ć a uz suradnju
s dr. B. Vrtaro m sa skupom nekolicine mladih meteorologa, studenata
geofizike. Njima su pomagali prema potrebi i ostali članovi ekskurzija.


Prof. M a k s i ć obradio je sabrani materijal, koji je doveo do vrlo
interesantnih rezultata. U svrhu mikroklimatskih istraživanja u različitim
biljnim zajednicama postavljene su dvije osnovne meteorološke stanice
i 35 pokretnih stanica. Osnovne stanice služile su za uporedivanje podataka
motrenja vršenih na pokretnim stanicama. Prva osnovna stanica bila
je smještena u Bijeloj Vodici i radila je od 12. VII. do 22. VIL, a druga je
bila smještena na Lazcu od 26. VII. do 31. VII. Osnovna stanica bila je
snabdjevena s većim brojem instrumenata, koji su mjerili temperaturu,
vlagu, tlak zraka, vjetar i t. d. Motrenja su vršena u visini od 2 m iznad
površine zemlje. Pokretne stanice služile su za motrenje u pojedinim
biljnim zajednicama i bile su snabdjevene prenosnim aparatima, uglavnom
termometrima i higrometrom. One su mjerile temperaturu zraka u visini
0,5 i 0,02 m, na površini zemlje, temperaturu tla 0,02 m ispod površine
zemlje i 0,1 m ispod površine tla, a relativnu vlagu u visini 0,5 m iznad
površine tla. Na osnovnim stanicama vršena su motrenja svaki sat od 6
do 21 sati, a na pokretnim već prema udaljenosti od 6, 7 ili 8 do 18 ili 19
sati.


110
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Izvršeno je ukupno 890 motrenja i to na osnovnim stanicama u 17
nizova mjerenja sa 256 satnih motrenja, a na pokretnim stanicama 56 nizova
sa ukupno 634 motrenja.


Medu najzanimljivije rezultate meteoroloških istraživanja možemo
ubrojiti goleme razlike između triju šumskih zajednica, koje se nalaze u
istoj nadmorskoj visini i u neposrednoj blizini, ponajčešće na rubovima i
padinama iste vrtače. To je predplaninska šuma smreke (Piceetum croaticum
subalpinum), šuma bukve i jele (Fagetum abietetosum) i predplaninska šuma
jele i smreke (Abieto-Piceetum calamagrostidis). Dok se temperature zraka.
u visini od 0,5 m podudaraju, vide se goleme razlike u temperaturama nad
tlom, na samoj površinii tla, a naročito u dubljini od 0,1 m ispod površine
tla. Razlike u temperaturi tla kretale su se u predplaninskoj šumi smreke
između 5—6,5°C, u šumi bukve i jele između 11 i 12°C, a u šumi jele i
smreke između 14 i 15°C.


Naročito zanimljive rezultate pokazala su mjerenja visinsk´h profila
Risnjaka i Snježnika. Ona pokazuju vrlo niske temperature u području
velikih dolina obraslih šumom bukve i jele, a naročito šumom smreke, i
razmjerno visoke temperature u pojasu predplaninske šume bukve, koja se
nalazi iznad pojasa bukve i jele. Tek iznad pojasa predplaninske bukve,
u klekovini bora, snizuju se ponovno temperature. Takav raspored temperaturnih
odnosa tumači očito obrate visinskih pojasa i upućuje na razlog
tipičnog visinskog raščlanjenja Hrvatske i Bosne, gdje se iznad pojasa crnogoričnih
i miješanih šuma nalazi pojas listopadnih šuma.


Vrlo zanimljive rezultate pokazala su nadalje mierenia klimatskih
prilika na planinskim rudinama, koje se odlikuju naročito velikim ekstremima.
U tom pogledu vrlo je značajna zajednica oštre vlasulje (Festucetum
pungentis). ?


Već dosadašnja kratkotrajna i prigodna mikroklimatska istraživanja
primijenjena na točno omeđene vegetacijske jedinice pokazala su goleme
razlike između pojedinih biljnih zajednica i osvijetlila su cijeli niz problema,
koji imaju veliko teoretsko i praktično značenje.


