DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ne možemo odvojiti glavno od sporednog, cilj od tehničkih mjera, te ss
gubimo u nabrajanju mnoštva tehničkih pojedinosti« (Potočić 1949).


Iznesene teoretske postavke rezultat su otkrivanja mnogih pojedinačnih
zbivanja u šumskoj privredi, koja svaki šumarski stručnjak u sadašnjoj
fazi šumsko-uzgojnog planiranja više ili manje intuitivno osjeća,
poznaje i u praksi primijenjuje. Jedmo spoznaja o cilju gospodarenja nije
bila dovoljno ili nije uopće bila razvijena, jer nisu bili dovoljno obuhvaćeni
osnovni faktori proizvodnje koji uvjiEituju određivanje cilja gospodarenja.
Ovaj rad je dakle samo^ rezultat nastojanja, da se pojedina saznanja
pokušaju iznesti u cjelovitom obliku u svrhu daljnjeg razvijanja metode
planiranja i realiziranja plana u uzgajanju šuma, i ništa više.


THE INFLUENCE OF THE FACTORS OF THE PRODUCTION ON THE


DETERMINATION OF THE ECONOMICAL AIM IN THE SILVICULTURE


On tihe anialysiils of the real siilvicultural treatments, the author deduoed, thaf
the ecoinoimical aim im the slilviculiture is composed oif two componentr. There aire:
the naturaj and ecoinoimical factors of the production (Fiig. 1 and 3).. In the planoi
managemeint both the elcmcnts are importamt. On the analvsis and syntesiis of theeleTneints
irom which these compoments are buitt (Fig. 2), the aim of the mianagomenfin
the silviiculture is detcrirtiincd. In the eco.noimiical aim of the silviculture held ali
naitiirail and economiical factOTS of the productionis fo.r the resipeotiive forest area and
i´ts sta^ndi. In the reafiizatioin of the aiim of the management, the nature is forsed cointinuos
to serve to the saturafon of the foirseen eoonomical needs aind thait on the
basic of the apreciatiion, furthcir discoverv and aplicaition of the ´law of evolutiion.


On the svntesis of the factOfrs of productiic-n which iis incluided im the aiiim of the
managemienit, the plan of siilviculture and one of the mefhods of the silvicultural works
from the respective forest area is dome. The plam of silviculturail w«rks must hotif
the aim of long term amd one of shorp term of the management for the single pihases
of the processes of the w0´rik. Ailso it must contaiin the general aim oif the management
as the separate aims for the different kiaids of trrcs and differcnt asorti^mcrnts.


Ing. Ilija Lončar (Zagreb);
POTREBA VEĆEG RASPROSTRANJENJA PITOMOG
KESTENA


U proizvodnji tanina kestieinovo drvo predstavlja kod nas jednu ođ
najvažnijih sirovina sa kojom se ne može uspješno takmičiti niti jedna
druga domaća vrsta. Naša industrija tanina zastupana je sa 3 tvornice: u
Sisku, Belišću, Đurdenovcu, Sirovine za te tvornice namiču se u glavnom
iz naših hrastovih i kestenovih šuma. Pretežan dio mase hrastovih šuma
prerađuje se u razne tehničke svrhe, uslijed česa razmjerno malen procenat
dolazi u obzir za tanin, čiji ekstrakt iznosi 4—b^/o. Kestenovo drvo
niei samo da daje veći procenat taninskog ekstrakta, 5—lOVoi, nego i veći
procenat njegove mase dolazi u tanimsku preradu. Kestenovina je naime
daleko slabijih tehnički svojstava od hrastovine, naročito u poodmakloj
dobi, kada se zbog okružljivosti obično sva masa pojedinog stabla upotrebljava
za tanin.


58
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Osim pomenute koristi u drvu pruža kesten korist još i u sjemenu,
korist koja se ne može nikako zapostaviti onoj u drvu, tim više što on rano
počinje rađati, obično već prije 10-e godine i rodi skoro svake godine.
Plod mu je odlična hrana niei samO´ za životinje, već i za ljude, pa je na prehranu
pučanstva, za oskudnih godina u prošlosti, često imao odlučan upliv
u područjima gdje postoje kestenove šume.


