DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 83     <-- 83 -->        PDF

NR Srbije, kao 5 svesku svojih edicija. Ne bi, nao-avnio, bilo dovodjaiOi da ostane na
tome, nego da n.asitoji da se predloizi reaJizirajiU,
Prolhlem štednje drveta i obnove šume aiktuelan je za čitavu državu.
Ing. Vladislav Beltram


Šumarski zakoni i propisi, — Izdanje »Narodnog šumara«, Sarajevo 1949, cijena
35 dinara.


Zaista se već dugo vremena osjeća potreba za izdavanjem zbirke važećih propisa
iz područjia šumarstvo; i drvne imdustrije. Ta se potreba osjeća u šumskim preduzećima
i ustanovama, u oblasmim i sreskiim naTodniim oidboritma, u šumarskim školaima
i kursevitaa.


Pollovicom jianuara ove godine izašla je ia. štampe zbirkai »Šumarski zakoni i propisi
«. Izdavanje zbiirke povjerilo je Ministarstvo šumarsitva NRBiH uredništvu »Narodnog
šumara«. To je zbirka svih zakona i svih ostalih pravnih propisa iz oblasti
šumairstva i drvne indiustrije koji važe u NRBilH; u zbirku su dakle uneseni, svi republički
propisi), dok su od savezniiih propisa uneseni samo oni propisi čijai materija nije
regulisama repiUbKiokim propisima.


Zbirka ima 7 dijela, zapravO´ 8, kad se doda registar onih šumairskih prop^isa´ čiji
tekst nije otštampan u zbirci, nego su tu, u toim posebnom registru hronološkim redom
nabrojeni svi pozivom na broj »Sluižbenoig lista« u kojeim je pojedini piropis objavljen.
Takvi su propisi stavljeni van snage jer su ih zamijenili; novii, ali oni piretsitavljaju
nesumnjivi interes za svakog ko´ bi; htio da prati razvitak naišega šumarskog zakonodavstva
i niaredbodavsitva u ovom kratko,m a!li vrlo aktivnom periodu od oslobođenja
do danas. Od važećih propisa (zakona, uredalba,, pravilnika, upiutstava i t. d.) štampano
je skoiTO´ sve.


Koliko na;m je po´znato, ovo- je prva zbirka šumarskih propisa u FNRJ. Ona će
koirisno posilužii/ti šumarima ne samo´ NRBiH, nego i drugih republika.


Knjiga ostavlja ugodan dojiam. i svojom opiremom, pažljivom korekturoim štamparskih
grešaka (čak i onih koje su se po´tkrale u službenii tekst u samim »Službenim
listovima« FNRJ ili NRBiH). Možda je jedan jedini nepovoljni iizuzetak »Naredba


o državnim cijenama nai ljekovito bilje od 10, V. 1949.«, u kojoj su štamparske greške
i latinskim nazivima tek djelomično´ ispravlljene. Pošto se šumarska — odnosno botanička
— nomenklatura ne podudara čestO´ sa faTmakološkam, trebalo je kod korekture
teksta predmetne Naredbe potražiti saradnju famiakologa.
UredniištvO´ zbirke navodi da »Ministaristvo šumarstva NRBiiH i uredništvo Ićsta
»Narodni Sumiair« naisitojaće da se u dogledno- vrijeme izda i druga zbirka kojoim će
biti obuhvaćeni propisi iiz područjia šuimarstva i drvne industrije donesene nakon izdavanja
prve zbirke«. NadaimO´ se, da će ta druga zbirka izaći još ove godine i da će
zfadovoljiti poitrebe u istoj mjeri kao ii ova prva. A, P,


Dr, Živojin P, Tešić: Mikrobiologija šumskog zemljišta s osnovima opće biologije,
Beograd 1949., Izdavačko poduzeće NRS, str, ill86 sa slikama, cijena Din, 88.


Autor udžbenika »Osnovi poljalpiriivredne i šumske mikrobiologijea (Bgd, 1947,)
izradio je za studente šumarstva posebni vodič za studij (mikrobioloških procesa u
šumskom zeimlljištu na osnovu novijih podataka ilz bioloških nauka. Kako autoir u
uvodu navodii, do danas nema posebnih udžbenika i´z mikrobiologije šumskih zeimljc´šta.
pa stoga taj udžbenik može mnogo pomoći i šumarskim stručnjacima u upotpunjavar
njiu znanja iiz pedologije i ishrane šumskog biljia, — Udžbenik sadrži ova glavna poglavlja:
Osnovi opće biiologije {morfologija, ekoiogijia, fiiziiologija i sistematika mikro-
OTganizamia), Miikrobiologija šumskog zemljišta {buiminifikaoija šumske prostrike:
tpansfoirmacije tipa feinmemtaaija, saponifikacije i amoinilfikacije). Mineralizacija humus«
u zemljištu. Š-r


Masovna pojava i suzbijanje gubara — Zagreb, ll949., Nakladnii zavod Hrvatske,


strana 144, cijena Din. 112,


Institut za šumska istraživanja NRH izdao je pod gornjim nasilovom treći svezak


radova iz pera stručnjaka nauke i prakse. Na toim kolektivnom djelu sudjelovale su


četiiTii ustanove. Svezak sadržii ove radove:


1. Dr. Ž, Kovačević: Osvrt na masovnu pojavu gubara
81