DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 67     <-- 67 -->        PDF

lug. Mihajlo Mujdrica (Zagreb):


KONTROLA KVALITETE PROIZVODA U DRVNOJ
INDUSTRIJI


Privredna politika nove Jugoslaviije brzo kroči cilju, da cjelokupnu
privrednu djelatnost sredi, uvede logičnoist i smišljienii red, izbaci stihijsku
raznolikost, te da time stvoTi maksimalne mogućnosti za čim bržu industrijalizaciju
zemljie.


Među nizom mjera, koje. je Savezna vlada poduzela u tom pogledu,
donošenjem raznih privrednih uredaba, donijeta je u lipnju 1948, uredba
0 određivanju i kontroli kvaliteta proizvoda. Svrha uredbe, prema članu
1,, jasno je formulirana: izvozu kao i drugim potrošačima osigurati kvalitetne
proizvode i što racioinailnije upotrebiti sredstva za proizvodniju,
ujedno da poduzeća putem naročitih orgaiia vrše kointralu kvalitete proizvoda.
U tu svrhu treba sastaviti tehničke propise ili standarde za sve
vršiti proizvoda.


Propisi o kvaliteti i standardi predistavljapu minimum kvalitete, koji
proizvod mora imati, a proizvadačka poduzeća dužina su da razviju punu
inicijativu radnika i službenika poduzeća, da boljom orgainizacijom rade,
kao i da pravilnijom upotrebom sredsitava za proizvodnju i savršenijim
iskoirišćavanjem sirovina premaše propisani minimum kvalitete proizvoda.
Propisi o kvaliteti moraju imati opći karakter, te prdgodom njihovog sastava
treba da sudjeluju naučno istraživački stručnjaci zatim proizvođači
kao i potrošači. Propisi o kvaliteti moraju biti sastavljeni prema prosiječnom
tehnološkom stuipniju piroizvodnje, a svrha im je unapređenje
proizvodnje.


Radi osiguranja proizvodnjie artikala određene kvalitete, ista naredba
donosi niz piropisa i mjera za obaveznu kontrolu kvalitete. Kontrola jestalna
i povremena. Stalnu kontrolu vrše sama proizvodna poduzeća, a
povremeno kontrolu vrše centri za kontrolu proizvoda, AOR-i, kao i
nadležna ministarstva putem svojih Biro-a za unapređenje praizvodnje.


Potrošači prema čl. 27. imadu pravo da vrše kontrolu kvalitete proizvoda;
ako isporučeni proizvodi ne odgovaraju kvaliteti, potrošači imadu
pravo na naknadu štete, koja im je prouzročena isporukom loše kvalitete
proizvoda.


Od vremena stupainja na snagu uredbe o određivanju i kontroli kva


litete proiizvoda do danas prošlo je dosta vremena, no rezultati kontrole


kvalitete proizvoda u drvnoj industriji ne zadovoljavaju. Razlog leži u


slijedećem:


Naša proizvodna poduzeća i glavne direkcije, kao i ministarstvo nisu


tome vrlo važnom problemu posvetili onu pažnju, koja je potrebna, da s«


postigne ne samo minimum kvalitete proizvoda, nego da se premaši kva-´


liteta.


Prema uputama biroa svako poduzeće obavezno j e d a:


vrši stalnu kontrolu kvaliteta proizvoda. Značefije te´


65
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 68     <-- 68 -->        PDF

kontrole je vrlo veliko, no poduzeća su shvatila, da je taj nalog samo
formalne naravi. Poduzeća su imenovala članove komisija za stalnu kontrolu
kvalitete, odnosno nisu ni to učinila, nego je tu formalnost za njih
učinila glavna direkcija,, da se zadovolji zakonskom propisu, ili se stalna
kontrola kvalitete ne vrši, a rezultat svega toga jest, da nam je kvaliteta
proizvoda svakim danom lošija. Odnosno vrlo često je kvaliteta dobraodgovara tehničkim propisima izradbe, ali se naknadno upropasti lošim
odnošefnjem prema gotovom proizvodu i slabim ili nikakvim konserviranjem
gotovih proizvoda. Zato imade subjeiktivnih i objektivnih poteškoća.
Jedna od vrlo važnih poteškoća jest kvalitet radne snage. Od .aktivirane
radne snage tražila se samo količina i samo količina bez obzira na kvalitetui


Svirha ovog članka jest, da ukaže na manjkavosti kontrole kvalitete
proizvoda i kako treba organizirati kontrolu.
Konitrola kvaliteta u drvnoj proizvodnji sastoji se od kontrole sirovine,
kontrole mcdufazne proizvodnje i kontrole gotovog proizvoda.


Kontrola sirovina vrši se dva puta: u šumi na panju i prije
daljnje prerade drveta na pilanama, tvornicama finalnih proizvoda, tvornicama
furnira i šperploča.