Osim mjerenja temperature i vlage izvršena su u pojedinim šumskim
zajednicama brojna fotometrijska opažanja s posebnim fotometrima, koje
l´e izradio docent dr. B. Metzger . Rezultati mjerenja nisu još danas
obrađeni.


VI. Šumarska istraživanja
U mjesecu srpnju god. 1949. vršena su pored botaničkih, pedoloških i


meteoroloških istraživanja i kartiranja vegetacije izvjesna dendrometrijska


istraživanja u šumama kako bi se pored florističkih i ekoloških razlika


između različitih šumskih zajednica dobio uvid u one elemente, koji za


nimaju praktičnog šumara, na pr. prirasti, visine, pravnost, čistoća od


grana, pomlađivanje i t. d. Težište tih radova bilo je na Smrekovcu, jugo


istočno ispod glavnog vrha Risnjaka, gdje se na neznatnoj udaljenosti su


sreću različite šumske zajednice, koje daju zanimljive poredbene rezultate.


Da se usklade naša šumarska istraživanja sa sličnim istraživanjima


111
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 30     <-- 30 -->        PDF

u Sloveniji sudjelovao je kod naših tipoloških istraživanja u Gorskome
Kotaru dr. V. T r e g u b o v, direktor stanice za planinske šume u Ljubljani.
On je proveo na Risnjaku 13 dana, te je odabrao i omeđio veći broj
ploha u različitim tipovima šuma. Plohe su odabrane tako, da su u botaničkom
i pedološkom pogledu predstavljale tipične sastojine, koje su što
manje utjecane sječom, a sadržavale su i najznačajnije šumsko-gospodarske
elemente. Plohe su omeđene bojom i dosad je obrađeno 7 ploha. Svi radovi
na obradbi ovih ploha provedeni su pod vodstvom ing. Đ. Babogredca ,
koji je sudjelovao i kod kartiranja šumske vegetacije. Od dosad proučenih
ploha položene su dvije u predplaninskoj šumi jele i smreke ( Abieto-Piceetum
calamagrostidis), dvije u predplaninskoj šumi smreke (Piceetum croaticum
subalpinum), dvije u šumi bukve i jele (Fagetum abietetosum) viših
pojasa i jedna u predplaninskoj šumi bukve (Fagetum subalpinum).
Nažalost nisu mogle biti obrađene još daljne plohe šume bukve i jele u
nižim pojasima, gdje su one najljepše razvijene, i šume jele i rebrače
(Abieto-Blechnetum) u okolici Crnog Luga.


Polaganje ploha iziskivalo je često dosta poteškoća, naročito kod predplaninskih
crnogoričnih šuma. Iako ove šume pokrivaju ukupno dosta
velike prostore, ipak su se morale položiti dosta malene plohe, jer su
sastojine obično malene i dosta raskidane. Zato su uzete plohe od 0,5 do
0,7 ha.


Na odabranim plohama izvršeni su u terenu slijedeći radovi: klupirana
su sva stabla uključivši i sušce, a broj pomladka ispod 1,20 m visine posebno
je označen u manualu. Kod slabijeg obrasta mjerene su sve visine,
a kod gušće sklopljenih stabala mjeren je određeni broj u odnosu prema
zastupljenosti u stanovitim debljinskim razredima. Kod mjerenja visina
mjerena je posebno i visina debla bez grana. Visine su mjerene Blume-
Leissovim visinomjerom. Nadalje izvršena su na tim stablima bušenja Presslerovim
svrdlom u prsnoj visini, da se utvrdi debljinski prirast. Bušenja
su izvedena radi kratkoće vremena i nestašice radne snage samo u četiri
plohe i to od svake šumske zajednice po jednoj.


Rezultati ovih terenskih radova nisu još definitivno obrađeni, ali već
dosadašnja preračunavanja pokazuju vrlo zanimljivo podudaranje između
vegetacijskih tipova i šumsko-gospodarskih elemenata. Iako se šume nalaze
u neposrednoj blizini, pokazuju ipak znatne razlike u visinama, debljinama
i u prirastima. To je potpuno u skladu sa životnim prilikama, koje su
utvrđene za pojedine zajednice. Širina godova smreke odnosi se na pr.
u tri različite zajednice po Babogredc u kao 0,33 : 0,66 : 1, a i visine
se podudaraju s razlikama u životnim prilikama, koje su najjasnije izražene
u florističkom sastavu zajednica.


