DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 48     <-- 48 -->        PDF

manque de cette mćthode coinsistQ qu´odi ne peuit pas diiffćrer quellc guaiititć de cheniJleisa
ete aneainitiie par dos insecticides et quelle quan!titć par des faotcurs niaturales.


Par la mćthode de calcul on peut ćvaluer le pour cent des oheniiHes aneanties
par Taotiion deis insecticiides et le po^ur cent des cheniMes aneanties par des facteirs
naturels, L´auteur considere la formule de Schw6iitfegeT doint l´applicaition exige un
objet de comtrole bien cboiisi:. L´ilnsuiiifiteance de 3a methode par calcul pouir elfirmer
l´effet obtenu prćsente aussi des dilfficultcs: celle de troiuver un boin dbjet de cojitrole
cioimiparatil´ (speoiiailemenit quianit a l´etait de la eointagion et l´etat de la liantć
des chenidilesi). ´ ;


A la fin 1 auter reeommande d´emplover toutes les mćthodes mentioninees pour
controler la reussite efficae des insecticides.


Ing, Josip Šafar (Zagreb);


O UTJECAJU PROIZVODNIH FAKTORA NA ODREĐIVANJE
CILJA GOSPODARENJA U UZGAJANJU ŠUMA


Kao u svakoj grani privrede tako se i u šumarstvu općenito te za
pojedine radove određuje odnosno treba da se odredi cilj gospodarenja.
Ostvarivanje cilja gospodarenja treba da se odrazi napose u uzgajanjit
šuma, koje u skladu s faktorima proizvodnje direktno utječe na kvantitist
i kvalitet proizvodnje sirovina.


Pitanje cilja gospodarenja u šumarstvu starog je datuma, ali u planskom
gospodarenju ono ima novi sadržaj, jer ga treba određivati na osnovi temeljite
analize svih osnovnih proizvodnih faktora u svrhu planskog uzgajanja
sasto´ina zbog namirivanja općih narodnih potreba, pojediniiih privrednih
grana i izvoza. — Budući da je uzgajanje šuma najvažnija grana šumskog
gospodarstva i budući da se cilj šumskog gospodarenja kao odraz razvoja
i potrebe cjelokupne privrede u šumskom gospodarstvu očituje naročito
kroz provedbu šumsko-uzgojnih radova, potrebno jie da se i sa strane
uzga ača cilj gos>podarenja nastoji osvijetliti.


U tu svrhu analizirani su pojedinačni konkretni šumsko-uzgojnd postupci,
otkrivani su i raščlanjeni faktori koji su u proizvodnji utjecali ili
nisu utjecali na određivanje tih i takovih postupaka. Zatim izvedena je
sinteza i analiziran je cilj gospodarenja te utjecaj njegov na izradu i ostvarivanje
plana uzgajanja. Konačno teoretske postavke primijenjene su na
konkretne primjere u praksi. Ovaj rad se dakllei ne oslanja ni na kakve
uzore i definicije te može služiti samo kao prilog za daljinjie razvijanje problema
o cilju šumskog gospodarenja, kao i u svrhu lakšeg snalaženja pri
planiranju uzgajanja šuma.


I


Pod utjecajem vrlo složenih prirodnih procesa razvili su se raznovrsni
tipovi šuma, različiti po vrsti drveća, sastavu i obliku te po ekonomskoj
vrijednosti i značenju. Važan udio pri razvo´u šuma imao je čovjek direktno
svojim zahvatima u prirodan tok razvoja šume ts indirektno razvijanjem


46
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 49     <-- 49 -->        PDF

prometne mreža i privrede, U nastojanju, da namiri svoje ekonomske potrebe,
čovjek je gdjekad razarao šumu a time indirektno ponekad i tlo.
Šuma je pak sa svoje strane okupirala obešuroljena zemljišta koja je čovjek
napustio, ako su joj prirodni faktori bili imalo pogodni. Ta borba šume
i čovjeka traje hiljade godina, a rezultat je; približavanje čak i spajanje
donjis! i gornje granice šumske vegetacije, pa se sirovinska baza šumske
proizvodnje postepeno sve više smanjivala a i degradirala, dok se istovremeno
povećavao broij pučanstva i njegove potrebe na drvetu.


Na razvoj sirovinske baze šumske proizvodnje djeluju dakle dvije vrlo


složene komponente: prirodne sile i ekonomskenata, koji sačinjavaju te komponente treba zacjelinu izvesti rezultantu: cilj gospodarenja, ugospodarskih potreba na određenim proizvodimastima proizvodnje (v. shem, prikaz 1 i 3).
snage
svaku
svrhu
prema
društva.
šumskotrajnog
prirodnim
Od elemegospodarsku
namirivanja
mogućnoSihem,
,p/rikaz br, 1


nETOOA UZGAJANJA


Prirodan razvoj sastojine ovisi prije svega o djelovanju biotskih i abiotskih
faktora, koji zajedno sa zemljištem sačinjavaju prirodn e faktore
šumske proizvodnje. Ti se faktori redovno mnogo ne
mijenjaju ili se mogu mijenjati tek tokom deoEinija. Pod utjecajem trajnijih
abnormalnih oscilacija kUme i jakih klimatskih ekstrema mogu se doduše
u stanovitim ostalim okolnostima znatno poremetiti i prirodni, napose
biotski faktori u šumi; u naše doba na pr. ugibanje jele na granici njena


