DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 36     <-- 36 -->        PDF

čijom. Iz njega se može dobiti generatorski plin. Sam lignin u suhom pul


verziranom stanju upotrebljava se kao pogonsko gorivo za motore (Rupa


motori). Djelovanjem fenolamina i aldehida iz lignina se može dobiti neka


vrst umjetne smole, koja ćmade smeđu do crnu boju. Ova se smola kada


je zagrijana dade formirati. U novije doba kod ovog postupka dodaje se


6 do 8°/o furfurola ili anilina u svrhu poboljšanja kvalitete smole.


Pentozami se dobivaju kod hidrolize tvrdih listača. Tvrde listače sa


drže 20 do 25°/o pentozana. Čisti pentozan upotrebljava se za dJetalne


svrhe, kod konzerviranja voća, proizvodnje marmelade i t. d. Pentozan


u tehničkoj kemiji služi za proizvodnju umjetnih masa, organskih kiselina,


furfurola i drugih otapala.


Smole se kod hidrolize drveta dobivaju ekstrakcijom. Ovu ekstrakciju


smole treba izvršiti prije hidrolize drveta.


Kod hidrolize drveta dobije se octena kiselina i to 4% od četinjača a
6% od listača. Octena kiselina pomješana je sa kiselinom (solnom ili sumpornom)
kojom se vrši hidroliza.


Kod hidrolize drveta i fermentacije drvnog šećera dobiva se iz pen


tozana furfurol, koji se upotrebljava kao otapalo u proizvodnji umjetne


smole.


.... M. ....., .......


.. .... ............ ........, ......... .
......... ....... ..... . ......


.. .. ........-....... ...... (........ ........, .........
. ......) ... . ...... ....... ..... .. ........ ...... ............,
... ..... . ..... ........ .... .... ... ...... ........ ............
..... . .............. .......... ....., . .... ......... .... ....
...... ....., ........ je .. ... ........ ...... ... .... .. ....... .........
......... ........ ..... . ......; .. ..... ........ ...........
. ..... ...... ..... .... .... ..........-....... ...... .... .... je ........
.. ... ...... ......... . .......... ..... ....... ..... . .. ..
........ .. .......... ............ . ......... ..... . ...... ....
na« . .. ......, a ........ . GCCP. ........ .. ....... ....... . ...........
...... ... ... ..... .. .. ... .... ........, .........., ....
. ....... .. ...... .... .. ...... je ... ........ .... .. . no .... ...
.. .... ...... ......... ..... 1—3 ........ ....... ......... ........
. ......... .. II ...-.... ........ ........ . ......... . ...
.. .. ........ . .. ..... ...... .......... . . ...... ...........


.. ........ ........ ...... ......... ...... ......... je ........
.. .. ..... .. ....... .......... .... . . ....... .... . .. .. ....
....... . ......... ...... .......


....... ........... .... .. ....... .. ......... a ...... .........
.. ........ .......... (.........., ............ . ..............)
... . ..... . ..... .... .. ....... . .... ....... ..»... . ........


354
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Kp.. ....... . ....... ........ .. .. .. ..... .. ........ . ...... ....
.... . . ....... ........ ..... ..... . .. ..... ..... .......... .
.... ..... .. .. ....... ..... ......... .. .... ...., .... .......
..... ....... ..... . ....... a .... .. .. ........... ..... ..........
...... .... .... .... ...... ... ........ ........., ........ ......
. ....... ........ ........ je .... ............ ......, ........ .........
na ... . ...... ........ ..... . ........ ....... .. ..... ..
.... ......., join .. .... ....... ......


...... ........ ........ ....... . .. ......... .... .. .........
... je .... ..... ....... ..... ......... ... ....... ...... . .... je
....... ....... .......... ...... ........ ... . ........ ........
........


I


. ........ ....... ........... .. .... ........ ...... ........
..... . .......... .... .. .. ..... ......... .. ....... ............
IIa . .. ..... .. ....... ... ...... .... .... .. ...... .... .. .........
.. .... .. ... ........ Hama ....... ...... .. .......... . ..
.... .. ........ .... ..... ....... ......, a . . ...... .. . .....,
.. .. .. .. ......., ... .. ...... ... ....... ne ...... . ... .. ........
. .... ...... .. .. . ........ ....... ...... . .......... .....
... . ...., .... .. join .... ... ...... ........., ... .... .. .........
..... . ......... (.... ....... ......... ....., no ...... ...... ......
.. .«.. .... a no ....... .. ....., ........ .. .. ...... ....... ....
..... . ...).


