DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Saafieenf^fL


NOVATORI I RACIONALIZATORI U DRVNOJ INDUSTRIJI


U jeku naše najveće borbe za goispodarsku neovisnost na prvom mjestu stoji
izvršenje 5´-godi.šnj:eg plama. Osniovku za njegovo izvoiđenje u drvnoj industriji čini
pravilna procjena raispOiIoKivih drvnih zaliha, kapaoiiteta naišiih iindustnijskih pogona
1 potreba doimaće potrošnje. Teik na pozinavianju ovih faktora možeimo utvrdiiti, koje
potrebe možemo pokriti postojećim vlastitim sretstvima a koja opet nova sretstvn
proizvodnje moramo ostvafiiti, da bismo ustanovljene potrebe podmirili. Mi moramo
znati, s kojim i kakovim suvišcima raispolažemoi, da iih miožemo plasirati u inostranstvu
sa svrhom -pokrića kupovniiinc neophodnih nabaivki. T´O je medutiim samo oipći okvir
našeg planskog goispodarstva, jer unutar njega postoji mnogo- puteva i načina, dal ubrzamo
rješenje mnogih zadataka ili izmijenimo kori

Uipiravo u tom području planske djelatnosti imiaju inaši pronalazaiči, novatOTii i racionalizatori
odličnu i odlučnu ulogu. Tu avantgardu naših ´trudbenika, kojia već danas
zajedno s udarniicijna i- odličnicimia čini; široku "frontu, treba što- inten´zivnijie mabiliziirati
za lavršenjie planskih zadataikia. Svlura njima treba pružiti pomoć te morailno
1 matenijalno priznanja. NaižaCost moTaimo priznaiti, da smo baš tim pioniirima naše
socijialistiičlke izgradnje poiklanjali premalo zasilužeme pažnje sve dok nije donesen
zakon o p r o n a 1 a s c i m a i tehničkim u s a v r š c n j ini a u mjesecu prosincu
11948. godine, te kasnije i Uredba o naknadama, nagradama i p ovlastica:
ma pronalazača, novatora i r a c i on a 1 i z a t o;r a. u mjesecu
svibnju 1949. godine.


Zakon, ima svrhu, da pospješi r.apredak tehnike i oimogući: jači pronalazački rad
i to ne saimo kod visoko kvalificiranih stručnjaka, inženjiera ii tehničaira već i kod trudbeniika
isvih kategorija^. Tim je ipronalazačka djelatnost stavljena na čvrstu podlogu,
na bazi koje će naši pioniri tehničkog progresa iimati punn potporu države u smjeru
radnih usloiva i, zasluženih priznanja. Sav rad naših prvoboiraca za un.aipredenj´e proizvodnje
zakon kategorizira u trii temeljene skupine:


a) pronalaza k je nova iskor´isitiva upotireba nekog tehničkog problema, u
koiliko se ona u danim ippilikama može primijeniiti u bilo kojoj privrednoj gramii.


b) novatorstv o OiZmačuje upotrebu poKniaitih metoda i pronalazaka kod
određenog tehničkog postupka, ako ta upotreba omogućuje racionalniijc rješenje nekog
tehničkog ipitanja.


c) racionalizacij a pretstavlja potpuniijn i bolju izvedbu proi-zvodnog postupka,
s racionalnijim korišćenjem uredajia, materijala ii radne snage ili unosi u radni
proces bolju gospcdarsku organizaciju, makar u bitnosti ii ne mijenja´ tehnički ustroji


U ovoj su posljednjoj skupin´ od velike važnosti t. zv. sitn e racionali zaciji
e, koje se često puta nepravedno: poidcjenjuju pa čak i O´d samih predlagaioa.
Koliko je nažalost korisnih stvari proipalo samo radi togai, što predlagači nisu znali
uipoirno braniti svoj prijedlog -ili su od njega odustali nadi neraiziumiijcvanja Tulko´vodllaca.
Svaki, je trudbenik dužan da raizmišlja o poboljšanjiu radnog procesa i bolje
oirganizacijie posla. Neka nitko ne mislii, da se kO´risne imisli unapređenjia rada mlOTaj´U
raiđati samo u glavaimia visoko škollovamih radmika. Povijest nam tehničkih izuma pakaKiUJift,
kako veliki ibroj slavnih pronalazača nisu uioipće bili ljudi s visokilm školovaiijem,
ilii ibarem po svom zvanju nisu pripadali struci, u kojoj su kasiniije postali slavni.
Navodimo samo slavnog Georga S t e v e nsio n a, pronalazača željezniice, Roberta
Fuiltona, pronailazaća parobrodi, koji obojica nisu bili nikakovi, inženjeri nego
samoi mehaniičarski´ radnioii. Cilaisoviti, je Md´curi n biO´ po ´zvanju malli. željeznički
čiinoivnik a ipak je postao svojim raidom na ukrštavanju biljnih vrsta jedan od najslavnijih
botaničara svih vremena. Pa ni sam Lbuis Pasteu r nije bio liječnik već