Stari, prestareili kestenici, koji obično ništa ne prirašćuju, bit će uslijed
velike potražnje tanina iscrpljeni u razmjerno kratkom vremenu, čime
će se znatno smanjiti izvor taninske sirovine. Sadanje mlade i srednjodobne
sastojine svakako ne će; moći da udovolje u punoj mjeri potrebama
industrije. Slično stanje je i u pogledu hrastovih sastojina.


Uslijed navedenog ukazuje se potreba, da se ispita mogućnost uzgoja
i njege kestena u većoj mjeri no do sada, odnosno da se potraži način
njegovu proširenju u područjima gdje je sada slabo ili nikako zastupan, a
postolje uslovi za njegov povoljan uzgoj. Ovo je jedno pitanje koje potreba
naše industrijis! neminovno namaće.


U interesu što pravilnijeg riješenja ovog pitanja u kratko ćemo se
osvrnuti na zahtjeve kestena u pogledu staništa, kao i na sadanje rasprostranjenje
kod nas, koje nam ujedno pruža glavni putokaz za povol´no
rješenje postavljenog pitanja. Pri tom razmatranju kraško područje ne dolazi
uopće u obzir.


Pitomi kesten (Castanea sativa) obično dolazi na južnim i jugozapadnim
položajima naših gora, no nalazimo ga i na hladnijim, sjevernim ekspozicijama,
gdje na grebenima, sedlima, zaravancima pokazuje povoljan
uspjeh i za doba ljetne suše fte stradava kao onaj na porfienutim topli im
položajima, jer mu je na ovim hladnijim ekspozicijama osigurana veća
svježina tla. Strmine sjevernih položaja mu ne prijaju zbog ograničenijega
užitka svijetla, osobito u mješovitim sastojinama.


Kao i većina naših vrsta šumskog drveća i kesten najbolje uspjeva
na humoznom, svježem i rahlom, mineralima bogatom tlu, na kojem postiže
visinu do 35 m. U području NRH kestan dolazi u glavnom izmadu
Une, Kupe, Save i Drave koje područje pripada hladnijem Castanetumu i
toplijem Fagetumu i to u Zrinjskoj i Petrovoj gori, Zagrebačkoj gori. Samoborskoj
gori, Hrv. Zagorju, Bilogori, Garjevici, Psunju, Papuku, Krndiji
i Požeškoj gori, naročito na pitomim brežuljcima i prigorju tih gora. Najjače
je zastupan u Zrinjskoj, Petrovoj i Zagrebačkoj gori, dok u ostalim
područjima manje. Na viiše mjesta vjerojatno nije autohton, već je umjstno
unesen. Na svim nalazištima, gdje siai i sporadički nalazi, pokazuje povoljan
uspjeh. Baš ti primjerci, negdje i po vimogradima, jasno pokazuju i´
svojim obilnim urodom, da se uzgoi kestena može proširiti na veće površine,
na kojima ga danas još nema ili se nalazi zastupan samo tek tu i
tamo.


Općenito uzev u vertikalnom smjeru kesten uspiijeva u područjima
vinove loze, pitomog oraha (i hrasta kitnjaka). U Zagrebačkoj Gori dolazi
sve do 810 m nadmorske visine na grebenima južne ekspozicije, dok na
sjevernoj ekspoziciji siže do 620 m. U Z´rinjskim brdima tvori čiste sastojine
na 615 m nadmorske visine (dr. Anić).


59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 62     <-- 62 -->        PDF

u pogledu zahtjeva na svijetlo kesten se nalazi u skali negdje oko
sredine, uz hrast i može se reći, da mu je zahtjev u tnm pogledu dosta
velik. Ne podnosi zasj´enu bukve i graba, pa ga ovi uguše ako ga nadvise.


Poznata je njegova valika izbojna snaga iz panjeva. Njegovi izbojci
mogu doseći u jednoj godini 2—3 m, pa i više. Baš to svojstvo ga csposobljuje
da može brzo dati sortimente sposobne za razne svrhe, pa i za
tanin.


Prema sadanjim nalazištima kesten može kod nas da se uspješno
uzgaja do cea 400 m, a i veće nadmorske visine, pogotovo na toplijim ekspozicijama.
Po prilici možemo ga proširiti na pitomim brežuljcima i prigorju
svih pomenutih naših gora gotovo svuda, izuzev jakih strmina i
dolina.