Osim ovih šumarskih istraživanja, koja su polazila od jasno omeđene
biljne zajednice proveli su ing. F u k a r e k i ing. Zlatari ć zanimljiva
istraživanja visina, debljina i prirasta bukve i jele na visinskim profilima
Crni Lug—Risnjak—Lazac—Snježnik, Kod tih istraživanja proučavana su
stabla u točno određenim nadmorskim visinama, a usto se pazilo i na to,
kojoj biljnoj zajednici dotična ploha pripada.


Istraživanja ove dvojice naših saradnika, koji su i inače sudjelovali na


tipološkim istraživanjima i na kartiranju, pokazala su s jedne strane jasne


112
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 31     <-- 31 -->        PDF

^WPPWWPWPI


razlike između visina, debljina i prirasta bukve i jele u različitim nadmorskim
visinama. To je potpuno u skladu s postepenim skraćivanjem
vegetacijskog perioda prema usponu. U drugu ruku pokazala su istraživanja
istih elemenata goleme razlike između stabala uzetih u različitim
šumskim asocijacijama, iako su se njihove sastojine nalazile u neposrednoj
blizini. Naročito velike razlike pokazale su se između jelâ, koje su rasle u
Fagetum abietetosum i jele, koja je rasla u Abieto-Piceetum calamagrostidis.
Tako su šumarska istraživanja, koja su polazila s različitih gledišta i
s različitih terena dovela do istih rezultata i jednodušno pokazala podudaranje
šumarskih elemenata s florističkim sastavom šumske zajednice.


VII. Uzorci za istraživanje tehničkih svojstava drva
Prigodna opažanja tehničkih svojstava drva upućuju na razlike, koje
postoje između drva pojedinih šumskih zajednica. Bilo je već od prije
poznato neobično gusto i cjepko drvo predplaninskih crnogoričnih šuma,
koje se upotrebljavalo za dužice, a Gorani su stalno isticali razlike između
drva jele iz bazifilno-neutrofilnih šuma i drva jele iz ekstremno acidofilnih
šuma.


Da se odrede tehnička svojstva drva iz točno omeđenih biljnih zajednica
pridružio se našim tipološkim istraživanjima ing. Rok o Benić ,
koji je po uputama prof. dr. A. Ug r en o vic a imao sabrati potrebne
uzorke za tehničku analizu drva, koju će provesti Zavod za uporabu šuma
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, Nažalost nije bilo u doba
ljetne sezone moguće dobiti radnike za rušenje stabala, pa je ovo vađenje
odgođeno do jeseni, kada je izvršeno pod dosta teškim okolnostima.


Uzorci za tehničko istraživanje drva uzeti su iz jasno omeđenih sastojina,
koje su bile već prije odabrane i istražene s botaničkog i šumarskog
gledišta. Osim toga sabrani su uzorci iz jedne sadene šume smreke
radi uporedbe s prirodnim sastojinama. Kod izbora stabala išlo se za tim,
da stablo iz kojega se vadi trupac, odgovara izvjesnim zahtjevima za tehnološka
istraživanja, t. j . da je zdravo, pravilnog uzrasta, da nije usukane
žice i t. d. Ukupno je izvađeno 45 komada trupčića. Od toga otpada na
subalpinsku šumu smreke (Piceetum croatieum subalpinum) i na šumu
bukve i jele (Fagetum abietetosum) po 10 komada, na predplaninsku šumu
jele i smreke f Abieto-Piceetum calamagrostidis) 20 komada, i na spomenutu
smrekovu kulturu 5 komada.


Na strmim obroncima vađeni su trupčići unutar iste asocijacije u različitim
nadmorskim visinama, kako bi se dobili što točniji podaci. Prigodom
ovih radova uzimani su trupčići dužine 1 m, a vađeni su iz polovine
dijela debla čistog od grana. Osim toga uzimani su za dendrometrijske
analize kolutovi u prsnoj visini svakog stabla oborenog za tehnološka
istraživanja, zatim promjer u % i . dužine debla.