......... je ........ .. .. . ....... ......... ..... . ...... ........
..... . ...... ....... ......, .. .. ..... ... . .. .. nobe .......
Upe ..... ........ je .. .. ....... .......... ........, .. .. .. ...
..... ......... ...... ....... .......... . ......... Kao . . ..... . .
...-,1 ....... ........ je ..........., ....... . ....... .... . .......
....... ...... ..... .... ...... .... .... ....... . ....... no .....
...... ....... ...........


lipe ....., . ....... .. ...... ....... . ....... . ........ ...... ...


....... ..... ...... .. .. .. ...... ........... ........ ....... ....


... .. . . . .... .......... .... .. ....... .. .. ...... ... ....... ......


.. ........ ......... . .......... a ....... .. ...... . ...... ......


........


.. ........ ......... .... ..... .......... icao ....... ..........


.............. ........; .. ........ ......... .... ........ .. ......


.... ....., a .. ...... ........ .. .... ........ ..^... . ........


.... ..... .... ........ ....... .. .. ......... ........, .... . ..


....... ......... .... ..- ... .... ... .... ......... . ... ..... ..


.... . .......


. ... je ...... ..... ........ .. ........ ......... .... ... ...


..... ..... ......... .. .... .... ........ ........, ... ... ..... ..


.... . ..... .... .......... ..... .. ....» .......


355
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.. ...... . .... ......... ..... .... .. .... .. «... ........
........ .. .. ...... ......... . ...... . ....... .. ....... ..... .......
... ............... .........


. ....... .. ...... .... je ...... . ............ .. ... ..........
...... . ......... .... .. ...... ........ ... ...... ......... je, ..
.. .. . ....... ........ ..... .. ......... ........ ..... ....... ..............
..........


. ....... ........ ..... .. ...... . .... ..... a .... . ..... ..
........ ......... . ......, ...... .. ............., .. ...... .. ..
.. . ...... ....... ......... ........., ....... .. .. ....... ........
. ........ ...... ......, .......... .. ...... . .........


.... .. ...... .. .......... .. ......... ..... ......... .....
....... . .......... .. ....... ..... . .. ..... ............ ........
. ......... ......... ...... ............... ........ ..... .. .........
.... .. ........ .... . .. ........ ...... Te .......... . .. ....... ..
....... .. ....... ..... .. ...... . .... ........ ...... ...... ..^.
je ....... ... ......... ........ .. ...... .... ........ ..... .. ....
...... .......... . .... ....... .. ............. (..... ....... ....
........... ........), a .... .... . ©.....>... . ......, .. .. ....
......... ....... ....... .. ..... ........... ...... ........, .... ..
....... ..... ....... ....... ... ....... ...... .. .. .. ........ ....
.......... ..... ......... ...... .... ..... .... ......... ..........
....... . ..... ......... ..... . ....... ......... ....... . WSQ........
.. ......, .... .......... .. ...... .. ....... .-.... ...... .....
......... .. ......... .. ...... ......... . ...... ......... .... .
..... .. ....... ........, ...... ..... ........ .......... — .......
..... .. .......... ...... ......... ... ...... .... ........ .... ..
..... .... .. ... ............... ... «...... . ...... ......... ......
.... .. ... .... .... ......... .. .... ......... .... . ...... . ........
...... — ...... .. ........ ...... . ........ ...........
(....... ....;........ . ..... ......... ........., ........ ...... .
......). ... .. .... ....... .. ...... ........ ...... . ..... ....:..
. ......... ......... ...... ....... ..:...... . .......... .. ..^:.......
....... .........


.. ......... ........ ....., .. ..... ... . ......, ......... ..
........ .........., .........., ........, ....., ...... .. ............
.... ........ ...... . ...... ..... .. ........... ...... . ..
..... .. ...... ..... .......... . ......... 1.......... .. ....... .........
. ........ ......... je .. . ... ..... ...... .... ...........
....... . ........ ...... ......... ........ ........ ..... ... ...
...... .......... .. ...... . ........ ..........