Praktički uziev moguće je provesti njegovo raspro stran; enje u tim predjelima
samo na onim površinama, na kojima se vrše sječe u cilju likvidacije
odraslih sastojina i to samo u onom slučaju, gdje površina još nije
prirodno pomlađena drugim vrstama. Kesten bi zapravo na takovim površinama
trebao da bude unesen među prvima, radi toga, da se na vrijeme
učvrsti svojim žiljem, jer će samo tako, nakon dovršne sječe, moći uspijevati
s ostalim vrstama, a moći će i da im prednjači jakim prirastom u
visinu, što je naročito važno obzirom na bukvu i grab, koje ga ugrožavaju
ako za njima zaostane. Ranim unašanjem osigurat će mu se povoljan razvoj,
koji će se brzo očitovati u jačem prirastu u mladosti negoli kod pomenutih
vrst^, koje su mu redoviti pratioci. U oplodnoj sječi na odnosnim terenima
valja ga unijeti u doba prve sječe ili neposredno prije nje. Obično se
to unašanje vrši zajedno sa hrastom kitnjakom u bukovim sastojinama kao
i u hrasticima kitn´aka, no ukoliko kitnjak nije urodio sa kestenom ne treba
čekati na taj urod. Ta podsadnja se uspješno vrši sjemisinom, kao i podsadnja
hrastova žira pod motiku.


Kod nas su često u prošlosti ovakova pošumljavanja kestenovim sjemenom
ostala bezuspješna, osobito u slučaju dopremie sjemena iz veće
udal´enosti, ali i onda kada je sjeme sabrano u blizini mjesta sadnje. Razlog
neuspjehu je obično u tome, što se sjeme upali kod duljeg transporta, stajanja
u hrpi ili u vrećama ili se priasuši uslijed duljeg stajanja na suhom
mjestu, U oba slučaja sjeme brzo gubi klijavost, procenat njen je često
neznatan ili je čak sjeme i sasvim pokvareno. Da se ovo predusretne,
mora se sabrani kesten do otpreme pregrtati, zatim brzovozno ili kamionom
prevesti do odredišta ,odmah istovariti i na zaštićenom mjestu pregrtati
do sadnje, koja treba da čim prije počnia. Jedino brzo posađen ke3>ten
dolazi u prirodne uslove koji; su za njega najpovoljniji. Tamo gdje se nikud
ne prevaža uspjeh je povoljniji, ako se sadnja obavi bez odlaganja.


Pomenuti neuspjesi su u najviše slučajeva posljedica loše manipulaicije
sa sjemenom, koje se sadi kad je već izgubilo klijavost. Glavni problem,
dakle, leži u očuvanju klijavosti. Uz dobru manipulaciju — prema gornjem


— uspjeh je redovito vrlo povoljan.
60
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Tamo gdje su sječe već uznapredovale, a kesten nije na vrijeme unesen,
može se vršiti kompletiranje praznina, ali u ovom slučaju je rad često
uspješniji sa dobro razvijenim sadnicama uzgojenima u rasadniku.


Naročito je korisno da se kestenom pošume čistine viših položaja.
Takove čistine se pred sadnju ili pneioru i sjemenom pošume ili se upotrebe
jake sadnice uz sadnju u prostrane (40 cm promjera) dobro obrađene
jaimice. Ovakovi čisti kestenici će brzo početi rađati sjemenom, pa će moći
služiti kod kasnijih poišumljavanja za dobivanje sjemena. Ujedno će se
takovi kestenici moći trajni lakše održati, jer ih druge vrste ne će, bar u
prvoj generaciji ,ugrožavati. Ove kestenare nakon stvaranja sklopa valja
često proredivati uz pogodovanje stablima ljepšeg uzrasta, a i onima koja
daju krupniji plod. Time će siei osnovati u neku ruku voćnjaci od kestena,
čije će značenjie i vrijednost biti velika.


Obzirom na sadanje stanje sječina, kao i na potrebu većeg rasprostranjenja
kestena, vrlo je hitno njegovo unašanje, jer svaka godina zakašnjenja
znači veliku štetu i gubitak površine povoljne za to rasprostranjenje.
Površine, povotljne za tu svrhu jedne godiniet, silijedeće godine već Ć2 biti
manje povoljne, uslijed naglijeg razvitka prorodnog pomlatka.