Kod vađenja trupaca sudjelovao je kao tehnolog ing. Benić , a kao
tipolog Z. M a t a n. Materijal je dopremljen u Zagreb, ali nije još tehnološki
obrađen.


113
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 32     <-- 32 -->        PDF

VIII. Poljoprivredna istraživanja livada i pašnjaka
.


Osim izrazito botaničkih i pedoloških istraživanja brdskih livada i
pašnjaka Gorskoga Kotara, koja su vršena dulji niz godina prije rata
(H or va t i Mohaćek , rukopis) i dopunjena novim istraživanjima iza
gcd. 1947.; prmijenjena su u srpnju prešle godine prigodom kartiranja
na livadne i pašnjačke zajednice opsežna poljoprivredna istraživanja. Ta
su istraživanja obuhvatila pitanja kvantiteta i kvaliteta sijena, utjecaja
obrađivanja oranjem, gnojenjem, zasijavanjem i torenjem. Sva ta poljoprivredna
istraživanja provedena su u mjesecu srpnju pod vodstvom
dr. Dane Batinice, a uz sudjelovanje vet. Mirka Findrika,
prof. Dafine Bajić, Z, Gračanina i Blanke Hefer, dok
je tipološko istraživanje provedeno pod mojim vodstvom. Dr. B a t i n i c a
imao je naročito za zadaću obraditi s ekonomskog gledišta livade i livadno
gospodarstvo, a pašnjake je preuzeo1 M. Fi n d r i k.


Istraživanjima obuhvaćene su dosad različite livade i vnštine kontinentalnog
dijela Gorskog Kotara oko Crnoga Luga, Zelina, Mrzle Vodice
sve do Gornjeg .Jelenja ´ planinske rudine Risnjaka i Snježnika; dolinske
livade, koje pokrivaju razmjerno malene površine u poplavnim područjima
obrađene su samo usput, ali su pokazale vrlo značajne rezultate´, koji su
važni za melioraciju livada i pašnjaka. Nažalost nisu mogle biti s tog gledišta
dosad obrađene i velike površine primorskih kamenjara, koje se
steru na zapad i jugozapad od Gornjeg Jelenja.


Kod istraživanja livada, koje su uporedno i kartirane, polazilo se
također od jasno omeđene sastojine, pa su na ´nju primijenjena pedološka
i poljoprivredna istraživanja. Kako se glavno područje kopnenih livada
nalazi uz naselja duž ceste Crni Lug—Zelin—Mrzla Vodica—Srednji Jarak
i Mrzla Vodica—-Ravno Podolje—Gornje Jelenje, moglo se vrlo iscrpljivo
proučiti sastav i razvitak livada nakon potiskivanja šuma i napuštanja
kultura i raznolike gospodarske zahvate na livadnoj vegetaciji, na pr. gnojenje
umjetnim i stajskim gnojem, dosijavanje i torenje. Osim toga sabran
je veliki broj uzoraka sijena iz različitih biljnih zajednica, da se utvrdi
njegova količina i njegova vrijednost. Iako broj proba još uvijek nedostaje,
ipak već dosadašnji rezultati daju zanimljive izglede za procjenu vrijednosti
livada i pašnjaka i njihovu melioraciju.


Uzorci su uzimani najčešće iz ploha od 25 m-´; one su pokošene ili ošišane
škarama, vagnuta je svježa krma i uzeta manja količina za sušenje,
a prirod je preračunan na 1 ha. Kod nekih uzoraka provedena je još
detaljna analiza po vrstama.


Sabrano je ukupno 29 uzoraka sijena iz najrazlič´tih livada i rudina, a
od nekih je uzeto po više proba, da se vide razlike između su´basocijacija
i facijesa. Od sabranih uzoraka pripada planinskim rudinama 7, brdskim
livadama i vrištinama 11, i isto toliko dolinskim livadama. Već od prije
poznate goleme florističke razlike između pojedinih tipova livada i pašnjaka,
koje određuju njihovu kvalitetu, našle su zanimljivu dopunu i u
velikim razlikama u količinama krme, koje daju pojedine zajednice. S obzirom
na razlike u sastavu ističu se naročito brdske livade vapnenačke
podloge kao livade leguminoza i trajnica; nešto je manji procenat lepir


114
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 33     <-- 33 -->        PDF

njača u dolinskim livadama, a najmanji na brdskim livadama iznad kisele
podloge.


