DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Ing. Milan Androić (Zagreb):


UTVRĐIVANJE USPJEHA SUZBIJANJA GUBARA
AVIOMETODOM


U 1949. god. vršilo se suzbijanje gubara aviometodom u narodnim
republikama: Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj je ovim
načinom vršeno suzbijanje na površini od preko 9.000 ha, a u ostailim republikama
na površinama koje nisu mnogo manje od ove. Kemijsko sredstvo
upotrebljeno u ovoj akciji bio je »Pantakan« (uljani rastvor DĐTj
domaće produkcije.


Utvrditi do koje mjere je uspjelo zamagljivanje insekticidom iz aviona
nije jednostavno, pa zato smatramo potrebnim iznesti ukratko nešto


o utvrđivanju uspjeha suzbijanja gubara zamagljivanjem iz aviona.
Da bi se ustanovio uspjeh zamagljivanja, možemo se poslužiti ovim
metodama: okulamom procjenom, grafičkom i računskom metodom.


1. Okularna procjena
Okularna procjena uspjeha zamagljivanja temelji se^ na uporedenju
stanja tretirane šume sa u tu svrhu odabranom površinom netretirane
šume, prije i poslije zamagljivanja.


Naročito se mora obratiti pažnja odabiranju šume, koja se uspoređuje,
t. j . kontrolnog objekta. Kontrolni objekat (kojih može biti više) mora
biti tako odabran, da šuma po svojstvima staništa i sastojine bude što
sličnija šumi, koja će se zamagljivati. Kontrolni objekat mora, dakle, odgovarati
šumi koja će se tretirati po svome položaju (nadmorskoj visini,
ekspoziciji, konfiguraciji terena u planinskim šumama i dr.), zatim po
starosti, obraslu, sklopu, omjeru drveća i t. d. Pored toga kointrolni objekat
mora biti sličan šumi koja će se zamagljivati i po intenzitetu napada
gubara (po količini i veličini gubarevih legala i broju gubarevih jaja u
njima). On mora biti toliko udć^ljen od šume koja će se zamagljivati, da
bude isključena mogućnost prenošenja insekticida vjetrom odnosno zračnim
strujanjem. Tek ovako odabran kontrolni objekt omogućit će da
procjena uspjeha zamagljivanja bude što točnija.


Uspjeh zamagljivanja i djelovanje insis-kticida utvrđuje se stanjem


šume nakon zamagljivanja, u poredenju sa kontrolnim objektom koji se ne


zamagljuju. Prema tome ostane li tretirana šuma zelena t. j. neobrštena,


a kontrolni objekt bude potpuno ili djelomično obršten, zaključuje se da


li je insekticid djelovao i da li je zamagljivanje uspjelo.


Za šumarskog stručnjaka će ovo možda biti dovoljno, jer je za njega


najvažnija činjienica da je šuma sačuvana od golobrsta. No za entomologa,


koji hoće ustanoviti kako insekticid djeluje i koliko je postotak uništenih


gusjenica, ova konstatacija nije dovoljna. Može se naime dogoditi da i


tretirana šuma i kontralni objekt ostanu zeleni t. j. neobršteni od gusje


nica, a da je pri tome djelovanje insekticida bilo slabo ili nikakovo, U


ovom slučaju, iako je prema intenzitetu zaraze morao nastupiti golobrs!:,


39
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 42     <-- 42 -->        PDF

prirodni moralitet gusjenica bio je toliki, da je šuma spašena od golobrsta.
No isto tako može se dogoditi da je insekticid uništio ^/ o gusjenica, a
ostalih 10*´/o fčak i manje) može izazvati golobrst. Mogu nastupiti i drugi
slučajevi, no već ova dva jasno ukazuju da okularna procjena ne može
u svakom slučaju dati niti približno točnu sliku djelovanja insekticida,
što više ona nas može navesti na donošenje potpuno krivih zaključaka.


2. Grafička metoda
Točnije podatke o djelovanju insekticida, bez kojega je teško utvrditi
uspjeh zamagljivanja, dati će nam grafička metoda\ Ova metoda temelji
se na činjenici, da je količina gusjieiničnog izmeta upravno proporcionalna
sa brojsm i starošću gusjenica koje brste u nekoj šumi.