..... .. ...... .......... . ..........., ......... . ...... .......,
........., ........... ..... . ... .... .. .1....1..... . .......... ...
........ ..... .. .. .. ...... .. .... ...... ... ....... .. .....
.......... . .... .......... .. .. .... ........ . ......... .........
....... . .... ........ ....... ........


356
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 39     <-- 39 -->        PDF

.... ....., .. .. .... ........ ......., ... ..... .... .... .....,
.......... ...... ....... ........ .. .... ........ je ........ ..
.... .... ......... ........ ......... ...... — ........., .... . .....
ii3 ...... ....... (.... ........., ............, ............, ....., ...........
....... . ...). . ..... .. ..... ....... . ........... ........
..... . ....... .... .. ........... . ........ ....... ..... ....>.
.. ........., ......... . ........... ...... .. .......... .........
...... 3(..;.... . ....... .. ........ ...... ....... ..... ..... .........
... ..... ........ ..... . ...... .. ........© ... ...... .....
........ ...... .......... . ......... .......... . ......... .......,
... . ......... ........ ......... . ......... ....... ... . .....
......... ..... .. .... ... .. .. ...... . ....... ..... .. ...... ..........
. ©......... ........ ......... .. ........ ....... . ......
....... ......... . .... ........ ........ 5. .. ........ ...... .........
......... ......... ....... (.... .........., ......, ......,
1 ........ . ... i3a .......). ..© je «....... ..... ........ ......... ....
............ ...... ..... ... ......, ......... ............ . ..............
......... ........


II


. ....... ....... ...... ......... .. .. ...... .... ........ .
....... ........... (.......... ......: »........ ....« . ......., ».........
« . ........, »...« . ......., »....... .....« . ........ .
»......« ............ ......... HP ...... . ........). II .. .. ....
...., ... .. .. . .... ...... .. ....... i6pojy ........., ........., ..
........ ........ . ....... ..... ......... ....., ......., .. .. ....
......... .. i6poj ........ .. .......... . .. .. . ..... . ..... ....
......... . ..... ...., .. .... .. .... .......... .. .....1.... ......
....... .......


.. .. .. .... ....... ...... ......... ..... .. ..... ....., ..
.. . .... ...... ...... ....... ..... ..... ......... ... .. ........ ..
........ ..»...... . ......... »a ....... .. ...... . ....... .......
. «a ....... .. ......... ......... — .. ...... ....... ..... .....´
..... ...... ...... .... .. .. ....... ........ ....... no ...........
... .. .... ...., ....... .. .. .. .. . ......... .......... ...... ..
......... cameo ..... .. ....^..... ... .... ..... ...... ..... ......
........ ...... ..... (.... ..... ... ..... .......... .. .......... —
.. ........ . ........ ...., .. ............. . ..... ...........; ..
.... .....: ............ ... ........; .. ........ ......... ......
... .. ........ ........ ..... . .......; ......... ... ...... .......).


... ..... .... ....... je, .. ... ........ . ...... .. .. ...........
....... ........ ......... ..... .. ...... .. .... ........ .
.......... ..... .. .. ...... ..... . ........ . ......... ........ .....,
........ .. . ... . .........! ........... ... ........... ........,
..... . ...... ....... . ..... ...... .......... ... ...... ........


357
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 40     <-- 40 -->        PDF

........., .. .. .. ...... ....... ...... .. .. .......... . ............
.......... ........ ...... ...... . ........., ...... .........
.. ....... ....... . ........., ........... ......... ............
........ ......... ...... . ......... ......... ......., ........ ......
.. ... ......... ......... . ......, ......... ........, ...... ..........
. ...... ... je .. ........ . ........ ........ ... ........
.... .. ....... ..........


...... .......... .. »......« .... ...... ............ .........
HP ...... .. ........ . ..... ......... ....., ..... . .... ... .....
....... .. ...... ............. ....... ....... .... ... ....... . .......
....... a .. . .......