Početnu sirovinu pretsitavlja drA´o na panju t. j. stojeća stabla u šumi
i za njiih postoje posebni propisi specifikacije, te se kontrola ne može provesti
u onom smislu, kao u drugim industrijlama, gdje za ulaznu sirovinu
postoje tehničke specifikacije. Kontrola kvalitete se ovdje vrši okularnom
kvalitetnom procjenom, te potpuno ovisi o praksi procjenitelja. Kontrola
stojećih stabla sastoji se u tome, da li konsignirana stabla po količini i
kvalitetu odgovaraju planskim zadacima. — Za šumske proizvode slijedeća
proizvodna faza je sječa i izradba stabala. Za izrađeno drvo postoje standardi
i tehnički dobavni uvjeti i prema njima ^e moguće provesti kontiolu
kvalitete, jer su dostuipne ocjeni sve pogrješke drveta, koje nismo mogli
niti zaimijeniti niti ocijeniti, dok je drvo bilo u stojećem stanju. Kontrola
kvalitete proiizvoda u toj fazi sastoji se u tome da li su točno primjenjen;
tehnički dobavni uvjeti i da li kvaliteta odgovara oznakama, koji su i a
proizvodu otisnuti.


Daljnja kontrola, koja se u toj fazi mora provesti, jeste da li je drvo
dobro konservirano do vremena njegove prerade. Osobito to vrijedi za
one vrsti drveta, koje su podvrgnute brzom kvarenju, kao bukva, javor,
lipa i jasen. Kontrola sastoji se u tome, da se sortimeritima izrađenim iz
lahko pokvarljivih vrsta drveta, posvećuje pažnja već kod panja pa kroz
čitav proces proizvodnje. Konserviranje mora biti provedemo pravilno
i na vrijeme.


Kontrola kvalitete prije daljnje prerade vrši se dosta površno, naročito
u poduzećima, koja se snabdjevaju iz vlastitih manipulacija. Borba za
kvalitet između šumiskog i piilanskog odjela nije zaoštrena, jer je i jednom
i drugom cilj čim više m´´, — Direktoru pilane mora biti jasno, da iz lošeg
trupca on ne može izraditi dobru dasku, a da kod toga postigne i visoki
orocenat iskorišćenja. Zato se on mora boriti za podesnu sirovinu.


66
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Ako se pilana snabdijeva sa sirovinama iz drugog poduzeća, onda


loše sirovine, koje ne odgovaraju uslovima ugovora, treba reklamirati.


Ako je sirovima još uporabiva, onda se traži bondifikacija, aiko je neupora


biva ,treba je staviti na raspolaganje. Upute o reklamiranju, izdane po


Saveznoj upravi za unapređenje, dobila su sva poduzeća i treba se njima


poislužiti u svakom slučaju. Sam proces je vrlo jednostavan i, što je važno,


kratak.


Daljnja kontrola kvalitete je medufazna kontrola iz koja


postaje vidiljivo, u kojoj fazi proizvodnje su nastale pogrješke i tko ih je


skrivio, stroj ili čovjek ili je pogreška u tehničkoj organizaciji rada. Otkri


vanjem pogreške u međulazi vrlo često će nas dovesti do mijenjanja


tehničkog procesa proizvodnje odnosno do racionalizacije poduzeća. Me


dufazna kontrola važna je i stoga, jer su pogreške u finalnom proizvodu


oestoi prikrivene.


Goto v proizvo d mora se klasirati obzirom na svojstva i nakon


toga pravilno uskladištiti, O kontroli te poisljednje faze ovisi klavitet pro


izvoda kakav će konačno sa skladišta doći na tržište i zato je odgovornost


kontrolnih organa u toj fazi najveća i oni moraju snositi punu odgovornost
,za kvalitet proizvoda kao i za njihovo pravilno uskladištenje.
Specijalno u drvnoj induistriji kod nekih poduzeća pinavilnom uskladišteniju
ne posvećuje se nikakva ili nedovoljna pažnja. Proizvede se jedan
ili više sortimenata i kvaliteti proizvoda se posveti dovoljno pažnje i sada
se ti sortimenti nabacaju na hrpe te se sortiraju i slažu kad se stigne, pod


izgovorom, da nema radne snage, U tom slučaju bolje je dalje nei proizvo


diti, nego da gotovi sontimenti nescrtirani i nesloženi kvalitetno propadaju.