47
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 50     <-- 50 -->        PDF

prirodnog rasprostranjenja u sjevernoj Evropi, sušenje brijesta na području
čitave Evrope, razaranje monokultura smreke, bora i hrasta lužnjaka, opadanje
godišnjih prirasta drvne mase poglavito na nepovoljnim staništima,
i dr. Ipak, općenito uaevši, ti se faktori proizvodnje kao cjelina mogu za
stanovito razdoblje smatrati relativno stalnima, i to utoliko više ukolik-,*
se održava proizvodna snaga šume i zemljište ne oduzima šumskoj proizvodnji,
— Prirodni faktori šumske proizvodnje mnogobrojni su i vrlo složeni;
tlo, klima i položaj te biljni i životinjski organizmi (v. shem, prikar.
br, 2), Gotovo svi ti faktori i njihovi elementi utječu jedni na druge, međusobno
se uslovljuju i svestranim utjecajima u dotičnim okolnostima razvijaju
fitocenozu i zoocenozu, u cjelini biocenozu šumske sastojine.


Sa privrednog stanovišta najvažniji faktor uz zemljište jiSist svakakodrveć
e odnosno biološko-uzgojna svojstva i otpornost pojedinih vrsta
drveća obzirom na ekološke faktore te njihova upotrebljivost, drvna masa
i prirast u odnosu na ekonomske faktore. Ali sirovinsku bazu šumske i
drvno-industrijske privrede ne sačinjavaju samo drveće i zemljište već
svi prirodni faktori šumske proizvodnje zajedno; njihovi elementi, osobine
i međusobni utjecaji, Privrsida pri nastojanju da iz šuma namiri svoje potrebe
činila je velike greške upravo zato, što se pod sirovinskom bazom,
većinom smatralo samo drveće i zemljište, a gdjekad nisu bila uzeta u.
obzir ni biološko-uzgojna svojstva drveća.


Kao u svakoj grani privrede tako i u šumarstvu na sirovinsku bazu
proizvodnje uz prirodne faktore djeluju i gospodarski faktori,
proizvodnje ; i kao što su prirodni faktori ovisni o općem razvojir
prirodnih siila, tako i gospodarski faktori šumske proizvodnje ovise o općem
razvoju privrede a k tome još i nauke, I nadalje, kao što prirodni faktori
šumske proizvodnjie sačinjavaju skupine međusobno uvjetovanih elemenata.
i utjecaja, tako i gospodarski faktori sastoje od mnogih i raznovrsnih elemenata
i međusobno uvjetovanih utjecaja, koje možemo u svrhu boljeg
pregleda razvrstati u potrebe na šumskim proizvodima i okolnosti za
namirivanje tih potreba (v. shem. prikaz br, 2), To su prvenstveno; potrebe
pučanstva u odnosu na gustoću i ekonomsko-kulturni standard, razvoj
pojieidinih grana privrede koje potražuju šumske proizvode, naročito industrija
izrade i prerade šumskih proizvoda, smještaj industrije i razvitak
prometne mreže, potraižnja drveta na inozemnim tržištima, smisao čovjeka
prema šumi i šumskim proizvodima, zamjena i štednja drveta, posredne
koristi od šume (gospodarske, higijenske i estetske ie obrana domovine).
Budući da neposredan i najjači utjecaj na sirovinsku bazu ima šumarstva
i drvna industrija, to o kvaliteti i razvoju njihovog admiinistrativno-upravnog
aparata, o stručnom osoblju i radnicima, o tehničkoj opremi i napravama
mnogo ovisi, koliko će i kako će i pojedini gospodarski i prirodni
faktori služiti trajnom namirivanju potreba na šumskiim proizvodima, —
Većina gospodarskih faktora,-a pogotovo potrebe na šumskim proizvodima
nisu stalni već se mijenjaju pod utjecajem raznih socijalno-ekonomskib
okolnosti i oscilacija, i to utoliko više ukoliko se ne vrši ili ne može vršiti
plansko gospodarenje,


48
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Shem. prikaz br. 2


Prirodni faktori šumske proizvodnje Gospodarski faktori šumske proizvodnje


Šumsko zemliište Rasprostranjenost i gustoća pučanstva


Abiotski faktorii


Biots´kii faktori Socijalno-ekononnski i kultuimi
Geografski položaj 0 standard
i relijef:


Priivreda, naipoise drvna industrija
geografska širina,


Izvoz šumskih proizvoda i njiiho


elevaci.ja, ekspoziFlora:


viih prerađevisna


cija, imklinacija,


Stanje i razvoj prometnih sred


drveće, grmlje,


Tlo: stava


miško rašće, maho


uspon planin. Razvoj: i ´koncentracija privrede


vine, gljtirve, liišaji


masiva Odnos šumarstva i poljoprivrede,
fiziikailna, kemijska naipoise stočarstva
i b.iiološka svojstva Fauna:


Mentaliitetne predispoizije prema
Klima kukci, ptice, šumi i šum. proizvodima; propai
mikroklima: ganda šumarstva


sisavci, crvi
toplina, oborime, Štednja i zamjene drveta
vlaga, svijetlo,


Potrebe svjetskih tržišta j m´ozrak,
vjetar, (dim Mikroorganizmi: guoniOiSt trgovanja s inozemi
tvOTOJičiki plinovi)


gljiviice, bakterije, stvom


Voda:


Organiza cij a admiinistratitvno


protozi, virusi, alge


moče, rijeke, jeze


upravnog aparata


ra, popilave, pod-


Kvaliitet i broj stTuičnog osoi


zemime vodci


bljia te stalnih i sezonskih
jMediUSobiniii utjecaji Međusobni utjecaji mianuelnih radnika
ahiotskiih faktora biotskih faktora


Kvahitet i koiličina oruđa,
3 S opreme, industrijskih i pro


Međusobni utjecaji atoiotskiih i biotskih


metnih naprava


faktOTa na biocenotstoi razvoj sastojine


Stanje, razvoj i primjena nauke
i nastave


Inventar:
Vrs´te drveća i omjer smjese Međusobni utjecaji gospodarskih
Drvna masa i njena struktura


okoUnosti i potreiba
Kvailitet sastojine i stabala


Nep o3 r ed n e koriš ti Posredne koristi
Prirast


od šuma od šuma


UskladJvamje prirodnih i gospodarskih faktora
šumske proizvodnje


!


CILJ GOSPODARENJA


opći dugoročni
posebni kratkoročni


1


Plan uzgajanja


Dugoročni plan gospodarenja


Planski raspored proizvodnje po biljnim vrstama, sortimentima.
površini i razdobljilna


Kratkoročni planovi Godišnji planovi


Metode uzgajanja


Tehnika uzgajanja


49
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 52     <-- 52 -->        PDF

u svrhu racionalnog vođenja šumskog gospodarenja i šumske privrede
uopće usklađuju se prirodni i gospodarski faktori
šumske proizvodnje. Ako se usklađivanje tih faktora ne vrši,
tada gospodarenja nije racionalno. Neracionalno gospodarenje odrazuje se
u krajnjim slučajeviima ili u prepuštanju prirodnih proizvodnih faktora
stihiji prirode ili u pretjeranoj eksploataciji, a ponekad i u obostranom
djelovanju navedenih utjecaja. Gotovo redovno više ili manje prevladavaju
gospodarski faktori; ako ekstenzivno utječu na sirovinsku bazu, u sastojinama
poremeti se dobar odnos proizvodnih snaga prirode pa nastaju razni
oblici degradacije sastojina a i degradacije tla, ili se pošumljavanjem stvaraju
monokulture i jednodobne sastoine gdjekad unošemjem nedomaćih
vrsta drveća pa također rezultira degradacija sastojine i tla.


Da se sirovinska baza šumske privrede racionalno iskorišćava i unaprijedi,
potrebno je dakle prethodno proučiti faktore proizvodnje. Iz analize
prirodnih i gospodarskih faktora izilazi: št o imam o i št o tre bamo
. Na temelju tako dobivenih podataka potrebno je ustanoviti; št o
hoćem o uzgajanjem postići u daljnjoj budućnosti, i po tom se prelazi
na usklađivanje gospodarskih potreba i okolnosti s biotskim i abiotskim
faktorima te se utvrđuje: št o možem o učiniti za razvoj i unapređenje
šumske proizvodnje na pojedinom šumskom području i u njegovim sastavnim
dijelovima. Konačno, na temelju tih razmatranja treba da se odredi
cilj g o s p o d a r e n j a (v, shem. prikaz br. 1 i 2). Prema tome;


u gospodarskom cilju uzgajanja šuma sadržani su, međusobno uvjetovani
i usklađivani svi prirodni i gospodarski faktori proizvodnje za dotičnu
šumsku površinu i sastojinu.


Na osnovu sinteze šumsko-uzgojnih faktora, sadržane u cilju gospodarenja,
izrađuje se pla n uzgajanja . I konačno, izrađuje se osnova:
kak o se treba raditi u pojedinim razvojnim fazama sadašnjih i osnivanih
sastojina, t. j. određuju se š u m s k o-u zgojne metode, a na temelju
mi&toda uzgajanja vrši se njihova tehnička provedba u konkretne
okolnosti na terenu (v, shem. prikaz br. 2).


Određivanje gospodarskog cilja uzgajanja, kao i planiranje uzgajanja
šuma i pošumljavanja obavlja se u okviru svih ostalih uređajnih radova u
odnosu na perspektivni razvoj općeg privrednog plana, i to na osnovu
podataka o stvarnom stanju i razvoju pojedine šumsko-gospodarske cjeline
te na osnovu podataka o predvidivim potrebama i proizvodnim okolnostima
privrede.


Prelazeći u daljnja razmatranja o jedinstvu utjecaja gospodarskih i
prirodnih faktora na proizvodnju sirovina, potrebno je istaknuti, da se
određivanje i ostvarivanje cilja gospodanenja u uzgajanju šuma ne smije
a i ne može kruto shvatiti, kako to i iz prirode razmatranog problema
nužno izilazi.