. ....... ...... no ........., ........ . ...... ........ ........,
... ..... .... .. ........ .... ....... ......... .. ....... »ITa......
......« .... ..... ..... .... ......... ...... .... je .. ........
...... .... .. ....... ........... ........ ......... .......
... .... . ........ .... ........ .... .... je ........ .... .. .....
. ............ .. .. ....... . ...... »........... .......« .... je ........
... .... .... .. ........ HP ......... . ... .... .. .... . ....
........ .....>. . ........ .... — ...... .... ..... ... ».......
.....« .... ...... ....... .... .. ....... ........... ......... .....>.
(.... .......... ... ...... .... ....... .. ...... ... .... ...........
. .......... ... .. ..... ........... .. ......) ... .. ..... .. ......
.... .... .. ...... ........ .... .. ...... .. .. ... ........... .....
........ ......... ........ ......... (..... . .............). .. .....
.......... .......... .. .. .... ............ ....... . ....... ..
...... .... ...... . ...... .... ........ ..... ...... . ......-.........
......... ......, ...... ...... ....... ......, . ........... ........
..... .. ......, .. .. ....... .. .... ........ .... .. ........
........ . ............ ........., jep ..... .... .. ...... .........
...... .... je ........ ..... .... je .. ........ .. ....... ........
.......


... ....... .... .... ...... ........ .. ....... .. ....... . .........
.. ...... .......... ........ . .......... .. .... ....«>...
........., ... no ........ ..... .......... »........ ....« . ».........
« ..... .. .......... ........ ........ .... — ....... .........
....... ... .... — ... .... . .... .. ........... ........ ........,
...... ....... . ......, .. ........ ......... ......... . .........
....... ...-. . ».........« ... .......... ....... ............ .........
.... .. ........-......... ............. . ........ .......
......... .. .........., . ..... ..... . .... .. ....... ..... ..... ......
.... .. .... ..... ..... ........... .. .... .., ......., ..... .. ....
....... . ...... ........ .... ..... .. ....... . .... ......... ......
....... .......... Ta ......., .... je ........ . ......., .... .. .......
...... ........ ......... ... ...... ..... ... ... ..... ..... je ........
»...« .... .. ......... . ..... .......... .... ...... ............
......... . ..... .......... .. .. ......... . ....... (.. ...........)


358
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 41     <-- 41 -->        PDF

..... ».......... .......«. .... ........ .... ...... .. ........ ....


.. .. .. .........? .... . ...... .. ...... ......... ........ .... ...


-...... ........ ... »......« .. .. GpÄnje.


. ».........« . »......... .....« ....... .. ........ ......


...... . ....... ...., ......-......... . ............. .......


...... .. ....... .. .. ........ ............. ...., ....... ..


........ . ......... ....... ......, ...... ............ ypebaja . ....


..... . ........ ....... ....... .... ...... To .. .. .... ....... ....


..... ........ ........ . ... ... ..... ......... .... ........ ...


........>.. ........ ..... .. ... ....... ...... .. ....... . ..... ....


«....... ....... je .... ........ . ....... .. .. ...... ........ .....


. ......... .... . ... ... ...... ....... »...« .. ..... .. .., ..........,


........ . .... .. ............. .... . ..... .......... .. .... ..,


...... .....


.. .. .. .... ....... ........ ....... ........ je, ... ..... .......


......... .... ..... no ........ ...... ......., ............. . ....


.... ... ... ... ...... »....... .....«, ....... . ...... ....... .. ..


....... .. ........ ...... .... ......... ......... .......... Kao ...


... ..... .. »....... .....« ..... .. . ...... .......... ... .. ..


.... .... .. .... .... .. ....... .... .... . ...... ......... ... ..


..... .......... .. .. .. ..... ........ ....... ... ........ ..........


.... .. ........ ......... ........


....... .... ....... .... .. .«..... ........., ........., ....


......., ........ .. ........... ........., ......... ..... .......


. ..... ........., ...... .. ..... ... ..... ...... . .... .....


. ..... ......... ..... ................ ... ....... ........ ....


.. .. ....... .. ...... ........., .......... . ................ ......


. ........, ........ ...... .. ........ ..........., .......... . ... ..


....... ......... ... . ...... .... .. . ...., a ........ . .........


..... ......... ....... ......... . ........ He ... .. ......., ... ...


je .... ......... .. ...., .. ..... ...... ........ . ..... .........


...... ............. . ..... ........ .......... ..... .... .....


