DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 70     <-- 70 -->        PDF

gledu kvalitete proizvoda kao i tehniološkog procesa. Osim toga dajupomoć kod organizacije unutarnje kontrole. Kritika kvalitete mora biti
objektivna, i uz količimsko izvršenje naših zadataka, treba da kvaliteta
ne ovisi o slučajmosti nego da se planski obuhvati. Za postignuće propisa
kvalitete treba se boriti isito tako kao što se dosada borilo za količinu.


Hinko Bedenić (Zagreb)


POSLJEDICE MANJKAVOG KORIŠTENJA RADNE SNAGE


Uspjeh organizacije rada u svakoj, pa tako i u drvnoj industriji ovisan
je o ispravno postavljenim normama, za svaku radnu operaciju i svaku
fazu te radne operacije, bilo da te radove čovjek vrši sam, bilo da ih vrsi
u kombinaciiji sa strojem. Ispravno postavljati norme u drvnoj industriji
znači određivanje one količine trupaca ili rezane grade, koju u jednom
satu ili jednom radniom danu od 8 sati moraju osnovni strojevi na pr. u
plMani ispiliti, pomoćni strojevi preraditi, a radnici na ostalim radnim mje-,
stima izmanipulirati. — Sa ispravnim postavlja njem normi tijesno je povezana
isipravna sistematizacija radnih mjesta, ne samo ornih na kojima
rad© radnici i strojevi zajedno, nego i onih na kojima se vršj manipulacija
oblovine i rezane grade ručno ili samo mjestimično i djelomično mehaniziranim
uređajima.


Osim o ispravno postavljenim normama ovisi uspjeh organiza-^
čije rada i o visokoj produktivnosti strojeva i radniika, o povoljnim
proizvodnim liroškovkna, o pravovremenom i ispravnom konzerviranju
drveta, o ispravnoj opremi proizvedenog drveta, te konačno o sistematskom
snižavanju produkcionih troškova odnosno pune cijene koštanja. —


U drvnio-pilanskoj iniduistriji, gotovo do utovara rezane grade u državne
vagone i druga prevozna sredstva, postavljaju se norme posebno za
hra Sito vinu, bukovinu i ostale lišćare, a posebno za jelovinu
i ostale č e t i n j a r e. Isto se tako posebno sistematiziraju
radna mjesta i broj potrebnih radnika za tvrde lišćare, jelovinu i meke
liišćare.


Na radnim mjestima, na kojima se produkcija vrši strojevima, potreban
broj radnika diktira kapacitet stroja, način obrade drveta, te ostali
uređaj pilane ili pirostorijie u kojoj odnoisni strojevi rade. Na stovarištu
trupaca i rezane grade mogu se radna mjesta sistematizirati i odrediti
potreban broj radniika, isto tako odrediti norme nakon točnog proučavanja
položaja, udaljemoisti i uređaja na odnosnim stovarištima.


U sjedištu svakog poduzeća trebalo bi da postoje komisije za sistematizaciju
radnih mjesta, za područne pilane tih poduzeća kojima bi bio
zadatak da povreimenoi prekontroliraju radna mjesta nairočito u pravcu
broja uposlenog radništva. Jedan član te komisije morao bi da bude upravitelj
pilane. Radovima komisije za sistematizaciju radnih mjesta u svakoj


68
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 71     <-- 71 -->        PDF

pilani moralo bi se posvetiti najveću pažnju, jer komisija sa sistematizacijom
radnih mjesta određuje i broj radnika, koje mogu upravitelji zaposliti
u svojim poduzećima. Komisija za sistematizaciju radnih mjesta
odredit će broj radnika u skladu sa kapacitetom pilane i to posebno za
svako radno mjesto.


Upravitelji pilana i drugi rukovodioci moraju se pri dnevnoj razdiobi
radnika na pojedina radna mjesta bezuvjetno držati zaključaka i uputa
komisije, uz eventualna mala odstupanja. Većih odstupanja neibi smjelo
biti. Ako upravitelji pilana ne izvršavaju odredbe komisije za sistematizaciju
radnih mjesta unatoč tomu štoi su i oni čI.anov:i te komisijie, nego
prepuštaju razdioibu radnika na radna mjesta svojim, često nedovoljno
savjesnim pomoćnicima, može nastati m a n j k a v o k o r i š ^t e n j: e r a d-
n e snage o d nosno zaostajanje u redovnom svršavanju
često najvažnijih radnih faza u procesu proizvod
n j e.