II


Ciljevi gospodarenja određuju se za svaku privrednu djelatnost i to
kompleksno za čitavu proizvodnju, kao i za pojedine radove i faze radnih
procesa, pa prema tome razlikujemo dugoročne ciljeve u okviru dugoročnih


50
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 53     <-- 53 -->        PDF

planova proizvodnje i kratkoročne ciljeve za pojedine dijelove i faze rada
li okviru kratkoročnog plana proizvodnjie. — U šumskoj privredi određivanje
dugoročnoig cilja gospodarenja mnogo je važnije i neophodno potrebnije
negoli u većini drugih (ako ne svih) grana proizvodnje. Takav
značaj cilja gospodarenja u šumarstvu izilazi prvenstveno iz činjenice, što
šumska privreda proizvodi drvo tokom razmjerno vrlo dugog razdoblja a
zatim što se proizvodnja pojedinih vrsta drveća i sortimenata ne može
mijenjati u kratkim rokovima, što se i metode uzga´anja ne mogu ubrzano
izmijenjivati, i što su osnovni prirodni faktori proizvodnje, t. j. ekološki
faktori, uglavnom stalni. (Pokušaji, da se za duljie! razdoblie potpuno izmijeni
vrsta drveća ili oblik prirodno nastale šume na većim površinama,
redovno izazivaju promjene pojedinih abiotskih faktora, a u vezi s time
i biotskih; odraz takvih postupaka, prema dosadašnjem iskustvu, bio je
većinom negativan i nerijetko uzrokovao je katastrofalno uništavanje
takvih šuma po onim silama prirode čiji je negativan utjecaj takvim postupkom
bio izazvan.)


Dugoročni cilj gospodarenja u šumskoj privredi određuje
se perspektivno za razvoj sasto´jina do njihove teihničke zrelosti i si.
Gdjekad to razdoblje treba još više produžiti, kao na pr. pri pošumljavanju
golih zemljišta posredstvom predkultura, pri pretvaranju niske šume u
srednju i ove u visoku, pri izmjeni vrste drveća; u prebomim šumama
dugoročni cilj gospodarenja traje većinom beskonačno dugo, jer se u njima
trajno proizvodi drvo uglavnom za pilansku industriju. Kratkoročn i
ciljevi gospodarenja odnose se na pojedine faze uzgajanja na
pojiadinim površinama, kao što su u navedenim primjerima iznesene.


Razvoj šumskog gospodarstva u planskoj privredi neke zemlje ovisan
je o njenom općem privrednom razvoju i obratno, pa se zato međusobno
uvjetuju. Stoga je i cilj gospodarenja u uzgajan´u šuma uvjetovan predvidivim
potrebama i gospodarskim okolnostima čitave privrede (v. shem.
prikaz br. 2). Budući da privreda od šumskog gospodarstva trajno potražuje
proizvode za svagdašnju potrošnju i specijalne proizvode, postavlja
opće i posebne zadatke šumskoj proizvodnji, a ti se zadaci nužno treba da
odrazie u gospodarskom cilju uzgajanja. Prema tome razlikujemo opće i
posebne ciljeve gospodarenja; posebni ciljevi gospodarenja redovno su
uključeni u opći cilj gospodarenja.


Opći cilj g o s p o d a r e- n j a u uzgajanju šuma sastoji se u ovim
osnovnim postavkama:


1. stvarati i trajno održavati što povoljniji sastav sastojina po vrstama
drveća i obliku u svrhu boljeg iskorišćavanja prostora u tlu i zraku, te
održavati i stvarati dobru proizvodnu snagu tla; razviti i štititi prirodnu
otpornost sastojine prema vanjskim i unutarnjim nepovoljnim utjecajima;
2. ubrzavati proces proizvodnje stvaranjem povoljnih okolnosti za
razvoj čitave sastojine i pojedinih glavnih elemenata sastojine;
3. trajno proizvoditi što bolji oblik stabala, napose: a) njihovih krošanja
(a time i korijenja) u svrhu poveićavanja kvantitativnog prirasta, i
h] njihovih debala u svrhu povećavanja kvalitativnog prirasta;
51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 54     <-- 54 -->        PDF

4, pravovremeno uklanjati štetna i suvišna stabla, kao i stabla koja
su svoju funkciju izvršila.


Posebni ciljevi gospodarenja u uzgajanju šuma ovise o
posebnim prirodnim i gospodarskim faktorima proizvodnje, a sastoje se u
ovim osnovnim postavkama;


1, na odgovarajućim staništima uzgajati određene vrste drveća i drugih
biljaka, a naročito one koje će predvidivo imati veliku upotrebnu
vrijednost;


2. proizvoditi određene sortimente obzirom na vrstu, dimenzije i
kvalitet.
Gdjekad se poseban cilj gospodarenja ne može posve uključiti u navedene
postavke, poimence kad se odnosi na šume sipecifićnog značaja;
na pr. pojedine vrste zaštitnih šuma, pretkulture, melioracije tla. Poseban
cilj gospodarenja može siel, a gdjekad se i mora mijenjati u skladu s promijenjenim
prirodnim i gospodarskim faktorima proizvodnje, pa se takve
okolnosti treba pravovremeno da predvide; na pr. nakon odvodnjavanja
i navodnjavanja zemljišta, ugibanje jedne vrste drveća, uzgajanje vrsta
drveća brzoga rasta.


Pri određivanju ciljeva gospodarenja po vremenu i prostoru potrebno
je razmotriti ne samo faktore proizvodnje nego i prošlost sastojine i šumskog
tla, jiar ovi su rezultanta djelovanja proizvodnih faktora, njihova po-sljedica
i neposredan uzrok daljnjeg razvitka proizvodnih odnosa,