..... ......... ......... ....... .... .. .. ........ .. .... ........
....... ........ ..... . ....... ..... .. .. .......... .... .. .. ..
....... .... ... je ........ . .... . .. ........ .. .... ..... (...
..... ..... ..... .. ... .. ..... ..... .... .. ....... ....... ........,
... . .. ..... ....(.. .. ....... ..... . ........).
....... ... .. .. ....».... ..... ..... ......... ..... ........
...... ........ .... .. ....... .. ....... ......: ......., ...... ..
........ ..... (.......) . ......, «..... ............ ...... . .........
...... ......... ......, ....... ....... . ....... ..... . .......,
........ .. ...... ........, ......... . ............., .. .....
............., .. ...... ......, ....... .. ....... ........, ..........
....., ..... ......


..... .... ..... ..... .. oi6pabyje ...... .... .......... .........
.... .. .... . ..... ... .... ....... . ....... .. . ......... .......
...... i6poj ......... ....... .. .. .. .... ....... ........ .... .. ..


359
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 42     <-- 42 -->        PDF

....... .. ....... ........ ..... . ......... .......... . ...........
..... .. .. ........... . ...., .......; — ........... (1—2) ......
. . .......... .. ...........; ......... ..... . ..........., ..~
...... .. ......, ...... name . ...., ...... .........; . ..... .....
......, ...... .........; ....-.... — ...... ...... ..........., ......
............ .........; ...... — ......., ............. ...., .....; .........-
........ — ...., ....... . ..........., ...... .........; ........,
. ............ .... . .......; ............ ........ ..... ..
....... .......


...... ....... ........ . ......... ........ ...... je .. ........
. .... .......... .. .. .. ......... ......... ....... . ........ ....
..... .. .. ...... ...... .... ......... .. ......, .. ........, .........,
........., ........., ............. Ca (.... ..... ..... ........ na .
....... ..... .... ......., ....... .. ........ . ..., ........ . .......
......, ..... ... ......, ...... (.... . ... ............ .....
..... . ........ ......... . ....... ....,-......... .. .... .......
.... ...>.. ...... . ......... ..... .. .. .... ... ... . ...........
... ........ ...... ..... ...... . ........, ....... . ... ..... ....
....... .... .. ........ . ....... .......... .. .... ........ . nipo........
..... ..... .... .... .. ... . .... ...... . .......... ».
........ ...... .... ..... ........... ....... ....... ......, ........
....., ....... ... ....... ...... ... .. .. ....... .. .. ©..... .... ..
............. ....... .... .......... .. ....... ..... ......... .<......
.. je ...... ...... ......., a .. ......... .... .. ........ ....
............ ... ...... ........ ........ . ......, ..... .... .......
....... ........ . ..... ...... ....... ....... . .!........., ..... .......
....... no ......... ......, .. ..... ..... . ........ ...... .
........ ......, .... .. .. ....... ....... ... ........ ...... .....
........ ....... .. .... .. ...... ....... ......... (...... .. .........
.........) ....... .. ...... ............ . .... ........ ..........
.. ...... .... ...... .. ........ . ...... ........... .... ....... ..
.. ...... .... ..... ..... ... ...... (......, .... ....... ..... ......
.......... ... ........ ...... .. ...... ..... ..... ...., ...... . ...).


........ .. .... .. ...... .... ......... .. .. .. .......... ..
.... ........ ....... ..... . ......... . ........ ...... ........ Ha
..... ..... .. ...... ....... ........ . .. ........ ..........


..... ........ ........ ........ je ........ ..... ..... ............
.....´... .... — ...... ... ...... . .... ......... .......... .
......... ..... . .... ..... .. ....... ...... . ......1..... ......
.. .. ........... ... ...... . ......... Kao . ............ ....... ..
.. .... ...... ......... .. ....... . .... .. .. ........ ..... .........
. ......... ... ...... ...... .. ........ ... 15-......, ... .. .
........


.... ....... .. ........ ....... ......... je ...... . ..........
......... ..... ...... . ....... .... .... ........ ......... .......
.. ........... ....... .. ....... .. ............. .......... . ......
....... ....... .. no ....... .......... ..... ........ ....... ......:


360
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 43     <-- 43 -->        PDF

............ ......... HP ......, .... ..... ..... ...... ..........
....... no ......... ........, ... . ........... ......., ...... ..
... ..-... ......... ...... ......, .... .... ....... ........ .. ......
........., ... .... ....... ....... .. ........ ...... .. ..........
..........