78
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 81     <-- 81 -->        PDF

profesor kemije, pa je iipa´k proinašao lijak protiv strasne bolesiti bjesnoće. A nije bio
lij-eonik mi prof. Roentge n već iinženjer, pa ipalk injegove poznate zirake dlzvodc
revO´luoiju u modernoj medicini. Kako vidiimioi i najslavniji! pronalaizači svijeta ilii nisu
biildi do´volljino školovaini ili nisu billi pripadnici struike, u kojoj su postali znameniti
i korisni po či´taivo čovječansitvo. Ali ndlje time rečeno, da se mi svi mioramo baviti
samo nekiim grandiozniiim zamiašniim izumima. Imamo i bezbroj sitnish pitanja, koje
u našim pogonima drvne industrije trebamo riješiti^ Tu može učestvovati svaki bistriji
radnik bio on školovan ili ne. Potrebno je to i stoga, što su siitnc raoionializacije
direktno vezane na oilaJsšanje rada onog čovjeka, koji je neposredno upućen na rad
s fflzvjesnim strojem ili oiruđem. Više će puta saimo´ povoljniji smještaj jednoig stroja
ili prikladnija doprema sirovine ubrzati ili pojednostaVii´td tok proizvodnje. Takovih
mogućnosti ima vrlo mnogo, a znaju ´b i mnogi naiši trudbenici, aii svoje predloge ne
postavljaju bilo radi nemara ili iz bojazni, iii ilh rukovodioci nai to ne piodsjete, A to
je nepravilno ii štetno. Jer sve omO:, štOi smanjiuje čovjekove napore, što povećava
produkoilju´, štO´ uopće ušteđuje radnu snagu, imaterija! ili vrijeme, sve je to racionalizacija
i sve kopistii našoj borbi za izvršenje plana.


Evo imena nekojih našiih prvoboraca n,» području unapređenja prOfiizvodnje
u drvnoj induistrilji:


Bivši šumski predradnik u poduzeću Nova^ Gradiška Ilij a Matijevi ć konstruiirao
je sitroj za izradu rezervnih zubaca motorne lančane pile i tiime nas u ovom
skupom artiklu učinio manje ovisnim o inostranoim uvozu. 1 n g. Juliio Helle r
i mehanilčar Iva n Naranč a iz Zagreba usaivršilii su ameiriCki tip skidera za pirevoz
teških balvana iz nepristupnilh predjella. Ing. Srećk o Lciche r iiz Belišća
izveo je novi tip transpOirtne žice za pronos drveta kod motorne žioare J! tiime postigao,
dai se kod montaže i demontaže žica. ne mara rasplitati, a. to je do sada iskivalo
veliki; gubitak vircmena. Aloj z Kocijanči ć predradnik u pilani Poihorje
postavio je prijedlog O´ koirištenju otpadaka na pilanama za izradu kocaka u svrhe
popodivanja, što je vrlo, korisno, ako uvaži:mo, da se koliičinfl tilh otpadaka kreće do


}"/o cjelokupne pdjene gromade. .losiip Kutile k predradnik u Pakracu je izradio
specijalni tip vagoneta za prcvoiz prizaima u skladištu i time smanjio za isti
učinak broj radne snage od osam, na dva čovjeka. Ivan Smegal, stolarski! obrtnik
iz Zagreba u tviosrniici »Marko Savrić«, kionistruiiirao je stroj za brzu izradu namještaja
i sikraitio proizvodno vrijeme za ništa manje negO´ 8 puta. .losi p E r b, tehnički, rukoivodiilac
utvoirnici »Koh i Noor« u Zagrebu, izvršio je preinaku kotlova, za! pregrijavanje
tutkala na paru a osim toga i pregradnjn, strojeva za ibrzo i. lva!ljaino obreziivanje
oilovaika. Iva n K i g 1 e r, stolarsiki obrtnik iz Zagreba´ i^radiio je noivil tip
stolca za odmairanje, čija će praktična primjona bitii od velikog značenja zai naše
bolruiioe, sanatOTije, odmarališta i sil. Pavl e B ogad i iz Zagreba izveo je novi
model sogmentnih osovnih retorta za destilaciju drveta u šumii j> time pomaknuo kemiijsku
obradu drveta vz udaijenah industrijskilh eentaira u sirovinsku ibazu i tako direktno
omogućio dobivanje vrijednih destilata, oiotene kiseline, krcozota, acetona,
katrana i t. d. za prvu i najskuplju fazu u sainoj šumii. Josip Marušić u Novoj
(jiraddški izumio je stroj za bušenje okruglina kod izrade poikućstva, pa danas Ka posao,
koji je prije tražio 19 stručnih radniiika, treba svega U priučena radnica´.
Sve je to &amio jedan dio priiznatih predlagača, dok se još mnogi, prijedloizi nalaze
u fazi ispitivanja. Ali i ovaj jie broj mjerodavan, da stvorimo pregled o di:inaimiti
rada naišiih prvoboraca te da se učimo na ppimj´eritmia njihove ustrajnoistii, upornosti
i bistrine. I zato mO´žemo po riječima druga B. K ii d r i č a, da usprkos predviđenih
i nepiredvidenih teškoća čvrsto, smjelo i sanri´Asvjesno nastavimo put, koji; smo si
označili.


F—ć


79