III


Ciilj gospodarenja treba da se iskaže u šumsko-gospodarskom planu,
jer se iz pojedinih stadija razvitka sastojine uvijek ne može zaključiti na
cilj gospodarenja, pa bi se zbog nepoznavanja toga cilja prigodom izmjene
uzgajača mogla znatno poremetiti osnovna linija gospodarenja. Osim cilja
gospodarenja treba da se u planu odredi i metoda uzgajanja. Ako
metoda uzgajanja nije određena planom, treba ji2 odrediti smjernicama
uzgajanja za sastojine dotične šumsko-gospodarske cjeline, i to na temelju
konkretnih okolnosti i naučnih zasada. Ista metoda
može na ostvarivanje cilja gospodarenja djelovati u pozitivnom ili negativnom
smislu, što ovisi o okolnostima, napose o stvarnom stanju i
daljnjem razvitku sastojine; na pr. pri jakoj proredi otvaranje sklopa u
sastojini može zbog većeg priliva svjetlossti povećati prirast, rodnost i pomlađivanje
te količinu oborina neposredno na tlo, ali može povelćati i
razvoj grana na donjem dijelu debla i korova te omogućiti jače strujanje
vjetra i topline a time uma njivanje vlage u zraku i tlu. — Iz metode uzgajanja
izilazi njena primjena: tehnika uzgajanja; ova mnogo ovisi


o uzgajaču. Razumljivo je, da prigodom primjene uzgojne metode uzgajać
u svoje postupke unosi i mnogo subjektivnih utjecaja, uvjetovanih
njegovim stručniim znanjem i savjoisnošću, kao i sposobnošću rasuđivanja
pojedinih postojećih i izazvanih pojava odnosno njihovih uzroka
i posiljedica u sastojini. Stoga se ti utjecaji također mogu znatno odraziti
52
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 55     <-- 55 -->        PDF

11 pozitivnom i negativnom smislu. Ali, kad se pri rješavanju zadataka postavljenih
planom uzgaiač neprestano vodi određenim gospodarskim ciljem
pa polazi od općeg u pojedinačno i obratno te proučava okolnosti u nji-
Lovom razvoju, negativni utjecaji bit će znatno umanjeni ili uklonjeni.


Međusobno uslovljavanje prirodnih i gospodarskih faktora proizvodnje
sadržano u cilju gospodarenja odrazuje se dakle odnosno treba da sie
odra.^uje ne samo pri izradi planova već i prigodom doznake za sječu svakog
pojedinog stabla u sastojini, kao i pri provedbi pošumljavanja. Vađenjem
stabala utječe se na razvoj ne samo grupe okolnih preostalih stabala
već i na razvoj čitave sasto;ine, a sastojina utječe na razvoj abiotskihbiotskih faktora u njoj; o razvoju njihovom ovisi, koliko će u budućnosti
biti zadovoljeni ekonomski faktori na dotičnoj šumskoj površini i sastojini
´. racionalno postignut cilj gospodarenja (v. shem. prikaz br. 1).


Cilj gospodarenja sadrži dakle nie samo jedinstvo prirodnih i gospodarskih
faktora u planu proizvodnje nego još više zahtjev da se trajno
utječe na šumu u svrhu sistematskog ostvarivanja određenog gospodarskog
plana. U tome se i sastoji pokretačka snaga šumskog goispodarstva, koje u
provođenju cilja gospodarenja kroz sve faze razvoja sastojine, od njena
osnutka do sječe i daljnje obnove, izvršava zadatke postavljene šumskoprivrednim
planom.


IV


Izneseni prikaz mielđusobnog uslovljavanja prirodnih i gospodarskih
faktora proizvodnje u cilju gospodarenja nije niti jednostavan a niti kompliciran,
kako to možda u prvi čas izgleda. ´Nije jednostavan zbog toga što
svaki oid navedenih faktora sačinjava kompleks elemenata, uvjeta i međusobnih
utjecaja fv. shem. prikaz br. 2); nije kompliciran zbog toga što
je svakom poznavaocu gospodarsko-uzgojnih djelatnosti više ili manje
jasno, da se uzgojni postupci svagda i svagdje obavljaju sa svrhom namirivanja
sadašnjih i još više budućih ekonomskih potreba u okviru prirodnih
mogućnosti proizvodnje (v. shem. prikaz br. 1).


Šumskoj privredi nije svrha namirivanjia bilo kojih ekonomskih potreba,
već se u planskom gospodarenju treba predvidjeti: št a stvarn o
treba uzgaj a n j e m postići. Primjerice, naša privreda već danas,
a pogotovo u daljnjoj budućnosti, trebat će razmjerno mnogo drveta za
rudnike. Ranije ta se potreba namirivala prigodom redovnih sječa. Znatan
dio drveta za rudnika proizvodi se i u prebornim šumama, ali radi vađenja
i drveta za pilansku industriju i građevinarstvo u poji3idinim ovim šumama
zbog odviše otvorenog sklopa umjesto jele znatno će se razvijati mladi
naraštaj bukve. Stoga se danas pojavljuje potreba da se uzgajaju i posebne
sastojine specijalno za produkciju određene količine jamskog drvsta
(uzevši dakako u obzir i mogućnost zamjene tog drveta); gdje će se te
sastojine osnivati i kako će srsi osnivati, ovisi o prirodnim faktorima proizvodnje.
— Iako mi danas ne možemo ni približno sigurno predvidjeti, za
Itoje će vrste drveća i sortimenata biti u daljnjoj budućnosti velika po


53
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 56     <-- 56 -->        PDF

tražnja te moramo uzgajati sve vrste bar domaćeg drveća, ipak u per spektivi
razvoja privrede napose naše iindustrije
već danas možemo znati čega imamo premalo (na pr.
domaće i strane vrste drveća brzog rasta, poglavito za kieimijsku i mehaničku
preradu; drvo- za rudnike, TT i E stupove, za furnir; sirovine za
biljna štavila), pa se prema tome određuje cilj gospodarenja za dotične
šumske površine u odnosu na prirodne faktore proizvodnje.