U interesu što većeg rasprostranjenja kestena, dakle, važno je da se
bez odlaganja unosi njegovo sjeme na površine koj-e su prema prednjem u
tu svrhu povoljne, ali da se također unese veća količina sjieimena i u rasadnike,
te da se uzgojem jakih sadnica omogući njegovo unašanje i na
zakorovljene površine, kao i za popunjavanje većih plješina u sječinama,
gdje je ranije to propušteno obaviti sjemenom. Sadnice su potrebne i za
površine gdje je uspjeh sa sjieimenom makar iz kog razloga dvojben (miševi,
divlje svinje .. .). Površine mnogih paljevina su prikladne za popunjavanje
kestenom, pa jie i za takove važno da raspolažemo sa potrebnim sadnicama.


I kod manipulacije sa sjemenom za rasadnike, naravski, vrijedi isto
što je naprijed rečeno, ali kod ovog sjemena treba po mogućnosti svratiti
pažnju i na njegovu kruipnoću, te ga probrati i upotrebiti krupno sjsmie.
Za ovu sjetvu u rasadniku treba unaprijed dobro prirediti table u koje će
se moći kesten, radi oičuvanja što bolje klijavosti, bez odlaganja poslati..
Ta sjetva ne smije biti preplitka, nikako plića od 5 cm, a kod rahlog tla
i krupnog kestena treba da bude oko 10 cm, u kom slučaju će se bolje zaštititi
od slučajne golomrazice preko zime. Proti smrzavanja možemo se
braniti i pokrivaničm redova listincem, slamom, mašinom i pritiskivan´em
ovih do proljeća zemljom, trkljama, granjem ili još bolje borovicom, u kom
slučaju ga štitimo i proti miševa i ptica.


Možemo se odlućiti i za proljetnu sjetvu, koja će biti vrlo uspješna,
ako se sjeme valjano utrapi. Dobar je način spremanja u suh podrum tako,
da se stavi izmjenično sloj kestena, sloj suhog pijeska. U tom slučaju ga
valja rano u proljeću, čim snijeg ode i zemlja se ocijedi, posijati u biljevište,
koje je već u jiaiseni pripremljeno. Tako će biti najbolje sačuvano od raznih
šteta.


Unašanje kestena na površine oplodne sječe znači, uzgajati ga u
mješovitoj sastojini, kojoj će on svojim prisustvom znatno povećati vri


61
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 64     <-- 64 -->        PDF

jednost. Ovakav uzgoj kestena svakako će kod njegova proširenja prema
sadanjifm mogućnostima biti pretežan, a i najkorisniji, jer se radi u glavnom
o unašanju u bukove sastojine oplodne -sječe. Valjanom njegom
odnosnih sastojina, u skladu sa ostalim vrstama, dati će kestisn znatnu
i vrijednu masu, pretežno kao prethodni prihod. U smjesi sa bukvom, na
prvoklasnom bukovom staništu, ne može izdržati borbu, jer ga ona, obično
poslije 60-e godine, preteče i svojom zasjenom uguši. To međutim ne
znači, da ga u bukovoj sastojini, na takovom bonitetu staništa, ne možemo
uopće uzgajati. On naime ne mora da ostane u takovoj sastojini do kraja
ophodnje, već će i uz raniju sječu kao proredni prihod dati veliku korist
znatnom drvnom masom za preradu u raznis sortimente kao: TT stupovi,
seoska građa, rudno drvo pa tanin i ogrijev.


U mješovitim sastojinama ćemo kesten uzgajati i na površinama prostranih
bujadnica i goleti, na silikatnom tlu, ^gdje će se obavljati pošumljavanje
sa raznim vrstama drveća, među kojima ćs i kesten moći biti u
mnogo slučajeva obilno primjenjen.


U čistim sastojinama može se uzgajati na pomenutim čistinama, koje
će služiti pretežno za dobivanje ploda. Tih čistina je međutim razmjerno
malo. U takove čiste kestsnare će se postepeno naseliti druge vrste, naročito
one sa lakim sjemenom, kao grab, no to neće biti na štetu kestena.
Potrebno je da se i u mješovitim sastojinama osnuju po´edine čiste skupine
kestena ili da se takove, uplivom proreda, postepeno formiraju, jer će se
tako lakše održati do konca ophodnje, što je važno radi ponovnog prirodnog
i umjetnog proširenja keistena iz tih grupa.