S obzirom na količinu svježe i suhe krme vrlo se razlikuju pojedine
iivadne zajednice i planinske rudine. Planinske rudine čvrstog šaša (Caricetum
firmae croaticum) na Snježniku daju na pr. samo 1.830 kg svježe
krme na ha, a zajednica busike (Deschampsietum caespitosae alpinum) u
njezinoj neposrednoj blizini 18.500 kg, dakle točno deset puta toliko. Razmjerno
velike količine krme daju planinske rudine oštre vlasulje (Festucetum
pungentis); one se kreću između 8.800 do 9.500 kg svježe krme. Od
brdskih livada na vapnenačkoj podlozi dobivamo kod vlažnijeg brometuma
(as. Bromus erectus-Plantago media) 8.500 do 10.000 kg krme, a kod suhe
subasocijaeije iste zajednice oko 5.000 kg. Slične količine krme daje i
nardetum, ali se ona po sastavu bitno razlikuje. Dolinske livade nastale
gnojenjem, torenjem i prirodnim dotjecanjem hranjivih tvari daju znatno
veće količine svježe krme. Jedna vlažna sastojina livade krestaca (Cynosuretum
cristati) u poplavnom području dala je oko 21.000 kg, a jedna sastojina
l´vade pahovke (Arrhenatheretum elatioris) nastala torenjem iz brometuma
imala je preko 22.000 kg zelene krme na ha.


Poljoprivredna istraživanja livada i pašnjaka ne mogu se smatrati
završenima, ali već sada daju zanimljivi uvid u gospodarsku važnost pojedinih
tipova, i u mogućnosti melioracijskih radova.


IX. Vegetacijska karta
Kartiranje je bilo u središtu našeg interesa, jer je konačni cilj bila
vegetacijska karta, koja će prikazivati raširenje svih biljnih zajednica u
području i služiti kao osnova za daljna šumsko-gospodarska i poljoprivredna
istraživanja. Na kartiranju sudjelovao je, kako sam već istaknuo,
najveći broj učesnika (izuzev meteorologe), ali je najveći teret pao na
leđa apsolventima šumarstva S. Bertoviću, Z. Pelceru i Z. M at
a n u. Prva dvojica obradila su osim toga sav kartirani materijal i unosili
su rezultate dnevnih kartiranja na preglednu kartu, a M a t a n je morao
preuzeti na sebe često teška pitanja opskrbe. Od ostalih članova naše
ekspedicije sudjelovali su kod kartiranja najviše M. R o ž m a n, Z. G r ačanin,
B. Zlatari ć, T. Brzac i B. Jovanović.


Terenske predradnje za kartiranje bile su izvršene već prije početka
našeg rada. U tu svrhu prošao sam prije rata vel´ke površine Risnjaka i
Snježnika i izradio veći broj skica, a u zajednici sa dr. N. Zdanovski m
izvršio sam god. 1940. određivanje visinskih pojasa.


Mnogolikost krškog zemljišta s brojnim vrtačama, grebenima i glavicama
zahtjevala je kartu najvećeg razmjera. Već prijašnja iskustva kod
prigodnih kartiranja pokazala su, da je u tu svrhu potrebna karta 1:12.500,
pa je takvu izradio s velikom vještinom S. B e r t o v i ć. Iz te karte dobili
smo veliki broj kopija, koje su nam bile kod brojnih saradnika potrebne.
Istodobno, zbog veće preglednosti, unošena je vegetacija na kartu 1:25.000.
Kartiranje je pokazalo, da se na kartu 1 : 12.500 može unositi i najkompliciranije
vegetacijske odnose u pojedinim vrtačama, a moglo se unesti i
pojedine tipove planinskih rudina, koje pokrivaju vrlo malene prostore
i prilagođuju se savršeno reljefu. Za te detalje pokazala se karta omjera


115
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 34     <-- 34 -->        PDF