Polazimo dakle sa stanovišta; podčiniti prirodu da trajno služi namirivanju
predvivih ekonomskih potreba na osnovici uvažavanja, daljnjeg otkrivanja
i primjenjivanja zakona njena razvitka.


Da bi se bolje stvorila predodžba o međusobnom uslovljavanju prirodnih
i gospodarskih faktora proizvodnje u cilju gospodarenja, prikazat


ćemo je shematskifaktora proizvodnje
(v. shem, prikaz br. 3).
izilazie tri ekstremna slučaja:
Iz uslovljavanja navedenih
Shem. prikaz br. 3 A


A. u planskom racionalnom gospodarenju prirodni i gospodarski faktori
proizvodnje usklađuju se u cilju gospodarenja. Prevladaju li gdjekad
gospodarski faktori, ne ispušta se iz vida da u kratkom razdoblju u budućnosti
treba ostvariti princip uvažavanja prirodnih faktora, pa se gospodarenje
obavlja tako, da se biocenotski razvoj odviše ne poremeti.
B. U posve neplanskom gospodarenju sječni zahvati u šumi ovise
isključivo o momentanim ekonomskim potrebama i oikolnostima, pa prevladaju
gospodarski faktori; šuma se u blizini naselja i prometnih linija
neracionalno siječe, ili siei devastira. Umjesto uredne šume razvija se degradirana
šuma, šikara, golet, kamenjara.
54
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 57     <-- 57 -->        PDF

C. u posve neplanskom gospodarenju pojedini se udaljeni šumski
kompleksi prepuštaju isključivo djelovanju sila prirode. Umjesto gospodarske
šume razvijaju se prašumski tipovi šuma i prašume. (Ti se kompleksi
mogu doduše u stanovitim okolnostima smatrati rezervatima, ali takvi
slučajevi ne ulaze u okvir ovog razmatranja.)
U posljednja dva ekstremna sluča;a cilj gospodarenja uopće niji3
određen, jer u prvom posve su prevladali gospodarski faktori a u drugom
prirodni. Između ova dva ekstrema mogu postojati i stvarno postoje mnogobrojni
i vrlo različiti prelazi, pa negdje i nekad te više ili manje preteže
prvi ili drugi od navedenih faktora.


U stanovitim okolnostima mogu na istom šumskom objektu postojati
sva tri ekstremna slučaja te njihovi prelazni oblici; na pr. na planinskom
masivu s velikom visinskom razlikom a bez dovo;no prometnih naprava;
na donjieim dijelu je golet, na srednjem vodi se racionalno gospodarenje
prema planu, u višim zonama razvoj šume prepušta se prirodnim silama.


Da bi iznesene postavke u planiranju šumsko-uzgojnih radova bile još
jasnije, prikazat ćemo ih u tri karakteristična primjera.


Pod utjecajem principa najveće zemljišne rente na području sjevernog
dijela Evrope, a zatim dijelom i u našoj zemlji, mnogo su se uzgajale vrste
drveća neophodno potnebne privredi na staništima drugih vrsta drveća,
i to umjetnim pošumljavanjem i golom sječom u nemješovitim sastojinama.
U doba naglog razvitka industrije privreda je potraživala mnogo drveta
za rudnike i celulozu, pa se uklanjala bukva, grab i jela, čak i hrast i na
njihovim staništima podignute se prostrane monokulture smreke. Uspjeh
bio je u svakom pogledu pozitivan, ali samo u prvih nekoliko geneiracija
smreke. Kasnije nastaje degradacija tla potom i sastojine, prirast opada,
sastojine nisu otporne vanjskim nepovoljnim utjecajima, u ogromnim količinama
razvijaju se štetni insekti i gljive. Osim toga u sadašnjoj polovini
našeg stoljeća nastupile su izvjesne promjene nekih klimatskih faktora,
napose češće suše (Vajda 1947) i pogodovale su daljnjem oslabljivanju
otpornosti sastojina i ujedno povećavanju količine štetnika. Rezultat
potpune prevlasti gospodarskih faktora i zapostavljanje prirodnih jest:
katastrofalno sušenje smrekovih šuma. Slična pojava zbiva se u monokulturama
bora i dr.


U prebomim šumama na dijelovima sjeverozapadnog područja Hrvatske
iz sastojina 7—9 jele i 1—3 bukve razvile su se sastojine sa dva sloja
krošanja: gornji sloj sačinjava jela s nešto bukve, u donjem sloju prevladao
je bukov mladik. Ako se za te sastojine ne postavi i ne ostvaruje posve
odrađen cilj gospodarenja, pretvorit će se vremenom u sastojine bukve
s nešto jele, i u takvom slučaju — pri inače urednom gospodarenju —
uzgajač će nastojati da omogući brži i bolji razvoj dobro oblikovanih stabala
bukve i usto će pomagati razvoj uzraslih stabala jele. Opći gospodarski
cilj uzgajanja može se tako pravilno ostvariti. Kad bukova stabla po