Zaostajanje u redovnom odvijanju poslova u dnevnoj proizvodnji oko
manipulacije urednog smještaja rezane građe uslijed manjkavog korištenja
radne snage ispoljava se osobito onda, kada i inače postoji oskudica radne
snage. Posljedica toiga je, da se rezana grada na zanemarenim radnim,
mjestima nagomilava. — Česito dolazi do nagomiilavanja u tolikoj mjeri, da
se zaostaci mogu nadoknaditi jedino tako, da se privremeno poveća broj
radnika na pr. 2 radnika potrebna po svakom izrezanom m^ oblog drveta
na dva i pol i tri pa i više radnika što u općoj oskudici radne snage predstavlja
nepotrebno rasipanje. Druga mogućnost svršavanja zaositalih poslova
jest, da se kapacitet pilane prolazno reducira. Posljedica takve intervencije
je opet povišenje broja radnika po svakom izrezanom m^
oblo vine,


U našoj zemlji je samo- mali broj pilana mehaniziran i to vrlo skromno,


pa se svi poslovi od istovara trupaca do utovara gotove rezane grade


uglavnom vrše primitivnim načinioim rada. Stoga je broj radnika, koji se


mora tolerirati po jednom-m´^ izrezanih trupaca i onako veći nego broj koji


se dozvoljava u pilanama sa potpunijom ili potpunom mehanizacijom.


Kao primjer za sistematizaciju radnih mjesta uzeti ćemo pilanu sa


kapacitetom od 80 m^ trupaca tvrdih Ušćara za 8 sati, prema tome sa pro


izvodnjom od oko 45 m^ rezane grade. Proces proizvodnje nije mehani


ziran. Pomoćnih strojeva ima dovoljno i ispravno su razmješteni. Stova


rište trupaca i stovarište rezane građe odgovara prostorno i dovoljno je


uređeno kolosjecima. Industrijski kolosjek je u neposrednoj blizini. Radi


toga što proces proizvodnje nije mehaniziran, oidredila je komisija za si


stematizaciju radnih mjesta ukupno 160 radnika ili 2 radnika po jednom


m** izrezane oblovine. Razdioba po radnim mjestima j6 slijedeća:


Pilana:


2 majistona n,a jamiačama


2 poimoćniika


6 radnika za odstriainjivianje rezaine građe i man´ipula


oiiju prteaana


69
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 72     <-- 72 -->        PDF

2 majstora na klaitnim pilama za grubo prerezirvanje
2 pomoćnika
2 majstora na kružnim pilaima za oibrubljivanje
2 majstora na k´latniim pilama za dnižiine
2 pomoćnika


2: majstora na kružnim pilamia za rastruživanje
2 pomoćnika
2 majstora na kružnim pilama ze prerezivanje
2 pomoćrailka
3 majstoina na kružnim pilama za obrubijiTanje sitne
građe
2 pomoćndlka
10 radnika za manipulaciju i izvoiz grade, = 44 radniika


Stovarište trupaca 10
Podrum 0.´
Ložiona 2
Radiona 4
Strojarna 1
Pariona


6
6
2


Sušiona


Primanje produkcije
Razvrstavanje popruga 2
Škartiranje rezane građe 6
Razvoz građe 12
Slaganje popruga 4
Slaganje građe . . 112
Pripremanje za otpremu i utovar .... 8
Mjerenje građe 2
Privoz i utovar rezane građe 12
Manipulacija otpadaka 4
Popravak ili vraćanje popravka u pilanu 2
Manipulacija suhe građe (Eksportno stovarište) 17
Gradnja podloga


Ukupno: 160 radnika


Određeni broj radnika razdijeljen je prema tome na 21 radno mjesto. Na str. 72
šema prikazuje broji radnika kojii na svakom radnom mjestu može i treba da bude
uposlen kao i dnevni pnilliv grade na svako od tih radnih mjesta.


Dok pilana radi, priliv rezane grade je na pojedina radna mjesta, u
količinama navedenim u šemi, konstantan. Manipulacija te konstantne
količine rezane grade, koja dnevno pristiže na pojedina radna mjesta,
predstavlja dnevni zadatak broja radnika, koji je određen za ta radna
mjesta. Taj dnevni zadatak će samo onda biti izvršen ako radna snaga
bude prema šemj raspoređena, U protivnom slučaju doći će do nagomilavanja
rezane grade na onim mjestima, na koja radna snaga nije upućena
u dovoljnom broju ili čak nikako.


