DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 84     <-- 84 -->        PDF

2. Dr. Z, Vajda: Klimatske oikolmoisti i gradacija gubara u razdoblju od god
1942. do 1948.
3. Ing. L. Schmidt: Laboratorijska ispitivanja kemijskih sredstava za uništavanje
guibara (biološki pokusi)
4. Ing. I. Spaić: Suzbijanje gubara aviometodom
5. Ing. B. Manojloivić: Troško,vi suzbijanja giibara aviometodom
6. Ing. I. Spaiić: Suzbijanje gubara uništavanjem njegovih legala
7. Ing. V. Rendeli: O »Pantakanu«
8. Bibliografski popis radova o problcm´u sušenja slavonskih nizinskih šuma.
Ovo kolektivno djelo odraz je nastojanja, da se jedan o.d momentano najaktuelniijih
problema u našem šumarstvu i voćarstvu sa više strana osvijetli. Navedeni radovi
objavljeni su u vrijieme, ikad su zaipočete opsežne alkoije protiv najvećeg štetnika našili
najvrijedniijih šuma i voćnjaka, u cilj-u boljeg upoznavanja problema masovne pojave
i suzbijanjia gu;baira.


I. Prezent: U saradnji. sa prirodom, Beograd 11949. (prevod sa ruskog V. Grigorove),
Polj. izdavačko poduzeće, str. 92, cijeina Dm. 23.
Proif. na katedri Drž. univerziteta u Lenjingradu I, Prezent i ranije objavljivao
je teoTetske osnove radova Mičurina, U ovoim djelu autor je naučnom analizom n»i
popularan način sistematski razradio teoriju Miourinovog naslijeđa, da olakša upoznavanje
životnog djela ovoga zmamanitog biologa-pratktičara. Osvrćući se kritički na
razne negativne i pozitivne utjecaje u oblasti uzgajanja biljaka u uvodu on iznosi u
glavnim linijaima miičurinske ideje, koje su razvile darvinizam na novi i viši stepen.
To djelo; sovjetskog biologa sadrži, ova poglavlja; (1) Ui traženjoi puteva za aklimatizaciju
biljaka, 2) Otkriće osnovniiih zaikona hibridaeije, 3) Ishrana i »vaspitanje«, 4) Stvaralački
darvinizam, 5) U borbi s metafizilkoim, 6) Po Mičurinskom putu, 7) Na dva
kontitenita, 8) Veliki naučnik patriota. Priložene su foto-snimlke, te sheimatske karte
»PomerainJ€ visokokvaKltetmog voćarstva na Sever« i »Pomeranje južnih sorata na
Sever« kao rezultat radova Mičurina. — Preporučamo ovo djelo sviima, koji se žele
bolje upozoiati sa biologijom biljaka i, sa Miouriniskilm učenjem. Š-r


Naše građevinarstvo organ Ministarstva građevina FNRJ u svojem br. 2 za god.
1949. donosi članak arhitekta Z. Sila: O pošumi javan ju autoputa u 1949. godini. Autor
u tom članku iznosi važnost estetskog oblikovanja naše najveće cestogradnje autoputa
Beograd—Zagreb—Ljubljiana u dionici nepošumljenog dijela Slavonije i Srijema.
Na izvjesnim dijelovima autoputa osnovat će se samostalne grupe drveća i grmlja
te nove šume u površini od 5 ha za odmarališta, stanice, nadzorništva, sa spomenpločama
graditelja autoputa. Pošumit će se i veći rubovi isikopa i pliće površine materijalnih
rovova. Izbor vrsta, drveća i grmlja ovisi o ekološkim uslovima i estetskim
potrebama. Drvoredi se ne će osnivatii, jer bi a(e njima povećala nnonotonija i opasnost
vožnje, a pojedini otvoreni lijepi vidici bi se zatvorili i cestu odvojili od prirode.


U br. 3 isti list objavio je članak V. Kornić: Ispitivanje čvrstoće drveta po načinu
inženjera Kaškarova, Ispitivanje se vrši pomoću metka iz male puške kal. 6; mjeri se
dubina prodora metka i na naročitom diagramu očita se čvrstoća dotičnog drveta.
Ovom metodom može se u terenu za kratko vrijeme ispitati veća količina drvene
^rađe. Rezultati dobiveni ispitivanjem, sasvim su dovoljni za praksu.


S-HT
DRVO U GRANJI STROJEVA


Drvo je prije bila najvažnija i gotovo jedina stvar u gradnji strojeva, međutim
je početkom stvarnog industrijsikog razvitka bilo znatno iistiisnuto kovinamai. Nedavno
su se umjetne smdle poja.vilc kao takmaci, Temdljitii i točni pregled među dijelovima
strojeva pokazuje da je drvo u mnogirn slučajevima i danas još korisooi kao tvorivo.
Na osnovu jiedme okružnicei piruskog instituta za istraživanja drva usipjela je u širokim
industrij^im kruigovima jedna prilično izdašna zlbinka materijala.


Gradnja strojeval upotrebljava vrlo raznovrsna drva, te positoji veliko polje upotrebe
oibziTOim na gustoću, elastičnost, čvrstoću i otpor protiv loma. Srednje teška drva
kojia se uipotrdbljavaju za nosive dijelove, važe po piroistornoj jedinici samo Vio do
´/20 težine čelika i željeza, — Izradba drvom znači dakle laka izradba. Samo po sebi


82