55
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 58     <-- 58 -->        PDF

stignu stanovite dimenzije, uzgajač će ih doznakom stavljati na raspoloženje
šumsko-industrijskom poduzeću; ovo će ih ili preuzeti ili ih ne će
preuzeti, što ovisi o stvarnim potrebama potrošišta i tržišta. Gospodarski
faktori obzirom na namirenje potreba podredsmi su dakle prirodnim faktorima.
Tako je to u neplanskom goispodarenju. — U planskom gospodarenju
ne smiju se sastojine prepustiti prirodnoj izmjeni vrsta drveća, t. j.
jedino utjecaju prirodnih faktora, već se mora odrediti još i poseban cilj
gospodarenja na osnovu predvidivih ekonomskih potreba. Obzirom na
prirodne faktore proizvodnje na dotičnim staništima možemo uzgajati samo
jelu i bukvu, manje smreku s nešto javora, jasieina i brijesta, i eventualno
Pseudotsuge. Obzirom na gospodarske faktore proizvodnje, zapravo obzirom
na potrebe, u našoj zemlji imamo premalo četinjara, pa se sve više
pojavljuju pozivi za povećavanjem omjera četinjara (Petrović, Potočić
1949, Šurić !l948). Stoga bi cilj gospodarenje u navedenim sastojinama
trebao biti uzgajanje jele, ukoliko te sastojine niei bi trebale da služe proizvodnji
bukovine za namirivanje tamošnjih tvornica pokućstva, kao i za
kemijsku preradu. Budući da prirodni faktori proizvodnje uvjetuju da na
pretežnom dijelu navedenog područja (Fagetum silvaticae croaticum abietetosum
Horvat) uz jelu treba da bude i bukva, prim;enom odgovarajuće
uzgojne metode (proredom u svrhu prirodne obnove jelis i umjetnim pošumljavanjem)
nastoijat će se uzgojiti smjesu 7—8 jele i 3—2 bukve, a
prema potrebi omogućit će se i razvoj smreke, javora, brijesta, jasena i
Psudotsuge u grupama.


Pod utjecajem antropogenih i pedogenetskih faktora na području naše
obale razvile su se kraške golieiti mjestimično sa tlom neznatne dubine.
Preostali niski biljni pokrov nedovoljan je da se odupre nepovoljnim abiotskim
faktorima, naročito gdje su nepovoljni i gospodarski faktori. Da se
naš goli krš zazeleni, na području submediterana mjestimice uzgojene su
čiste sastojine najotpornije vrste drveća, da se vremenom pretvore u mješovite
sastojiniei; za te površine određen je dakle dugoročni i kratkoročni
cilj gospodarenja: najprije pretkulture crnog bora, zatim´ sastojine domaćih
lišoara s primiješanim borom. Uzrasle šumice krošnjom i korijenjem
umanjivale su štetan utjecaj abiotskih faktora, a usto se od Cetiniaka na
kamenitom supstratu stvorio humus i plodno tlo; zaustavljen je dakle degradacioni
razvoj tla i izmijenjen u progresivni. Na tako razvijenom i
zaštićenom tlu tu i tamo naseliše se domaći lišćari; crni grab, crni jasen,
hrast medunac, rašeljka, maklen, razno grmlje. U pojiedinim odraslim kulturama
bora lišćari se nisu mogli razviti, pa vjetar i sunce sprječavaju humifikaciju
četinjaka; u većini tih kultura stalna je opasnost od požara.
Složen problem krša rješavao se dakle šumsko-tehničkim zahvatima i zaštitom
kultura od stoke; postavljeni zadatak pošumljavanja na dotičnim
zemljištima u prvoj fazi uspješno je riješen. Unatoč toga cilj gospodarenja
nije dobro postavljen ni ostvarivan, jer nisu dovoljno uvažsni i usklađeni
ni prirodni nd gospodarski faktori proizvodnje: ne omogućuje se prirodan
razvoj podstojnih lišćara, iz kojih privreda može dobivati upotrebiviju
sirovinu, niti se nastojalo intenziviranjem stočarstva smanjiti pašnjačke


56
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 59     <-- 59 -->        PDF

površine, nije se na dotičnim područjima smanjivao broj pučanstva koncentracijom
u industrijska središta. — Iako se i ranije u šumarskim krugovima
isticalo, da pošumljavanje i uopće melioracija golog krša nije samo
biološko-tehnički problem nego još više i socijalno-ekonomski, nije se
takvom rješavanju dovoljno sistematski prilazilo sve do ovog našeg doba,
što se odrazuje i u literarnim prilozima (Beltram 1946—1949, Đikić 1949,
Krpan 1946, Premužić 1948). — Danas međutim imamo uzgojene borove
šumice, djelomično neplanski po kršu rastresene, od kojih nemamo znatnijih
koristi. Sa gledišta i prirodnih i gospodarskih faktora proizvodnje male
čiste borove kulture nisu povoljno rješenje problema krša, pa se planski
proširuju i ujedno treba u njima poznatim uzgojnim metodama omogućiti
razvoj podstojnog sloja lišćara, a prema potrebi razviti mješovitu sastojinu
u čitavom vietrtikalnom sklopu, sve u cilju proizvodnje upotrebljivijeg
drveta i umanjenjenja opasnosti od požara i napadaja štetnika; u pojedinim
kompleksima borovih kultura, u kojima se može racionalno vršiti smolarenje,
treba razvijati podstojni sloj lišćara i četinjara, sve dok se odrasla
borova stabla ne budu trebala iz sastojine ukloniti. To bi bio jedan od
gospodarskih ciljeva na pošuml´avanju golog krša.