70
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Stov. Irupaca


10 400 m´


2 5


Ložiona Stroiarna Pilan a Podrum Radiona


44 80 m´ 2


S 1


Par ion a Primanie prod. SuSiona


2


30 m^ 45 m´ 6 30 m´


10 !u 12


Razvrstavanje F^azvoz gradja Kazvrsf. popruga
rez. gradije


40 ni3 12 45 m´ 2 IO m^


Slaganie gradji: Slaganje poprujja


12 40 m* 4 10 m^


17


Pripreman´je za Mjere nif Privoi i utovar
ufovar


2 45 m3 12 40 m´


!19 20


Popravak i vraćauie u Manipulacija suhe ^rady^ Manipulacija otpadaka
pilanu


4


I 21


Gradnja podloga


Radi nagomilavanja i ležanja grade na pojedinim m(jestinia često kroz
kroz više dana, pa i tjedana dolazi do oštećenja kvaliteta i do grešaka
kao na pr.:


Parena i neparena bukov a rezana grada
1) savijanje
2) zagUišenjic
3) abnormalno pucanje
4) mrljavost
5) dekoloracija


Hrastov a rezana građa i popruge
1) savijanje
2) abnormalno pucanje
3) mrljavost
4) dekoloracija


Štetno utjecanje na kvalitet proizvedene rezane grade (koja često
samo radi lošeg korištenja radme snage leži na radnim mjestima i pokraj


7/
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 74     <-- 74 -->        PDF

sJožaja) moglo bi se ublažiti tako, da se takova grada provizorno metne
na letvice i pokrije.
Nabrojena oštećenja otežavaju prodaju u inostranstvo iz ovih razloga;


1. Radi dekoloracije i pojave mrlja kupci u inostranstvu prigovaraju
i traže popuste u cijeni.
2. Parena ili neparena bukova rezana grada, koja je za vrijeme ležanja
dobila mrlje i tragove prigušenosti, deklasificira se i prelazi iz I.
u II., čak i u III. klasu. Time se umanjuje količina grade proizvedene za
eksport.
3. Pucanje i savijanje grade prouzrokuje potrebu popravaka pri čemu
naistaju količinski gubici, a zbog deklasificiranja robe i financijski
gubici.
Sve to konačno štetno djeluje na punu cijenu koštanja i na finaincijski
efekat pojedinih j^duzeća.


Rukovodioci pilana i stovarišta rezane grade, da bi bar djelomično
prikrili razne opisane propuste, diostavljaju manjie i više oštećenu robu
domaćim tvornicama radi daljnje prerade, galanterijsike robe, ^ namještaja
i t. d.


Odgovor na prigovore, što je kvalitet manjih i većih količina grade
loš radi pogrešne manipulacije, redovno je ovaj; »bit će dobro za galanteriju
« (Karlovac), za »fabriku pokućstva« (Đurdenovac), za »poduzeće
Ivo Marinković«. Ta poduzeća navedenu rezanu gradu (jer se uglavnom
radi o dugačkoj i širokoj gradi, s kojom imaju mnogo manje posla nego sa
sitnom gradom, koju bi u mnogo slučajeva pirerađivati morali i mogli) bez
prigovora preuzimaju. Zato se u nekim poduzećima finalnih proizvoda
odnosno u njihovim skladištima nagomilavaju zalihe raznih otpadaka i
druge rezane grade.


Direktori poduzeća bi ispravno korištenje radne snage morali staviti
pod svoju ličnu kontrolu. Time bi se sigurno u velikom dijelu slučajeva
sačuvati osnovni kvaliteti velikih količina građe i doprinijelo povećanju
količina građe za izvcz, kao i povećana vrijednost narodne imovine.


Ing. D^ Terzić i ing. A, Panov (Sarajevo);


ULOGA MANUELNE RADNE SNAGE
U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM RADU


Problem kadrova spada medu majozbiljnije probleme naše sadašnjice.
Od pravilnog postavljanja, pravovremenog sistematskog rješavanja toga
problema zavisi uspjeh svih sektiora i svih faza razvitka našega privrednog
i kulturnog života. Uspjeh je to izrazitijii, izvršenje planiranog zadatka
je toi lakše, premašenje je to veće svuda, gdje je više urađeno na uzdizanju
stručnog kadra. Stoga je briga o kadrovima jedna od najosniovnijih briga
niaše Narodne vlasti, i toj činjenici pored ostaloga dugiijemo za naše džinovske
uspjehe.


72