..... .., ......., ....... .. ..... ........ . .......... ......
......, a ........ ........ .... ...... ».......« ©..... ...... ...-.
..... Te ........ ..... ......... .. ......... .. .......... ........
......... .. ...... ....... ........ . ......., .. .......... .. ..........
......... ......... ...... ....., .... «...... ........ ............
. ....... ........ ...., ... .....>. .... .. . .... .. .....
. ...... ............


III


..... ............ ......, .. ..... ........ ...... . ..... no


...... je ............ ........, ......... . .......... ......... .
...... ....... ..... . ...... .. ...... .... ...... je ........ ...
.........
.. ........ . ......... ..... je .. .. ...... ..... . ..... .......
. ..... . .. .. .. ......... ........ .. .. ...... .. ....... ........
......... ............. .......... ... . ....... ........ ...... ........
..... .. ...... . .... ....... ......... ..... ..... ....... .......
».. ....... .... ... ....... .... .. .. ......... ....... ........
... je .......... .. ..... ...... ....... ........ .... .......... .
....... ....... ....... .. ... ... ......... ...... ........ . .......


....... .. ...... ........ ..... ... ....... . ............ . ...


.......... ..........., ....... .... .. join ...... . ........ . ....


......... ..... ........ ..... ...... ....., ... . .. .... .. ..... ..(..


.........


....... ............ ......... ....... .. .. .......... ..... ............
............ ............ ......... ........ ........., ...
. ............ ......... ......... . ....... ......... ....., ..
..... .. .. ......... ...... ..... .... ....... .......... . ...... .
........ .... .. ...... .....»...>.. Upe ..... .. ... ............ ..
.. ........ ....... . ......... ........ .. ......(.. . .......... Kao
........ .... ............ ....... .. .. .. ...... ....... .. ......
......... ..... ... .. .......... .... ..... ..... ............ .......


... .............. ......... .... . ........ ......... .......
.. .. .. ...... ...... .......... ...... .... ..: .. .......: . ....«....».
......; ........... |........ . ...... ....... . ......... ....; ......
........ .. ....... ... ..... ........ ........ ...... .. ..... .....
.. ... ....... .. ....... ......... .. .. ....... .. .. ........ ...
.. ... .. .. ........ . ..... .. .. ......... ............ .........
.....


. ..... ..... ... ............ ......, ........, ......... . .........
....... ..... . ...... ..... .. .... ...... ...... .........


361
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 44     <-- 44 -->        PDF

....... ...-.. ........ ....... ..... .. .......... ......... . .. .


...... ....... ....... .............. ......... ... .......... .....


......, .. .. ... .... . ... ... ...... .... ....... ...... . ....


.......


. ....... .. ......... ...... .. ....... ......... .. .........


....... ..... . ......, ..... .. .. ..... ....... .. ... ........ ....


...., ....... ...... .. ......... (............ .. .........), ......


......... . .......... . ... ...... ..... ........, .. ...... .... ....


....... . ..... . ...... ............ ... ....... ..... . ......., ....


.. ...... ... .... .........


... .......... .......... . ......... .......... . ...........,
......, ..... .. . ...... ............ ..... ... ....... ..... . ........,
.... ........ ........ .........


..., .. .. ..... .. ....... ....... ..... . ....... . ...... .......
.... ..... ......... ......., ........ .......... ....... .. .. .....
..... ..... . ........ ... ........ .......... .... ..... ..........
..... ....... .. ...... .... ....... ........... ....., ...... .. .......
...... ...... ....., ....... .. ......... .. .......


........ ..... . ......., ....... ...... .....>... .. ............
........ ............, ..... .. .. ...... ... .......... ... ..... ..
........ ......... .... .. .... ...., .... ... .... ......... . ........
..... ....... ........... ......... .. ....... ..... .... .. ..........,
.... . .. ........ ........... ... .... .... ..... ... ..... ...... ..
........, .. .. ....... ....... .. ......... .. ....... ........... ...
.. ....... .... ..... ...... ... .. ........ ....... ............. ....
.. .... .... . ..... .... .. ........ ..... ..... ..... ... ..... . ....
.. ..... ........... Ga .... .. ..... ..... ..... ... . ... ..........
.... .. ..... ...... . ... .... .... ..... ...... .. ..... ..... ....
... .. ..... .. .. ...... — .. ......., (.... . ......... .........). ...
......... . ........ ... .. .. .... ...... — ..... .. .. ..... .. .....
....... ....... ....... ... .. ...., .... .. ....... .......