Kontroilori kvalitete kod poduzeća moraju biti stalni i oni su direktno


odgovorni direktoru poduzeća. O svojim opažanjima moraju obavještavati


tehničkog direktora, koji ih koniroliše u njihovom radu i daje smjernice


njihovog rada. Kontrolori kvalitete moraju se detaljno upoznati sa propi


sima o minimumu kvalitete. Vrlo je dobro, ako se kao pomoćno sredstvo


izaberu i na raspolaganje stave uzorci, — U borbi za kontrolu kvalitete


treba angažiraiti osim rukovodioca i radnike te ostale službenike podu


zeća, tako da kontrola kvalitete postane sastavni dio proizvodnije, jer će


se samo u tom sl´učaju doći do cilja t, ji. do unapređenja proizvodnje. Nije


dosta premašivati norme po količini proizvoda nego isto tako važno je


poistići minimum kvalitete.


Kako smo unaprijed spomenuli, uz unutarnju stalnu kontrolu kvaJlitete


propisana je i povremena kontrola po Centrima za kontrolu kvalitete pro


izvoda. U NRH postoje četiri centra i to u Zagrebu, Osijeku, Rijjeci i Splitu,


Centri ikontrolišu proizvodna poduzeća na određenom području. U prvom


redu kontroliraju organizaciju unutarnje kontrole kvalitete kod poduzeća


i da li i kako postavljeni kontrolni organi vrše svoju dužnost. Zatim kon


troliraju kvalitetu sirovina i proizvoda, često po Sipecijalnim zadacima.


Centri kontroliraju osim proizvodnje i trgovačku mrežu.


Kontrola kvalitete sa strane glavnih direkcija i Biroa za unapređenje


proizvodnje imadu karakter savjetovanja i davanja tehničke podmoći u po


61
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 70     <-- 70 -->        PDF

gledu kvalitete proizvoda kao i tehniološkog procesa. Osim toga dajupomoć kod organizacije unutarnje kontrole. Kritika kvalitete mora biti
objektivna, i uz količimsko izvršenje naših zadataka, treba da kvaliteta
ne ovisi o slučajmosti nego da se planski obuhvati. Za postignuće propisa
kvalitete treba se boriti isito tako kao što se dosada borilo za količinu.


Hinko Bedenić (Zagreb)


POSLJEDICE MANJKAVOG KORIŠTENJA RADNE SNAGE


Uspjeh organizacije rada u svakoj, pa tako i u drvnoj industriji ovisan
je o ispravno postavljenim normama, za svaku radnu operaciju i svaku
fazu te radne operacije, bilo da te radove čovjek vrši sam, bilo da ih vrsi
u kombinaciiji sa strojem. Ispravno postavljati norme u drvnoj industriji
znači određivanje one količine trupaca ili rezane grade, koju u jednom
satu ili jednom radniom danu od 8 sati moraju osnovni strojevi na pr. u
plMani ispiliti, pomoćni strojevi preraditi, a radnici na ostalim radnim mje-,
stima izmanipulirati. — Sa ispravnim postavlja njem normi tijesno je povezana
isipravna sistematizacija radnih mjesta, ne samo ornih na kojima
rad© radnici i strojevi zajedno, nego i onih na kojima se vršj manipulacija
oblovine i rezane grade ručno ili samo mjestimično i djelomično mehaniziranim
uređajima.


Osim o ispravno postavljenim normama ovisi uspjeh organiza-^
čije rada i o visokoj produktivnosti strojeva i radniika, o povoljnim
proizvodnim liroškovkna, o pravovremenom i ispravnom konzerviranju
drveta, o ispravnoj opremi proizvedenog drveta, te konačno o sistematskom
snižavanju produkcionih troškova odnosno pune cijene koštanja. —


U drvnio-pilanskoj iniduistriji, gotovo do utovara rezane grade u državne
vagone i druga prevozna sredstva, postavljaju se norme posebno za
hra Sito vinu, bukovinu i ostale lišćare, a posebno za jelovinu
i ostale č e t i n j a r e. Isto se tako posebno sistematiziraju
radna mjesta i broj potrebnih radnika za tvrde lišćare, jelovinu i meke
liišćare.


Na radnim mjestima, na kojima se produkcija vrši strojevima, potreban
broj radnika diktira kapacitet stroja, način obrade drveta, te ostali
uređaj pilane ili pirostorijie u kojoj odnoisni strojevi rade. Na stovarištu
trupaca i rezane grade mogu se radna mjesta sistematizirati i odrediti
potreban broj radniika, isto tako odrediti norme nakon točnog proučavanja
položaja, udaljemoisti i uređaja na odnosnim stovarištima.


U sjedištu svakog poduzeća trebalo bi da postoje komisije za sistematizaciju
radnih mjesta, za područne pilane tih poduzeća kojima bi bio
zadatak da povreimenoi prekontroliraju radna mjesta nairočito u pravcu
broja uposlenog radništva. Jedan član te komisije morao bi da bude upravitelj
pilane. Radovima komisije za sistematizaciju radnih mjesta u svakoj


68