DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Iz tabele koja prikazuje prirodnu trajnost drveta donosimo podatke o trajnost»
evropskih vrsta drveta:


Trajnos t 0 d o 5 godina : crna borovina (bijel), johovina, jasenovina, bukovina,
brezovina, brestovina, božikovina, grabovina, divlja ´kestenovina, lipovina, javorovina
.topolovina, platanovina i vrbovina;


Trajnos t 5 do 10 godina : jelovina, primorska borovina .obična borovina,
smrekovina, cerovina;
Trajnos t 10 do 15 go dina: ariševina, tisovina, kestenovina pitoma, hrastovina,
bagremovina i orahovina;
Trajnost preko lßgodina: cedrovina i neke egzote.
Benić


E. W. J. Phillips, Identification of Softwoods by their microscopic structure
(Raspoznavanje čamovine po njezinoj mikroskopskoj strukturi) — Forest Products
Research Bulletin No 22. — London, 1948. — Sadrži: 56 stranica, 36 slika u prilogu
(3 table), 5 slika u tekstu i .1 tabele.
Navedena brošura je zapravo ključ za mikroskopsko raspoznavanje čamovine.
Namijenjena je svima onima koji se bave tehnologijom drveta. Ključ je sastavljen na
temelju brojnih podataka. Obrađene su slijedeće botaničke porodice (po klasifikaciji
Pilgera): ........, Podocarpaceae, Aura´carieceae, Cephalotaxaceae, Pinaceae, ....diaceae
i Cupresaceae. U ključu je obrađeno više od jedne stotine najvažnijih specijesa,
a sadrži odlične mikroifotografske snimke. Kod izrade ključa pisac se je osim
vlatitish opažanja služio i brojnom literaturom koja je navedena u popisu.


Benić


F. H. Armstrong, Flooring hardwoods: tehir wear and anatomical structure
(Tvrdo drvo za popođivanje — njegovo habanje i. anatomska struktura) — Forest
Products Research Bulletin No 21. — London, 1948. — Sadrži: 1Q stranica teksta i 20
slika u prilogu.
Upotreba drveta za gradnju podova je znatna. Drveni podovi se upotrebljavaju
kako kod popodivanja industrijskih i javnih zgrada tako i u stambenim prostorijama.
Ispitivanja su pokazala da otpor drvene površine prema habanju i raspadanju ne stoji
samo u relaciji spram težine drveta nego je u velikoj mjeri uvjetovan anatomskom
strukturom drveta te količinom, veličinom i rasporedom pora. Radi toga je, kod upotrebe
drveta za gradnju podova, vrlo važno, poznavanje anatomske građe drveta.


Brošura prikazuje pokuse i promatranja koji su vršeni u cilju da se ustanovi
veza između poroznosti drveta te rasporeda poira i čvrstoće haban ja tvrdog drveta koje
se upotrebljava za popođivanje.


Uspjele mikroifotografije prikazuju rezultate ovih ispitivanja, istrošenost drveta
koje je bilo dugo vremena u upotrebi, kao i razlike koje postoje između čvrstoće
drveta na habanje kod impregniranja podova nekim sredstvima.


Benić


Gäumann E.: Der Einfluss der Meereshöhe auf die Dauerhaftigkeit des Lärchenholz
(Utjecaj nadm. visine na trajnost ariševog drveta). — Mitteilungen der Schweiz.
Anstalt für das forstl. Versuohswesen, XXV Bd., H. 2, Zürich (1948., str. 70.


Istražujući u ranijim godinama (1930) utjecaj nadm. visine na trajnost drveta kaoi
otpornost protiv uzročnika truleži kod smreke i jele, autor je utvrdio, da smreka iz
nadm. vis. 400—5O0 m za .. brže podliježe truleži od jele, a u nadm. vis. ...—il200 m.
slučaj je obratan.


U ovoj je radnji autor to isto pitanje obradio kod ariša (Larix decidua Mili.).
Pokusna su stabla obarana u julu i augustu 1937—40 g. Nadm. visine staništa kreću
se 460—ailOO m, starost 75—360 g. Spec, tež. drveta iz nadm. vis. 1950 m iznosila je
0,44, iz nadm. vis. 1400 m 0!,5i8, nadm. vis. 800 m 0,77, a iz nadm. vis. 5O0 m 0,64. Prosj.
količina oborina 685—<1.60 mm. Prosj. širina goda 0,71—i2,96 mm, promjer stabala u
visini 1,,3 trn 24—66 cm (bez kore), visina 117,5—40,8 m. U pokus je uzeto 75 stabala, a
uzorci za ispitivanje uzeti su iz visine 5 i 9 m. Najveći broj stabala potječe iz 1800 m.
Ekspozicija sastojina te sadržaj vapna u tlu varira u jakoj mjeri. Unatoč nejednolič


382
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 65     <-- 65 -->        PDF

nosti stabala u visini i promjeru, pokusni materijal je homogen, jer su pokusna stabla
različite visine i promjera jednako razdijeljena u svim nadm. visinama. Obzirom na
starost, materijal je nehomogen, jer su obarana za sječu zrela stabla, a u nižim predjelima
postizavaju tu zrelost stabla ranije. I u prosjeku širine goda materijal je nehomogen,
jer sa nadm. vis. pada prosječna širina goda.