Prigodom primjene ove metode također moramo odabrati kontrolni
ob´ekt po istim principima kao i prigodom okularne procjena. Mjerenjem
gusjeničnog izmeta u tretiranoj šumi i u kontrolnom objektu prije i poslije
zamagljivanja, te uporedenjem dobivenih podataka prikazanih grafički,
dobit ćemo sliku djelovanja insekticida.


Za mjerenje količine gus´einičnog izmeta, koji pada u obliku zrnaca,
služimo se postavljanjem kontrolnih ploča pod naročito odabrana stabla.
Ploče su kvadratičnog oblike iz običnog ili šperovanog drveta, veličine
1 X 1 m, sa rubom visokim 5—8 cm, radi sprečavanja eventualnog kotrljanja
zrnaca izmeta sa ploče na zemlju i njegova odnošenja vjetrom.
Ploče se postavljaju 30—40 cm iznad zemlje. One mogu biti i manjih dimenzija
i drugog oblika. Schwierdtfeger opisuje ploče 40 X 40 cm, pričvršćene
horizontalno na jedan vertikalni u zemlju zabijeni kolac. Sa
gornje strane ploče pričvrsti se čavlićem papir pokriven tankim slojem
gusjeničncg Ijepka, da bi Se spriječilo odnošenije zrnaca v´etrom i rasipanje.
Ova je ploča prikladna za brojanje zrnaca, ali ne odgovara u slučajevima
kada se vrše volumna mjerenja.


Prigodom odabiranja stabala, pod koja se postavljaju kontrolne ploče,
mora se voditi računa da ploče budu postavljene na takova mjesta u
šumi,, na kojima se može prosuditi žderanje gusjenica pod raznim sastojinskim
prilikama; u gušćem i redem sklopu, pod raznim vrstama drveća,
na rubu i u unutrašnjosti šume; u planinama još i na raznim ekspozicijama,
u dolinama, na grebenima, raznoj nadmorskoj visini i t. d.


Stablo, pod ko/im se ploča postavi, obilježi se rednim brojem, a potrebno
je obilježiti i nekim vidljivim znakom (prstenom od vapna) da je
iz daljine lakše uočljivo. Za svako takovo stablo zabilježe sa podaci: vrst
drveta, prsni promjer, visina, razvijenost krošnje (dužina krošnje i površina
njene projekcije), broj i veličina gubarevih Isgala. Pod stablo mogu
se postaviti i dvije ploče na suprotnim stranama debla. Ploče se posta


´ Ovu metodu je prvi gricnjeo-io kod nas 3ng. Spaiio. PriiL upo.redni jje iz njegova rada: »Suzbijanje gubara aviometodom«, ed´Jcija/ Instituta za šumarska
istraživanja Mdnistar&tva šumarstva NHR: »Masovna pojjava i suzbijanje gubara,
Zagreb 1949. , : .


40
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 43     <-- 43 -->        PDF

J2
O
4
20
^
Ci::
T ^ a;
^
CD
^
^
c
0^ o
J4
Q0 0
S:^
R:!
^
vc,
f ^
ur^
^
v ^
^
cr>j
< ^
c\,
c:::^
-f^r
^LUO n dU//dUJZ/


41
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 44     <-- 44 -->        PDF

vljaju u vrijeme kada je počelo masovno pilenje gusjenica. U posebni
manual unose se Svi podaci za svako stablo odnosno ploču.


Mjerieinje izmeta vrši se dva puta dnevno; u 6 i 18 sati, da bi se ustanovilo
danje i noćno žderanje. Količina izmeta određuje se kalibriranom
epruvetom i označava u kubnim centimetrima. Ovi podaci prikazuju se
grafički posebno za danje a posebno za noćno žderanje, no može se unositi
ukupna količina za 24 sata. Krivulja ima uzlazni tok, što je i razumljivo,
jer su gusjenice svaki dan veće, više žderu i zrnca izmeta su veća. U
kišnim danima i uopće u nieipovoiljnim vremenskim okolnostima (studen,
vjetar) gusjenice manje žderu, pa je tih dana količina izmeta manja nego
predašnjih. Zato je neophodno potrebno uz ova mjerenja voditi meteorološki
dnevnik. Ovo je potrebno još i zbog toga, što meteorološki uslovi
utječu osim na tok žderanja i na samo zamagljivanje. Napominje se, da se
zamagljivanijiei ne može uspješno vršiti kada je brzina vjetra veća od
1 m´sec.