1 :25.000 premalenom, ali je bila odlična za krajeve, gdje nije tolika
mnogolikost vegetacije i razvedenost terena.
Na kartu unošene su u principu pojedine asocijacije, ali su prikazane
često i subasocijacije. To je učinjeno u onim slučajevima kad neka subasocijacija
pokriva veće prostore i ima veće biljno-geografsko ili gospodarsko
značenje. Zato je na pr. prikazana predplaninska šuma bukve odijeljeno
od šume bukve i jele, iako pripadaju istoj asocijaciji. Predplaninska šuma
bukve izgrađuje naime snažni visinski pojas iznad jele, koji se razlikuje
u fizionomiji, ekologiji i u šumsko-gospodarskom značenju. Svaka zajednica
dobila je svoju boju ili kakvu drugu oznaku, da se može na prvi pogled
razlikovati. Pojedine vrste nisu unošene na kartu, ali je zgodnim izborom
znakova, na pr. prugama, prikazano raširenje nekih važnih vrsta, ako se
one nalaze u dvije ili u više asocijacija. Jela dominira na pr. u više asocijacija,
ali najveće značenje ima s jedne strane u bazifilno-neutrofilnim šumama
bukve, a s druge strane u acidofilnoj šumi jele i rebrače. Iako se
ove dvije zajednice bitno razlikuju u florističkom sastavu i dobile su različite
boje, ipak je pojavljivanje jele u ovim asocijacijama prikazano posebnim
prugama, jer; je za šumara najzad važno i samo raširenje jele.


Vegetacijska karta planinskog područja Risnjaka i Snježnika daje nam
vrlo zanimljivi uvid u horizontalno i visinsko raščlanjenje vegetacije, ali
pokazuje i ovisnost biljnog pokrova o raznolikim drugim faktorima okoline:
ona izrazuje obrate visinskih pojasa, prikazuje posebnu vegetaciju
vrtača predplaninskog pojasa, odrazuje neobično jasno pedološke odnose,
a upućuje i na kulturne zahvate na vegetacijski pokrov. Vegetacijska karta
ima dakle veliko teoretsko značenje, ali isto tako i veliku važnost za
praksu. Na temelju vegetacijske karte možemo utvrditi za svaku biljnu
zajednicu približnu površinu, koju pokriva i utvrditi na taj način njezino
značenje u vegetacijskoj slici. Karta će osim toga biti -odlično pomagalo
šumaru i livadaru za uzgajanje, uređivanje i iskorišćivanje šuma i livada.


Zadnje dvije godine iskartirana je površina jedne karte omjera 1:25.000
i to tako, da je najveći dio izrađen na sekciji Sušak 2a (oko 90 km2), a
manji dio na sekciji Sušak 2c (oko 44 km-´). Područje, koje obuhvata karta,
seže od sjevernog ruba Risnjaka i Snježnika do Tuhobića i Kamenjaka i
ujedinjuje na taj način središnji dio planinskog skupa Risnjaka i Snježnika
i njegove obronke prema moru. Na taj način obuhvaćena je na karti najtipičnija
vegetacija Gorskoga Kotara, ali je zahvaćena, iako manjim dijelom, i
vegetacija primorskih obronaka sa šumom crnoga graba i s primorskim
kamenj arama.


Na području naše vegetacijske karte zapremaju šume oko 110,76 km2,
a planinske rudine, livade, pašnjaci i poljoprivredne kulture oko 22,25 km2.
Od šumskih zajednica otpada na:


Fagetum abietetosum 69,63 km- (6.963 ha)
Abieto-Blechnetum 14,80 „ (U480 ., )
Ostryeto-Seslerietum 8,46 „ ( 846 „ )
Fagetum subalpinum 7,40 „ ( 740 „ )
Fagetum seslerietosum ´ 6,83 „ ( 683 „ )
Abieto-Piceetum calam 2,15 „ ( 215 „ )
Pinetum mughi croaticum 0,72 „ ( 72 ,, )
Piceetum croat. subalp 0,57 „ ( 57 ,, )
Ptceetum croat. mont 0,20 „ ( 20 ,. )