Metodika rada je ova: Srce drveta samljeveno je u pilovinu, te količina koja
odgovara 40 gr suhe substance stavljena u Erlenmeyerove tikvice. Izvršena je hladna
sterilizacija formalinom, kako bi se izbjeglo promjene kern, sastava. Kao uzročnik
truleži uzet je Polyporus vaporarius (= Poria Vaillantii Fr.). Djelovanje gljive trajalo
je 48 nedjelja. Nakon završetka pokusa, pilovina je osušena do konst. težine, odvagana,
te diferenca od 40 gr. daje gubitak suhe substance, umanjena za suhu tvar micelija,


Unutar jednog stabla trajnost (otpornost) raste od podnožja debla ka sredim
i onda opet pada. Najtrajnije je drvo u visini 9—13 m, za 5% trajnije od 3-—7 m. Najmanje
je otporno deblo od 1—5 m. Unatoč individualnih razlika (utjecaj biotipova,
milje, iitd.) postoji razlika u otpornosti kod pojedinih nadm. visina. Ariš iz 11100—
11700 m podliježe truleži za ´/s manje od onog ispod i iznad te visine. Autor ne dozvoljava
iz ove znanstvene činjenice izvući neke gospodarske zaključke, jer gosp. vrijednost
drveta ovisi i o drugim faktorima (čvrstoća, mogućnost obrade, čistoća od
grana itd.). Osim toga postoji mogućnost da se te razlike u trajnosti i otpornosti protiv
truleži izjednače za vrijeme sušenja i- čišćenja drveta.


Ne pes toj i korelacija te nadm. visinom uvjetovane različite otpornosti te starosti
drveta, širine goda, sp. tež., sadržaja masti, lignina i stupnja osržavanja ....
drveta. U koliko ovi faktori i utječu, njihov je utjecaj manji od utjecaja nadm. visine.


Na završetku autor zaključuje ovo: treba razlikovati biološku i gospodarsku
krivulju trajnosti drveta. Kad bismo iz svih nadm. visina uzimali materijal jednake
starosti, tada bi radi inkrustacije jezgre drveta sa rasućom nadm. visinom trajnost
drveta morala rasti. Međutim to nije bio slučaj radi toga jer, po autoru, dva faktora
igraju kod toga ulogu: 1. Kemijski sastav.drveta, koji radi inkrustacije uvjetuje rastuću
otpornost sa rastućom nadm. visinom. 2. Unutarnja micelarna građa, koju još ne možemo
brojčano izraziti, koja je u optimalnoj nadim, visina nepovoljnija za razvoj
gljive, te enziimatskom djelovanju gljive daje jiačd otpor. Izbacimo li međutim faktor v
b»r. 2, jer ga još ne možemo dokazati, tada slijedi, da sa rastućom nadm. visinom raste
i trajnost drveta. Međutim, kako smo ranije naveli, autor je utvrdio, da je drvo najtrajnije
iz nadm, vis. 1100—>170O m, a preko 1700 manje trajno. To objašnjava autor
time, što je godišnji prirast u većim nadm. visinama manji, pa drvo postizava dozrelost
za sječu mnogo kasnije. Radi toga ono se obara kad je već prestarilo obzirom na
promjene micelarne strukture (a ne grbue kemijske), te radi toga nije više otporno
na razarače drveta. Ta prestarjelost drveta (u biološkom smislu) uzrokom je slabije
trajnosti istraživanog materijala iiz nadm. visine preko 11700 m. Kao posljedica toga,
dobivamo gospodarsku krivulju, koja pokazuje, da je drvo ariša iz nadm. visine
111010—11700 najtrajnije.


Smatram, da bi bilo vrlo interesantno ispitati otpornost naših najvažnijih vrsta
drveća iz različitih nadm. visina, jer je sigurno, da naša staništa, specifična po svom
sastavu, daju i različitu krivulju otpornosti, a iz toga bi se mogli povući i neki za.
praksu vrijedni zaključci.


Dr Kišpatić


383
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 66     <-- 66 -->        PDFII, savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara NR Bosne i Hercegovine


Društvo inženjera i tehničara NR Bosne i Hercegovine, Sekcija šu


mara Sarajevo, održava dne 13. i 14. januara il950. god. u Sarajevu svoje


II savjetovanje.


Dnevni red savjetovanja je slijedeći:


1« Borba za visoku produktivnost (referat);


2. Uzgoj:, zaštita i racionalno iskorištenje šuma (referat);
3. Organizacioni problemi DIT-a (referat);
4. Diskusija po referatima;
5. Zaključci i rezolucija.
Na savjetovanju će se organizirati i izložba stručnih knjiga, kako bi
se inženjeri i tehničari upoznali sa novim stručnim djelima.


II. savjetovanju inženjera i tehničara šumarske struke NR Bosne i
Hercegovine želimo mnogo uspjeha.
Uredništvo


Pretplatnici!


Javljajte nam svaku promjenu adrese da Vam možemo uredno i na
vrijeme dostavljati Šumarski list.
Ne zaboravite podmiriti godišnju pretplatu. List se izdržava iz pretplate
i redovno izlaženje lista ovisi o Vašoj redovnoj pretplati.
Naš čekovni račun: Komunalna banka Zagreb, broj 4-1-9560360,


Uprava »Šumarskog lista«


384