Na grafikonu se označi dan i sat zamagljivanja. Poredenjem grafikona
gusjeničnog izmeta u zamagljenoj šumi i kontrolnom objektu, može se
vidjeti kako se i u kome stepenu smanjuje količira izmeta u tretiranoj
šumi naprama količini izmeta u netretiranoij, ko;a u pravilu i dalje ras´te.


Moramo upozoriti da nije svejedno, koje ćemo grafikone uporedivati.
Uporedivanje sie može vršiti samo između stabala iste vrsti drveća i koje
se nalaze u istim sastojinskim prilikama. Pokusi su naime dokazali, da
je veličina zrnaca izmeta ovisna o vrsti drveća, temperaturi i zračnoj
vlazi te ostalim prilikama pod kojima gusjenice žderu.-


Grafikon daje potpunu sliku žderanja gusjenica, pa se iz njega može
zaključiti, kako je zam.agljivanje djelovalo na gusjenice. Obično, po
uspjelom zamagljivanju, količina gusjiiničnog izmeta naglo pada, svodi se
na nekoliko zrnaca i poslije nekoliko dana potpuno prestaje. U takovom
slučaju kažemo da je zamagljivanje uspjelo potpuno. Nasuprot tome u
kontrolnom objektu će krivulja gusjeničnog izmeta i dalje rasti. No ona
može i da pada. Uzrok padanju količine izmeta prije zakukuljenja gusjenica
može biti u opadanju broija gusjenica zbog prirodnog mortaliteta
(poliedrija, paraziti i dr.), ili zbog toga što su gusjenice izvršile golobrst
i prelaze u drugi objekt.


U grafikonu može se unijiati i broj mrtvih i bolesnih gusjenica, koje
se svaki dan po zamagljivanju nadu na ploči. Ova krivulja ne će dati točnu


sliku ugibanja gusjenica, jer mnoge uginule gusjenice ostanu na lišću
stabala.
3. Računska metoda


Iz podataka dobivenih sa grafikona može se odrediti i računski postotak
uništenja gusjenica. No pri tome se ne možemo zadovoljiti izračunavanjem
procenta uništenja gusijenica u tretiranoj šumi, a da pri tome


- Ovo je utvrdio za borovu sovicu (Paiiiolis llaimmcs Schiff) dr. W. Borw´g u
svom radu. Laiboratoiriumsversuche zur Bionomtc und Bekamptunu der Forleule, Ze^´tfchrift
fur angcvvandte f´ntomolofgie, li D XVIJ, 563—568.
42
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 45     <-- 45 -->        PDF

ne uzmemo u obzir procenat prirodnog mortaliteta. Prema tome uspjeh
zamagljivanja ovisit će o procentu uništenih gusjenica zbog djelovana
insekticida. Izračunavanje procenta uništenih gusjenica u tretiranoj šitmi
na osnovu količine izmeta, ne uzimajući u obzir kontrolni objekt, nije niti
moguće bez naročrtog postupka i brojenja zrnaca, što je svakako dugotrajan
posao. Zbog toga je svrsishodnije upotrebiti formulu, koja nam
omogućava izračunavanje procenta imištenja gusjenica insekticidom, pomoću
količime gusjeničnog izmeta, izraženog u kubnim centimetrima.


Ako označimo sa a i b količinu izmeta prije i poslije zamagljivanja
u kontrolnom objektu, sa a, i b, iste veličine za tretiranu šumu, tada se,
uz pretpostavku da je količina izmeta pojedine gusjenice u svakoj razvojnoj
fazi uglavnom jednaka,´ količina izmetina u šumi koja će se zamagljivati,
u slučaju da šuma ne bude tretirana, izračuna iz omjera:


X ; b ^ a, : a


a,b


X —-—


a
Od ove količine izmeta, u kojoj nije izračunata količina izmeta gusjenica
koje su uginule zbog prirodnih faktora fbol/Sist, paraziti i dr.),
odbije se količina gusjeničnog izmeta, koje su ostale žive nakon zamagljivanja,
pa se dobije količina izmeta gusjenica, koje su uništene zbog djelovanja
insekticida. Ako se ovako dobivena veličina izrazi kao postotni
iznos količine izmeta u slučaju da nije bilo zamagljivanja u tretiranom
objektu, dobije se Schwerdtfegerova formula procenta gus;i2inica uništenih
insekticidom vft>\ iTh