.. ........ . .......... ....... ..... . ...... ....... .. ..........
....... ........ ......... .. ........ . ......... ........
..... ... .. .. . .... ....... ..... .. ......, . ............ .. ........
.. ....... ........ . .......... .......... .......... ..........
..... .. ........... ...... ... ......... ....... ..... je ...........
...... ........ . .... .. .. ..... ............ ... ........ Ha ... .....
.. .. ....... ........ ...... ..... ......... ....... Ca .... ..... ..........
...... .. .. .. .... .........


.... ............ .......... ........ .......... ........ je .. ..
........ ....... ..... .... ......... ........... ..... .. ...... ..
.. ...... ........ ..... .. ......... .. .. ...... ........., .. ... ..........
.... ..... .... ......... ...... .... .... ...... ..... ......
.......... .. ..... ......... ... ........ ...... ........ ...... .......
..... ..... .. .. ....... .......... ............ — ............
... ......... ..........., ........... .. ...... ........ .........


362
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 45     <-- 45 -->        PDF

» a . ... .............. .......... ... .......... ..... .. .........
.... ....... ....... . ........... ....... ........ ........... . ..
.. ........... ....... .. .. ............ .... .. .. .... ......... .
....... .. ....... . ... ..... ... ......... .......... ...... .. .....
........ .. ......... . ...... ............ ....... ......... ......
..... <5. .... .... .. . .......... . ........ .... .... .... ........
..... (.....).


..... ...... ............ ......... .... ....... .. .. .... .............
......* ....... ........ ....., ...... . ....... .. .......
.......... Ha ..... ..... ....... .. ........ . ......... »........
.............«. ..... ... ............. ..... ... .... ..... .. .........
....... ........ ...... .......... . ........


...... . ......... ...... ...... . ......... ...... .. .... ..
........ ....... .......... ....... .. .. ..... .. ...>. ........ .........
... ......... .. .. ..... ... ......, ..... . ....... .. .....
.. .. ..... . ......... ... ..... .. .. ...... ... ...., .. .. ......
....... ... ..... ........ je ....... ... .. .. ... ..... ..... .. .......
....... ....... .......... — .. ..... .... . ...... .... ..........
........ ...... je ...... ........ .......... ..... . .... ........
...... ......, ........ .. .... .. .. .......... .......... ...........
......... ...... na . ..... ...... ... ........., a ..... .........
........ ...... ........., ..... .. .. ........ ........, .. ..
...... ........ una .. ... ......... ......... ....... ........., ...
.. . .. ....... ..... ...... ......... . ...... ... .... . ...., a ...
. ..... ... ...... ............. . . .... ... ........ ........ ........
. ........ ......


. ...... .. ...... ........ ....... ....., ....... .. ....... ........
.. ..... .... ..... . ......... . .............. ....... ....
..... .. .. ......... .. .............>.. .... ..... ........ .......
........., .... .. .... .... . ......... .........., ........ .. ....
.......... .......... ........., ....., .. .. .......... ..... . ........
........ — ...... ............. Ha ..... .. .. ...... ....... Ha
... . ..... .. «. ......, ... ...... ...... .. .........., ..... ..........
.... .... .....


.. .. .. .. .... ... .... je .......... ........... . «........, ...
.. .. .... ......... «a ..... ..... . ...., ..... je .......... . ......
....... .... .. ... ... ..... ......., .. .. ........ ....... ........
.... ..... . ....... ......, ........, ......... . ....... .... ......*;
Kii*tre . ....... . ..... .. ........ ....... .. .. ............ . ......
........ ... .......... ......... ....... ...-., ....... .. ... ....
........... .. .........>. ........ ..... no .... ....... ... .. ....
...... ......., .. .. ..... ..... no ...... ....... ...... . ..... .....
..... ........ ............ .... .... ....... .... . ...... ..........
-.........


363