VI


Prigodom određivanja cilja gospodarenja treba temeljito p r o a n a-
Pizirati prirodne i gospodarske faktore proizvodnje
prema današnjem stanju i perspektivnom razvoj
u. Baza za ocjenu današnjeg stanja a i budućeg stanja je dobra statistika,
a prije svega rajoniziranje područja proizvodnje obzirom na prirodne i gospodarske
faktore. Prirodni faktori proizvodnje najlakše se mogu ocijeniti
na osnovici fitocenološkog istraživan´a i kartiranja vegetacije (Wraber
1949), a napo´se za degradirane šume i šumska tla, te na osnovici inventariziranja
i utvrđivanja prirasta. Gospodarski faktori proizvodnje mogu se
Ocijeniti na temelju dosadašnje planske distribucije te perspektivuo;!
razvoja privnside i potreba. Zadatak je to vrlo složen, ali u planskom gospodarenju
treba n;eg6vu rješavanju smiono prići, jer ga nužno uvjetuje
razvoj privrede.


Određujući cilj gospodarenja na bazi analiza prirodnih faktora te gospodarskih
okolnosti i potreba, olakšava se čitavo gospodar
e n j e:; planiranje uzgajanja šuma i pošumljavanja je jednostavnije i svrsishodno,
a osim toga omogućuje se uzgajaču da prigodom tehničke provedbe
odgovarajuće uzgojne metode lakše i neprestano ima u vidu O´snovnu
liniju plana proizvodnie na dotičnoj šumsko-gospodarskoj cjelini i u njenim
dijelovima. Šumsko gospodarstvo, koje se ne vodi takvim načelima, izaziva
tokom dugog razdoblja često kontradikcije, sukobe i suprotnosti ne samo
pri planiranju već i prigodom daljnjeg razvoja gospodarenja te prigodom
rješavanja pojedinačnih zadataka na terenu, jer »upravo zbog toga što
nama nedostaje jasnih i određenih načelnih pogleda o cilju šumske privrede,


57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ne možemo odvojiti glavno od sporednog, cilj od tehničkih mjera, te ss
gubimo u nabrajanju mnoštva tehničkih pojedinosti« (Potočić 1949).


Iznesene teoretske postavke rezultat su otkrivanja mnogih pojedinačnih
zbivanja u šumskoj privredi, koja svaki šumarski stručnjak u sadašnjoj
fazi šumsko-uzgojnog planiranja više ili manje intuitivno osjeća,
poznaje i u praksi primijenjuje. Jedmo spoznaja o cilju gospodarenja nije
bila dovoljno ili nije uopće bila razvijena, jer nisu bili dovoljno obuhvaćeni
osnovni faktori proizvodnje koji uvjiEituju određivanje cilja gospodarenja.
Ovaj rad je dakle samo^ rezultat nastojanja, da se pojedina saznanja
pokušaju iznesti u cjelovitom obliku u svrhu daljnjeg razvijanja metode
planiranja i realiziranja plana u uzgajanju šuma, i ništa više.


THE INFLUENCE OF THE FACTORS OF THE PRODUCTION ON THE


DETERMINATION OF THE ECONOMICAL AIM IN THE SILVICULTURE


On tihe anialysiils of the real siilvicultural treatments, the author deduoed, thaf
the ecoinoimical aim im the slilviculiture is composed oif two componentr. There aire:
the naturaj and ecoinoimical factors of the production (Fiig. 1 and 3).. In the planoi
managemeint both the elcmcnts are importamt. On the analvsis and syntesiis of theeleTneints
irom which these compoments are buitt (Fig. 2), the aim of the mianagomenfin
the silviiculture is detcrirtiincd. In the eco.noimiical aim of the silviculture held ali
naitiirail and economiical factOTS of the productionis fo.r the resipeotiive forest area and
i´ts sta^ndi. In the reafiizatioin of the aiim of the management, the nature is forsed cointinuos
to serve to the saturafon of the foirseen eoonomical needs aind thait on the
basic of the apreciatiion, furthcir discoverv and aplicaition of the ´law of evolutiion.


On the svntesis of the factOfrs of productiic-n which iis incluided im the aiiim of the
managemienit, the plan of siilviculture and one of the mefhods of the silvicultural works
from the respective forest area is dome. The plam of silviculturail w«rks must hotif
the aim of long term amd one of shorp term of the management for the single pihases
of the processes of the w0´rik. Ailso it must contaiin the general aim oif the management
as the separate aims for the different kiaids of trrcs and differcnt asorti^mcrnts.


Ing. Ilija Lončar (Zagreb);
POTREBA VEĆEG RASPROSTRANJENJA PITOMOG
KESTENA


U proizvodnji tanina kestieinovo drvo predstavlja kod nas jednu ođ
najvažnijih sirovina sa kojom se ne može uspješno takmičiti niti jedna
druga domaća vrsta. Naša industrija tanina zastupana je sa 3 tvornice: u
Sisku, Belišću, Đurdenovcu, Sirovine za te tvornice namiču se u glavnom
iz naših hrastovih i kestenovih šuma. Pretežan dio mase hrastovih šuma
prerađuje se u razne tehničke svrhe, uslijed česa razmjerno malen procenat
dolazi u obzir za tanin, čiji ekstrakt iznosi 4—b^/o. Kestenovo drvo
niei samo da daje veći procenat taninskog ekstrakta, 5—lOVoi, nego i veći
procenat njegove mase dolazi u tanimsku preradu. Kestenovina je naime
daleko slabijih tehnički svojstava od hrastovine, naročito u poodmakloj
dobi, kada se zbog okružljivosti obično sva masa pojedinog stabla upotrebljava
za tanin.


58