100 a V a,b/ ( b:´ 3.-^


Sve veličine iz ove fomule uzmu ss iz grafikona količina gusjeničnog
izmeta, odnosno iz manuala kontrolnih ploča, u isto vrijeme prije i poslije
zamagljivanja. Da bi rezultat bio toćniji, obično se uzmu podaci kroz nekoliko
dana, Pi´ije zamagljivanja uzmu se podaci kroz nekoliko dana do
dana zamagljivanja, a poslije zamagljivama uzmu se podaci iz onog vremenskog
piarioda u kome tok krivulje pokazuje da je insekticid prestao djelovati.
Pri tome treba imati u vidu, da će, u slučaju da uništenje gusjenica
nije stopostotno, ova krivulja nakon prestanka djelovanja insekticida početi
ponovo da raste. Ovo se ne događa zbog toga što se povećavao broj gusjenica,
ili zbog event. oporavljanja oitrovanih gusjenica, već zbog toga
što su gusjenice veće, više žderu, pa su i zrnca njihova izmeta veća. Razumljivo
je da je rezultat bolji, ako se kako prijie^ tako i poslije uzmu podaci
kroz nekoliko dana i izračuna njihova srednja vrijednost.


´ Goswa!ld: t´ber die Fraissitatiglkeilt von Forstschadlingcn unte.r dcm Eimifluss vo.i
."Mtersunterscheiiden und Ei´nw´irkuing verschidenen Temperatur und Luiftfe.uohtiigkeJt
uind iiihrc praiktiische und philsi´otogischc Bedeutunig. Untersuchung a.n Dcndroilimus pimi,


L.
Zeitschr.iift fiir Angewandite Entoiloigrle 21, 1935, ili83^—207[,
U toku su radovi ing. Spajićai za gubaia.
43
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 46     <-- 46 -->        PDF

No niti ova formula ne će dati uvijek točne rezultate. Mi ne možemo
tvrditi da je na pokusnom stablu ostao uvijek isti broj gusjenica
koje se, kako znamo, sele sa jednog stabla na drugo. Prema tome količina
gusjeniičnog izmeta poslije zamagljivanja (naročito ovo vrijedi za kontrolni
objekt), ne će dolaziti samo od gusjenica kofe´ su od mjerenja prije
zamagljivanja preživjele, već i od drugih, koje su mogle doći s drugih stabala.
Isto tako je moglo mnogo gusjenica sa pokusnog stabla otići na druga
stabla. No u takove detalje ne možemo zalaziti, jer je činjenica, da se gusjenice
premještaju i na samome stablu, te izmet koji padne na kontrolnu
ploču nije uvijek od istoga broja gusjenica.


MnogO´ netočnije rezultate dat će ova formula u slučaju da gusjenice,
zbog poliedrije ili drugih razloga, ugibaju u zadnjoj razvojnoj fazi (što se
najčešće i događa). Budući je zamagljivanje najuspješnije kada su gusjenice
u nižim razvojnim fazama (drugom), to će insekticid prije prestati
djelovati nego je nastupilo masovno ugibanje gusjenica zbog poliedrije ili
drugih bolesti. U tome slučaju bit će procenat uspjeha veći nego što on
stvarno jest.


Može se dogoditi da ji2 po formuli izračunati procenat veoma malen,
a ipak je zamagljivanje bilo opravdano i potrebno, jer smo njima spasili
šumu od golobrsta. To se događa kada gusjenice ugibaju masovno u višim
razvojnim fazama, a izvrše golobrst u nižim razvoinim fazama.


Podaci se uzimaju kao i kod grafičke metode sa kontrolnih ploča
odgovaTajućih stabala. Što je više kontrolnih mjesta, rezultati biti će
točniji. Procente dobivene formulom svrstamo u tabelu prema predjelima
istih sastojiniskih i ostalih prilika. Odavde se potom može izračunati prosječni
poistotak djelovanja insialkticida za ci;©lu šumu. Pri tome ne treba
uzeti u obzir ekstreme, koje ćemo pojiadinačno dobiti, a koji su nastali
zbog eventualnog izostavljanja pojedinih pruga, ili drugih tehničkih nedostataka
prilikom zamagljivanja, a kojii su ograničeni na neznatne površine.