116
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 35     <-- 35 -->        PDF

na livade:
livade kopnenog dijela ...... . 16,80 km3 (JU644 ha)
as. Carex-Centaurea rup 5,80 „ ( 580 ,, )
kulture 1 „ ( WO „)


Dosadašnje tipološko istraživanje i kartiranje obuhvatilo je najznačajniji
dio Gorskoga Kotara. Na dosad izrađenoj vegetacijskoj karti trebat
će provjeriti u povoljno vegetacijsko doba neke detalje, pa se ona može
pripremiti za štampu. Ipak je bila moja želja, da se prije publiciranja izradi
još preostali gornji dio sekcije Sušak 2a i preostali donji dio sekcije 2c,
tako da se dobiju dvije potpune vegetacijske karte omjera 1 : 25.000, a ako
bi bilo moguće, da se obuhvati još na karti Sušak pruga od 2 do 4 km2 na
sekcijama la i lb. Na taj način doprli bi s jedne strane do doline Kupe, a
s druge strane do mora i obuhvatili bi Bakarski zaljev, te bi imali potpuni
presjek planinskog područja zapadne Hrvatske od kopna do mora.


Uporedo s kartiranjem trebalo bi izvršiti na tom prostoru i klimatološka,
pedološka, šumarska i poljoprivredna istraživanja kako su ona
vršena u prošlogodišnjim radovima, Osim toga trebalo bi u naše radove
uključiti što prije zoologe i mikrobiologe, da dobijemo što potpuniju sliku
života, građe i gospodarskog značenja naše vegetacije. Ministarstvo šu


marstva FNRJ i Institut za pošumljivanje i melioraciju Krša u Splitu osigurali
su za ta istraživanja sredstva, a pripreme su već u toku.


Zagreb, Zavod za botaniku veterinarskog fakulteta


EXPLORATION ET REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DE LA
VÉGÉTATION DU MASSIF MONTAGNEUX DE RISNJAK ET DE SNJEŽNIK


Ce petit traité n´est qu´un compte rendu préalable sur les résultats de l´exploration
typologique et de la représentation cartographique du terrain montagneux du Risnjak
et du Snježnik dane la Croatie occidentale. Un grand nombre de nos ouvries
scientifiques de différentes branches professionnelles ont pris part a ces explorations
et les résultats vont etre publiés, a la fin de tous ces travaux, dans un ouvrage spécial.


Le territoire montagneux du Risnjak et du Snježnik représente les plus grandes
hauteurs du systeme dynarique de la Croatie occidentale et constitue une cloison
puissante entre les forets continentales de l´association Querceto-Carpinetum croaticum,
et les forets littorales de l´association Carpinetum orientale croaticum. Les plus
grandes surfaces de l´aire de la foret mixte sont occuppées par l´association Fagetum
croaticum abietetosum qu: s´est développée sur des sols basiques, neutres ou peu
acides. Avec la hauteur le sapin disparaît, et les versants des cimes sont couverts de
la foret subalpine de hetre (Fagetum croaticum subalpinum). Au-dessus de hetre se
trouve l´étage du Pinetum mughi croaticum.


Sur le sol extremement acide on trouve, au contraire, des forets caractéristiques
acidoiphilee de sapin qui appartiennent a l´association Abieto-Blechnetum: elles se
distinguent par une composition particuliere et, au point de vue forestier, elles sont
caractérisées par des hauteurs de troncs remarquables. L´epicca ne constitue, d´étage
spécial ni en Croatie ni en Bosnie, mais elle est ´liée a des stations plus froides a l´intérieur
de l´aire du hetre et du sapin. Elle domine dans deux associations différentes,
dans la foret montagneuse d´epicea (Piceetum croaticum montanum) sur des sols
podsoliques et dans la foret subalpine d´epicea (Piceetum croaticum subalpinum) sur
les sols de humus acides subalpins. Dans la meme aire se trouve développée la tres
caractéristique foret subalpine mélangée de sapin et d´epicea (Abicto-Piceetum calamagrostidis)
qui. couvre îles sols les plus squéllétiques a l´exposition solaire.


La végétation montagneuse du Risnjak et du Snježnik n´occupe qu´une superficie
relativement insignifiante, mais elle est constituée d´une maniere multiforme. Elle


117