DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 48     <-- 48 -->        PDF

stranim i različitim zemljištima; kad bi svaki stručnjak jednom u dvije
godine iznesao pozitivne i negativne strane pojedinih radova, sakupila bi se
i rasprostranila mnoga nova iskustva te učvrstila ili revidirala stara, Od
radova i okolnosti kod pošumljavanja spomenut ćemo samo neke: periodicitet,
količina i kvalitet uroda sjemena, manipulacija sa sjemenom, biljkama
i reznicama i njihov kvalitet, presađnja biljaka iz prirodnog ponika, efekat
sjetve i sadnje pojedinih vrsta drveća u istim i različitim ekološkim okolnostima
u proljeće i jesen, borba s korovom i štetnicima u šumskim rasadnicima,
utjecaj suiše i vjetrova na pošumljavanje i borba s tim abiotskini
faktorima, borba s biotskim štetnicima (kukcima i bolestima), bivše i sadašnje
stanje degradiranih šuma i tla te njihov razvoj nakon izvršene melioracije.
Nadalje važan je problem pošumljavanja s vrstama drveća i grmlja
brzog rasta na pojedinim područjima te razvoj stabala koja se odlikuju
naročito brzim i dobrim rastom i ujedno otpornošću protiv biotskih i abiotskih
štetnika. Vrlo su važni utjecaji raznih uzgojnih postupaka na razvoj
prirodnog pomlađivanja pojedinih vrsta drveća obzirom na obrast, smjesu
i strukturu te prirast po količini i kakvoći.


Na pojedinim šumskim čistinama, paljevinama, goletima i si. treba da
se gdjekad podižu i njeguju pretkulture, pa bi bilo korisno objaviti opažanja
o utjecaju dosadašnjih prirodnih i umjetno podignutih pretkultura na
melioraciju tla i na razvoj sadašnje i buduće nove sastojine, kao i o ulozi
pretkultura u snabdijevanju drvetom i u iskorišćavanju nekih sporednih
šumskih proizvoda,


O osobinama naših makija na pojedinim područjima vrlo malo znademo,
kao što su njihov sastav po vrstama drveća i grmlja, struktura, starost,
drvna masa, prirast, prihod i upotrebljivost, njihovo pretvaranje u
viši uzgojni tip, unošenje raznih vrsta drveća, grmlja i niskog rašća posredno
i neposredno korisnih za narodno gospodarstva, I t, d.


Stečena iskustva i opažanja potrebno je objavljivati ne samo zbog
prenošenja na druga radna područja, već i u svrhu prikupljanja podataka
za što brži razvoj naše samostalne nauke i za otvaranje novih problema za
sistematska naučna istraživanja. — U posljednje vrijeme u tome se već
osjeća izvjestan napredak.


Mnoga dragocjena iskustva iznose se na službenim sastancima i u službenim
izvještajima te na sastancima šumarskih sekcija DIT-a, a da za
njih uvijek ne saznaje šira stručna javnost. Tako iznesena iskustva trebalo
bi naknadno provjeriti i ekscerptirati te u prikladnom obliku objaviti u
stručnim časopisima i biltenima.


U podatke, dobivene empirijom i opažanjem, često se neminovno uvuku
i subjektivni utjecaji, to utoliko više što je učinjen manji broj opažanja
i što su nedovoljno proučene okolnosti u vezi s dotičnom pojavom. Stoga
pojedini tako dobiveni zaključci nisu uvijek objektivan odraz stvarnog
stanja i razvoja. Da se sakupe što objektivniji podaci, potreban je dublji
studij i na terenu i u svladavanju teoretske strane predmeta. Na tu temu
osvrnut ćemo se opširnije drugom zgodom.


366