Zaključak


Svi dosadanji načini utvrđivanja uspjeha zamagljivanja iz aviona zasnivaju
se na kontroli djelovanja insekticida. No ne bi bilo pravilno reći da
je uspjeh zamagljivanja ovisan samo o tome. I pored toija što insekticid
potpuno uništava gusjenice, može se dogoditi da zamagljivanje m< uspije.
Uzroci neuspjeha mogu biti ovi:


1. nepravilno donošenje odluke o suzbijanju gubara avionima na temelju
nedovoljnih entomoloških ispitivanja prijie zamagljivanja (zdravstenog
stanja gubarevih gusjenica u jajetu i poslije pilenja, parazitiranost
jaja, apće stanje gubara i t, d.
2. loše provedena organizacija avioakcije, nepravilan redoslijed površina
koje S12 zamagljuju, loša organizacija služba veze i meteorološke
službe, nedovoljno doziranje i t. d.
44
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 47     <-- 47 -->        PDF

3, tehnički slabo izvedeno zamagljivanje (zamagljivanje po lošim meteorološkim
prilikama, prevelika udaljenost pruga, visoko letenje, izostavljanje
većih površina i dr.),


Okularna procjena (koja je najjednostavnija, jer ne traži nikakove složenije
radove, i koja praktičarima izgleda zadovoljavaijuća) imade svoje
ozbiljne nedostatke, zbog kojih je bez drugih objektivnih podataka m
možemo smatrati posve ispravnom. Tim načinom niti približno ne ćemo
moći ocijeniti koliko je gusjenica nuišteno´ zbog djelovanja insekticida,
a koliko zbog prirodnih faktora, U slučaju, kada se gubar nalazi u progradaciji,
i suzbijanje aviometodom ima preventivni karakter, redovno će
i kontrolni objekt i tretirana šuma ostati zeleni t. j. neobršteni. Stanje
kontrolnog objekta u ovom slučaju ne smije biti povod za prerano donošenje
zaključka o neuspjehu zamagljivanja. Ocjenu da li je u ovom sktčaju
zamagljivanje uspjelo ili nije, možemo donijeti samo na temelju podataka
grafičke odnosno računske metode.


Grafički metod daje nam mogućnost da se prati djelovanje insekticida
za cijelo vrijeme, od početka zamagljivanja pa do njegovog prestanka
djelovanja, no za sada ovim putem još ne možemo utvrditi koliki je procenat
uništenih gusjenica zbog djelovanja insekticida, a koliko zbog prirodnih
faktora. Ovo nam omogućuje Schwerdtfegerova formula, pomoću
koje možemo u postotku izraziti koliko je gusjenica uništeno zbog djelovanja
insekticida. Ona nam može dati orijentaciju o uspjehu za cijelu
šumu u slučaju kada je zamagljivanjem većih šumskih kompleksa uspjeh
bio različit na pojedinim površinama.


Ocjenu uspjeha treba da donese uža stručna komisija u kojoj mora
biti entomolog. Ta komisi-ja će na temelju grafikona i stanja šume tretiranog
i kontrolnog objekta nakon zamagljivanja, za svaki slučaj posebno,
utvrditi da li je, odnosno do koje mjere zamagljivanje uspjelo. Ona će na
temelju podataka i terenskog uvida o stanju šume moći prosuditi da li će
Schwierdtfegerov postotak djelovanja insekticida moći imati svoju primjenu
kao brojičani izraz uspjeha zamagljivanja.


Zamagljivanje iz aviona je skup posao i potrebno je na koncu znati
da li je i do koje mjere ono uspjelo. Zato se utvrđivanje uspjaha zamagljivanja
mora provesti savjesno i pažljivo,


LES PREUVES DU SUCCES DE LA METHODE DE LA LUTTE CONTRE
DES LIPARIS PAR AVIONS


Dans l´arfiicle noiUiS trouivons la descriiption des metho´des, d´a,pres lcsquelles om
peut attester le succes de ta destruction des liparis par l´eiTiploi d´avioiis: 1) estimation
»culajire, 2) mćthode gr!apihique 3) methode de cailciul,