Proširenjem kestenovih sastojina na opisani način doprinijeti će se
svakako mnogo produkciji veće mase njegove. Ali tu produkciju možemo
povećati i valjanom njegom kestenovih stabala i kestenovih sastojina, koje
već postoje. Dosadanje stanje u tom pogledu ne zadovoljava, jer kestenove
sastojina nisu dosta njegovane. Zna se da kesten brzo raste, a pošto traži
mnogo svijetla trebalo bi sa proredama rano početi i često ih opetovati.
No to se ne događa, već obično prorede kasne, u koliko se uopće provode.
Uslijed kasnog ili preslabog proređivanja krošnja kestenovih stabala zaostaje,
što ima za posljedicu osipanje debla adventivnim izbojcima, unatoč
gustom obrastu, a i kora postaje rano jače hrapava. Sastojinu koja dođe
u takovo stanje obično je teško dalje uspješno njieigovati. Prirast njen je
slab, jer se zakržljala krošnla sporo oporavlja. Kod stabala koja su slučajno
bila tokom svog razvoja u prilikama, da su mogla razviti normalnu
krošnju, deblo obično zadrži mnogo dulje lijepu, glatku, svježe zelenkastu
koru, koja znatno kasnije postaje hrapava, negoli kora onih stabala u pregustom
obrastu i sa zakržljalom kroišnjom. Takova stabla uz istu starost
imadu mnogo jače i lijepo deblo.


Čistih mladih kestenara imademo u Baniji i Kordunu na većim površinama.
Ti se kestenari u pogledu prirasta mo´gu valjanim proredama
mnogo unaprediti. Nikako sl^ ne bi smjelo u njima kasniti sa proredom.
Naročito je potrebno da se jače proreduju njihovi izdanci iz panja koji
obično u velikoj količini izbijaju. Već nakon 3 godine kestenovi izdanci


62
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 65     <-- 65 -->        PDF

daju proredni materijal za proizvodnju štapova. Ako se prorede izdanci,
preostali izdanci će tim brže, već za daljnje 2—3 godine, dati dobar i tražen
materijal za vinogradsko kolje. Kasnije će brzo doći na red jači proredni
sortimenti, kao telefonski, zatim elisktrovodni stupovi i tanin, kao
i vrijedna seoska grada. Svakim ovakovim zahvatom, naravski, ako se
provede razumno i stručno — t. j. na vrijeme i uz što povoljnije reguliranje
upliva svijetla — znatno se unaprijede preostali izdanci, ali naročito i
biljke iz sjemena kestena i ostalih vrsta, koje se često nalaze u gustim
skupinama potisnuti ispod izdanaka kestena iz panja. Ovaj pomladak iz
sjemena će napneldovati uz postepeno osilobadanje sječom izdanaka, koji
ih ugrožavahu i, u doba kada već kestenovi izdanci smalaksavaju u prirastu,
preuzeti će oni dalje sa pojačanim prirastom ulogu glavnog dijela
sastoijine.


Izdaničkei šume kestenove, iako u mladosti jpoibazaiiju brz razvoj,
kasnije im prirast znatno oslabi i ne prirašćuju kao stabla iz sjemena. Da
taj prirast kasnije uspori, uzrok je često u tome, što se ti kestenici ne proreduju
ili se slabo proređuju.


Uspjeh mješovitih sastojina kieistena je povoljniji obzirom na bolje
čuvanje produktivne snage tla, a i obzirom na mogućnost poduzimanja
povoljnijih uzgc^´nih mjera prigodom proreda. Uzgoj je u ovakovim sastojinama
mnogo lakši, elastičniji, produkcija mase veća i vrijednija, a naročito
mogu biti veliki proredni prihodi.


