DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.7-. prakse .. praksu


OBRAČUNAVANJE POTREBNIH FAKTORA
KOD SASTAVLJANJA RASPOREDA PILA U JARMU


Kod sastavljanja rasporeda pila u jarmači moramo, unaprijed znati
pojedine dimenzije piljenica, koje želimo dobiti, odnosno ležište prizme
kod prizmiranja ili širinu piljenice kod piljenja u cijelo.


Jelovinu najčešće pilimo tehnikom prizmiranja, te nam je u tom slučaju
potrebno znati koliko treba da iznosi ležište prizme. Na temelju toga, naime,
određujemo raspored pila jarmače koja će dalje piliti ove prizme. Pravilan
i najpovoljniji raspored pila jarmače možemo izvršiti jedino ako znamo
ležište prizme. Kod piljenja grede zadanog profila potrebno je obračunati
najmanju debljinu trupca iz kojega još možemo ispilitu tu gredu. Nekada
pak moramo odrediti najpovoljniju širinu prizme prema poznatoj debljini
trupca, kako bi ležište bilo jednako debljim prizme.


Kod listača osim navedenih slučajeva pilimo bulove, i tada je potrebno
znati kolika će nam biti širina vanjske piljenice, jer je njena najmanja
širina određena, ili pak što je isto, moramo znati koliko od ukupne širine
trupca možemo obuhvatiti bulom da bi dobili vanjsku poljenicu određene
širine.


U svima ovim proračunima susrećemo se sa tri veličine t. j . debljinom
trupca »D«, debljinom prizme (širina piljenica, koje ćemo dobiti piljenjem
prizme na jarmači) »b« i konačno sa ležištem prizme »a«. Kod piljenja
bulova širina vanjske piljenice je zapravo ležište bula a kod izrade greda
jedna je dimenzija grede širina prizme a druga njeno ležište.


Spomenute tri veličine sastavljaju uvijek pravokutan trokut, te među
njima postoji slijedeći odnos:


D = Va2 + b2 (1)


a = VD2 —b2 . (2)


b = VD2 —a2 (3)


Upotrebom ovih jednadžbi možemo uvijek iz poznata dva faktora
obračunati treći. Upotreba matematskog obračunavanja traženih veličina je
u praksi otežana, jer računanje sa njima traje duže vremena a osim toga
pojedini od onih, koji sastavljaju raspored pila ne vladaju dovoljno sa matematikom
da bi se njima mogli služiti.


Praksa redovno operiše sa pojednostavljenim formulama, pomoću
kojih se svi faktori računaju bez kvadriranja i vađenja korijena, nego zbrajanjem,
množenjem ili dijeljenjem. Te formule naravno daju samo približne
rezultate.


367
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Radi toga bi bilo potrebno i korisno naći za praksu upotrebljiv jednostavan,
a uz to dovoljno tačan način računanja.
Kako je poznato jednadžba kružnice glasi:


r=Vx2T?" . . - (4)


. = Vr2 — .2 .... - (5)


. = Vr2 — X*~ ........... (6)


Prema tome jednadžba kružnice daje iste elemente kao i jednadžbe
(1), (2) i (3), koje služe za obračun ležišta prizme na temelju debljine
trupca.


Grafički predočeno ove jednadžbe daju istu sliku (Vidi si. 1).
Slika 1 nam dakle predstavlja grafički prikaz obračuna ležišta prizme.
Iz nje možemo kod jednog određenog promjera odnosno debljine trupca
odmah izravno u mjerilu očitati podatke za sve moguće vrijednosti ležišta
prizme, koje se mijenja sa širinom prizme i obratno oKordinate bilo koje
tačke na krivulji daju vrijednosti za širinu prizme odnosno njenog ležišta.
Udaljenost bilo koje tačke krivulje od centra koordinatnog sustava je
stalna i daje debljinu trupca.


Mijenjanje faktora širine prizme i njenog ležišta možemo grafički
predstaviti kod jedne te iste debljine trupca, lukom kružnice, kojoj je polumjer
jednak promjeru trupca. Koordinate daju širinu i ležište prizme.


Ako na milimetar papiru ucrtamo krivulje za sve debljine trupaca,
koje dolaze u obzir kod rada na pilani, dobit ćemo grafikon iz kojeg možemo
izravno u mjerilu očitati širinu i ležište prizme za sve moguće slučajeve kod
obračunavanja za sastavljanje rasporeda pila u jarmu.


Ovakav grafikon prikazuje si. 2.


Grafikon je lagano izraditi u povoljnom mjerilu na milimetarskom
papiru. U mjerilu grafikona treba ucrtati polumjere kružnica u veličinama
debljine trupaca sa koje želimo očitavati podatke.


368