La methode ocuilaiire peut satisifaire la pratiiquie q´U:aint a l´evaluatiiio.n du succčs
dians la luttc d´aipres le degre de patuire de la foret: Maiils de cette mamere on ne peut
pas evailuercomibiien des oheniilleis oiiit ete detruites dans la foret et, si elles ont cn
generali ćtć dotruites a caiuse de l´actiion des inseotiei-des ou a cause des facteuirs naturels.
La methode graphique consiisite dains lei cointTole quotidiien dans la bronture de
Tobjet traite, Le cours du pature s´cfifectue en controlanit la quantiitć des excrementft
des chenilles, qu´on a.masse sur des lamelees posees sous les arbres qu´on. controle
Par cett-e methode on peut aiffiirmer exactement le cours de la mort des chenilles. Lc


45
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 48     <-- 48 -->        PDF

manque de cette mćthode coinsistQ qu´odi ne peuit pas diiffćrer quellc guaiititć de cheniJleisa
ete aneainitiie par dos insecticides et quelle quan!titć par des faotcurs niaturales.


Par la mćthode de calcul on peut ćvaluer le pour cent des oheniiHes aneanties
par Taotiion deis insecticiides et le po^ur cent des cheniMes aneanties par des facteirs
naturels, L´auteur considere la formule de Schw6iitfegeT doint l´applicaition exige un
objet de comtrole bien cboiisi:. L´ilnsuiiifiteance de 3a methode par calcul pouir elfirmer
l´effet obtenu prćsente aussi des dilfficultcs: celle de troiuver un boin dbjet de cojitrole
cioimiparatil´ (speoiiailemenit quianit a l´etait de la eointagion et l´etat de la liantć
des chenidilesi). ´ ;


A la fin 1 auter reeommande d´emplover toutes les mćthodes mentioninees pour
controler la reussite efficae des insecticides.


Ing, Josip Šafar (Zagreb);


O UTJECAJU PROIZVODNIH FAKTORA NA ODREĐIVANJE
CILJA GOSPODARENJA U UZGAJANJU ŠUMA


Kao u svakoj grani privrede tako se i u šumarstvu općenito te za
pojedine radove određuje odnosno treba da se odredi cilj gospodarenja.
Ostvarivanje cilja gospodarenja treba da se odrazi napose u uzgajanjit
šuma, koje u skladu s faktorima proizvodnje direktno utječe na kvantitist
i kvalitet proizvodnje sirovina.


Pitanje cilja gospodarenja u šumarstvu starog je datuma, ali u planskom
gospodarenju ono ima novi sadržaj, jer ga treba određivati na osnovi temeljite
analize svih osnovnih proizvodnih faktora u svrhu planskog uzgajanja
sasto´ina zbog namirivanja općih narodnih potreba, pojediniiih privrednih
grana i izvoza. — Budući da je uzgajanje šuma najvažnija grana šumskog
gospodarstva i budući da se cilj šumskog gospodarenja kao odraz razvoja
i potrebe cjelokupne privrede u šumskom gospodarstvu očituje naročito
kroz provedbu šumsko-uzgojnih radova, potrebno jie da se i sa strane
uzga ača cilj gos>podarenja nastoji osvijetliti.


U tu svrhu analizirani su pojedinačni konkretni šumsko-uzgojnd postupci,
otkrivani su i raščlanjeni faktori koji su u proizvodnji utjecali ili
nisu utjecali na određivanje tih i takovih postupaka. Zatim izvedena je
sinteza i analiziran je cilj gospodarenja te utjecaj njegov na izradu i ostvarivanje
plana uzgajanja. Konačno teoretske postavke primijenjene su na
konkretne primjere u praksi. Ovaj rad se dakllei ne oslanja ni na kakve
uzore i definicije te može služiti samo kao prilog za daljinjie razvijanje problema
o cilju šumskog gospodarenja, kao i u svrhu lakšeg snalaženja pri
planiranju uzgajanja šuma.


I


Pod utjecajem vrlo složenih prirodnih procesa razvili su se raznovrsni
tipovi šuma, različiti po vrsti drveća, sastavu i obliku te po ekonomskoj
vrijednosti i značenju. Važan udio pri razvo´u šuma imao je čovjek direktno
svojim zahvatima u prirodan tok razvoja šume ts indirektno razvijanjem


46