Svaka kestenova sastojina nakon sječe daje obilje izdanaka iz panja,
koji naglo nadrastu i zasjene sav pomladak iz sjemena raznih vrsta, koji
je često također obilan. Do 40-e godine starosti sastojine izdanci mogu na
navedem način putem prorede dati velik prihod. No u to doba, urednim
proredama, već ih konačno nestaje iz sastojine i na njihovo mjesto dolaze
stabla iz sjemena. Medu ovima se često nalaze i stabla kestena, koja su
nastala u doba sječe stare sastojine prikraćivanjem tankih zastarčenih stabalaca.
Ova stavljena na panj redovito pokazuju vrlo povoljan i bujan
razvoj, pa ih dalje njegujmo uz visokii uzgoj. Bila bi sa uzgojnog gledišta
velika greška, ako bi pomenuti mladik iz sjemena zaniEmarili i zapostavili
izdancima iz panja, te pustili da ih ovi uguše, kako se to redovito dogadu
uslijed kasnog i slabog proredivanja. Šteta bi bila ne samo radi smanjenja
prirasta u buduće, već i radi toga, što bi novu sastojinu osnivaili ponovno
IZ panjeva, kojii su nastali na ranijim panjevima, dok bi u protivnom slučaju
novu sastojinu dobili kao panjaču iz zdravih panjeva, koji potječu od
stabala iz sjemena i iz stabala iz sjemena iostalih vrsta. Tako bi se proces
obnove mogao obavljati na isti način, u vidu kombinacije panjač
e, kao važnog davaoca obilnog prorednog prihoda, sa velikim značenjem u
pogkdu produkcije pomenutih sortimenata, naročito i tanina, te sas^toj
i n e iz sjemena, kao one, koja će se uz stalnu njegu proredama podržavati
do kraja ophodnje i dati jak proredni, a pogotovo konačni prihod.


Kod njege kestena proredom biti će naročito važan zadatak njega
krošnje, važniji negoli kod mnogih ostalih vrsta. Samo u tom slučaju možemo
očekivati jak prirast, brže stvaranje drvne mase za tanin, a i obil


63
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Iliji urod sjemena. Naravski da treba kod kestena kao i kod ostalih vrsta
uzgajati stabla što bolje kvalitete, što ravnijeg i vrednijeg debla.


U mladim i srednjodobnim čistim kestenarima često se nadu pojedina
stabla ili bukov pomladak. No ovi obično stradavaju ranom sječom
za ogrjev, što je sa uzgojnog gledišta vrlo štetno. Ta stabla, odnosno mladik,
treba štediti i njegovati, te potrebe na ogrjevu podmirivati rade kieistenovim
izdancima iz panja. Uz čuvanje bukve i kestenova stabla će bolje
uspijevati i konačni uspjeh uzgoja će biti povoljniji.


Kesten, koji je u prošlosti umjetno unašan u bukove sastojine, često
je ugrožen bukvom, grabom i ostalim vrstama. Jednom valjanom intervencijom
kod čišćenja, koja će biti provedena posebnim obzirom na kesten,
lako se može mnogo kestenovo stablo spasiti.


U mješovitim sastojinama sa kestenom valja naravski i ostale vrste
njegovati i podržavati, naročito bukvu, koja može lako da podnese zasjenu
kestena, pa hrast kitnjak, koji i u prirodi dolazi često u smjesi sa kestenom.
Odnos vrsta u ovakovoj sastojmi lako se može regulirati tokom proreda
prema stanišnim, a naročito i sastojinskim prilikama. Svakako ćemo
nastojati da do konca ophodnje uzgojimo vrijedna stabla bukve i hrasta,
sa što većim procentom najvrijednijih sortimenata. Kod bukve će to biti
pretežno na sjevernim ekspozicijama i do dolina, kod hrasta na zaravancima
i t, d. Kesten će negdje ostati do konca ophodnje — kako već rekosmo
— tek pojedinačno ili u grupama, dok će negdje i sasvim uzmaknuti.
Naprotiv, na južnim položajima će se uz hrast održati do kraja u jačem
omjeru.


Obzirom na veliku potrebu kestenova taninskog drva od važnosti je:


1. proširenje kestena na velikiim površinama dodavanjem kao primjese
u bukove i kitnjakove sastojine u doba njihova iskorišćavanja. Tu će
on znatnim dijelom služiti kao proredni prihod.
2. njegovanje postojećih kestenova putem proreda, koje će unaprediti
njihov razvoj.
THE NEED OF THE GREATER SPREADING OF THE CHESNUT STANDS


The aiuithor recoTncinids the spreadimg of chesDut rstands with the affoirestatl´on
Ako he recomeinds the mtensiiificatiioin of the thiiintmiinigs in the present ohesinut stands.
The a;im of these measures iis the augmentation, of the ohesnut wood as a ra\v material
for the tanmin production.


64